پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول:

کليات تحقيق

چکيده تحقيق

1-1- مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3- موضوع تحقيق

1-4- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

1-5- اهداف تحقيق

1-6- فرضيات تحقيق

1-7- قلمرو مکاني تحقيق

1-8- قلمرو زماني تحقيق

1-9- روش تحقيق

1-10- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه

1-11- ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات)

1-12- روش تجزيه و تحليل داده ها (اطلاعات)

1-13- چارچوب نظري تحقيق

1-14- ادبيات موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق)

1-15 مدل تحليلي تحقيق

1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقيق

1-17- محدوديت هاي تحقيق

فصل دوم:

مباني نظري تحقيق

2-1- بخش اول : فناوري اطلاعات

2-1-1- تاريخچه فناوري اطلاعات

2-1-2- تاريخچه فناوري اطلاعات در ايران

2-1-3- تعاريف فناوري اطلاعات

2-1-4- بکارگيري فناوري اطلاعات

2-1-5- پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانها

2-1-6- کاربردهاي فناوري اطلاعات در سازمانها

جدول 2-1. مدل کاربرد فناوري اطلاعات «نولان»

جدول 2-2. مدل کاربرد فناوري اطلاعات «گاليرز» و «ساترلند»

جدول 2-3. کاربردهاي فناوري اطلاعات از نظر «هيکس»

2-1-7- تأثير تغييرات فناوري اطلاعات

2-1-8- تأثيرات فناوري اطلاعات بر جامعه

2-1-9- تأثيرات فناوري اطلاعات بر افراد

2-1-10- تأثيرات فناوري اطلاعات بر سازمانها

2-1-11- تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار ساماني

1- ساختار

2- فرآيندهاي کاري

3- ارتباطات

4- روابط ميان سازماني

جدول 2-4- : متغيرهاي طراحي سنتي و فناوري اطلاعات

2-1-12- نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد سازمانها

2-1-13- کاربرد فناوري اطلاعات در يادگيري و تدريس

2-1- 14- ابعاد و جنبه هاي گوناگون فناوري اطلاعات

2-2- بخش دوم : سيستمهاي اطلاعاتي

2-2-1- اهميت اطلاعات براي مديريت

2-2-2- تعريف سيستم اطلاعات

– اطلاعات

2-2-3- سير تکامل سيستمهاي اطلاعات

2-2-4- فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي

2-2-5- سيستم اطلاعات مديريت MIS:

2-2-6- انواع سيستم هاي اطلاعات :

2-2-7- سيستم پردازش تعاملات : (TPS)

2-2-8- سيستم گزارشات مديريت : (MRS)

2-2-9- سيستم پشتيباني تصميم گيري : (DSS)

2-2-10- سيستم خبره : (ES)

2-2-11- سيستم پشتيباني تصميم گيري گروهي : (GDSS)

2-2-12- سيستم اتوماسيون اداري : (OA)

2-2-13- سيستم پشتيباني مديران ارشد : (ESS)

2-3- بخش سوم : برنامه ريزي و مديريت استراتژيک

2-3-1- ماهيت و تعاريف برنامه ريزي

2-3-2- لزوم برنامه ريزي

2-3-4- ويژگيهاي يک برنامه ريزي خوب

2-3-5- ماهيت و ارزش برنامه ريزي و مديريت استراتژيک

2-3-6- تعاريف و مفاهيم اساسي برنامه ريزي يا مديريت استراتژيک

2-3-7- ماهيت استراتژي

2-3-8- اهميت استراتژي و فوايد آن براي سازمان

2-3-9- سطوح مختلف استراتژي

2-3-10- مروري بر اجزاء فرآيند برنامه ريزي و مديريت استراتژيک

2-3-11- ابعاد تصميمات استراتژيک

2-3-12- ويژگيهاي تصميمات مديريت استراتژيک

2-2-13- مزاياي مديريت و برنامه ريزي استراتژيک

2-3-14- خطرهاي مديريت و برنامه ريزي استراتژيک

2-3-15- نظرات مديران اجرايي درباره مديريت استراتژيک

2-3-16- مديريت استراتژيک در ايران

2-3-17- ابزارهاي اعمال فرآيند عمومي برنامه ريزي استراتژيک

2- مدل تجزيه و تحليل سوالات بحراني

1- تدوين ارکان جهت ساز ( ارزش ، مأموريت ، آرمان ، چشم انداز آرماني ، مطلوب و متحمل)

3- مدل برنامه ريزي دياگرام اهم

4- ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE)

5-ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE)

6- ماتريس داخلي و خارجي (IEM)

7- ماتريس بررسي مقايسه اي رقابت (CPM)

8- مدل تحليل (SWOT): (& opportunities & Threas Weakness & Streng ths)

2-4- بخش چهارم : هماهنگي استراتژيکي و اطلاعاتي

2-4-1- مقدمه

2-4-2- سير تاريخي کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت و برنامه ريزي

2-4-3- پيوند فناوري اطلاعات واستراتژيهاي كسب كار

2-4-4 ويژگيهاي برنامه ريزي استراتژيك IS/IT

2-4-5- چشم انداز برنامه ريزي استراتژيك IS/IT

2-4-6 سطوح متفاوت دربرنامه ريزي استراتژيك IS/IT

2-4-7 تنظيم و همراستا نمودن فناوري واطلاعات با برنامه‌هاي سازماني

2-4-8- چار چوب همترازي استراتژي كسب وكارو فناوري اطلاعات هندرسن

وون كاترامن

1- استراتژي كسب و كار

1- استراتژي فناوري اطلاعات

2- زيرساختها و فرآيندهاي سازماني

3- زير ساختها و فر آيندهاي سيستمهاي اطلاعاتي

2-4-9- چارچوب همترازي استراتژي كسب و كار فناوري اطلاعات لوفتمن

2-4-10- چارچوب همترازي استراتژيك كسب و كار و فناوري اطلاعات مائز

اجزاء چارچوب عمومي مديريت اطلاعات

1- استراتژي ،حوزه كسب وكار

2- استراتژي ،اطلاعات وارتباطات

2-4- 11- فرآيند برنامه ريزي استراتژيك IS/IT

2-4-12 چالش هاي برنامه ريزي استراتژيك IS/IT در ايران

 چکیده تحقیق:

در تحقيق حاضر که با عنوان بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه صورت گرفته است، پس از بررسي تعاريف، تاريخچه و تئوري مفاهيم مربوطه و مروري بر پيشينه تحقيق در فصول اول و دوم (کليات تحقيق و مباني نظري) در فصل سوم (روش تحقيق) متعاقب آشنايي با سازمان صنعتي نيرو محرکه و مروري اجمالي بر خط مشي، سياستها و استراتژي هاي آن سازمان و همچنين مطالعه تئوري و عملي ارتباط ميان متغير مستقل (فناوري اطلاعات) و متغير وابسته (فرآيند برنامه ريزي استراتژيک) و ارزيابي ارتباط معني دار ميان اين مفاهيم پرداخته شده است. روش تحقيق بصورت کتابخانه اي و ميداني بوده است و بر اساس روشهاي آماري سعي شده است تا نتايج حاصل از نمونه استنتاجي باشد. جمع آوري اطلاعات نيز به واسطه بهره گيري از پرشش نامه صورت گرفته است، به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز پرسش نامه نهايي درباره رابطه فناوري اطلاعات و برنامه ريزي استراتژيک با در نظر گرفتن مقياس فاصله اي (ليکرت) بعنوان مقياس اندازه گيري طراحي و تکميل گرديده است. در فصل چهارم براي اثبات يا رد فرضيه هاي تحقيق از شاخص هاي سنجش رابطه بين متغيرها استفاده شده است، روايي اين تحقيق با اتخاذ تدابيري چون انجام بررسي هاي جامع و کامل در مورد انتخاب گروه هدف که با مشورت متخصصين مربوطه صورت گرفته است و همچنين نظر‌سنجي از کل جامعه آماري تائيد مي گردد. پايايي آن نيز از طريق آزمون کرونباخ با ضريب تقريبي 87% محاسبه گرديده است. در فصل پنجم هم پس از مروري اجمالي بر تحقيق و بررسي نتايج حاصله و ارائه پيشنهاداتي از جمله عناوين مرتبط براي تحقيقات آتي خاتمه مي يابد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:

توسعه پر شتاب و شديد فناوري اطلاعات که از سالها پيش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد منجر به کاربرد وسيع آن در ابعاد گوناگون جامع گرديده است. از اين رو فناوري اطلاعات به عنوان عامل پر قدرت تغييرات اقتصادي و اجتماعي شناخته مي شود. اين فناوري به دليل قابليتي که در دگرگون ساختن راههاي سازماندهي، فعاليتها، شيوه انجام فعاليتها و حتي ماهيت خودکار دارد در اکثر سازمانها بصورت گسترده اي بکار گرفته شده است.

فن آوري اطلاعات ابزار قدرتمندي است که بعنوان اهرمي براي طراحي دوباره فرآيندي کسب و کار در سازمان ها بکار مي رود و اين امکان را به سازمانها مي دهد که بجاي بهبود مقطعي و تدريجي و ضعيف موجود سيستم هاي جديد و يکپارچه ايجاد نمايند. امروزه سازمانها هر چه بيشتر به سمت يکپارچه شدن سيستم ها حرکت مي کنند و با استفاده از مديريت سيستم هاي اطلاعاتي بستر مناسبي را براي بکار گيري و پشتيباني اطلاعات توسعه مي دهند و با استفاده از قابليت ها و امکانات تکنولوژي هاي موجود قابليت هاي رقابتي فراواني براي خود ايجاد مي کنند.

از سوي ديگر شاهد هستيم جهان در راستاي ورود به قرن بيست و يکم شاهد تحولات بسيار عظيمي بوده است. يکپارچه شدن کشورهاي اروپايي با تشکيل اتحاديه اروپا، سامان يافتن پيمانهاي اقتصادي در قاره آمريکا و افزايش حضور کشورهاي خاور دور در عرصه بازارهاي جهاني، نويد از رقابتي سهمگين در عرصه تجارت بين الملل مي دهد. با توجه به شرايط مطروحه مي توان گفت حضور در بازار ها ميسر نخواهد بود مگر به مدد مديريت و برنامه ريزي استراتژيک. امروزه ديگر برنامه ريزي استراتژيک از نگرش سنتي خارج شده است و تنها با داشتن اطلاعات داخلي از سازمان نمي توان از اين نوع برنامه ريزي نتيجه مطلوب دريافت کرد. در ارتباط با بکارگيري تئوريها و تکنيکهاي برنامه ريزي استراتژيک لازم است که ضمن شناخت جامع در ابعاد مختلف آن، يک شناخت جامع از سطح توسعه صنعتي در کشور و فرهنگ حاکم بر آن نيز وجود داشته باشد. بديهي است تنها با داشتن مقدمات فوق مي توان اقدام به ارائه طرحهاي کاربردي و مناسب نمود.

دسترسي به يک نگرش جامع در باره محيط پيرامون سازمان، تهديدات و فرصتهاي موجود در اطراف سازمان و همينطور بررسي انواع محيط بازاريابي، محيط سازمانها، خود سازمانها اعم از ارزشها ، اهداف و ساختار سازماني ميسر نخواهد شد مگر با استفاده از تکنولوژي و فناوري اطلاعات. در اينجاست که اگر فناوري اطلاعات به کمک برنامه ريزان استراتژيک سازمانها بيايد مي تواند به اين برنامه ريزان توان استفاده کردن بهينه از امکانات را بدهد و براي سازمانهاي بهره مند از اين فناوري مزيتهائي از جمله مزيت رقابتي را بهمراه داشته باشد.

پژوهش فوق درصدد است چگونگي تاثير بکار گيري فناوري اطلاعات را در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک مورد ارزيابي قرار دهد و اشاره اي داشته باشد به سازماني که در اين فرآند از فناوري اطلاعات بهره مند بوده و در مقابل سازمانهاي مشابهي را مثال بزند که از اين فناوري در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک عايد سازمانها مي شود را فهرست خواهد کرد.

2-1- بیان مسئله:

مسئله اصلي در تحقيق مورد نظر اين است که: آيا وجود و بکارگيري فناوري اطلاعات در سازمان صنعتي نيرو محرکه توانسته است در روند برنامه ريزي استراتژيک اين سازمان تغييرات اعمال کند؟ چه تغييراتي را اعمال کرده است و چگونه استراتژي هاي کلان و تجاري اين سازمان را دگرگون ساخته است؟

همانطور که در مقدمه گفته شد توسعه سريع فناوري اطلاعات در سراسر جهان منجر به کاربرد وسيع اين فناوري در ابعاد گوناگون گرديده است. اثرات بکارگيري (IT) در سازمان بطوري است که در جهان امروز تکنولوژي اطلاعات امکان سودمندي و کار آمدي اطلاعات را ممکن ساخته است. گفته مي شود بکارگيري فناوري اطلاعات توانائي سازمان را افزايش مي‌دهد. با اين وجود چنين پيشرفتهايي اغلب سبب بهبودي عملکرد مالي سازمانها نمي‌شود، ساز و کار و برنامه استراتژيک خاصي مورد نياز است تا به اين اهداف اساسي در بکار گيري تکنولوژي اطلاعات در سازمان دست يافت.

فناوري اطلاعات با رشد و گسترش سريع و نوآوري هاي خود توانسته است مزاياي بسياري را براي سازمانها به ارمغان آورد و در بسياري از موارد خود موجب ايجاد برتري رقابتي سازمان نسبت به سايرين گردد. برخورداري از مزيت ها و نتايج فناوري اطلاعات بکارگيري فناوري اطلاعات و عدم وجود نتايج مطلوب و مورد انظار غالباً به دليل فقدان نگرش برنامه ريزي نياز به ارزيابي صحيح موقعيتها، بررسي راه حلها و انتخاب بهترين راه حل جهت اجرا دارد. امروزه پيوند بسيار نزديکي ميان برنامه ريزي استراتژيک سازماني و فناوري اطلاعات وجود دارد . به صورتي که تعيين تقدم بين آنها عملاً مشکل است. فناوري اطلاعات بعنوان يک عامل در ايجاد برتري رقابتي مي تواند اهداف سازماني را تحت الشعاع قرار داده و تغيير جهت نسبت به شيوه انجام کسب و کار را به همراه داشته باشد.

امروزه ديگر نمي توان تکنولوژي اطلاعات را چيزي جدا از باقي فعاليتهاي يک سازمان دانست، امروزه بايد بعد از طراحي استراتژي کلان سازمان به طراحي استراتژي کلان سازمان به طراحي استراتژي براي تکنولوژي اطلاعات دست زد که بدون توجه به هر مسئله ديگري با استراتژي کلان سازمان متناسب و هماهنگ باشد. در چنين نگرشي محرک استراتژيک از تکنولوژي اطلاعات حمايت مي کند و بلعکس.

در نهايت روند برنامه ريزي استراتژيک در يک سازمان تکنولوژي محور با فرآيند برنامه ريزي استراتژيک در يک سازمان معمولي تفاوت بسياري خواهد داشت.

3-1- موضوع تحقیق:

موضوع تحقيق بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک در گروه صنعتي نيرو محرکه مي باشد که در دفتر مرکزي، دفتر سازه هاي خود کفائي و يکي از کارخانه هاي اين سازمان که در هشتگرد واقع شده است صورت خواهد گرفت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 167

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --