پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : سازماندهی مکانی – فضایی مراکز استقرار آتش نشانی در سطح اردبیل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

با عنوان : سازماندهی مکانی – فضایی مراکز استقرار آتش نشانی در سطح اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

گروه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM. A) )

رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

موضوع:

سازماندهی مکانی – فضایی مراکز استقرار آتش نشانی در سطح اردبیل و ارائه الگوی مناسب با استفاده از فنون تحلیل چند معیاری

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عطا غفاری گیلانده

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر موسی عابدینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2 

1-2- شرح و تبيين مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3 

1-3- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 4 

1-4- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 9  

1-5- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 9  

1-6- مواد و روش هاي مورد استفاده ………………………………………………………………………………… 10

1-6-1- مواد و روش های مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………… 10

1-6-2- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 10

1-6-3- روش استاندارد سازی و وزن دهی داده ها…………………………………………………………………. 11

1-6-4- قاعده تصمیم گیری مورد استفاده در اولویت بندی تناسب اراضی…………………………………….. 11

1-6-5- فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 12

1-7- مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8- واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-ماهیت کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………… 17

2-3- ماهیت و مفهوم ساماندهی مکانی –فضایی مراکز خدمات شهری………………………………………… 19

2-3-1- مفاهیم خدمت……………………………………………………………………………………………………… 20

2-3-2- خدمات شهری …………………………………………………………………………………………………… 21

2-4- ماهیت و اهمیت انواع تاسیسات و تجهیزات و خدمات شهری……………………………………………. 24

2-5- جایگاه و اهمیت ایستگاه های آتش نشانی در نظام کاربری اراضی شهری …………………………….. 27

2-6- ملاک های مطرح در مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی ……………………………………………….. 28

2-6-1- جمعیت……………………………………………………………………………………………………………… 29

2-6-2- مساحت و شعاع پوشش………………………………………………………………………………………… 29

2-6-3- شبکه ارتباطی………………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-4- کاربری اراضی…………………………………………………………………………………………………….. 30

2-6-5- پتانسیل خطر………………………………………………………………………………………………………. 31

2-6-6- جهت توسعه شهر………………………………………………………………………………………………… 31

2-6-7- اندازه قطعه زمین………………………………………………………………………………………………….. 31

2-6-8- جمع بندی دیگری از اصول،شاخص ها و معیارهای موثر در مکان گزینی مراکر آتش نشانی……. 32

2-7- سوالات اساسی در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی…………………………………………………….. 34

2-8- تجزیه و تحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضای مراکز آتش نشانی…………………………………. 35

2-9- اصول مدیریتی مراکز آتش نشانی درارتباط با مکان یابی فضایی………………………………………….. 35

2-10- نتایج مکان گزینی بهینه فضایی ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر ها………………………….. 36

2-11- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 37

فصل سوم: ویژگی های محدوده مورد مطالعه

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-2-معرفی محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………….. 39

3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ………………………………………………………………………………………. 39                                            

3-2-2- ویژگی های توپوگرافیکی و ژئومورفولوژیکی مورد مطالعه……………………………………………… 40              

3-2-2-1-توپوگرافی شهر…………………………………………………………………………………………………. 41

3-2-2-2-شیب………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-3-ویژگی های جمعیتی و اقتصادی…………………………………………………………………………………… 45

3-3-1-روند تحول جمیعت شهر اردبیل……………………………………………………………………………….. 46

3-3-2-روند تحولات جمعیت شهر اردبیل در طی دهه های مختلف سرشماری……………………………… 48

3-3-3-ترکیب سنی و جنسی جمعیت شهر اردبیل…………………………………………………………………… 49

3-3-3-1- ترکیب سنی جمعیت…………………………………………………………………………………………. 49

3-3-3-2- ترکیب جنسی جمعیت………………………………………………………………………………………. 50

3-3-4- تراکم جمعیت در سطح شهر اردبیل………………………………………………………………………….. 50

3-3-5- بعد خانوار………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-3-6- خصوصیات اقتصادی …………………………………………………………………………………………… 53

3-4- ویژگی های کالبدی………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4-1-بررسی وضعیت کمی و کیفی کاربریهایموجود حوزه نفوذ شهر اردبیل………………………………… 54

