پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي

دانشگاه ایلام

دانشکده ادبيات و علوم انساني

پايان نامه‌ي کارشناسي ارشد در رشته‌ي زبان و ادبيات فارسي

موضوع:

تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي

استاد راهنما:

دکتر علي گراوند

استاد مشاور:

دکتر حسن سلطاني كوهبناني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات و تعاریف

1-1. بیان مسأله……………………………….. 2

1-2. ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق……………………………….. 2

1-3. اهداف تحقيق……………………………….. 2

1-4. سؤال‌های تحقيق……………………………….. 3

1-4-1. سوال اصلی……………………………….. 3

1-4-2. سوال‌های فرعی……………………………….. 3

1-5. پيشينه تحقیق……………………………….. 3

1-6. شرح روش تحقیق……………………………….. 4

1-7. جامعه آماری……………………………….. 4

1-8. تعاریف………………………………… 5

1-8-1. انواع ادبی……………………………….. 5

1-8- 2. موضوع……………………………….. 6

1-8-3. مکتب وقوع و واسوخت………………………………… 6

1-8-3-1. خاستگاه مکتب وقوع……………………………….. 8

1-8-3-2. ویژگی‌های شعر وقوعی……………………………….. 8

1-9. زندگی، آثار و ویژگیهای شعر وحشی بافقی………………………. 9

1-10. اوضاع ادبی و اجتماعی عصر شاعر…………………………….14

فصل دوم: موضوعات دینی در شعر وحشی بافقی

2-1. توحید……………………………….. 17

2-1-1.آغاز منظومه‌های وحشی با نام خداوند………………………….. 19

2-1-2. بر شمردن اوصاف الهی………………………………..20

2-1-3. نیایش پروردگار………………………………. 21

2-1-4. لطف پروردگار………………………………. 23

2-1-5. ولایت مطلق پروردگار………………………………. 24

2-1-6. بی نیازی خداوند……………………………….. 25

2-2. نبوت………………………………… 26

2-2-1. نعت رسول اکرم (ص)………………………………. 26

2-2-2.شرع رسول اکرم (ص)………………………………. 27

2-2-3. عزت و شکوه پیامبر (ص)………………………………. 28

2-2-4. معجزات پیامبر……………………………….. 29

2-2-4-1. معراج پیامبر……………………………….. 29

2-2-4-2. شق القمر……………………………….. 32

2-2-4-3. سایه نداشتن پیامبر……………………………….. 32

2-3. امامت………………………………… 32

2-3-1. منقبت………………………………… 33

2-3-2. منقبت امام علی (ع)………………………………. 34

2-3-3. منقبت امام زمان (عج) ……………………………….38

2-3-4. منقبت امام هشتم (ع)………………………………. 40

فصل سوم: موضوعات فردی در شعر وحشی بافقی

3-1. عشق……………………………….. 43

3-1-1. عشق حقیقی……………………………….. 45

3-1-2. عشق مجازی (عشق زمینی)………………………………. 52

3-1-2-1. عشق درد بی درمان است………………………………… 53

3-1-2-2. عشق و دیوانگی……………………………….. 54

3-1-2-3. عشق و بی عزتی……………………………….. 55

3-1-2-4. بی پایانی عشق……………………………….. 55

3-1-2-5. عقل و عشق……………………………….. 56

3-1-2-6. عشق و رسوایی……………………………….. 56

3-2. عاشق……………………………….. 57

3-2-1. پستی و بلندی مقام عاشق……………………………….. 57

3-2-2.عاشق اندوهگین و فراغ زده است…………………………… 58

3-2-3. عاشق بیاختیار و مطیع است………………………………… 59

3-2-4. عاشق وفادار است………………………………… 60

3-2-5. عاشق به وصال رسیده است………………………………… 61

3-2-6. عاشق در حال التماس است………………………………… 62

3-2-7.  عاشق در حال تهدید به ترک معشوق است………………………. 62

3-2-8. عاشق دلزده و پشیمان از عشق ورزی به معشوق  است………. 64

3-2-9. عاشق مغرور است………………………………… 65

3-2-10. عاشق خوار و بی اهمیت است………………………………… 66

3-3. معشوق……………………………….. 67

3-3-1. ویژگی‌های جسمی و ظاهری معشوق……………………………….. 70

3-3-1-1. غمزه ……………………………….70

3-3-1-2. ابرو………………………………. 71

3-3-1-3. چشم……………………………….. 71

3-3-1-4. قد……………………………….. 72

3-3-1-5. رخسار………………………………. 73

3-3-2. جنسیت معشوق……………………………….. 74

3-3-2-1. معشوق زن……………………………….. 74

3-2-2-2. معشوق مرد………………………………. 74

3-3-2-3. معشوق کم سن و سال……………………………….. 75

3-3-2-4. ویژگی‌های رفتاری معشوق……………………………….. 76

3-3-3-1. بی وفا………………………………. 76

3-3-3-2. بی توجه………………………………. 77

3-3-3-3. پاکدامن……………………………….. 79

3-3-3-4. تند خو……………………………….. 80

3-3-3-5.  بی رحم و جفاکار ……………………………….81

3-3-3-6. معشوق متوجه به غیر……………………………….. 82

3-3-4. بی اهمیت و بی اعتبارشدن معشوق…………………….. 83

3-4. عرفان……………………………….. 84

3-5.  مرثیه………………………………. 87

3-6. شکواییه………………………………. 91

3-6-1. شکایت از روزگار………………………………. 92

3-6-2. شکایت از زندگی پر درد و رنج……………………………….. 93

3-6-3. شکایت از بیتوجهی ممدوحان……………………………….. 94

فصل چهارم: موضوعات اجتماعی در شعر وحشی بافقی

4-1. مدح……………………………….. 97

4-1-1. مدح غياث‌الدين محمد ميرميران……………………………….. 98

4-1-2.در مدح شاه تهماسب صفوی……………………………….. 103

4-1-3. در مدح عبدالله خان اعتمادالدوله………………………………. 105

4-1-4. در مدح شاهزادهی آزاده شاه خلیل اللّه……………………. 106

4-1-5. مدح خان احمد……………………………….. 107

4-1-6. مدح ولی سلطان……………………………….. 108

4-1-7. مدح عباس بیگ گردون قدر……………………………….109

4-1-8. مدح بکتاش بیگ حکمران کرمان……………………………….. 110

4-2. انتقاد ……………………………….113

4-2-1. انتقاد از زاهدان ریایی……………………………….. 113

4-2-2. انتقاد از ریاکاران………………………………..114

4-2-3. انتقاد از یاران ریایی……………………………….. 114

فصل پنجم: موضوعات ادبی

5-1.  طنزو هجو در دیوان وحشی……………………………….. 117

5-1-1. هجو ده بافق……………………………….. 119

5-1-2. هجو خر گدا……………………………….119

5-1-3. هجو خواجه………………………………. 119

5-1-4.هجو مطبخ خواجه………………………………. 120

5-1-5. هجو غضنفر گله جاری……………………………….. 120

5-1-6. هجو کیدی……………………………….. 120

5-1-7. هجو ملا فهمی……………………………….. 121

5-1-8. حروف شراب………………………………… 121

5-1-9.  استر گرسنه………………………………. 121

5-1-10.  مانده‌ي بابا………………………………. 122

5-1-11.ستور فقیر……………………………….. 122

5-2. مفاخره و خودستایی……………………………….. 122

5-2-1. تفاخر به معروف بودن  شعرش…………………………… 123

5-2-2.  تفاخر به قانع بودن……………………………….. 124

5-2-3. تفاخر به قدرت شاعری……………………………….. 124

5-2-4.  تفاخر به یگانه بودنش…………………………………. 126

5-3.  وصف………………………………… 126

5-3-1. وصف مرغزار………………………………. 127

5-3-2. وصف غار………………………………. 127

5-3-3. وصف کاخ میرمیران……………………………….. 127

5-3-4. وصف اسب امام علی……………………………….. 128

5-3-5. وصف فصل بهار………………………………. 128

5-3-6. وصف شب………………………………… 129

5-3-7. وصف جمال……………………………….. 129

5-3-7-1. وصف جمال امام علی (ع)………………………………. 129

5-3-7-2. وصف جمال میر میران……………………………….. 130

5-3-7-3. وصف جمال شاهزادهی آزاد شاه خلیل الله……………. 130

5-3-7-4. وصف معشوق……………………………….. 131

5-3-7-5.  وصف شاهزاده منظور ……………………………….131

فصل ششم: موضوع اخلاقی

6-1.پند و موعظه………………………………. 134

6-1-1. توصیه به تواضع و فروتنی……………………………….. 135

6-1-2. نکوهش کبر و غرور ……………………………….135

6-1-3. نکوهش حرص و طمع……………………………….. 136

6-1-4. نکوهش گفتن راز………………………………. 137

6-1-5. نکوهش حسد ورزی……………………………….. 138

6-1-6. توصیه به قانع بودن و دوری از زیاده خواهی…………….. 138

6-1-7. ستایش علم و دانش…………………………………. 139

6-1-8. توصیه به خاموشی و سکوت و نکوهش زیاده‌گویی…….. 139

6-1-9. اغتنام فرصت………………………………… 139

6-1-10. نکوهش تنهایی و توصیه به یار وفادار گُزیدن…………. 140

6-1-11. جهان سرای جهان سرای مکافات است………………….. 140

6-1-12. نکوهش مال اندوزی………………………………. 141

نتیجه‌گیری……………………………….. 142

منابع و مآخذ……………………………….. 145

چکیده:

تنوع موضوعی از ابتدای شکل گیری ادب فارسی به اشکال گوناگون وجود داشته است و هر چه از آغاز شعر فارسی مي‌گذرد بر وسعت و عمق آن افزوده مي‌شود و باید گفت که در قرن دهم  نیز مانند قرن‌هاي پیش از آن شاعران از موضوعات دینی چون توحید و نعت پیامبر(ص) گرفته تا عشق و عرفان طبع آزمایی کرده‌اند وحشی بافقی یکی از شاعران بزرگ مکتب وقوع و مبدع طرز واسوخت در این قرن است و به دلیل اینکه ویژگی شعر مکتب وقوع تغییر در معانی شعری است ما نیز، ابتدا ضمن مطالعه‌ی دقیق دیوان وحشی بافقی تمامی ابیاتی که در حوزه‌ی موضوعات شعری مطرح بود را استخراج و یادداشت برداری کردیم و بعد موضوعات شعری به پنج دسته شامل موضوعات دینی، فردی، اجتماعی، ادبی، اخلاقی تحلیل وطبقه بندی شد. وحشی بافقی در اشعارش مضامین اخلاقی و حکمت آمیزی مانند گذرا بودن عمر، غنیمت شمردن فرصت، بی وفایی دنیا و… را بازگو می‌کند، و یکی از مهمترین ویژگی‌هاي شعر وحشی این است که عشق در اشعار  او جلوه خاصی دارد. در جهان عشق و عاشقي، سخنش سوز و گدازي دارد و در درونش عشقي آتشين مي‌جوشد و به همین دلیل تمام جهان را طُفيلِ وجود عشق مي‌داند.

فصل اول: کلیات و تعاریف

1-1- بیان مسأله

قرن دهم در تاريخ ادبيات فارسي بسيار حائز اهميت است؛ زيرا از يك طرف شاعران چيره‌دستی چون وحشي، محتشم، بابافغاني و غيره در اين قرن ظهورکرده‌اند و از طرف ديگر اشعار زيبا و دل‌انگيزي با موضوعات شعري متنوع در اين قرن سروده شده، شعر اين قرن حد واسط بين سبك عراقي و هندي است و در واقع پيدايش مكتب وقوع در اين قرن بوده است. که بيشترين تغييرات و دگرگوني‌ها در موضوعات شعري بعد از سبك عراقي در اين دوره بوده است و مضامين و مسائلي در آن مطرح است كه از جهت روان‌شناختي و جامعه شناختي حائز اهميت هستند. وحشي بافقي يكي از برجسته‌ترين غزل‌سرايان اين قرن است كه شيوه­ی جديدي در مكتب وقوع با نام «مكتب واسوخت» به وجود آورد. كه مفادشعر آن اعراض از معشوق باشد.  او پیرامون اکثر موضوعات شعری مانند توحید، منقبت، مرثیه، عشق، عرفان و … شعر سروده است، شالوده‌ي اصلی غزل‌ها و مثنوی‌هاي او عشق است وهنگامی که از عشق سخن مي‌راند گویی  سوز و گذار حاصل از عشق را در وجود خود درک کرده است . وبه همین دلیل ما شعر او را  به عنوان یکی از شاعران بزرگ این قرن از جهت موضوعی بررسی و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی کنیم.

2-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

وحشي بافقي يكي از غزل سرايان بزرگ و برجسته‌ي مكتب وقوع و واسوخت است و از آنجايي كه مهم­ترین ویژگی شعر مكتب وقوع و واسوخت به نوعي تغيير در موضوعات شعري است؛ لذا ضروري است موضوعات ديوان وحشي بافقي به عنوان يكي از برجسته‌ترين شاعران اين مكتب تجزیه و تحليل گردد تا  خواننده شناخت بهتری را نسبت به موضوعات شعري این شاعر بزرگ حاصل کند.

3-1- اهداف تحقیق

كلي‌ترين اهداف اين پژوهش عبارتند از:

1- شناساندن بهتر شخصيت شعري وحشي بافقي

2- استخراج، دسته‌بندي و تحليل موضوعات رايج در اشعار وحشي بافقي و بررسي توانمندي‌هاي او در بيان موضوعات متنوع شعري   

3- آشنايي بيشتر با شعر مكتب وقوع و واسوخت و موضوعات شعري آن‌ها

4- شناخت جامعه‌ي عصر شاعر و انعكاس رويدادهاي آن در شعر وحشی بافقی

4-1- سوال های تحقیق

اصلي‌ترين سوال‌هايي كه اين پژوهش به دنبال جوابگويي به آن‌ها است عبارتند از:

1-4-1- سوال اصلی

بسامد موضوعات مختلف در شعر وحشي بافقی چگونه است؟

2-4-1- سوال های فرعی

1- اصلي‌ترين درون مايه‌ي شعر وحشي بافقي چيست؟

2- كدام يك از موضوعات مطرح در شعر وحشي بافقي برگرفته از زندگي اوست و جنبه‌ي شخصي دارد؟

5-1- پیشینه تحقیق

از آنجايي كه وحشي بافقي يكي از برجسته‌ترين غزل‌سرايان قرن دهم هجري و از پايه گذاران مكتب وقوع و واسوخت است لذا برای آشنایی بهتر ویژگی‌هاي شعری این مکتب و بعضی از ویژگی‌هاي شعر وحشی از آثاری چون «مکتب وقوع در شعر فارسی» از احمد گلچین معانی (گلچین معانی، 1374)، «سبك‌شناسي شعر» از سيروس شميسا، (شمیسا، 1379)  ،« درباره ادبيات و نقد ادبي» از خسرو فرشيدورد (فرشيدورد، 1378)، «آفاق غزل فارسي» از داريوش صبور (صبور،1384)، «سير غزل در شعر فارسي» از سيروس شميسا (شميسا،1376) ،«سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو» از محمد غلامرضایی (غلامرضایی، 1381)، مي‌توان نام برد و برای آشنایی با شرح حال و آثار وحشی مي‌توان از آثاری چون، «تاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان پارسي از آغاز سده دهم تا ميانه سده­ی دوازدهم هجري» از ذبيح‌الله صفا (صفا، 1378)، «تذکره‌ي میخانه» از ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی به اهتمام احمد گلچین معانی (1367) « تذکره‌ي ریاض الشعرا  از علی قلی واله داغستانی به مقدمه و تصحیح سید محسن ناجی نصرآبادی (1384)، « تذکره‌ي ریحانه الادب تالیف محمد علی مدرس تبریزی »(1374) و « تذکره‌ي آتشکده از لطفعلی خان آذر بیگدلی» (1377) مي‌توان  نام برد  و همچنين پايان‌نامه‌هايی در مورد تحليل موضوعي شعر شاعران ديگر و هم در مورد جنبه‌هاي ديگر شعر وحشي بافقي نوشته شده است كه از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به «تحليل موضوعي ديوان ابن حسام خوسفي» از يونس جلوداري (جلوداري،1390)، «مقايسه‌ي خلد برين وحشي بافقي با مجمع الابكار عرفي شيرازي از ديدگاه صورخيال» از ليلا ايزي (ايزي،1390) و «تحليل موضوع ديوان سيف فرغاني» از فاطمه چمن آرا (چمن آرا،1391) اشاره كرد. همچنين مقالاتی در مورد جنبه‌هاي مختلف شعر وحشي بافقي نوشته شده است كه از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به مقاله‌ي «وقوع سرايي وحشي بافقي در غزل» از حميد جعفري قريه‌علي (جعفري قريه‌علي،1387) اشاره كرد. تا آنجا كه نگارنده جستجو نموده است هيچ تحقيق مستقلي تاكنون به «تحليل موضوعي شعر وحشي بافقي» نپرداخته است و اين تحقيق ظاهراً اولين كار در زمينه‌ي مورد نظر است.

6-1- شرح روش تحقیق

در يك پژوهش علمي براي رسيدن به پاسخ پرسش‌ها، روش‌های متعددي برگزيده می‌شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی – توصیفی و بر پایه‌ی منابع کتابخانه‌ای و گردآوری مطالب به صورت فیش برداری است. بدین ترتیب که ابتدا ضمن مطالعه‌ی دقیق دیوان وحشی بافقی، تمامی ابیاتی که در حوزه‌ی موضوعات شعری مطرح بود استخراج و یادداشت برداری شد پس ضمن طبقه بندی موضوعات شعری از قبیل توحید، نعت، منقبت، انتقاد اجتماعی، مرثیه، عرفان، عشق و … به تحلیل آن‌ها پرداخته می‌شود.

7-1- جامعه آماری

با توجه به این که روش تحقیق در حیطه علوم انسانی و به خصوص زیر مجموعه ادبیات بر مبنای مطالعه و کار کتابخانه‌ای است در این تحقیق نیز جمع آوری مطالب با استفاده از روش فیش برداری انجام می‌شود همچنین روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اشعار وحشی بافقی را شامل می­شود. در اين تحقيق، نگارنده بر آن است تا با شرح و تفسير موضوعات شعر وحشی، آن را براي خواننده بازگو نمايد و سپس افکار و ایده‌های وحشی را در هرکدام از موضوعات شعری باز شناسد؛ بنابراین گستره‌ی تحقيق در اين پژوهش، اشعار وحشی بافقی است كه لازم است، تمام ابيات آن با دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

تعداد صفحه : 164

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --