پایان نامه ارشد رشته صنایع: يكپارچگي زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش باراندازهاي مياني با فرض عدم قطعيت

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ کردستان

دانشكده مهندسي

گروه صنايع

 

 عنوان:‌

يكپارچگي زنجيره تأمين با تأكيد بر نقش باراندازهاي مياني با فرض عدم قطعيت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

در اين تحقيق فرآيند مديريت زنجيره تأمين پنج سطحي، چند محصولي و چند دوره­اي با تأكيد بر نقش استراتژي فرابارانداز و با فرض وجود عدم قطعيت مورد بررسي قرار مي­گيرد. از اين رو، به منظور يكپارچه كردن طرح­هاي تهيه مواد اوليه، توليد و توزيع در یک افق زمانی میان مدت با در نظر گرفتن عرضه، توليد و تقاضاي فازي با هدف حداقل كردن هزينه­ها و طراحي يك سيستم توزيع به موقع يك مدل رياضي توسعه داده مي­شود. در زنجيره تأمين مورد بررسي از استراتژي­هاي فرابارانداز و ارسال مستقيم براي توزيع محصولات استفاده مي­شود. همچنين از اعداد فازي مثلثي براي بيان عدم قطعيت موجود در زنجيره و از برنامه­ريزي محدوديت فازي مبتني بر شانس و رويكرد حداكثر-حداقل براي تبديل مدل دو هدفه فازي به يك مدل يك هدفه قطعي استفاده مي­شود. مدل يك هدفه قطعي حاصله به وسيله يك نرم افزار تجاري قابل حل مي­باشد.

علاوه بر اين، مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه ورودي و خروجي به منظور بهينه كردن عمليات استراتژي فرابارانداز امري ضروري است. اما از آن­جايي كه يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسائل نقليه و استراتژي فرابارانداز در مسئله مذكور باعث افزايش پيچيدگي خواهد شد، لذا به منظور كاهش پيچيدگي مسئله، زنجیره­ای با سه سطح مورد بررسي قرار مي­گيرد. در مدلی که به این منظور ارائه می­شود، مسير و زمان حركت وسايل نقليه ورودي از تأمين­كنندگان به باراندازهاي مياني و همچنين وسايل نقليه خروجي از باراندازهاي مياني به خرده فروش­ها مشخص مي­شود. هدف، تخصيص محصولات به تأمين­كنندگان و باراندازهاي مياني به منظور بهينه كردن مسير و زمان حركت وسايل نقليه ورودي و خروجي و عمليات دسته­بندي كردن محصولات در باراندازهاي مياني بوده به طوريكه كل هزينه­هاي خريد محصولات، حمل و نقل و نگهداري حداقل شود. همچنين به منظور حل مدل ارائه شده، يك الگوريتم ژنتيك تركيبي توسعه داده مي­شود.

كلمات كليدي: مديريت زنجيره تأمين، استراتژي فرابارانداز، مسيريابي وسيله نقليه، اعداد فازي، برنامه­ريزي محدوديت مبتني بر شانس، الگوريتم ژنتيك


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق) 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- مسأله اول.. 5

1-3- مسأله دوم. 6

1-4- ضرورت تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 9

1-6- محدوديت­هاي تحقيق.. 9

فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع) 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- کاربرد تئوری مجموعه­های فازی در زنجیره تأمین.. 11

2-3- استفاده از استراتژی­هاي فرابارانداز و ارسال مستقیم در زنجیره تأمین.. 15

2-4- يكپارچه كردن  مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه و استراتژي فرابارانداز 19

2-5-جمع بندی: خلاء در تحقیقات پیشین.. 21

فصل سوم (مدلسازی و ارائه راه حل) 23

3-1- مقدمه. 24

3-2- تئوری مجموعه­های فازی.. 24

3-4- تعریف مسأله اول.. 26

3-4-1- مفروضات مسأله اول.. 27

3-4-2- مدل رياضي مساله اول.. 28

3-5- رويكرد حل مسأله اول.. 34

3-5-1- پرداختن به محدوديت­هاي فازي.. 34

3-5-2- پرداختن به توابع هدف.. 40

3-6- ضرورت يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه و استراتژي فرابارانداز 42

3-7- تعریف مسأله دوم. 43

3-7-1- مفروضات مسأله دوم. 45

3-7-2- مدل رياضي مسأله دوم. 46

3-8- رويكرد حل مسأله دوم. 53

3-8-1- نحوه نمايش جواب و توليد جمعيت اوليه. 54

3-8-2- ارزيابي ميزان برازندگي كروموزوم­ها 58

3-8-3- عملگر انتخاب.. 60

3-7-4- عملگر همگذري.. 61

3-7-5- عملگر جهش…. 62

3-7-6- نحوه اصلاح كروموزوم­هاي نامعتبر. 63

3-7-7- روش جستجوي محلي.. 65

فصل چهارم (نتایج محاسباتی و تحلیل) 66

4-1- نتایج محاسباتی مسأله اول.. 67

4-2- نتایج محاسباتی مسأله دوم. 72

4-2-1- توليد مسائل نمونه و تنظيم پارامترهاي الگوريتم. 73

4-2-2- تحليل نتايج.. 75

فصل پنجم (جمع بندی و تحقیقات آتی) 82

4-1- جمع بندی.. 83

5-2- تحقیقات آتی.. 85

منابع.. 86

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1: مطالعات صورت گرفته در ارتباط با استفاده از تئوري مجموعه­هاي فازي در برنامه­ريزي زنجيره تأمين.. 15

جدول 3-1: شاخص محصولات مختلف خرده فروش­ها 56

جدول 4-1: ابعاد اولين مسأله نمونه. 68

جدول 4-2: حداقل و بزرگترين مقدار توابع هدف براي اولين مسأله نمونه. 68

جدول 4-3: نتايج اولين مسأله نمونه. 69

جدول 4-4: ابعاد دومين مسأله نمونه. 70

جدول 4-5: حداقل و بزرگترين مقدار توابع هدف براي دومين مسأله نمونه. 71

جدول 4-6: نتايج دومين مسأله نمونه. 71

جدول 4-7: ابعاد مسائل نمونه توليد شده 73

جدول 4-8: توزيع­هاي يكنواخت به منظور توليد پارامترهاي مورد نياز 74

جدول 4-9: ارزيابي عملكرد در ارتباط با  اولين مسأله نمونه. 77

جدول 4-10: ارزيابي عملكرد در ارتباط با دومين مسأله نمونه. 77

جدول 4-11: ارزيابي عملكرد در ارتباط با سومين مسأله نمونه. 78

جدول 4-12: ارزيابي عملكرد در ارتباط با  چهارمين مسأله نمونه. 78

جدول 4-13: ارزيابي عملكرد در ارتباط با پنجمين مسأله نمونه. 79

جدول 4-14: ارزيابي عملكرد در ارتباط با ششمين مسأله نمونه. 79

 

 

فهرست شكل­ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

شكل 2-1: عمليات استراتژي فرابارانداز 17

شكل 3-1: نمودار عدد فازي مثلثي.. 26

شكل 3-2: شبكه زنجيره تأمین مورد بررسي.. 27

شكل 3-3: نمودار معيار امكان.. 36

شكل 3-4: نمودار معيار الزام. 36

شكل 3-5: نمودار معيار اعتبار 37

شكل 3-6: نمودار معيار درستنمايي.. 39

شكل 3-7: نمايش شماتيك از شبكه زنجيره تأمین مورد بررسي.. 45

شكل 3-8: نمايش ساختار كروموزوم براي مثال (3-3) 56

شكل 3-9: روش اصلاح چرخهاي.. 64

شكل 4-1: اختلاف بين مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضايت­مندي و مقدار بهينه با توجه به سطوح اطمينان مختلف براي اولين مسأله نمونه  69

شكل 4-2: اختلاف بين مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضايت­مندي و مقدار بهينه با توجه به سطوح اطمينان مختلف براي اولين مسأله نمونه. 70

شكل 4-3: اختلاف بين مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضايت­مندي و مقدار بهينه با توجه به سطوح اطمينان مختلف براي دومين مسأله نمونه. 72

شكل 4-4: اختلاف بين مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضايت­مندي و مقدار بهينه با توجه به سطوح اطمينان مختلف براي دومين مسأله نمونه. 72

شكل 4-5: تعداد جواب­هاي غيرموجه موجود در هر نسل.. 76

شكل 4-6: تاثير نگهداري موقت در باراندازهاي مياني بر هزينه­هاي زنجيره تأمين.. 80

 

 

1-1- مقدمه

رقابتی بودن بازارها، معرفی و وجود محصولاتی با عمر کوتاه و بالا بودن انتظارات مشتریان در ارتباط با کیفیت و زمان تحویل محصولات، ايجاب مي­كنند كه محصولات در مقدار، مكان، زمان و قيمت مناسب عرضه شوند كه اين خود ضرورت ایجاد هماهنگی تولید­کنندگان با تأمین­کنندگان مواد اولیه و توزیع­کنندگان محصولات را ایجاب می­کند.

زنجیره تأمین به عنوان یک ساختار یکپارچه شامل تعدادی از فعالیت­ها به طور مثال فعاليت خرید، تولید، نگهداری و توزیع مي­شود. اين فعاليت­ها به منظور تهيه مواد ­اولیه، تبدیل مواد ­اولیه به محصولات نهایی و تحویل محصولات به مشتریان انجام مي­شوند. مديريت صحيح اين فعاليت­ها موجب بهبود عملكرد زنجيره خواهد شد از اين­ رو مدیریت زنجیره تأمین را می­توان به عنوان مدیریت جریان اطلاعات، محصولات و منابع مالی در زنجیره تعریف کرد [1].  فرآيند برنامه­ريزي زنجيره تأمین به عنوان يكي از مهمترين فرآيندهاي مديريت زنجيره تأمین به منظور يكپارچه و هماهنگ كردن فعاليت­هاي مذكور در بين اعضاي مختلف زنجيره انجام مي­شود [2]. برنامه­ريزي زنجيره تأمین بسته به افق برنامه­ريزي به سه دسته تقسيم­بندي مي­شود:

  • برنامه­ ریزی استراتژیک: این فاز از برنامه­ ریزی به طراحی ساختار زنجیره تأمین مربوط بوده و افق زمانی مورد بررسی در این فاز بین پنج تا ده سال می­باشد.
  • برنامه­ ریزی تاکتیکی (افق زمانی میان مدت): در این سطح از برنامه­ ریزی در ارتباط با استفاده بهینه از ظرفيت منابع مختلف از جمله تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان و مراکز­ توزیع
    تصمیم­گیری می­شود. افق زماني مورد بررسي در برنامه­ريزي تاكتيكي يك تا دو سال است.
  • برنامه­ريزي عملياتي: افق زمانی مربوط به این سطح از برنامه­ ریزی هفتگی بوده و در ارتباط با مسائلي از قبيل مسيريابي وسايل نقليه، برنامه­ ریزی تولید و توزیع روزانه تصميم­گيري مي­شود [1].

هدف هر زنجيره تأمين افزايش سودآوري زنجيره از طريق كاهش هزينه­ها و افزايش سطح
خدمت­دهي است. طرح توزيع به عنوان يكي از عوامل ايجاد هزينه در زنجيره تأمين، عملكرد زنجيره را تحت تأثير قرار داده و تقريبا 30 درصد از قيمت محصول نهايي را شامل مي­شود [3]. بنابراين استفاده از استراتژي­هاي مناسب توزيع به منظور كاهش هزينه­هاي حمل­ و نقل و افزايش سطح
خدمت­دهي مي­تواند باعث افزايش سودآوري زنجيره شود. در ميان استراتژي­هاي مختلف توزيع استراتژي فرابارانداز[1] به عنوان يك تكنيك لجستيك موثر محصولات ارسال شده از تأمین­كنندگان مختلف را دریافت کرده و بدون نگهداری موجودی آنها را مطابق با مقصدهایشان به گروه­های مشخصی دسته­بندی و ارسال می­کند. اين استراتژي با دسته­بندي كردن محصولات و در نتيجه تكميل ظرفيت وسايل نقليه باعث كاهش هزينه­هاي حمل و نقل مي­شود.

از آن­جايي­كه قرار دادن محصولات مختلف در يك گروه مشخص مستلزم ورود همزمان آن­ها به بارانداز مياني و منتج به ملاقات مشتري­هاي مختلف (سفارش دهندگان محصولات) مي­شود، لذا مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه ورودي و خروجي به منظور بهينه كردن عمليات استراتژي فرابارانداز ضروري است.

از طرفي ديگر، در نظر گرفتن شرايط دنياي واقعي از جمله غیر قابل پیش­بینی بودن انتظارات مشتریان و همچنین وجود روابط پیچیده بین اعضای زنجیره، باعث ايجاد يك درجه مهمي از عدم قطعيت در زنجيره تأمین مي­شود. ناديده گرفتن عدم قطعيت موجود در زنجيره تأمين باعث ضعف در عملكرد زنجيره خواهد شد. بنابراين شناخت منابع ايجاد عدم قطعيت و استفاده از رويكردهاي مناسب براي برطرف كردن اين عدم قطعيت به منظور افزايش سودآوري زنجيره ضروري است. سه منبع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تامین عبارتند از:

  • عدم قطعیت در عرضه: این عدم قطعیت در اثر تغییر در عملکرد تأمین­کنندگان به علت تأخیر در تحویل­ها به وجود می­آید.
  • عدم قطعیت در فرآیند: این عدم قطعیت از غیر قابل اعتماد بودن فرآیند تولید به دلیل خرابی ناگهاني ماشین آلات، تغيير در عملکرد نیروی انسانی و غیره ناشی می­شود.
  • عدم قطعیت در تقاضا: این عدم قطعیت مهمترین عامل ايجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین بوده و از نوسانات موجود در تقاضا و پیش­بینی نادرست ناشي مي­شود [4].

رويكردهاي  تحلیلی (احتمالی)، رویکردهای شبیه­سازی و رویکردهای پیوندی بر اساس ترکیبی از مدل­های تحلیلی و شبیه­سازی، از جمله رويكردهاي مورد استفاده براي برطرف كردن عدم قطعیت­ موجود در زنجيره تأمین مي­باشند. مدل­های تعیین شده در این رویکردها، عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین را به وسیله توزیع­های احتمالی به دست آمده از داده­های آماری نمایش می­دهند. از آن­جايي كه استفاده از اين رويكردها با مشكلاتي نظير عدم دسترسي به داده­های آماری قابل اعتماد همراه است استفاده از رويكردهاي ديگر ضروري به نظر مي­رسد. يكي ديگر از رويكردهاي مورد استفاده براي برطرف كردن عدم قطعيت موجود در زنجيره تأمين، استفاده از تئوري
مجموعه­هاي فازي است [5]. قابل ذكر است كه تئوري مجموعه­هاي فازي علاوه بر برطرف كردن مشكل فوق، داراي تطابق بيشتري با مسائل دنياي واقعي است.

با توجه به توضيحات بالا، واضح است كه يكپارچه و هماهنگ كردن طرح­هاي تهيه­­ مواد اوليه، توليد و توزيع، بررسي منابع ايجاد عدم قطعيت در زنجيره تأمین و استفاده از يك رويكرد مناسب براي برطرف كردن اين منابع و همچنين انتخاب استراتژي­هاي مناسب براي توزيع محصولات از عوامل مهم بقاي زنجيره تأمين در بازارهاي امروزي هستند.

از اين رو در اين تحقيق ، يكپارچه كردن طرح­هاي تهيه مواد اوليه، توليد و توزيع در يك افق زمانی میان مدت در يك زنجيره تأمين پنج سطحي، چند محصولي و چند دوره­اي با در نظر گرفتن عرضه، توليد و تقاضاي فازي با هدف حداقل كردن هزينه­ها و طراحي يك سيستم توزيع به موقع مورد بررسي قرار مي­گيرد. در زنجيره تأمين مورد بررسي از استراتژي­هاي فرابارانداز و ارسال مستقيم براي توزيع محصولات استفاده مي­شود. استفاده از استراتژي فرابارانداز مستلزم بررسي همزمان مسيريابي و زمانبندي وسايل نقليه ورودي و خروجي مي­باشد. اما از آن­جايي كه يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسائل نقليه و استراتژي فرابارانداز در مسئله مذكور باعث افزايش پيچيدگي خواهد شد، لذا به منظور كاهش پيچيدگي مسئله، زنجیره­ای با سطوح کمتر مورد بررسي قرار مي­گيرد. بنابراين، در اين تحقيق دو مسأله مذكور يعني يكپارچه كردن طرح­هاي تهيه مواد اوليه، توليد و توزيع و يكپارچه كردن مسيريابي و زمانبندي وسائل نقليه و استراتژي فرابارانداز به ترتيب تحت عنوان­هاي مسأله اول و مسأله دوم مورد بررسي قرار مي­گيرند.

[1] Cross docking

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 106

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]