پایان نامه ارشد رشته صنایع گرایش صنایع: ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند متغيره

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات هرمزگان

 

پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc

 گرايش :صنایع-صنایع

 

موضوع :

ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند متغيره

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده….………………………………………………….………………………………………1

فصل اول کليات تحقيق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بيان مسئله. 6

1-3  اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 8

1-4 اهداف تحقيق. 10

1- 5 سوالات تحقيق. 10

1 –  6 شرح واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در تحقيق. 10

1 – 6 -1 كارايي.. 10

1 –6-2 تحليل پوششي داده ها (DEA) 12

1 -6-2- 1 مزاياي تحليل پوششي داده ها 13

1 –  7 درآمد خانوار. 13

1 – 8 رگرسيون چند متغيره 14

1 – 9 قلمرو تحقيق. 14

1- 9 -1 قلمرو موضوعي.. 14

1 –9- 2 قلمرو مكاني.. 14

1- 9- 3 قلمرو زماني.. 15

فصل دوم مروري بر تحقيقات انجام شده. 16

2- 1 مقدمه. 17

2 – 2 مباني نظري تحقيق. 18

2 – 2 – 1 نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي.. 18

2-2-1-1 نظريه مصرف كينز يا تئوري درآمد مطلق. 20

2-2-1-2 نظريه درآمد نسبي.. 21

2-2-1-3 نظريه درآمد دائمي.. 21

2-2-1-4 نظريه سيكل زندگي.. 22

2-2-1-5 نتايج مهم نظريه هاي مصرف.. 23

2-2-2 نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار. 23

2-2-2-1 عوامل فرهنگي موثر بر نوع و ميزان مصرف.. 26

2-2-2-1-1جهاني شدن. 26

2-2-2-1-2 مصرف تفاخري.. 26

2-2-2-1-3 مصرف چشم و هم چشمي.. 27

2-2-2-1-4 مد اجتماعي.. 27

2-2-2-1-5 تبليغات بازرگاني.. 27

2-2-2-2 رويكرد دين اسلام در رابطه با مصرف.. 28

2-2-3 نقش دماي هوا بر مصرف انرژي.. 29

2-3 مباني تئوري تحقيق. 30

2-3-1 پيشينه تحقيقات داخل کشور: 30

فصل سوم : روش تحقيق.. 37

3-1 مقدمه. 38

3-2 نوع تحقیق. 38

3-3 مدل تحقیق. 38

3- 4 فرضیه های تحقیق. 93

3- 5 متغیرهای تحقیق. 40

3-5-1 متغیرهای مستقل. 40

3-5-2- متغیرهای وابسته. 40

3- 6 تاریخچه تحلیل پوششی داده ها 40

3 – 7 تعریف تحلیل پوششی داده ها 42

3- 8 ویژگی ها و قابلیت های کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده ها 44

3 – 9 محدودیت ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA.. 45

3 – 10 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها 48

3-10- 1 مدل CCR.. 48

3-10- 2 مدل BCC.. 49

3-11 دیدگاههای ورودی- محور و خروجی – محور در حل مدلهای DEA.. 50

3- 12 بازگشت نسبت به مقیاس… 51

3-13 تاریخچه رگرسیون. 52

3- 14 رگرسیون خطی.. 53

3-15رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………………………….55

3-16ارزیابی اوزان شاخص ها به روش آنتروپی……………………………………………………………………………..55

3 – 17 روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….56

3- 18 جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..57

3 – 19 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….57

3-20 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….57

فصل چهارم نتايج.. 60

4- 1 مقدمه: 61

4-2 پاسخ به سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….61

4-2-1 پاسخ به سوال پژوهشی اول…………………………………………………………………………………………..61

4-2-2 پاسخ به سوال پژوهشی دوم…………………………………………………………………………………………..62

4-2-3 پاسخ به سوال پژوهشی سوم………………………………………………………………………………………….62

4-2-4 پاسخ به سوال پژوهشی چهارم………………………………………………………………………………………..62

4- 2 آمار توصيفي داده ها 62

4-2-1 آمار توصيفي مربوط به درآمد ساليانه خانوارها: 62

4-2-2 آمار توصيفي مربوط به شاخص فرهنگي نواحي تابعه: 63

4-2-3 آمار توصيفي مربوط به شاخص نيروهاي عملياتي و ماشين آلات جهت وصول مطالبات در نواحي تابعه: 65

4-2-4 آمار توصيفي مربوط به شاخص ميانگين دماي هواي ساليانه  نواحي تابعه شرکت گاز استان اردبيل: 66

4-2- 5 آمار توصيفي مربوط به خروجي اول که بيانگر نسبت مبلغ فيش هاي واريز شده به مبلغ فيش هاي صادره نواحي تابعه شرکت گاز استان اردبيل: 67

4-2-6 آمار توصيفي مربوط به خروجي دوم که بيانگر نسبت تعداد فيش هاي واريز شده به تعداد فيش هاي صادره نواحي تابعه شرکت گاز استان اردبيل: 68

4 – 3 مدل برنامه ریزی شده برای تحلیل پوششی داده ها در نرم افزارGAMS…………………………………………….69

4- 4  آمار توصيفي حاصل از نتايج حل مدل توسط روش تحليل پوششي داده ها: 70

4-5 وزن هاي بهين ورودي ها و خروجي ها براي هر يک از نواحي تابعه:………………………………………………….72

4- 6 تصوير هر DMU  بر روي مرز کارا : 73

4-7 نتايج حاصل از حل مدل توسط رگرسيون : 77

فصل پنجم  بحث و نتيجه گيري.. 80

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..81

5-2 بحث و تفسير نتايج.. 81

5-3 پيشنهادات.. 83

5-4 محدوديت هاي تحقيق. 84

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………85

فهرست منابع. 87

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..91

 

فهرست جداول

جدول 4-1 در آمد ساليانه خانوار. 63

جدول 4-2  شاخص فرهنگي ناحيه. 64

جدول 4-3 شاخص نيروهاي عملياتي و ماشين آلات.. 65

جدول 4-4 شاخص ميانگين دماي هواي ساليانه. 66

جدول 4-5 نسبت مبالغ واريزي  به مبالغ صادره 67

جدول 4-6 نسبت تعداد فيش واريزي به تعداد فيش صارده 68

جدول 4-7 نمرات کارايي وصول مطالبات.. 71

جدول4-8  اوزان ورودي ها و خروجي هاي مدل تحليل پوشش داده ها 73

جدول4-9  تصوير هر DMU  بر روي مرز کارا 74

جدول 4-10متغير هاي وابسته و مستقل. 77

جدول4-11 نتايج رگرسيون. 78

جدول4-12 نمرات کارايي وصول مطالبات.. 79

 

 

فهرست نمودار

نمودار 3-1 چارچوب مفهومی مدل پژوهش……………………………………………………………………………….39

نمودار3-2 الگوي بهبود كارايي.. 50

نمودار 3-3 مرز توليد مدل CCR.. 52

نمودار 3-4 مرز توليد مدل BCC.. 52

نمودار 4-1 نمرات کارايي وصول مطالبات.. 72

 

چکیده:

امروزه اهميت و آگاهي از ميزان كارايي و سنجش آن جهت بهبود عملكرد و نهايتاً حفظ و ادامه حيات سازمان با توجه به شرايط متغير محيطي ، پيچيدگي تكنولوژي، كمبود منابع،رقابت شديد، تنوع خدمات و سرعت بالاي تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتي اجتناب ناپذير است. لذا شرکتهای وابسته به دولت به منظور رقابت در عرصه های داخلی و بین المللی نیازمند تلاش مستمر در راستای بوجود اوردن شرایط مناسب اقتصادی برای کلیه سرمایه گذارانشان هستند. در این میان شرکت ملی گاز با توجه به ماهیت خدماتی شرکت نیازمند تامین منابع مالی به منظور افزایش حوزه های گازرسانی در مناطق فاقد گاز خانگی می باشد. این امر محقق نمی شود مگر با وصول مطالبات گاز بهاء مشترکین در مناطق تحت پوشش، بنابراین ارزیابی کارایی وصول مطالبات در صنعت گاز دارای اهمیت به خصوصی می باشد بویژه بعد از هدفمند کردن یارانه در سالهای اخیر در کشور و افزایش بهای منابع انرژی . تحلیل پوششی داده ها یکی از شاخه های علم تحقیق در عملیات می باشد که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی را در محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری دارد. هدف عمده این پایان نامه ، محاسبه نمره کارایی وصول مطالبات گاز بهای مصرفی توسط مشترکین در شرکت گاز استان اردبیل می باشد. و بدین منظور در این پایان نامه از دو روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. چهار ورودی و دو خروجی به ترتیب تحت عناوین I1 تا I4 و O1 تا O2 جهت محاسبه کارایی شناسایی و محاسبه شده اند که ورودی اول تا چهارم به ترتیب بیانگر درآمد خانوار، شاخص فرهنگی ناحیه، شاخص نیروی انسانی و ماشین آلات و میانگین دمای سالیانه بوده و خروجی اول و دوم بیانگر نسبت مبالغ واریزی به مبالغ صادره در فیش ها و نسبت تعداد فیش های واریزی به صادره می باشد. برای حل مدل عنوان شده با  روش تحلیل پوششی داده ها از نرم افزار GAMS استفاده کرده و نمرات کارایی و وزن های ورودی ها و خروجی ها مدل محاسبه شده و در ادامه به منظور محاسبه کارایی توسط روش رگرسیون چند متغیره از نرم افزار SPSS بهره گرفته و پس از یافتن معادله خط رگرسیونی نمره کارایی نواحی تابعه مشخص می شود. پس از محاسبه نمره کارایی توسط روش تحلیل پوششی داده ها هفت ناحیه دارای نمره کارایی یک شده و در روش رگرسیون چند متغیره یک ناحیه نمره کارایی یک را کسب می نماید.

کلمات کلیدی : ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده ها، وصول مطالبات،رگرسیون چند متغیره

 

1-1 مقدمه

امروزه اهميت ارزيابي[1] عملكرد[2] و آگاهي از ميزان كارايي و بررسي و سنجش آن جهت بهبود عملكرد و نهايتاً حفظ و ادامه حيات سازمان با توجه به شرايط متغير محيطي ، پيچيدگي تكنولوژي، كمبود منابع،رقابت شديد، تنوع خدمات و سرعت بالاي تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتي اجتناب ناپذير است.علي رغم ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد و محاسبه كارايي، برنولاك[3] مدير مؤسسه بهره وري كانادا مدعي است كه (( بيشتر مديران معاني واقعي بهره وري و كارايي را نمي دانند و مطلع نيستند كه اين مفاهيم تا چه حد براي سازمان آن ها حياتي است.)) همچنين آن ها نمي دانند كه چقدر مي توانند بهره وري و كارايي خود را بهبود داده ، چگونه آن ها را مورد سنجش قرار داده ، تجزيه و تحليل كنند و يا چه عواملي بر آنها تاثير گذارند.

در عصر كنوني ، تحولات شگرف دانش مديريت وجود نظام ارزيابي را اجتناب ناپذير كرده است؛ به گونه اي كه فقدان ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزيابي استفاده از منابع و امكانات ، كاركنان، اهداف و استراتژي ها، يكي از علائم بيماري سازمان قلمداد مي شود. هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و كيفيت فعاليت هاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده پويا ، نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد.از سوي ديگر نبود نظام ارزيابي و كنترل در يك سيستم به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازمان تلقي مي شود؛ كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است. ممكن است بروز پديده مرگ سازماني به علت عدم وقوع يكباره آن از سوي مديران عالي سازمان احساس نشود اما مطالعات نشان مي دهد نبود نظام كسب بازخورد،توسعه و بهبود فعاليتهاي سازمان را غير ممكن مي كند و سرانجام اين پديده مرگ سازماني است.

از نگاه ديگر با ملاحظه نظام آفرينش مي توان دريافت كه ارزيابي در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسيار موزون در جهان خلقت حكايت از حلقه بازخورد كاملا حساب شده اي دارد و نظام ارزيابي به عنوان يكي از عناصر اين حلقه مطرح است.هر چند ممكن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبيين آن نباشد ولي قوام و دوام يك سيستم منوط به وجود نظام ارزيابي و كنترل است.

صاحبنظران و محققان معتقدند ارزيابي عملكرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل هاي سازماني است و مشكل بتوان سازماني را تصور كرد كه مشمول ارزيابي و اندازه گيري عملكرد نباشد. آنان توجه به ((عملكرد سازماني))[4] را باعث توسعه تئوري سازماني ذكر مي كنند و عملكرد را موضوع اصلي در فضاي علمي مي دانند. در نتيجه اين بحث توجه محققان ، اقتصاددانان و مديران اجرايي را به خود جلب كرده است . ارزيابي و اندازه گيري عملكرد موجب هوشمندي سيستم و بر انگيختن افراد در جهت رفتار مطلوب مي شود و بخش اصلي تدوين و اجراي سياست سازماني است.

كارايي به معني تلف نكردن منابع است كه از نسبت ستاده كل به نهاده كل به دست مي آيد از طرفي بدون شك رسالت و هدف اساسي هر مجموعه بهره برداري موثر و كارا از منابع در اختيار مي باشد. استفاده از فنون و تكنيك هاي پيشرفته و شناخت فرصت ها و محدوديت هاي بالقوه و بالفعل وابسته به آگاهي از وضعيت فعلي سازمان است. حال كه اهميت ارزيابي و اندازه گيري عملكرد مشخص گرديد بايد مبناي توسعه پايدار[5] كه اكثريت كشورهاي دنيا در پي تحقق اين امر مي باشند شناسايي و عوامل موثر در رابطه با اين امر مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

انرژي مبناي رشد اقتصادي و توسعه پايدار كشور مي باشد و اقتصاد بدون انرژي معنا ندارد. انرژي گاز با توجه به چشم انداز اقتصاد جهان اصلي ترين نياز آينده دنيا خواهد بود و بر اساس پيش بيني ها مصرف گاز در دنيا طي دهه آينده در مقام نخست قرار مي گيرد.انرژي گاز به عنوان يكي از پاكيزه ترين انرژي هاي مصرفي خانواده ها،صنايع و ساير مراكز مصرف مطرح است. در حاليكه هزينه هاي بالاي توليد ، انتقال و توزيع آن از ديد مصرف كنندگان پنهان مانده است و اين در شرايطي است كه بخش عظيمي از سرمايه گذاريها ، طراحي و برنامه ريزي در صنعت گاز منوط به وصول به موقع بهاي گاز مي باشد.بر همين اساس شركتهاي گاز استاني نيز به عنوان بدنه اصلي توزيع ، فروش و خدمات پس از فروش نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي را در رشد اقتصادي و توسعه پايدار كشورمان دارد.

تنگناهاي بوجود آمده در امر وصول مطالبات كه باعث كاهش در آمد ناشي از فروش گاز و نيز افزايش بدهي مشتركين گاز در شركت هاي گاز استاني شده است، مشكلات عديده اي را بوجود آورده بطوري كه اين شركت ها از اجراي وظايف اصلي خود دور مانده اند. با پيشرفت و توسعه روز افزون فن آوري صنعت گاز و افزايش تعداد مشتركين گاز و لزوم انجام اقدامات فني از قبيل نگهداري و تعميرات و بازسازي تاسيسات گاز در راستاي ارايه خدمات با كيفيت مطلوب به كليه مشتريان و رسيدگي به درخواست ها و رفع مشكلات گردانندگان اين صنعت، اهميت داشتن نقدينگي كافي از طريق كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها را بيش از پيش آشكار ساخته است. از اين رو ارزيابي كارايي واحد وصول مطالبات شركتهاي گاز استاني در امر وصول مطالبات گاز بهاء، به عنوان يك هدف مهم بشمار مي آيد. چرا كه عدم كارايي شركتهاي گاز استاني در امر وصول مطالبات گازبهاء كه به عنوان يكي از اصلي ترين اهداف اين شركتها مي باشد مي تواند بحرانهاي عظيم اقتصادي را به همراه داشته باشد.

در اين ميان بررسي عملكرد بخشهاي تابعه (نواحي) مورد توجه خاص قرار مي گيرد نواحي وظايف اجرايي را بر عهده دارند و وظايف سازمان (مديريت ارشد )[6] نيز نظارت و كنترل بخشهاي تابعه است. ارزيابي كارايي وصول مطالبات شركتهاي تابعه به چند دليل عمده انجام مي پذيرد كه مهم ترين آنها عبارتند از:

1 – شركت به منظور كنترل و نظارت بر كار بخشهاي تابعه تحت نظارت خود بايد وضعيت آنها را با معيارهاي مناسبي بررسي كند.

 

2 – به منظور ايجاد مسئوليت پذيري مديران اجرايي(مديران بخش ها) عملكرد آنها با سيستم تنبيه و تشويق مناسبي پاداش داده مي شود و بدين ترتيب زمينه رقابت بين بخش هاي تابعه فراهم مي گردد.

3 – با بررسي عملكرد مي توان معيارهاي مناسبي براي تخصيص بودجه ها و منابع بين نواحي بدست آورد.

4 – با ارزيابي بخش ها و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنها و ايجاد بستري مناسب  می توان زمينه ايجاد رقابت سالم را بين بخش هاي تابعه فراهم نمود.

با مشخص شدن اهميت ارزيابي و بررسي عملكرد بخش هاي تابعه شركت در امر وصول مطالبات گازبهاء مصرفي توسط مشتركين بايد معيارهايي را براي بررسي عملكرد مشخص نمود اين معيارها براساس اهداف شركت بوده و بايد مشخص كنيم كه هر يك از بخش هاي (ناحيه هاي ) مختلف براي سطح معيني از فعاليتهاي خود چه سطحي از نهاده ها را استفاده مي نمايد. بر اين اساس روش هايي براي ايجاد معيارهاي مناسب ابداع شده است كه از مهم ترين آنها مي توان به روش تحليل پوششي داده ها[7] اشاره نمود.

يكي از ابزارهاي مناسب و كارآمد در زمينه اندازه گيري كارايي، تحليل پوششي داده ها (DEA)   مي باشد كه به عنوان يك روش غير پارامتري[8] به منظور محاسبه كارايي واحدهاي تصميم گيرنده كه در سال 1978 معرفي شده استفاده مي شود. امروزه استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها با سرعت زيادي در حال گسترش بوده و در ارزيابي سازمانها و صنايع مختلف مانند صنعت بانكداري ، پست ، بيمارستانها ، مراكز آموزشي، نيروگاهها، پالايشگاه ها و … استفاده مي شود.توسعه هاي زيادي از جنبه تئوري و كاربردي در مدلهاي تحليل پوششي داده ها اتفاق افتاده كه شناخت جوانب مختلف آن را براي به كارگيري دقيقتر اجتناب ناپذير مي كند. استفاده از مدلهاي تحليل پوششي داده ها علاوه بر تعيين ميزان كارايي نسبي ، نقاط ضعف سازمان را در شاخص هاي مختلف تعيين كرده و با ارايه ميزان مطلوب آنها ، خط مشي سازمان را به سوي ارتقاي كارايي[9] و بهره وري[10] مشخص مي كند. همچنين الگوهاي كارا كه ارزيابي واحدهاي ناكارا براساس آنها انجام گرفته است به واحدهاي ناكارا معرفي مي شوند. الگوهاي كارا واحدهايي هستند كه با ورودي هاي مشابه واحد ناكارا خروجي هاي بيشتر يا همان خروجي ها را با استفاده از ورودي هاي كمتر توليد كرده اند.

اين تنوع وسيع در نتايج است كه موجب شده استفاده از اين تكنيك با سرعت فزاينده اي رو به گسترش باشد. همين امر موجب شده است كه اين تكنيك از بعد تئوري نيز رشد فزاينده اي داشته باشد و به يكي از شاخه هاي فعال در علم تحقيق در عمليات تبديل شود.

با توجه به موارد ذكر شده در اين تحقيق از دو روش تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند مغيره به منظور ارزيابي كارايي وصول مطالبات بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل استفاده نموده و نتايج حاصله را مورد مقايسه قرار مي دهيم.

[1] Evaluation

[2] Performance

[3] bernoluk

[4] Organizational Performance

 

[5] Sustainable Development

[6] Top Management

[7] Data Envelopment Analysis

[8] Non Parametric

[9] Performance

[10] -Efficiency

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 100

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]