پایان نامه ارشد رشته شیلات: اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیلات

گرایش : تکثير و پرورش آبزيان

عنوان : اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه، تركيب بيوشيميايي بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهيان سيبري جوان

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

دانشکده منابع طبيعي دريا

گروه شيلات

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته شيلات گرايش تکثير و پرورش آبزيان

عنوان:

اثرات دوره هاي گرسنگي كوتاه مدت و غذادهي مجدد بر شاخص های رشد و كارايي تغذيه، تركيب بيوشيميايي بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهيان سيبري جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri

استادان راهنما:

دکتر پريتا کوچنين

دکتر محمود بهمنی

استادان مشاور:

دکتر محمد علی يزدانی ساداتی

مهندس حميد رضا پورعلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

رشد جبراني از جمله موارد مهمي است که مي تواند نقش تعيين کننده اي در بهينه سازي و مديريت تغذيه داشته باشد. در بسياري از گونه ها اين پديده موجب رشد سريع و بيشتر از حد طبيعي در دوران غذادهي بعد از رفع محروميت غذايي مي گردد. اثرات دوره هاي گرسنگي کوتاه مدت و غذادهي مجدد بر روي عملکرد رشد و تغذيه، ترکيبات بيوشيميايي بدن و فاکتورهاي خوني در بچه تاس ماهيان سيبري (Acipenser baerii) با ميانگين وزني 5/1± 51/19 گرم براي 80 روز بررسي شد. پس از 10 روز سازگاري با شرايط آزمايشي 15 ماهي به صورت کاملاً تصادفي در هر يک از 12 تانک استوانه اي فايبرگلاس 500 ليتري توزيع شدند. بچه ماهيان چهار رژيم غذايي متفاوت را تجربه کردند: کنترل چهار وعده روزانه در روز تا حد سيري تغذيه شد، تيمار اول 2 روز گرسنگي و 8 روز غذادهي مجدد، تيمار دوم 4 روز گرسنگي و 16 روز غذادهي مجدد و تيمار سوم 8 روز گرسنگي و 32 روز غذادهي مجدد را تجربه کردند و اين سيکل ها تا پايان 80 روز آزمايش تکرار شد. زيست سنجي از ماهيان در تمام تيمارها هر 20 روز يکبار صورت گرفت. نمونه هاي مربوط به پارامترهاي بيوشيميايي بدن و پارامترهاي خوني ماهيان در سه دوره (ابتدا، وسط و پايان آزمايش) جمع آوري شد. نتايج حاصل نشان داد که دوره هاي گرسنگي و غذادهي مجدد تاثيري منفي بر روي عملکرد رشد و تغذيه ماهيان نداشت. نتايج اين مطالعه نشان داد که در پايان آزمايش اختلاف معني دار (P > 0/05) بين تيمارها و گروه شاهد از نظر وزن مشاهده نشد (به جزء تيمار 2). هم چنين نرخ رشد ويژه و ضريب تبديل غذايي در گروه شاهد بالاتر از ساير تيمارها بود. در مطالعه ي حاضر دوره هاي گرسنگي و غذادهي مجدد بر روي برخي از ترکيبات بيوشيميايي بدن مثل خاکستر، رطوبت، انرژي و چربي بي تاثير بود اما در ساير پارامترهاي مثل پروتئين و فيبر گروه شاهد به صورت معنی داری (P < 0/05) بالاتر از تيمارها بود و کربوهيدرات در گروه شاهد به صورت معني دار (P < 0/05) پايين تر از تيمارها نشان داد. از نظر فاکتورهاي خوني در پايان آزمايش تنها غلظت هموگلوبين و درصد هماتوکريت در تيمارها به صورت معني دار (P < 0/05) بالاتر از گروه شاهد نشان دادند. بچه تاس ماهيان سيبري توانايي تحمل دوره هاي گرسنگي کوتاه مدت را دارند. در پايان آزمايش ماهيان جبران جزيي را نشان دادند که بيانگر اين مسئله است که اين برنامه هاي گرسنگي و غذادهي مجدد مي تواند در مزارع پرورشي اين گونه اجراء شود.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

تاسماهيان از ماهيان غضروفي[1] به شمار رفته که بعنوان اجداد اوليه ماهيان استخواني وبا قدمت 250 ميليون ساله فقط در نيمکره شمالي ديده مي شوند. اين خانواده مشتمل بر 27 گونه بوده که 16 گونه آن در جنس Acipenser جاي مي گيرند، که برخي از آنها دريايي، برخي به آب شيرين جهت تخمريزي مهاجرت کرده و تعدادي نيز در آب شيرين محصورند (بهمني، 1377). در دهه هاي اخير به دليل افزايش صيد، عدم حفاظت، آلودگي هاي زيست محيطي، ايجاد محدوديت در مسيرهاي مهاجرت و نقاط تخم ريزي، تعداد ماهيان خاوياري به تدريج كاهش يافته و خطر نابودي نسل ها اين گونه ها را تهديد مي كند. لذا نياز به توجه ويژه اي به حفاظت و بقاء آن ها احساس می شود (Birstein, 1993; Williot et al., 2001). لذا بسياري از كشورهاي جهان مانند روسيه، ايالات متحده آمريكا، ايتاليا، فرانسه و آلمان با تكثير مصنوعي و رها سازي بچه ماهیان در آب ها و حتي پرورش در آبهاي داخلي تصميم به بازسازي وتوليد مجدد ذخاير این گونه ها گرفته اند (Adamek et al., 2007). تاسماهي سيبري، Acipencer baerii (Brandt, 1869)، در کنار جذابيت پرورشي (Williot et al., 2001) به علت دارا بودن مشخصات ارزشمندي همچون قابليت زندگي در آب شيرين، مقاومت نسبت به تغييرات شرايط محيط زيست، سازگاري با دماهاي پايين، پذيرش طيف وسيعي از مواد خوراكي و استعداد فراوان براي رشد در شرايط مطلوب، همواره مورد توجه دانشمندان اروپايي بوده است. لذا طي سالهاي 1964 تا 1967 میلادی تعدادي از بچه ماهيان اين گونه به سيستمهاي پرورشي در آبهاي اروپا معرفي شدند (Bronzi et al., 1999). تاسماهي سيبري در سال 1999 در كشورهايي همچون فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا به عنوان گونه غالب پرورشي (بر حسب تن) مطرح بود. به طوري كه در كشور فرانسه در همين سال توليد گوشت و خاويار آن به رقم 200 هزار تن و 4000 كيلوگرم رسيد (Williot et al., 2001 ).

از جمله مواردی که در زمینه مدیریت مجموعه های تولیدی دارای اهمیت فوق العاده است توجه به بازده کلی و میزان محصول تولیدی آنها می باشد. عوامل بسیاری در این زمینه دخالت دارند که از مهم ترین آنها می توان به غذا، مدیریت تغذیه و درک و شناخت فیزیولوژی رشد اشاره کرد. در صورت شناخت ودرک ماهیت پدیده رشد می توان مدیریت پیشرفته ای را در زمینه آبزی پروری اعمال نمود، که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، فضای قابل توجهی را نیز به منظور توسعه و پیشرفت این صنعت به صورت پایدار در آینده فراهم خواهد نمود.

در حال حاضر قسمت اعظم هزینه پرورش (60- 50 درصد) صرف تامین غذا می شود که این امر باعث افزایش قیمت تمام شده ماهی گردیده است (Goddard, 1974 برگرفته از علیزاده و دادگر، 1380). كارايي يك غذا تنها به كيفيت آن وابسته نيست، بلكه به مديريت غذادهي نيز وابسته مي باشد. كيفيت خوب و مناسب بودن غذا از لحاظ مواد مغذي زماني مي تواند مفيد واقع شود كه از يك شيوه مناسب غذادهي (ميزان غذا، تعداد دفعات و روش هاي غذادهي و برنامه روزانه غذادهي) استفاده شود (Lim & Poernomo, 1985; Bascinar et al., 2007). بنابراین با توجه به روند رو به رشد آبزی پروری در ایران عنایت به مساله مدیریت تغذیه اثر غیرقابل انکاری بر آینده و توسعه پایدار این صنعت دارد. با توجه به مطالب مذکور می توان به اهمیت مدیریت تغذیه و شناخت و درک پدیده رشد در آینده آبزی پروری پی برد.

رشد جبرانی یکی از مواردی مهمی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در بهینه سازی فعالیت های آبزی پروری داشته باشد (Hayward et al., 2000). این پدیده رشد سریع و بیش از حد طبیعی در دوران رفع محرومیت غذایی و بعد از کاهش وزن ناشی از سوء تغذیه می باشد (Dobson & Holmes, 1984).

با توجه به مطالب عنوان شده در این مطالعه سعی بر آن است که اثرات احتمالی دوره های گرسنگی و غذادهی مجدد بر روی شاخص های رشد، تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و فاکتورهای خونی بررسی گردد و در نهایت با معرفی روش مدیریتی جدید در تغذیه (دوره های گرسنگی و غذادهی مجدد) منجر به ارائه ی یک الگوی کاربردی در سیستم های پرورشی گردد. بر این اساس اهداف انجام این پایان نامه به صورت زیر خلاصه می گردد:

1ـ بررسی وقوع پدیده رشد جبرانی در بچه تاس ماهیان سیبری

2- تعيين بهترین طول دوره محروميت غذايي در بچه تاس ماهيان سيبري

3ـ بررسی پارامترهاي رشد و تغذيه در سيكل هاي گرسنگي و غذادهی مجدد

4- بررسی ترکيب بيوشيميايي بدن در سيكل هاي گرسنگي و غذادهی مجدد

5- بررسی پارامترهای خونی در سیکل های گرسنگی و غذادهی مجدد

برای نیل به اهداف مذکور در این مطالعه فرضیه های در نظر گرفته شد که به ترتیب در ذیل آورده شده اند:

1- رشد جبرانی در بچه تاس ماهیان سیبری صورت می گیرد.

2- رشد جبراني کارایی رشد بچه تاس ماهي سيبري را بهبود می بخشد.

3- رشد جبرانی کارایی تغذیه بچه تاس ماهیان سیبری را بهبود می بخشد.

4- رشد جبرانی ترکیب شیمیایی بدن بچه تاس ماهیان سیبری را تحت تاثیر قرار می دهد.

5- رشد جبرانی پارمترهای خونی بچه تاس ماهیان سیبری را تحت تاثیر قرار می دهد.

رشد عبارت است از هرگونه تغییر در اندازه یا مقدار توده بدنی، صرف نظر از مثبت، منفی، موقتی و طولانی بودن آن. از نظر تعادل انرژی، رشد حاصل تغییر در محتوای انرژی بدن ماهی می باشد (Jobling, 1994). رشد در بسیاری از جنبه های اساسی نظیر زیست شناسی ماهیان، مدیریت (ذخایر) و حفاظت ماهیان دخیل است (Nislow, 2001). عوامل موثر بر رشد به دو دسته عوامل محیطی (درجه حرارت، شوری، دوره نوری، اکسیژن، تغذیه و … ) و عوامل زیستی (اندازه ماهی، عوامل رفتاری مثل سلسله مراتب اجتماعی، تراکم ماهی، میزان فعالیت ماهی و …) تقسیم می شوند (Millward, 1989; Jobling, 1994). کنترل رشد مهم ترین هدف در فعالیت های آبزی پروری است (Jobling, 1994). تفاوت اندازه دو موجود مشابه می تواند به دلیل تفاوت در تعداد یا اندازه سلول ها و یا هر دوی این موارد باشد. تعداد سلول ها تابع تعداد تقسیمات و میزان مرگ سلولی است، که نظیر اندازه سلول بوسیله علائم درون و برون سلولی تنظیم می گردند (Conlon & Raff, 1999).

1-1- رشد جبرانی

رشد جبرانی مرحله افزایش سرعت رشد بعد از برطرف شدن شرایط نامناسب محیطی و کاهش رشد می باشد (Nikki et al., 2004). رشد جبرانی مرتبط با غذادهی مجدد و کافی جانور بعد از دوره کاهش وزن ناشی از سوء تغذیه نیز می باشد ( Hayward et al., 2000). رشد جبرانی با برگرداندن مسیر رشد به حالت طبیعی، اختلاف اندازه را کاهش می دهد و برای مدیریت شیلاتی، آبزی پروری و بررسی چرخه زیستی موجودات حائز اهمیت می باشد Ali et al., 2003)). رشد جبرانی در دامنه وسیعی از گروه های جانوری از حشرات ( Metcalf & Monaghan, 2001) تا پرندگان و پستانداران ( Dobson & Holmes, 1984) گزارش شده است. در ماهیان که گسترده ترین گروه مهره داران را شامل می شوند مطالعات متعددی توسط محققین انجام شده است. واژه «رشد جبرانی» در ابتدا برای پستانداران استفاده شد و بعدها برای دام های اهلی خونگرم بکار برده شد(Wilson & Osbourn, 1960). علیرغم مطالعات اولیه، در رابطه با رشد جبرانی در ماهیان تا اوایل دهه 1990 هنگامی که این موضوع در زمینه آبزی پروری مورد توجه قرار گرفت، تحقیقات چندانی صورت نگرفت. علاوه بر این، مطالعات در مورد آبزیان فقط به گروه های معدودی از ماهیان محدود می شود Ali et al., 2003)). در جدول 1-1 خلاصه ای از این مطالعات به تفکیک خانواده آمده است.

در بسیاری از موارد رشد جبرانی را با واژه های دیگری نظیرCatch up Growth یا Recovery Growth نیز بیان می کنند. اما مورد اخیر علاوه بر بیان رشد یک موجود می تواند برای بیان رشد غیر معمول یک اندام نیز بکار رود. مثلاً بزرگ شدن کلیه موقعی که یکی از آنها برداشته شود و یا رشد بقایای کبد بعد از برداشت بخشی از آن، موید این پدیده است (Boersma & Wit, 1997). با توجه به میزان دسترسی به منابع، یک فرد می تواند هم از طریق افزایش سرعت رشد و هم از طریق افزایش مدت زمان لازم برای طی یک مرحله ی خاص عمل جبران را انجام دهد. پدیده ی رشد جبرانی مبین آن است که سرعت رشد انعطاف پذیر بوده و بصورت بهینه تنظیم می گردد نه بصورت حداکثر (Metcalf & Monghan, 2001 ).

[1] Chondrostean

تعداد صفحه : 99

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]