پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسي كهن ­الگوهاي داراب­ نامه طرسوسي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسي كهن ­الگوهاي داراب­ نامه طرسوسي

دانشگاه ایلام

دانشکده ادبيات و علوم انساني

پايان ­نامه کارشناسی ­ارشد در رشته زبان و ­ادبيات فارسی

عنوان:

بررسي كهن­ الگوهاي داراب ­نامه طرسوسي

استاد راهنما:

دکتر رحمان ذبيحی

استاد مشاور:

دکتر عليرضا شوهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اوّل:كلّيّات ……………………………………………………………………………………………………….3

1-1. شرح وبيان مسئله پژوهشي ……………………………………………………………………………………4

1-2. ضرورت و اهميت موضوع تحقيق ………………………………………………………………………….5

1-3. اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………5

1-4. كاربرد نتايج تحقيق …………………………………………………………………………………………….5

1-5. پيشينه علمي موضوع…………………………………………………………………………………………….6

1-6. سؤال­هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………7

1-7. فرضيه­هاي  تحقيق ………………………………………………………………………………………………7

1-8. شرح روش تحقيق……………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: طرسوسي، كهن­الگو …………………………………………………………………………………..8

2-1. ابوطاهرطرسوسي ………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1. زندگي …………………………………………………………………………………………………………9

2- 1- 2. زادگاه……………………………………………………………………………………………………….10

2- 1- 3. قصه­گويان………………………………………………………………………………………………….12

2- 1- 4. آثار ابوطاهر طرسوسي………………………………………………………………………………….14

2- 1- 5. داراب­نامه…………………………………………………………………………………………………..16

2- 1- 5- 1. داستان­هاي ايراني……………………………………………………………………………………17

2- 1- 5- 2. داستان­هاي يوناني و رومي………………………………………………………………………..19

2- 1- 5- 3. قصه­هاي قرآني و ديني ……………………………………………………………………………21

2- 1- 5- 4. حوادث تاريخي نزديك به زمان مؤلف ………………………………………………………22

2- 1- 5- 5. خلاصة داراب­نامة طرسوسي …………………………………………………………………….23

2-2. كهن الگو ……………………………………………………………………………………………………….30

2-2-1. مفاهيم مرتبط با كهن­الگو ……………………………………………………………………………….32

2- 2- 1-1.كهن­الگو و نماد………………………………………………………………………………………..33

2-2-1-2. موتيف و كهن­الگو…………………………………………………………………………………….34

2-2-1-3. پروتوتايپ و كهن­الگو………………………………………………………………………………..35

2-2-3. تاريخچة كهن­الگو…………………………………………………………………………………………36

2-2-4. نقد كهن­الگويي و اسطوره­شناختي……………………………………………………………………..38

2-2-5. انواع كهن­الگوها…………………………………………………………………………………………….39

يادداشت­هاي فصل دوم ……………………………………………………………………………………………..40

فصل سوم:كهن­ الگوها در داراب ­نامه…………………………………………………………………………42

3-1.كهن ­الگوي آفرينش………………………………………………………………………………………….43

3- 1-2. آفرينش جهان و انسان……………………………………………………………………………………44

3- 1- 3. بي­مرگي…………………………………………………………………………………………………….47

3- 1- 3- 1. عمر طولاني…………………………………………………………………………………………..47

3- 1- 3- 2. آسيب­ناپذيري………………………………………………………………………………………..47

3- 1- 3- 3. جاودانگي……………………………………………………………………………………………..48

3- 1- 4. تقدّس­نمايي………………………………………………………………………………………………..49

3- 1- 5. دوستي با حيوانات………………………………………………………………………………………..50

3- 1- 6. ساخت خانه………………………………………………………………………………………………..51

3- 1- 7. پرواز…………………………………………………………………………………………………………53

3-2. كهن ­الگوي باروري …………………………………………………………………………………………..56

3- 2- 1. رابطه كهن­ الگوي باروري و قدرت جادويي شاه………………………………………………..57

3-2-2. حرمت خون شاه……………………………………………………………………………………………60

3- 2- 3. حرمت ديدن شاه…………………………………………………………………………………………61

3- 2- 4- وظيفة باروري شاه و مرگ او………………………………………………………………………..62

3- 2- 5. رابطة باروري و رويين­تني……………………………………………………………………………..64

3- 2- 6- برون­همسري………………………………………………………………………………………………64

3- 2- 7. مسابقه براي انتخاب همسر……………………………………………………………………………..66

3- 2- 8. قرباني………………………………………………………………………………………………………..67

3- 2- 9. اجراي مراسم باروري……………………………………………………………………………………69

3- 2- 10. پرستش نمادهاي باروري …………………………………………………………………………….70

3- 3. كهن­الگوي قهرمان در داستان داراب……………………………………………………………………73

3- 3- 1. مادر مثالي………………………………………………………………………………………………….75

3- 3- 2. آنيما………………………………………………………………………………………………………….79

3- 3- 3. پير دانا……………………………………………………………………………………………………….83

3- 3- 4. سايه………………………………………………………………………………………………………….86

3- 3- 5. نقاب…………………………………………………………………………………………………………90

3- 3- 6. سفر قهرمان…………………………………………………………………………………………………91

3- 3- 6- 1. عزيمت…………………………………………………………………………………………………93

الف) دعوت به آغاز سفر …………………………………………………………………………………………..93

ب) ردّ دعوت………………………………………………………………………………………………………….93

ج) امداد غيبي………………………………………………………………………………………………………….94

د) عبور از نخستين آستان……………………………………………………………………………………………94

ه) شكم نهنگ………………………………………………………………………………………………………….94

3- 3- 6- 2. آيين تشرّف …………………………………………………………………………………………..95

الف) جادة آزمون…………………………………………………………………………………………………….95

ب) ملاقات با خدابانو………………………………………………………………………………………………..97

ج) زن در نقش وسوسه­گر………………………………………………………………………………………….97

د) آشتي با پدر و خدايگان………………………………………………………………………………………….97

ه) بركت نهايي…………………………………………………………………………………………………………98

3- 3- 6- 3. بازگشت……………………………………………………………………………………………….98

الف) امتناع از بازگشت………………………………………………………………………………………………98

ب) عبور از آستان بازگشت………………………………………………………………………………………..99

ج) ارباب دو جهان و رها در زندگي…………………………………………………………………………..100

3- 4. كهن­الگوي قهرمان در داستان اسكندر………………………………………………………………..102

3- 4- 1. مادر مثالي………………………………………………………………………………………………..104

3- 4- 2. آنيما………………………………………………………………………………………………………..107

3- 4- 3. پير خردمند……………………………………………………………………………………………….112

3- 4- 4. سايه­ها……………………………………………………………………………………………………..118

3- 4- 5. نقاب……………………………………………………………………………………………………….126

  3- 4- 6. سفر قهرمان…………………………………………………………………………………………….126

3- 4- 6- 1.  عزيمت………………………………………………………………………………………………127

الف) دعوت به آغاز سفر………………………………………………………………………………………….127

ب) ردّ دعوت………………………………………………………………………………………………………..128

ج) امداد غيبي………………………………………………………………………………………………………..128

د) عبور از نخستين آستان………………………………………………………………………………………….128

ه) شكم نهنگ………………………………………………………………………………………………………..128

3- 4- 6- 2-  آيين تشرّف……………………………………………………………………………………….129

الف) جادة آزمون…………………………………………………………………………………………………..129

ب) ملاقات با خدابانو………………………………………………………………………………………………131

ج) زن در نقش وسوسه­گر………………………………………………………………………………………..131

د) آشتي با پدر……………………………………………………………………………………………………….131

ه) خدايگان……………………………………………………………………………………………………………132

و) بركت نهايي……………………………………………………………………………………………………….132

3- 4- 6- 3. بازگشت……………………………………………………………………………………………..133

الف) امتناع از بازگشت…………………………………………………………………………………………….133

ب) فرار جادويي…………………………………………………………………………………………………….134

ج) دست نجات از خارج………………………………………………………………………………………….134

د) ارباب دو جهان و رها در زندگي……………………………………………………………………………135

يادداشت­هاي فصل سوم ………………………………………………………………………………………….136

نتيجه ­گيري………………………………………………………………………………………………………..139

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………….141

چکیده:

نقد كهن­الگويي، از رويكرد­هاي نسبتاً جديد در زمينة نقد متون ادبي است كه از يافته­هاي علومي چون روانشناسي، مردم­شناسي و اسطوره­شناسي براي تحليل متن كمك مي­گيرد. شالودة اصلي اين نقد را كهن­الگو تشكيل مي­دهد. كهن­الگو اصطلاحي است كه يونگ براي آن بخش از ناخودآگاه روان كه مشتمل بر تجارب موروثي انسان­ كه در هر زمان و هر مكاني، به اشكال مشابه متجلي مي­شود، به كار برد. زمينة نمود كهن­الگو خواب­ها، اساطير، متون ادبي و نظاير آن است. داراب­نامه از متون ارزشمند حماسي در قرن ششم، روايت ابوطاهر طرسوسي از زندگي داراب فرزند بهمن و شرح حال اسكندر و بوران­دخت است. يكي از جنبه­ هاي مهم اين اثر حضور پررنگ كهن­الگوهاست به گونه­اي كه بدون بررسي و نقد و تحليل اين امر، بخش مهمي از خلاقيت مؤلف مغفول خواهد ماند. پژوهش حاضر، بررسي كهن­الگوهاي اين اثر است. با توجه به روايي بودن داراب­نامه، برجسته­ترين كهن ­الگوي اين اثر، كهن­الگوي سفر قهرمان است. در هر دو بخش كتاب تولّد، زندگي، سفر و ماجراهاي آن در شرح حال داراب و اسكندر، كمابيش بر كهن ­الگوي جهاني سفر قهرمان منطبق است. داراب توسط پيك به سفر «دعوت» مي­شود و ابتدا در اجابت دعوت «تعلّل» مي­ورزد و سپس سفر را آغاز مي­كند. با فائق آمدن بر نگهبانان «آستان نخستين»، وارد «جادة آزمون» مي­شود و بر موانع آن غلبه مي­كند. سپس با «زن وسوسه­گر» مواجه مي­شود و سرانجام با «خدابانو» ازدواج مي­كند. وي در «آشتي با پدر» موفق عمل مي­كند و به «بركت نهايي» مي­رسد. اگرچه وي در ابتدا از بازگشت «امتناع» مي­كند، اما در نهايت به وطن باز مي­گردد و از نگهبانان «آستان بازگشت» عبور مي­كند و با غلبه بر مشكلات پيش رو، «ارباب دو جهان» مي­شود. اسكندر نيز اين مراحل را در زندگي خود تجربه مي­كند. مؤلف در ضمن كهن­الگوي سفر قهرمان، از مجموعه كهن­الگوهاي روانشناسيِ تحليلي از جمله آنيما، پيرِ دانا، مادرِ مثالي و سايه­ها بهره گرفته است. همچنين به موارد بسياري از كهن­الگوي آفرينش از جمله بازخواني آفرينش نخستين، ياد كردن از نخستين­ها، مقدس­نمايي، دوستي با حيوانات و ساخت شهرها  در داراب­نامه اشاره شده است. از ميان اين موارد، بازخواني آفرينش نخستين و مقدّس نمايي از بسامد بيشتري برخوردارند. همچنين در بخش كهن­الگوي باروري، بسياري از موارد اين كهن ­الگو از جمله آيين­ هاي باروري، پرستش نمادهاي باروري، قدرت جادويي شاه، وظيفة باروري شاه و قرباني استفاده شده است.

مقدمه:

در كنار نقد­هاي سنتي از جمله نقد تاريخي، نقد اخلاقي و… رويكرد­هاي نسبتاً جديدي در زمينة نقد متون رواج يافته است. يكي از اين شيوه­ها، نقد اسطوره­شناختي يا كهن­الگويي است كه در اين شيوه منتقد، كهن­الگوها و صور مثالي را در آثار ادبي تجزيه و تحليل مي­كند. نقد اسطوره­شناختي پيشينه­اي نزديك به يك قرن دارد، اما در ايران از عمر آن چندان نمی­گذرد.

اگرچه كهن­الگو با نام «كارل گوستاو يونگ» و روانشناسيِ تحليلي او شناخته شده است، اما علاوه بر او محققان و انديشمندانِ اسطوره­شناسي چون «فريزر»، «الياده» و «كمپبل» آرا و نظرات مختلفي را دربارة كهن­الگو ارائه كرده­اند. با اين حال، اغلب پژوهش­هاي انجام گرفته بر اساس نقد اسطوره­شناختي، بر كهن­الگوهاي روانشناختي چون آنيما، سايه، پير دانا و… متمركز شده است و يافتن مواردي كه به ساير كهن ­الگوها از جمله كهن­الگوي باروري و كهن­الگوي آفرينش پرداخته باشد، اندكي دشوار است؛ زيرا گستردگي اشكال كهن­الگويي مانع استفاده از مجموعة كامل آنها در متون ادبي است. درواقع تحليل متني واحد بر مبناي تمام كهن­الگوهاي يادشده، همانند آنچه كه «كوپ» در كتاب اسطوره، يا «گرين» و همكارانش در كتاب مباني نقد ادبي انجام داده­اند در ادبيات فارسي اندك است.

از طرف ديگر،بررسي كهن­الگويي متون حجيمي چون شاهنامة فردوسي و داراب­نامة طرسوسي بر اساس مجموعة گستردة كهن­الگوها امري دشوار است، زيرا اين گونه آثار به دليل ساختار روايي و حماسي و قدمت زمان تأليف، از غني­ترين متوني هستند كه انواع كهن­الگو را در آن­ها مي­توان مشاهده كرد. همچنين اين آثار به دليل طولاني بودن داستان­ها و نيز آوردن روايات و  قصه­هاي متعدد و داشتن شخصيت­هاي گوناگون، اشكال زيادي از كهن ­الگوها را در خود جاي داده­اند كه اشاره به تمامي آن­ها از عهدة پژوهشي واحد خارج است و در بررسي آن­ها، از ميان شمار زياد صور نوعي، غالباً به مهم­ترين و رايج­ترين كهن­الگوها پرداخته مي­شود. همين شيوه نيز در پژوهش حاضر به­ كار گرفته شده و كهن­الگوهاي پركاربرد و مرسوم مورد تحليل قرار گرفته است.

با توجه به اين­كه تقسيم­بندي­ها و آراء مختلفي در باب كهن­الگوها ارائه شده است، كهن­الگو­هاي داراب­نامة طرسوسي ذيل سه عنوان اصليِ كهن­الگوي آفرينش(بر اساس آراء الياده)، كهن­الگوي باروري(بر اساس نظرية فريزر) و كهن­الگوي قهرمان تدوين شده است. بخش سوم(كهن­ الگوي قهرمان) از دو قسمت تشكيل شده است. ابتدا بر اساس الگوي قهرمان(نظرية اتو رنك) تولد و زندگي قهرمان تحليل شده است. سپس با كمك كهن­الگوهاي يونگ، دو شخصيت اصلي و ساير شخصيت­ها ذيل عناوين مادر مثالي، آنيما، پير دانا، سايه و نقاب مورد بررسي قرار گرفته­اند. در قسمت دوم بر اساس الگوي سفر قهرمانِ «جوزف كمپبل»، سفرهاي داراب و اسكندر تحليل و ميزان انطباق اين سفرها بر الگوي كمپبل نشان داده شده و موارد تغيير اين الگو در هر دو سفر بيان گرديده است. البته به دليل جدايي دو بخش داراب­نامه و طولاني بودن هر دو قسمت، داستان داراب و داستان اسكندر در بخش كهن­الگوي قهرمان به طور مجزا بررسي شده­اند.

همچنين در مواردي كه كليّت متن اجازة برداشت كهن­الگويي مي­داد،به نمادهاي مرتبط با كهن­الگو(تصاوير رايج كهن­الگويي) از جمله درخت، كوه، حيوان، آب و…پرداخته شده است.نظر به اين­كه هر كدام از اين موارد، به كهن­الگوهاي مختلفي اختصاص داشتند،اختصاص فصلي مجزا به تصاوير كهن­الگويي مقدور نبود و متناسب با عنوان هر بخش، اين موارد تحليل شده­اند.

بايد اضافه كرد كه اگر چه «ذبيح­اللّه صفا» تصحيحي كم نقص از داراب­نامه ارائه داده­اند، اما اين تصحيح از لحاظ شيوة نگارشي با آئين نگارش موجود تفاوت بسيار دارد. هر چند هماهنگ كردن نمونه ­هاي انتخاب شده از متن داراب­نامه با آئين نگارش فعلي امري زمان­بر بود با اين حال تمامي نمونه ­هاي انتخاب شده از متن داراب­نامه مطابق قواعد مرسوم نگارش در زمان حال نگاشته شده­ است.

فصل اول: کلیات

1-1- شرح و بیان مسئله پژوهش

در ميان اساطير اقوام مختلف دنيا، درون مايه­ها و تصاوير مشتركي ديده مي­شود كه با وجود فاصلة زماني و مكاني بسيار، به يك شكل تكرارمي­شوند. اين درونمايه­ها و تصاوير مشترك را كه حاصل تجارب جمعي نوع بشر است و ريشه در ناخودآگاه جمعي افراد دارد،كهن­الگو مي­نامند. كهن­الگو از مفاهيم كليديِ روان­شناسي تحليلي يونگ است كه به نقد ادبي وارد شده است و شاخه­اي به نام نقد «كهن­الگويي» يا «اسطوره­شناختي» را به وجود آورده است. نقد كهن­الگويي، از مباحث روان­شناسي، مردم­شناسي و اسطوره­شناسي براي تحليل متن كمك مي­گيرد و با آن­ها ارتباط نزديكي دارد.

در ميان متون اساطيري و حماسي فارسي نمونه­هاي زيادي از كهن­الگوها مي­توان يافت. يكي از اين متون ارزشمند، داراب­نامه است. داراب­ نامة طرسوسي، روايت «ابوطاهرمحمدبن حسن طرسوسي» از زندگي داراب فرزند بهمن(اردشير) به همراه داستان اسكندر و دارا و دخترش روشنك (بوران دخت ) است كه در حقيقت تفصيل روايات پهلوي در دوره ساساني از سرگذشت داراب است.اين كتاب كه روزگار تحرير آن را  قرن ششم هجري مي­دانند، از جهات متعددي چون لغات كمياب و دارا بودن تعبيرات و تركيبات نادر، اشارات فراوان به فرهنگ عامه، مباحث جامعه شناسي و اجتماعي حائز اهميت است. يكي از جنبه­ هاي مهم آن وفور كهن­الگوهاست. با توجه به قدمت متن داراب نامه و منابع بسياركهن آن، اين كتاب از جهت اشتمال بر كهن ­الگوها در ادبيات فارسي كم نظير است و موضوع پژوهش حاضر،  بررسي كهن­ الگويي اين اثر ارزشمند ادبي است.

2-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

با توجه به اين­كه نقد  اسطوره­شناختي يكي از شيوه هاي نوين بررسي متون ادبي به ­ويژه متون حماسي است و استخراج و بررسي كهن الگوهاي متن شالوده اصلي آن را تشكيل مي­دهد، بررسي كهن ­الگوهاي داراب­نامه در نقد و تحليل اين اثر از اهميت بسزايي برخوردار است. همچنين بر اساس اين پژوهش، مي­توان نوع نگاه و شخصيت راوي آن را ترسيم نمود و ميزان انطباق كهن الگوهاي مورد كاربرد او را با الگو­هاي جهاني سنجيد.

3-1- اهداف تحقیق

اهداف کلی:

تدوين اثری بسامان در شناخت انواع کهن ­الگوهای داراب­نامة طرسوسی از قبيل كهن­الگوهاي اسطوره ­شناختي(آفرينش، باروري، قهرمان، سفر قهرمان) با بهره­گيري از مجموعه كهن ­الگوهاي روان­شناختي يونگ(آنيما، سايه، پير دانا و…) و تصاوير رايج كهن ­الگويي(آب، درخت، كوه، درخت و…).

اهداف جزئی:

1-­­ارائة بحثی موجز در باب کهن الگو.

2-معرفی انواع کهن الگو.

4-1- کاربرد نتایج تحقیق

اين پژوهش مي­تواند به فهم بهتري از داراب­نامة طرسوسي كمك كند و مخاطب را با يكي از ابعاد اين اثر آشنا سازد. همچنين مي­تواند در تحقيقات اسطوره­ شناسي و روان­شناسي مورد استفاده قرار گيرد و در ساير پژوهش­هاي كهن ­الگويي و نقدهاي اسطوره­شناختي راهگشا باشد و زمينه­اي براي تحليل و بررسي داراب­نامه بر اساس نقدهاي روان­شناختي و اسطوره ­شناختي پديد آورد.

تعداد صفحه : 164

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --