پایان نامه ارشد رشته حسابداری: ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

دانشکده اقتصادوحسابداري

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامین اعتبار و خزانه

استاد راهنما:

بتول زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكيده ………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : كليات پژوهش

1ـ1ـ ديباچه……………………………………………………………………………………….. 3

1ـ2ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش………………………………………… 4

1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………. 5

1ـ4ـ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………. 6

1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………………….. 7

1ـ6ـ روش پزوهش……………………………………………………………………………… 7

1ـ7ـروش جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………… .8

1ـ8ـ قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………….. .8

1ـ9ـ متغير هاي پژوهش………………………………………………………………………. .10

1ـ10ـ محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………. 10

1ـ11ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي……………………………………………….. 10

1ـ12ـ ساختار پژوهش ………………………………………………………………………… 13

فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش

گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

2ـ1ـ1ـ ديباچه……………………………………………………………………………………. 15

2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي………………………………………….. 17

2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي…………………………………………………………….. 19

2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي……………………………………………………………… 19

2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران…………………………………………………………… 21

2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك…………………………………… 23

2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي……………………………………………….. 24

2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران……………………………………………. 25

2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري…………………………………………………… 27

2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگري مالي…………………………………………………………….. 29

2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل………………………………………………………. 30

2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي……………………………………………….. 31

2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي……………………………………………….. .32

2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي…………………………………………………………….. 34

2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي…………………………………………………… 36

2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي……………………………………………………….. 36

2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي………………………………….. 39

2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي…………………………………………………………… 39

2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي……………………………………………… 39

2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل…………………………………………………. 41

2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل……………………………………………………………… 42

2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي….. 44

گفتار دوم : گمرک و گزارشگري مالي درگمرکات

2ـ2ـ1ـ بحث نظري…………………………………………………………………………….. 46

2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول گمرک در ايران…………………………………………… .48

2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در گمرک و ارتباط آن با سامانه مالي.     51

2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها…………………. 52

2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري گمرک …………………………. 54

2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري گمرک ……………………………………………….. 56

2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در گمرک ها و مفهوم بودجه……………………………….. .59

2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه گمرک ……………………………… 66

2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه ……………………………………………………………………. .68

گفتار سوم : پيشينه پژوهش

2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (گمرکات

استان هرمزگان و زاهدان……………………………………………………………………….. 69

2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران………… 70

2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي71

2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني

آن در ايران………………………………………………………………………………………. .72

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

3ـ1ـ ديباچه……………………………………………………………………………………… 75

3ـ2ـ جامعه آماري…………………………………………………………………………….. .75

3ـ3ـ تعيين حجم نمونه……………………………………………………………………….. .77

3ـ4ـ متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………… 80

3ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه……………………………… 80

3ـ6ـ روش پژوهش…………………………………………………………………………….. 81

3ـ7ـ روش گردآوري اطلاعات………………………………………………………………. 83

3ـ8 ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات…………………………………………………………….. 84

3ـ9ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش………………………………………………………….. 84

3ـ9ـ1ـ روايي پرسشنامه……………………………………………………………………….. 84

3ـ9ـ2ـ پايايي ابزار پژوهش…………………………………………………………………… 86

3ـ10ـ آماره آزمون………………………………………………………………………………. 87

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4ـ1ـ ديباچه90

4ـ2ـ توصيف نمونه آماري.91

4ـ2ـ1ـ جنسيت………………………………………………………………………………….. 92

4ـ2ـ2ـ ميزان تحصيلات …………………………………………………………………….. 93

4ـ2ـ3ـ رشته تحصيلي………………………………………………………………………….. 93

4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت…………………………………………………………………………… 94

4ـ2ـ5ـ سمت سازماني………………………………………………………………………. . .94

4ـ3ـ آزمون فرضيه…………………………………………………………………………….. 95

4ـ3ـ1ـ آزمون فرضيه اول……………………………………………………………………… 95

4ـ3ـ2ـ آزمون فرضيه دوم………………………………………………………………….. . .98

4ـ3ـ3ـ آزمون فرضيه سوم………………………………………………………………….. .101

4ـ4ـ فرضيه اصلي……………………………………………………………………………. 104

4ـ5ـ نتيجه گيري……………………………………………………………………………… .106

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش

5ـ1ـ ديباچه……………………………………………………………………………………. .108

5ـ2ـ نتيجه گيري……………………………………………………………………………… .109

5ـ3ـ پيشنهادها………………………………………………………………………………… .111

5ـ3ـ1ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش………………………………………….. .111

5ـ3ـ2ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي…………………………………………….. .113

منابع

منابع………………………………………………………………………………………………. 114

فهرست جداول

1-1 مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين ………………………………….. 28

1-3 تعداد كاركنان مورد نظر …………………………………………………………….. 76

2-3 پرسشنامه، توزيع شده ……………………………………………………………….. 78

1-4 جنسيت ………………………………………………………………………………… 92

2-4 توزيع فراوان نمونه برحسب ميزان تحصيلات …………………………………. 93

3-4 توزيع فراواني رشته تحصيلي ……………………………………………………… 93

4-4 توزيع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت …………………………………….. 94

5-4 توزيع فراواني بر اساس سمت سازماني ………………………………………… 94

6-4 نتايج آزمون فرضيه اول …………………………………………………………….. 97

7-4 نتايج آزمون فرضيه دوم …………………………………………………………… 100

8-4 نتايج آزمون فرضيه سوم ………………………………………………………….. 103

9-4 جمع بندي يافته‌هاي پژوهش ……………………………………………………. 106……..

چکيده :

اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیرازاست که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در گمرک را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگویي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود: 1-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز از توانايي لازم برای کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.2- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي گمرک شیراز دارای توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داري گمرک شیراز دارای قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. به همین جهت گمرک شیراز را به عنوان مرکزیت گرمکات که شامل شش بخش مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه بخش مالي گمرک شیراز مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد نشد. در اين پژوهش مشخص شدکه گمرک شیراز قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

1ـ 1 ـ ديباچه

دولت و واحدهاي تابعه، و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، از جمله سازمان‌هاي بزرگ بخش عمومي ايران محسوب مي­شوند. بنابراين، با ارائه تحليلي در مورد گزارشگري مالي اين قبيل سازمانها مي­توان سيماي وضعيت گزارشگري مالي بخش عمومي را يكي از ابزارهاي اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مقامات برگزيده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي است براي دست يابي و ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي، شرايط لازم را فراهم كرد. با افزايش سطح مطالبات شهروندان داير بر حق دانستن حقايق و پاسخ خواهي، دولتمردان و سياستمداران كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگري مالي نويني را كه مبتني بر مسئوليت پاسخگويي مجهز نمايند. چون در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مستقيم مردم برگزيده مي شوندتوان ناشي از اراده مردم است مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است . ولي گفته مي شود که توجه ناكافي بر منابع مالي واقتصادي عمومي مقامات برگزيده شده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي ايران ورشد ناچيز يا افت سطح مطالبات شهروندي در مورد حق دانستن حقايق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلايلي است كه نظام گزارشگري مالي بخش عمومي ايران را با نارسايي­هاي در خورملاحظه‌اي روبروساخته است. (باباجاني،حعفر،1390،ص 1و2)

در اين ميان، دگرگون سازي گمرکات كشور در براي افزايش هرچه بيشتر امور مشاركت‌پذير مردمي و تلاش در ايجاد خودكفايي گمرک از راههاي ارائه خدمات و دريافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مديريت صحيح و تصميمات مناسب و بهنگام مسئولین گمرک را ايجاب مي‌نمايد، اجراي سياست دولتي مبني بر خودكفايي گمرکات كشور امكان‌پذير نخواهد بود مگر با تجزيه و تحليل صورتهاي مالي كه بر مبناي بودجه عملياتي، گمرک در واحد مالي تهيه و تنظيم شده باشد، تحليل و تفسير اين صورتهاي مالي به مسئولين و گمرکات اين امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهاي پرهزينه و زائد و ايجاد درآمدهاي سهل الوصول اقدام نمايند . و همچنين عوامل ايجاد كننده را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهند در اين پژوهش پژوهشگر تلاش مي كند تا ارزيابي دقيقي از وضعيت گزارشگري گمرک شیراز انجام داده و در صورت امكان پيشنهادهایي عملي و مناسب براي ارتقاء وضعيت گزارشگري اين سازمان ارائه نمايد

تعداد صفحه : 116

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --