متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

با عنوان : بررسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ­های مولد مایکوتوکسین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

گرایش میکروبیولوژی

عنوان

بررسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ­های مولد مایکوتوکسین به ویژه آفلاتوکسین در پسته و تعیین آفلاتوکسین­های پسته به روش HPLC در شهرستان دامغان

استاد راهنما

دکتر هاتف آجودانی­ فر

استاد مشاور

دکتر حمید هاشمی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مقدمه (اهداف تحقیق)…………………………………………………………………………………………………….2

فصل دوم: کلیات (سابقه و پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………………4

2-1- معرفی عمومی قارچ­ها…………………………………………………………………………………………………………..4

2-2- مایکوتوکسین……………………………………………………………………………………………………………………….4

2-2-1- ساختار……………………………………………………………………………………………………………………………5

2-2-2- طبقه بندی……………………………………………………………………………………………………………………….5

2-2-3- اثرات……………………………………………………………………………………………………………………………..6

2-2-4- مایکوتوکسیکوزیس………………………………………………………………………………………………………….6

2-2-5- انواع مایکوتوکسین­ها………………………………………………………………………………………………………..7

2-2-5-1- مایکوتوکسین­های آسپرژیلوس……………………………………………………………………………………….8

2-2-5-1-1- آفلاتوکسین­ها………………………………………………………………………………………………………….8

2-2-5-1-2- اکراتوکسین­ها…………………………………………………………………………………………………………..8

2-2-5-1-3- استریگماتوسیستین…………………………………………………………………………………………………..9

2-2-5-1-4- اسید سیکلوپیازونیک………………………………………………………………………………………………10

2-2-5-2- مایکوتوکسین­های پنیسیلیوم…………………………………………………………………………………………11

2-2-5-2-1- پاتولین………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-5-2-2- سیترینین……………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-5-2-3-سیترئوویریدین……………………………………………………………………………………………………….13

2-2-5-2-4- پنی ترم A …………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-5-3- مایکوتوکسین­های فوزاریوم…………………………………………………………………………………………..14

2-2-5-3-1- T-2 توکسین………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-5-3-2- داکسی نیوالنول………………………………………………………………………………………………………15

2-2-5-3-3- زیرالنون………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-5-3-4- مونیلی فورمین……………………………………………………………………………………………………….16

2-2-5-3-5- فومونیزین……………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-5-4- مایکوتوکسین­های سایر قارچ­ها…………………………………………………………………………………….18

2-2-5-4-1- ارگوت………………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-5-4-2- لولیترم­ها……………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-6- حدود مجاز آلودگی به مایکوتوکسین­ها……………………………………………………………………………..20

2-3- آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………………………………………….20

2-3-1- انواع آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………………………………27

2-3-1-1- آفلاتوکسین 1B ………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3-1-2- آفلاتوکسین 1G……………………………………………………………………………………………………………………27

2-3-1-3- آفلاتوکسین­های 2B و 2G ………………………………………………………………………………………… 28

2-3-1-4- آفلاتوکسین­های 1M و 2M …………………………………………………………………………………………28

2-3-2- عوامل موثر در تولید آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………..29

2-3-2-1- درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………………….29

2-3-2-2- رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………..29

2-3-2-3- فعالیت آبی………………………………………………………………………………………………………………..29

2-3-2-4- محیط کشت و سوبسترا………………………………………………………………………………………………30

2-4- پسته…………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-4-1- موطن اصلی و قدمت درخت پسته……………………………………………………………………………………31

2-4-2- نام پسته………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-4-3- پراکنش جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………….32

2-4-4- شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………..32

2-4-5- مشخصات گیاه شناسی درخت پسته…………………………………………………………………………………33

2-4-6- ارقام پسته……………………………………………………………………………………………………………………..34

2-4-6-1- پسته رقم اکبری………………………………………………………………………………………………………….34

2-4-6-2- پسته رقم کله قوچی……………………………………………………………………………………………………34

2-4-6-3- پسته رقم بادامی…………………………………………………………………………………………………………35

2-4-6-4- پسته رقم احمد آقایی………………………………………………………………………………………………….35

2-4-6-5- پسته رقم اوحدی……………………………………………………………………………………………………….35

2-4-6-6- پسته رقم ممتاز…………………………………………………………………………………………………………..35

2-4-6-7- پسته رقم سفید پسته نوق…………………………………………………………………………………………….35

2-4-6-8- پسته رقم خنجری دامغان…………………………………………………………………………………………….35

2-4-6-9- پسته رقم شاهپسند دامغان……………………………………………………………………………………………36

2-4-7- بیماری­های مهم درختان پسته…………………………………………………………………………………………..36

2-4-7-1- بیماری گموز (انگومک) پسته………………………………………………………………………………………36

2-4-7-2- بیماری خشکیدگی شاخه­های پسته……………………………………………………………………………….37

2-4-7-3- نماتد مولد غده ریشه پسته…………………………………………………………………………………………..37

2-4-7-4- بیماری لکه برگی……………………………………………………………………………………………………….38

2-4-7-5- بیماری ماسوی پسته……………………………………………………………………………………………………38

2-4-7-6- کپک­های توکسین زا…………………………………………………………………………………………………..38

2-4-8- آفات درختان پسته………………………………………………………………………………………………………….39

2-4-9- علف­های هرز عمده باغات پسته………………………………………………………………………………………39

2-4-10- عوامل موثر بر تولید آفلاتوکسین در پسته………………………………………………………………………..39

2-4-11- توصیه­های فنی برای کاهش میزان آفلاتوکسین در مراحل مختلف تولید، فراوری و انبارداری پسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-4-11-1- مرحله داشت…………………………………………………………………………………………………………..40

2-4-11-2- مرحله برداشت………………………………………………………………………………………………………..41

2-4-11-3- مرحله فراوری…………………………………………………………………………………………………………42

2-4-11-4- مرحله انبارداری……………………………………………………………………………………………………….43

2-4-12- ارزش غذایی و دارویی پسته………………………………………………………………………………………….43

2-4-12-1- خواص مغز پسته……………………………………………………………………………………………………..43

2-4-12-2- خواص برگ و پوست درخت پسته…………………………………………………………………………….44

2-4-12-3- خواص پوست سبز پسته…………………………………………………………………………………………..44

2-4-12-4- خواص پوست سفید پسته…………………………………………………………………………………………44

2-4-13- مضرات پسته……………………………………………………………………………………………………………….45

2-4-14- اکولوژی تولید سم آفلاتوکسین در پسته………………………………………………………………………….46

2-4-15- حدود مجاز آفلاتوکسین در پسته……………………………………………………………………………………47

2-4-15-1- حدود مجاز آفلاتوکسین در پسته در ایران……………………………………………………………………47

2-4-15-2- حدود مجاز آفلاتوکسین در پسته در کشورهای مختلف………………………………………………..47

2-5- شهرستان دامغان…………………………………………………………………………………………………………………49

2-5-1- موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………49

2-5-2- شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………..49

2-5-3- وضعیت خاک………………………………………………………………………………………………………………..50

2-5-4- پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………………..50

2-5-5- بادها……………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-6- کروماتوگرافی…………………………………………………………………………………………………………………….51

2-6-1- تعریف کروماتوگرافی……………………………………………………………………………………………………..52

2-6-2- روش­های کروماتوگرافی………………………………………………………………………………………………….52

2-6-3- مزیت روش­های کروماتوگرافی………………………………………………………………………………………..52

2-6-4- انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی………………………………………………………………………………….53

2-6-5- انواع کروماتوگرافی…………………………………………………………………………………………………………53

2-6-5-1- کروماتوگرافی جذب سطحی……………………………………………………………………………………….54

2-6-5-2- کروماتوگرافی تبادل یونی…………………………………………………………………………………………….55

2-6-3- کروماتوگرافی ژلی………………………………………………………………………………………………………….57

2-6-4- کروماتوگرافی تقسیمی…………………………………………………………………………………………………….58

2-6-5- کروماتوگرافی کاغذی……………………………………………………………………………………………………..59

2-6-6- کروماتوگرافی ستون مویین………………………………………………………………………………………………62

2-6-7- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا………………………………………………………………………………………64

2-6-7-1- کاربردهای HPLC …………………………………………………………………………………………………….64

2-6-7-2- اجزا و قسمت­های مختلف دستگاه HPLC …………………………………………………………………..65

2-6-7-3- تفاوت HPLC با GC ……………………………………………………………………………………………………….70

2-7- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..73

فصل سوم: مواد و روش­ها……………………………………………………………………………………………………………79

3-1- مواد، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………79

3-1-1- مواد آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………79

3-1-2- وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………….80

3-2- روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………..82

3-2-1- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………82

3-2-2- آسیاب کردن نمونه…………………………………………………………………………………………………………82

3-2-3- آماده سازی نمونه…………………………………………………………………………………………………………..82

3-2-4- رقت سازی……………………………………………………………………………………………………………………82

3-2-5- کشت……………………………………………………………………………………………………………………………83

3-2-6- جداسازی………………………………………………………………………………………………………………………83

3-2-7- اسلاید کالچر…………………………………………………………………………………………………………………83

3-2-8- رنگ آمیزی……………………………………………………………………………………………………………………84

3-2-9- تهیه بافر فسفات سالین……………………………………………………………………………………………………84

3-2-10- تهیه محلول استاندارد کاری آفلاتوکسین­ها………………………………………………………………………84

3-2-11- تهیه محلول استاندارد کالیبراسیون…………………………………………………………………………………..85

3-2-12- تهیه فاز متحرک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا………………………………………………….86

3-2-13- تهیه حلال شست و شوی دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا…………………………………….86

3-2-14- آماده سازی نمونه برای انجام کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا…………………………………………..86

3-2-15- آماده کردن ستون ایمونوافینیتی و عبور عصاره از آن………………………………………………………..86

3-2-16- تزریق، جداسازی، تشخیص و تعیین مقدار………………………………………………………………………87

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….89

4-1- قارچ­های رشد یافته…………………………………………………………………………………………………………….89

4-1-1- مشاهدات ماکروسکوپی کلونی…………………………………………………………………………………………89

4-1-2- مشاهدات میکروسکوپی کلونی………………………………………………………………………………………..90

4-2- میزان سم آفلاتوکسین در نمونه­ها…………………………………………………………………………………………93

فصل پنجم: بحث………………………………………………………………………………………………………………………109

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………..115

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده

هدف: پسته یکی از مهم­ترین محصولات کشاورزی ایران است. از این رو آلودگی آن به قارچ­های تولید کننده آفلاتوکسین می­تواند از عوامل خطرناک برای سلامت و اقتصاد جامعه باشد. لذا در بررسی حاضر پسته­های کشت شده در شهرستان دامغان از نظر حضور قارچ آسپرژیلوس ومیزان آفلاتوکسین مورد بررسی قرار گرفت.

روش: تعداد 60 نمونه پسته به صورت تصادفی از باغات زیر کشت پسته شهرستان دامغان جمع آوری گردید. برای جداسازی و شناسایی آسپرژیلوس، نمونه­های تهیه شده در دمای اتاق خشک گردید و سپس توسط آسیاب خانگی که از قبل توسط فرمالین 10٪ ضد عفونی شده بود آسیاب شد. نمونه­های آسیاب شده پس از تهیه رقت در محیط سابورو دکستروز آگار به روش پور پلیت کشت داده شد و در حرارت 27 درجه سانتی گراد به مدت ۵ روز گرمخانه گذاری شد. در پایان این مدت پلیت­ها از نظر رشد قارچی مورد بررسی قرار گرفتند و به منظور مشاهده میکروسکوپی، اسلاید کالچر انجام شد. در نهایت نمونه­هایی که دارای آسپرژیلوس بودند جدا شد و برای تشخیص و تعیین میزان آفلاتوکسین این نمونه­ها از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) استفاده گردید.

نتایج: 6/۵١ درصد کل نمونه­های جمع آوری شده دارای قارچ آسپرژیلوس بودند که از این مقدار ۵٨٪ مربوط به گونه پارازیتیکوس، ٨/٢۵٪ مربوط به گونه فومیگاتوس، ٧/٩٪ مربوط به گونه فلاووس و ۵/۶٪ مربوط به گونه نایجر بودند. از بین ٣١ نمونه­ای که دارای قارچ آسپرژیلوس بودند و به دستگاه HPLC تزریق شدند، ١۶ نمونه سم را نشان دادند یعنی ۶/٢۶ درصد کل نمونه­ها دارای آفلاتوکسین بودند. با توجه به محاسبات انجام شده میزان سم آفلاتوکسین ١B درنمونه­ وامرزان ١ برابر باppb  ٩٣/٢۴٣ و در نمونه ورکیان ١ برابر با ppb ٣٩/٢٢٢ بود که بسیار بالاتر از حد مجاز استاندارد ملی ایران (ppb ۵) بودند. میزان آفلاتوکسین ١B نمونه برم ٣ با مقدار ppb ٩٨٢/٣ در حد مجاز و سایر نمونه­ها کمتر از حد مجاز بودند. در مورد میزان مجموع سموم آفلاتوکسین در نمونه­ها باید گفت که نمونه­ وامرزان ١ برابر با ppb ٣۶/٢۵۵ و نمونه ورکیان ١ برابر با ppb ٨۵/٢٣٠ بود که بسیار بالاتر از حد مجاز ایران (ppb ١۵) بودند. میزان مجموع سموم آفلاتوکسین در نمونه برم ٣ با مقدار ppb ٨١١/۴ در حد مجاز و سایر نمونه­ها کمتر از حد مجاز بودند.

کلمات کلیدی: پسته، آسپرژیلوس، آفلاتوکسین، دامغان، HPLC

 فصل1

 مقدمه (اهداف تحقیق)  

پسته، میوه باستانی و با ارزش از گروه مغزها، در میان خشکبار به سلطان مغزها شهره است. ارزش غذایی، خوشمزگی، راحتی هضم، کالری بالا، ویتامین­ها و مواد معدنی مناسب از ویژگی­هایی است که پسته را در میان سایر مغزها برتر می­نمایاند. بیش از 50 درصد کل محصول پسته جهان با متوسط سالیانه 235 هزار تن در سال متعلق به ایران است که ضایعات آن بالغ بر 60 هزار تن است. صادرات پسته فقط از نوع خندان و تولید خلال پسته بوده و پسته­های درجه 3 و 4 و دهان بست حتی در داخل کشور بازار کمتری دارند، با وجود آنکه ۵/۶٪ کل تولید پسته کشور، حدود 15000 تن در سال، پسته­های دهان بست است که هیچگونه عملیات بهینه سازی و تولید محصولات فرعی جدید برای این نوع پسته انجام نشده است، از طرفی خواص تغذیه­ای این قبیل پسته­ها از انواع مرغوب آن کمتر نیست و می­توان با به کارگیری تکنولوژی پیشرفته ارزش این نوع محصول را تا چند برابر افزایش داد.

         قارچ­های گروه آسپرژیلوس فلاووس از مهمترین گونه­های این جنس می­باشد که قادرند بر روی طیف وسیعی از محصولات غذایی تولید متابولیت­های ثانویه تحت عنوان آفلاتوکسین نمایند، این ترکیبات بسیار سمی و سرطانزا هستند. این موارد همواره سلامت بشر را تهدید کرده و موجب مرگ و میر انسان­ها و حیوانات می­شود (محمدی مقدم،1390). از زمان کشف آفلاتوکسین در دهه 1960، آسپرژیلوس فلاووس به عنوان متداول ترین قارچ آلوده کننده مواد غذایی در منابع علمی همواره ذکر گردیده است، که نشانگر اهمیت اقتصادی این قارچ می­باشد. این قارچ تمایل ویژه­ای برای آلودگی دانه­های آجیلی و روغنی و غلات از خود نشان می­دهد. بادام زمینی، ذرت، گندم، برنج، پسته و بادام از عمده ترین محصولاتی هستند که توسط این قارچ مورد تهاجم قرار می­گیرند.

ارزش اقتصادی حاصل از صادرات پسته در ایران بیش از یک میلیارد دلار در سال می­باشد که دومین محصول صادراتی غیر نفتی بعد از فرش محسوب می­شود که این خود گواه بر اهمیت فوق العاده این محصول است که نیاز مبرم به بهینه سازی بیشتر محصول در سطح جهانی دارد.

 تاکنون 18 نوع آفلاتوکسین شناسایی شده است که از میان آن­ها 12121M و2M مهمترند. آفلاتوکسین­ها یک گروه ساختاری می­باشند که جزء متابولیت­های ثانویه به شمار می­روند (حسینی­نیا،١٣٨۵). تحقیقات حول موضوع آلودگی به آفلاتوکسین ابتدا در خصوص قارچ شناسی پس از برداشت، بیماری شناسی و سم شناسی متمرکز گردید. هرچند که در اواسط دهه 1970 آلودگی به آفلاتوکسین در مرحله پیش از برداشت در محصول ذرت در ایالات متحده و هندوستان کشف شد و در دهه حاضر، آفلاتوکسین به خاطر آن که ذرت دانه­ای، بادام زمینی، مغزهای درختی و تخم کتان را پیش از برداشت آلوده می­کند مورد توجه قرار گرفته و به شکل مشکلی حاد درآمده است، در حال حاضر، بالغ بر 50 کشور محصولات غذایی انسان و خوراک دام را از لحاظ بروز آلودگی به مایکوتوکسین­ها به ویژه آفلاتوکسین تحت نظارت دارند و به طور معمول، مقررات خاصی در مورد مواد خام و فراوری شده اعمال می­گردد.

امروزه آلودگی محصولات کشاورزی به آفلاتوکسین­ها یکی از مهم ترین مشکلات بهداشت جامعه جهانی بوده و کشورهای مختلف با توجه به خطرات جدی مایکوتوکسین­ها، مقررات ویژه­ای برای تولید، مصرف و واردات مواد غذایی تنظیم نموده­اند و اکثر کشورها حساسیت ویژه­ای نسبت به آلودگی مواد غذایی به قارچ­های جنس آسپرژیلوس و آفلاتوکسین حاصل از آن دارند (علامه و رزاقی،1381). از سال 1971 که بخشی از پسته صادراتی ایران و ترکیه به دلیل آلودگی در آمریکا توقیف شد، آفلاتوکسین اهمیت زیادی در محصولات خشکباری ایران پیدا کرد. پس از برگشت محموله پسته صادر شده به آمریکا به دلیل آلودگی به آفلاتوکسین این مسئله در مراکز تحقیقاتی کشور مورد توجه قرار گرفت. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، جنبه­های مختلف موضوع آلودگی پسته به قارچ آسپرژیلوس و آفلاتوکسین باید به طور جدا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

از آنجایی که شهرستان دامغان یکی از مراکز مهم پرورش پسته در ایران می­باشد، توجه به میزان آفلاتوکسین بر اساس استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در پسته­های این شهرستان ضروری است. به همین دلیل مطالعه و تحقیق ما در این پروژه بر این اساس واقع شده است. همچنین به علت وزن مولکولی­ پایین آفلاتوکسین­ها، شناسایی آن­ها به روش HPLC انجام گرفته است.

2-١- معرفی عمومی قارچ­ها

قارچ­ها یکی از موجودات زنده­ای هستند که از سال­ها قبل مورد شناسایی قرار گرفته­اند و در دیوارهای معابد فراعنه مصر نظیرآمنمهات[1] نقشه­هایی از قارچ­ها وجود دارد و قدمت آن به دوره کونیفر می­رسد. طبقه بندی قارچ­ها به وسیله یونانی­ها صورت گرفت (Bullerman et al., 1984). قارچ­ها موجودات هتروتروف هستند و با جذب مواد مغذی محلول تغذیه می­کنند و با وجود اینکه برخی از قارچ­ها می­توانند مواد نامحلول پیچیده نظیر لیگنوسلولز را متابولیزه کنند اما این مواد باید با ترشح آنزیم­های مناسب خارج سلولی مورد تجزیه قرار گیرند. تعدادی از قارچ­ها به صورت انگلی بر روی حیوانات، گیاهان و سایر قارچ­ها زندگی می­کنند و برخی از این ارتباطات انگلی بسیار پیچیده و حتی اجباری است (Moulds, 1979a). در سال ١٨٠٠ قارچ‌هایی که بر روی مواد غذایی ایجاد آلودگی می­نمودند مورد شناسایی قرار گرفتند (خراسانی، 1377). در دهه ١٩۶٠ میلادی مشخص گردید که متابولیت­های برخی از انواع قارچ­های رایج در مواد غذایی مسئول بیماری و مرگ دام­ها است. در حال حاضر به خوبی ثابت شده است که متابولیت­های سمی قارچ­ها مسئول بسیاری از اپیدمی­ها در جوامع انسانی و دامی به ویژه در دوران اخیر بوده اند (Hedayati and Mohammadpour, 2005). سموم تولید شده توسط قارچ­ها به نام مایکوتوکسین شناخته می­شوند و بر اساس یک توافق عمومی این نام معمولا محدود به قارچ­های موجود در مواد غذایی و خوراک حیوانات می­شود به استثناء سمومی که توسط بازیدومیست­ها از قبیل قارچ­های گوشتی تولید می­شوند (شرافتی، 1387).

2-٢- مایکوتوکسین

واژه مایکوتوکسین از لغت یونانی مایکس[2] به معنی قارچ و لغت لاتین  توکسیکوم[3]  به معنای سم مشتق شده است که نامی رایج برای معر فی کردن گروهی از ترکیبات تولید شده به وسیله نژاد­های به خصوصی از قارچ­‌ها است که برای انسان، دام وگیاه بیماری زا بوده و خطر نابودی و مرگ را به همراه دارد     ((Trial F,1998 . در قارچ­ها و سایر میکروارگانیسم­ها متابولیت­های اولیه (مثل اسیدآمینه، استات و پیروات و …) ترکیباتی هستند که جهت رشد وتکثیر ضروری هستند. مایکوتوکسین­ها به عنوان محصولات متابولیکی ثانویه شناخته می شوند. متابولیت­های ثانویه در انتهای فاز لگاریتمی رشد میکروارگانیسم تشکیل می­شوند (FOODS, 1979) به طور کلی این ترکیبات هنگامی تشکیل می­شوند که مقادیر زیادی از پیش سازهای متابولیکی اولیه تجمــع می­یابند. این مواد نقش خاصی در متابولیسم طبیعی و رشد قارچ ندارد و به طور معمول البته نه کاملا انحصاری توسط قارچ­های درحال رشد تولید می­شوند (Hedayati and Mohammadpour, 2005, Arrus et al., 2005). مایکوتوکسین­ها در دانه غلات و علوفه، قبل از برداشت، هنگام برداشت و بعد از برداشت در شرایط آب و هوایی مختلف تولید می­شوند (Berghofer et al., 2003).

2-٢-١- ساختار

این مواد معمولا دارای مولکول­های متفاوتی هستند، از ساختمان­های شامل یک حلقه هترو سیکلیک با وزن مولکولی کمتر از ۵٠ دالتون تا گروه­هایی از حلقه­های نامتجانس با وزن مولکولی بیش از ۵٠٠ دالتون تشکیل شده­اند (Johanning et al., 1996).

2-٢-٢- طبقه بندی

گرچه مایکوتوکسین‌ها منشا قارچی دارند، ولی به تمام ترکیبات سمی تولید شده توسط قارچ­ها مایکوتوکسین نمی­گویند. ارگان هدف و غلظت متابولیت تولید شده مهم می‌باشد. محصولات قارچی که اساسا برای باکتری‌ها سمی می‌باشند (مثل پنی‌سیلین) را آنتی­بیوتیک می‌نامند. به ترکیبات قارچی که برای گیاهان سمی هستند فیتوتوکسین گویند. مایکوتوکسین‌ها متابولیت‌های قارچی می‌باشند که در غلظت پایین برای مهره داران سمی می‌باشند، بنابراین دیگر متابولیت‌های قارچی با وزن مولکولی پایین مثل اتانول که در غلظت بالا برای انسان و سایر جانوران سمی هستند، مایکوتوکسین نمی­باشند. همچنین سموم قارچ‌های پایه دار کلاهک دار که می‌توانند سبب بیماری و حتی مرگ انسان شوند، به طور دلخواه و توافقی خارج از بحث سموم قارچی بررسی می‌شوند. مسمومیت با این دسته از قارچ‌ها بیشتر در افراد تازه کاری رخ می‌دهد که آن­ها را در جنگل‌ها یا سایر نقاط جمع آوری می‌کنند و به اشتباه به جای قارچ‌های خوراکی می‌خورند. تعریف سموم قارچی و دسته بندی آن­ها بحث برانگیز و مشکل است. به دلیل ساختار شیمیایی خاص و منشا طبیعی و اثرات بیولوژیکی متنوع آن­ها و همچنین تعداد زیاد گونه‌های قارچی مولد این سموم، دسته بندی این قارچ‌ها بر اساس ارگان هدف انجام می‌گیرد، بنابراین آن­ها را به انواع هپاتوتوکسین (اثر روی کبد)، نفروتوکسین (اثر روی کلیه)، نوروتوکسین (اثر روی سیستم عصبی) و ایمونوتوکسین (اثر روی سیستم ایمنی) تقسیم بندی می­کنند. زیست­شناسان سلولی آن­ها را در چهار گروه ایجاد کننده نقایص مادرزادی در جنین، ایجاد کننده جهش، سرطان­زا و حساسیت­زا قرار می­دهند. شیمیدان‌ها تلاش می‌کنند تا آن­ها را بر اساس ساختار شیمیایی، در گروه­هایی مثل لاکتون‌ها و کومارین‌ها قرار دهند. بیوشیمیدان‌ها طبق منشا بیوسنتزی، آن­ها را در گروه‌های پلی کتیدها و مشتق از آمینواسیدها قرار می­دهند، درحالی که قارچ شناسان این سموم را تنها بر اساس منشا آن­ها می‌شناسند، مثل سموم ناشی از آسپرژیلوس[4] یا سموم ناشی از پنی سیلیوم[5]. هیچ کدام از این دسته بندی‌ها کامل و مطلوب نیستند، چرا که یک سم قارچی ممکن است در گروه‌های متفاوتی قرار گیرد، مثلا آفلاتوکسین یک سم هپاتوتوکسیک، جهش­زا، سرطان­زا، پلی کتید و تولید شده توسط قارچ آسپرژیلوس می‌باشد (Smith and Moss, 1985).

تعداد صفحه :136

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: زیست شناسی

Related Posts

زیست شناسی

پایان نامه:بررسی اثر ضد قارچی نانو کیتوزان و برخی از داروهای آزولی به صورت منفرد و در ترکیب با هم بر روی مخمرهای مهم پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت ا…آملی گروه : زیست شناسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc.”   عنوان: بررسی اثر ضد قارچی نانو کیتوزان و برخی از داروهای آزولی Read more…

زیست شناسی

پایان نامه درباره:ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی گرایش :علوم گیاهی عنوان : ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در ارتباط با تکوین مطالب مشابه را هم ببینید پایان Read more…

زیست شناسی

پایان نامه های دانلودی رشته زیست شناسی

 بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی با عنوان بروسلوز دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر چند نوع فرمولاسیون باکتری سودوموناس فلورسنت دانلود Read more…