3-4-2- توسعه کالبدی شهر اردبیل در دوره های مختلف زمانی………………………………………………….. 56

3-4-2-1- توسعه شهر تا سال 1354…………………………………………………………………………………… 57

3-4-2-2- توسعه شهر بین سال های 1359-1354………………………………………………………………….. 57

3-4-2-3- توسعه شهر بین سال های 1370-1359………………………………………………………………….. 58

3-4-2-4- رشد شهر در فاصله زمانی 1385-1370…………………………………………………………………. 58

3-4-3- وضعیت کاربری ها در طرح جامع…………………………………………………………………………… 61

3-4-4- نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف………………………………………………………….. 63

3-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل چهارم: بیان داده ها و اطلاعات

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 70        

4-2- فرایند گام به گام مورد اجرا در راستای پاسخ به سوالات تحقیق…………………………………………… 70                                  

4-3- وضعیت کمی و کیفی عملکرد و جانمایی ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر اردبیل………….. 71

4-4-تشکیل ماتریس معیارهای ارزیابی………………………………………………………………………………….. 76

4-5- استاندارد سازی و ارزش گذاری نقشه های معیار……………………………………………………………… 78

4-5-1-تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………………. 84

4-5-2-فاصله از مراکز آموزشی………………………………………………………………………………………….. 85

4-5-3-فاصله از معابر شهری…………………………………………………………………………………………….. 87

4-5-4-فاصله از کاربری های مسکونی…………………………………………………………………………………. 88

4-5-5-فاصله از مراکز درمانی و بهداشتی……………………………………………………………………………… 90

4-5-6-فاصبه از مراکز تجاری……………………………………………………………………………………………. 91

4-5-7-فاصله از انبار و تاسیسات……………………………………………………………………………………….. 92

4-5-8-فاصبه از کاربری های فرهنگی و ورزشی…………………………………………………………………….. 93

4-5-9- فاصله از مراکز اداری…………………………………………………………………………………………….. 94

4-5-10- فاصله از مراکز صنعتی…………………………………………………………………………………………. 95

4-6-روش وزن دهی داده­ها………………………………………………………………………………………………. 97

4-7- اولویت بندی گزینه های مکانی بر اساس مدل (WLC)……………………………………………………. 102

4-8- جمع بندی و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. 105

منابع و ماخذ    106

چکیده

کاربری های امدادی با توجه به فعالیت هایی که بر عهده دارند نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت ویژه­ای بر خوردار می باشند. تحلیل مکانی ایستگاه های آتش نشانی از نظر ایمنی،دسترسی، ساختار های فضایی و کالبدی، عوامل اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی می تواند در جهت کاهش آسیب پذیری شهر تا د زیادی موثر باشد.انتخاب بهترین مکان برای ایستگاه های آتش نشانی تحت تاثیر معیارها و ضوابط مختلفی از جمله شعاع پوششی، جمعیت. تراکم آن نزدیکی به شبکه معابر (دسترسی­ها)و کاربری اراضی (همسایگی­های سازگار و همسایگی های نا سازگار) هستند بدین منظور و با توجه به معیار های مکان گزینی و با توجه به توانمندی ها و وضع موجود شهر ونیز با ارزیابی تجزیه و تحلیل وضعیت ایستگاه های آتش نشانی، نحوه توزیع مکانی و الگوی فضایی آنها مشخص گردید و چنین نتیجه شد که تعداد
ایستگاه های موجود شهر اردبیل جهت پوشش شهر کافی نبوده و بیش از نیمی از محدوده فعلی شهر، خارج از شعاع پوششی استاندارد (3 تا 5 دقیقه) هستند و نیازمند مکان یابی ایستگاه های جدید می باشند، تا بتواند زمینه ای فراهم آورد تا کل فضای شهر تحت پوشش ایستگاه های موجود و پیشنهادی قرار گیرد.بر اساس تحلیل و مطالعه وضع موجود اردبیل و نتایج به دست آمده از مشاهدات میدانی در حال حاضر شهر اردبیل دارای 4 ایستگاه آتش نشانی می­باشد بر این اساس در افق 14700 و در گزینه مطلوب جمعیت (551297) به 11 ایستگاه مادر و مساحتی تقریبا 5/5 هکتاری نیاز است. بنابرین این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی در پی آن می­باشد تا با استفاده از مدل خطی وزنی (WLC) بهترین مکان­ها را برای استقرار مراکز آتش نشانی مشخص نماید. با توجه به تعداد معیارهای دخیل در مکان­یابی بهینه مراکز آتشنشانی در مقاله حاضر سعی شده است تلفیقی از قابلیت­هایGIS و مدل WLC در ارئه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز آتشنشانی مورد آزمون قرار گیرد. در نهایت بررسی مناطق اولویت دار در خروجی نهایی حاصل از مدل WLC نشان داد که این مناطق منصف به شرایط مطلوب از نظر معیارهای تعیین شده هستند. این امر نشانگر توانمندی­های این فنون و ابزارها در نقش آفرینی به عنوان سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)، برای انتخاب گزینه­های مناسب است.

واژگان کلیدی: سازماندهی- مراکز آتش نشانی- مکان یابی- تحلیل چند معیاری

فصل اول

(طرح تحقيق)

 1-1- مقدمه

استقرار هر عنصر شهری درموقعیت فضایی- کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد و سازوکار (مکانیسم های)خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید و غیر این صورت چه بسا مشکلاتی بروز کند .استقرار بسیاری از عناصر شهری بیشتر تابع سازکارهای اقتصادی و رقابت آزاد است ،اما برای خدمات عمومی که ایستگاه های آتش نشانی نیز جزء این نوع از خدمات شهری می باشد. نمی توان به سازکارهای بازار واگذار بسنده کرد، بدیهی است خدمات رسانی به موقع و مطمئن توسط ایستگاه های آتش نشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکان های مناسب است که بتواند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک طرف و با ایجاد حداقل آثار منفی بر روی زندگی ساکنان شهر ازطرف دیگر به محل حادثه رسیده و اقدامات اطفا و یا امداد را به انجام برسانند. به رغم اینکه وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یک شهر پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان نیست اما در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل فاحش تر بودن تفاوت­های اجتماعی-اقتصادی و پیدایش سکونتگاههای زیر استاندارد و گسترش خوشه نشینی، تفاوت های فضایی شهر تشدید شده است(عبدی و دانشپور،1378،37). سکونت اقشار کم درامد در مکانهایی که جاذب سایر گروههای اجتماعی نیست، به تمرکز فقر می انجامد و این فرایند به جدایی گزینی طبقه کم درامد از سایر گروهای اجتماعی منجر میشود(شاه حسینی،1384،158). الگوی توزیع مراکز خدمات شهری از جمله عواملی است که باعث ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی های گروهای انسانی دامد میزند. بنابرین نقشه برنامه ریزان شهری در ایجاد و تقویت جدایی گزینی های اجتماعی و تفاوت در سطح زندکی شهروندان امری بدیهی و غیر قابل انکار است.ایستگاههای آتشنشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تامین ایمنی و اسایش شهروندان و توسعه شهر ها دارند. بدیهی است خدمات رسانی به موقع ایستگاههای آتشنشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکانهای مناسب است که بتئانند در اسرا وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک سو و با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهری از سوی دیگر، به محل حادثه برسند و اقدامات امداد را به انجام برسانند. عوامل متعددی در مکان یابی تجهیزات شهری دخالت دارند تحلیل همه جانبه آنها به وسیله روش­های سنتی مکان یابی به دلیل حجم زیاد
داده­ها امکان پذیر نیست. از طرفی، عدم توجه به این عوامل در مکان یابی تجهیزات شهری موجب هدر رفتن سهم عمده ای از منابع مادری و از دست دادن حجم زیاد انرژی و نیروی کار انسانی در شهر ها گردیده است.لذا استفاده از ابزار تحلیل گر توانمندی چون GIS که بتواند با جحم وسیعی از داده ها کار کند ضروری است.

1-2- شرح و تبیین مسئله  

در پی رشد سریع جمعیت و رشد شتابزده و غیر منطقی شهرهاو مطرح شدن نیازها برای خدمات عمومی و حاکم شدن اقتصاد بازار و پیروی از اصول اقتصاد نئوکلاسیک که در آن رقابت در جستجوی سود بیشتر باعث کاهش سهم کاربری های عمومی (ایمنی،امدادی و … ) و افزایش سهم کاربری های مسکونی و سودآور می شود . لزوم دخالت دولت و برنامه­ ریزی جهت گسترش عدالت اجتماعی و دسترسی یکسان و متعادل خدمات را برای همه افراد ضزوزی می سازد . در این راستا برنامه ریزان سعی دارند با ارائه الگوی مناسب تخصیص زمین به کاربری های مورد نیاز شهرها و مکان گزینی مناسب آنها در کالبد شهر، جهت تأمین رفاه و ایمنی شهرها و آسایش شهرنشینان تأثیر گذاشته و امکان زیست بهتری را در شهرها فراهم آورند (ولی زاده ، 1384؛7). کاربری­های ایستگاه آتش نشانی یکی از انواع کاربری­های اساسی در شهرهاست که مکان یابی بهینه آنی، ایمنی و رفاه شهروندان را بدنبال خواهد داشت.توجه صرف به ساخت و استقرار ایستگاههای آتش نشانی ازنظر کمی و عدم توجه به کاربری­های مجاور و سایر عوامل مهم درمکان یابی آنها موجب کاهش کارایی ایستگاه از نظر امدادرسانی به موقع می گردد. علاوه بر موضوع­های ذکر شده در رابطه با کمبود ایستگاه­های آتش نشانی، مکان یابی نادرست و عدم هماهنگی با بافت و سیمای شهری از مسائل و موضوعات مشترک بسیاری از شهرهای ایران محسوب می گردد. بدین ترتیب با پرداختن به موضوع مکان یابی، محلی مناسب جهت استقرار ایستگاههای آتش نشانی برگزیده به طوری که در صورت وقوع حادثه، تیم های تخصص امدادرسان قادر باشند در سریع ترین زمان ممکن خود را برای نجات به حادثه دیدگان به محل برسانند.

تجهیزات و تاسیسات پایه و اساس سکونتگاه هاي شهري را تشکیل داده و کمبود و نقص آنها مشکلاتی را براي شهروندان به وجود می آورد. اعتبار و اهمیت هر شهر بسته به این خدمات و تاسیسات دارد. هرچه ارائه این خدمات بهتر باشد زندگی در آن راحت تر و هزینه زندگی در آن براي شهروندان کمتر خواهد بود. اگر این خدمات در مکان هاي مناسب و به اندازه کافی باشد از هزینه هاي اقتصادي و زمانی ساکنین به نحو محسوسی کاسته خواهد شد و لازمه این امر تحقیق و کنکاش علمی و کارشناسی است که باید از سوي سازمان ها و ارگان هاي مختلف حمایت شود.(سعیدي خواه، :1383ص35 ). رشد روزافزون و افقي شهرها به همراه افزايش جمعيت آنها موجب بالارفتن قيمت زمينهاي شهري، رشد عمودي آنها و افزايش تراكم جمعيت شهري شده است. توسعه نامتناسب شهرها به همراه اين رشد افسار گسيخته در سالهاي اخير و توجه نكردن مديران شهري به توسعه پايدار، مشكلات عديدهاي را بخصوص براي شهرهاي جهان سوم به وجود مي آورد و مسئوليت بيشتري بر دوش برنامه ريزان شهري مي نهد. اهميت مكانيابي اصولي، كاربريها و خدمات شهري را بارزتر ميكند. اغلب نظريه هاي مكانيابي و مكان گزيني به كاربريهاي صنعتي و تجاري توجه نموده و عوامل توليد از قبيل بازار، سرمايه، نيروي كار و فاصله بازار تا محل توليد را متغيرهاي اساسي مكانيابي در نظر گرفته و مدلهاي خاصي را با اولويت دادن به يك يا چند عامل ارائه داده اند، در حالي كه متغيرهاي مؤثر بر مكانيابي ایستگاه های آتش نشانی از نظر نوع و تعداد و تنوع تفاوتهايي با متغيرهاي مؤثر بر مكانيابي واحدهاي صنعتي و تجاري دارند و بايد دقيقاً بررسي شوند(گوگه و پرهیزکار،1381:98). امروزه یافتن مکان یا مکان هاي مناسب براي ایجاد یک فعالیت در حوضه جغرافیایی معین، جزء مراحل مهم
پروژه هاي اجرایی بویژه در سطح کلان و ملی به شمار می آید. مکان هاي نهایی باید همه شرایط و قیود مورد نیاز را ارضاء نماید و عدم بررسی این شرایط و قیود قبل از اجراي چنین پروژه هایی نتایج نامطلوب فراوان به دنبال خواهد داشت (مهدي پور، 1385:ص44 ). تعيين محل و تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني در يك منطقه معين شايد مهمترين تصميمي است كه رئيس سازمان آتش- نشاني با آن مواجه است. البته نكته مهم اين است كه راه حل بهينه، راه حلي است كه مجموع خسارات ناشي از آتش سوزي و هزينه ارائه خدمات را حداقل نمايد.یکی از مهمترین پارامترها در ارایۀ با کیفیت ایستگاه­های آتش­نشانی، زمان ارائۀ خدمات این مراکز است. محل ایستگاه­های آتش­نشانی نقش بسیار اساسی در کاهش زمان پاسخ به تقاضا دارد، و از این­رو، مکان­گزینی بهینۀ این ایستگاه­ها در سطح شهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واقع خدمات رساني به موقع و مطمئن توسط این مراکز بيش از هر چيز مستلزم استقرار آنها در
مكان هاي مناسب است. شهر اردبیل از جمله شهرهای نسبتا بزرگ و پرجمعیت کشور است که به دلیل تراكم زياد جمعيت و توسعه پهنة شهري از يك سو و از سوی دیگر انتخاب اين شهر به عنوان مركز استان و وقوع حوادث بالا، نياز مبرمي به خدمات رساني بهينه مراکز آتش­نشاني و ايمني دارد.

مكان گزيني ایستگاه های آتش نشانی در شهرنسبتا بزرگي چون اردبیل همواره با مشكلات عديده اي روبه رو بوده است. تعدد عوامل مؤثر در مكان يابي ایستگاههای آتش نشانی و افزايش روزافزون مشكلات زندگي شهري لزوم استفاده ازروشهاي مؤثر و سيستمهاي رايانه اي را در مكانيابي ایستگاه های آتش نشانی بيش از پيش آشكار ساخته است

1-3- پیشینه تحقیق

   در مقیاس جهانی در زمینه مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی با استفاده ازسیستم ها اطلاعات جغرافیایی، مطالعات جامع و کامل صورت گرفته است در فوریه سال 2000 میلادی ، پروژه مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی ویرجینیا و کانزاس ، تحت راهنمایی شرکت کردی ویتا به کمک GIS انجام گرفت . در ژانویه سال 2004 میلادی ، لی ویه در مکان یابی سایت های خدماتی چند منظوره از الگوریتم ژنتیک در محیط GIS استفاده نموده است .

به لحاظ اهميت بسيار زياد مساله نجات جان انسان­ها در اطفاي حريق، پژوهش­هاي بسياري از ديرباز در كشورهاي توسعه يافته در زمينه انتخاب مكان­هاي مناسب احداث ايستگاههاي آتش نشاني انجام گرفته است. پژوهش­هاي اوليه در اين مورد بر مبناي انتخاب مكان ايستگاه­ها بر اساس سطح پوشش ارائه خدمات توسط هر يك از آنها قرار داشت (Guo an & Tang, 2008: 908)

 • در سال 1376 هجری شمسی ، پرهیزکار ضمن مطالعه روش ها و الگوهای مکان گزینی، با مطالعه موردی در مکان یابی مراکز آتش نشانی شهر تبریز، توانایی GIS را نسبت به سایر مدلها اثبات کرد .
 • شهابیان، شهرام در سال 1376 هجری شمسی با استفاده از GIS به مکان یابی فضایی ایستگاههای آتش نشانی شمال غرب تهران پرداخت و عادلی نیز در سال 1385 با استفاده از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی به مکان گزینی ایستگاههای آتش نشانی شهر گرگان پرداخته است .
 • (عابدین درکوش،80 : 1372) اولین کارهای مربوط به مکان یابی توسط لانهارد و وان تونن انجام شد. در واقع کلیه نظریه ها با بکارگیری تکنیک های مختلف سعی می کنند که عوامل مؤثر بر استقرار فضایی فعالیت های گوناگون شهری را بشناسند .
 • مهدوی و کریم زاده (1385) در تحقیقی دیگر به چگونگی پهنه بندی بخش مرکزی شهرستان ورزقان به توجه به عوامل طبیعی و انسانی ، جهت مکان یابی خدمات روستایی با استفاده از ابزار توانمند سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخته اند . از این رو ابتدا اقدام به تهیه نقشه های مورد نیاز همچون نقشه ارتفاع ، شیب و غیره نمود، سپس به نحلیل داده ها در قالب توابع و مدلهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و از طریق هم پوشانی و وزن دهی، نتیجتاً قسمت های مناسب جهت استقرار مراکز خدمات دهی را مکان یابی نموده اند.
  • بدر (1379) در مطالعه ای دیگر یکی از مشکلات عمده در برنامه ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی را تأمین جهات مناسب گسترش فیزیکی شهرها عنوان می کند . این تحقیق عوامل در گسترش فیزیکی شهرها را عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی عنوان می کند و قابلیت اراضی را مهمترین عامل در تعیین جهات گسترش فیزیکی شهرها می­داند. وی در این خصوص به مدلسازی برای گسترش فیزیکی شهر با تلفیق داده های ماهواره ای در راستای حفظ زمینه های با ارزش کشاورزی می پردازد .
  • (یکانی فرد ،1380: 39تا 43 ) یکانی فرد در مقاله ای با عنوان «تجربه های موفق خدمات ایمنی و آتش نشانی ایالت مینه سوتا» به شناسایی تجربیات کارآمد در رابطه با خدمات آتش نشانی در ایالت مینه سوتا Minnesota می پردازد که اساس آن در فعالیتهای دپارتمان های آتش نشانی در سطح این ایالت است . پیشنهاد و توصیه این است که مراکز خدمات آتش نشانی بیش تری در زمینه تعیین خطرات ناشی از حریق محلی فعال گردند و با توسعه برنامه های بلندمدتی که بر اساس این مخاطرات طرح ریزی شده است، از فرصت های پیش آمده زمینه همکاری ها استفاده نمایند .
  • (پرهیزگار ،1380: 22-27) پرهیزکار در مقاله کاربرد مدل حداکثر پوشش عملیاتی ایستگاههای آتش نشانی سعی کرده است با مروری گذرا به روند کاربرد مدل­ها در برنامه­ ریزی شهری و منطقه­ای، یکی از مدلهای اصلی مکان گزینی خدمات شهری (از جمله محل ایستگاههای آتش نشانی )، یعنی مدل حداکثر پوشش (MCLP) زا شرح دهد .
  • (احمدی،1371: 40-46) احمدی در مقاله مکان یابی نقاط استقرار ایستگاههای آتش نشانی و خدمات ایمنی در تهران بزرگ اظهار می دارد . امکانات و نیروی متخصص تنها زمانی می تواند مؤثر واقع شوند که علاوه بر داشتن نظم و هماهنگی در کنترل حادثه اولاً آن را صحیح تشخیص دهند و ثانیاً بتوانند در اسرع وقت نسبت به کنترل آن اقدام نمایند و این خود منوط به رسیدن به موقع به محل حادثه خواهد بود که کمینه کردن آن هدف اصلی این مقاله است. برای رسیدن به این هدف ابتدا صورت مسئله بادر نظرگرفتن فرض هایی به نحو مناسبی تدوین گردیده و سیستم الگوریتم حل آن پیشنها و پاسخ نهایی ارائه گردیده است.
  • مشکینی و همکاران(1389) در مطالعه­ای با عنوان تحليل فضايي _مكاني تجهيزات شهري و كاربست مدل تحليل سلسله مراتبی در محیط GIS، پس از ارزیابی ایستگاه­های موجود با استفاده از قابلیت­های GIS و مدل AHP موقعیت ایستگاههای جدید در هسته مرکزی تهران را پیشنهاد کرده است
  • کوتاناپانیچ و همکاران(2005) با انتخاب شهر کان­سیتی ( واقع در تایلند) به عنوان مطالعۀ موردی، با استفاده از یک سیستم جامع یکپارچه متشکل از کامپیوترهای همراه، GIS و GPS، نقش و کارکرد تلفیق این تکنولوژی­ها درکنترل و مدیریت سیستم اطلاعات امداد رسانی مورد مطالعه قرار داده­اند،
  • جیپینگ و همکاران (2010) در پژوهشی با عنوان بررسی نحوۀ مدیریت اطلاعات امدادرسانی
   (آتش­نشانی و اورژانس)، قابلیت­ها و نحوۀ استفاده از فن آوری­های نوین GIS، GPS و RS (3S) درمکانگزینی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی سوانح امدادرسانی مورد مطالعه قرار داداه­اند.
  • هااووی و همکاران (2011) در پژوهشی، به کاربردهای GIS در عملیات امداد و نجات و مکان گزینی بهینۀ مراکز آتش­نشانی پرداخته­اند.
 • پرهیزکار(1376) ضمن مطالعه روش و الگوهای مکان­گزینی مانند نظریه های مکان مرکزی، مدل تاکسونومی عددی، مدل لاری و مدل­های تصادفی، با مطالعه موردی در مکان­یابی مراکز آتش­نشانی شهر تبریز، توانایی سیستم اطلاعات جغرافیایی را نسبت به سایر مدل­ها اثبات کرد.
 • نظریان و کریمی (1388) در مقاله­ای تحت عنوان ارزیابی توزیع فضایی و مکان­یابی ایستگاه­های آتش­نشانی شهر شیراز با استفاده از GIS به این نتیجه رسیدنحوه توزیع فضایی مراکز آتش­نشانی جهت پوشش کل شهر مناسب نبوده و نیازمند مکان­یابی ایستگاه­های جدید می­باشد.
 • دیوید(2004) نقش GIS را در مدیریت بحران حوادث مرتبط با فعالیت­های سازمان آتش­نشانی تعیين کننده دانستند و اظهار داشتند علاوه بر اینکه GIS می­تواند در کاهش خسارات در زمان قبل از وقوع حادثه با مکان­یابی بهینه­ترین مکان­ها برای احداث ایستگاه­ها موثر باشد می­تواند کارآیی بالایی نیز در حین امداد رسانی ایفا نماید.
 • کوتاناپانیچ و همکاران(2005) با انتخاب شهر کان­سیتی (واقع در تایلند) به عنوان مطالعۀ موردی، با استفاده از یک سیستم جامع یکپارچه متشکل از کامپیوترهای همراه، GIS و GPS، نقش و کارکرد تلفیق این تکنولوژی­ها درکنترل و مدیریت سیستم اطلاعات امداد رسانی مورد مطالعه قرار داده­اند.
 • جیپینگ و همکاران(2010) در پژوهشی با عنوان بررسی نحوۀ مدیریت اطلاعات امدادرسانی(آتش­نشانی و اورژانس)، قابلیت­ها و نحوۀ استفاده از فن آوری­های نوین GIS، GPS و RS (3S) درمکان­گزینی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی سوانح امدادرسانی مورد مطالعه قرار داداه­اند.
 • (سعیدی خواه ،1383) در پژوهشی با عنوان «بررسی تأسیسات و تجهیزات شهری (پست، مخابرات، آتشنشانی) و مکان یابی آنها در بافت قدیم و جدید شهر مشهد» هدف از تحقیق را بررسی کمبودها و مکان یابی بهینه تأسیسات و تجهیزات پست، مخابرات و آتش نشانی می داند. در این تحقیق دو منطقه از شهر مشهد ( بافت قدیم و بافت جدید ) انتخاب شده و کار اصلی در دو قسمت آورده شده است. مرحله اول میزان و مقدار تأسیسات و تجهیزات مورد مطالعه بر اساس سرانه ها و استانداردها مشخص شده است.

در مرحله دوم مکان یابی این تأسیسات و تجهیزات بر اساس فاکتورهای مختلف پیشنهاد شده و در نهایت مقایسه ای از وضع موجود و مطلوب این خدمات به عمل آمده است. نتیجه کار استخراج نقشه های میزان و مقدار مکان یابی خدمات است که با وضع موجود نیز سنجیده شده و میزان کمبودها مشخص شده است و نتیجه بدست آمده حاکی از اختلاف زیاد بین مقدار و مکان گزینی خدمات در وضع موجود و وضع مطلوب می باشد .

 • (پرهیزگار،1376) پرهیزگار در مقاله ای با عنوان « ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با تحقیق در مدلها و GIS شهری اظهار می دارد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توانمندی ها و قابلیت های فوق العاده ای در جمع آوری ، ذخیره، بازیابی، به روز کردن ، کنترل، ادغام، تحلیل مدلسازی و نمایش داده های جغرافیایی به صور گوناگون دارد و می تواند متغیرهای کمی و کیفی متعدد و با ابعاد گسترده را در تصمیم گیری ها و مدیریت شهری دخالت دهد .ایشان در مکان یابی مراکز آتش نشانی تمرکز خویش را بر بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می گذارد .
 • (دانشگاه تربیت مدرس،1379) در پژوهشی با عنوان « ارائه مدل و ضوابط مکان گزینی ایستگاههای آتش نشانی» که در دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده اهداف تحقیق عبارتند از : 1- تعیین ضوابط و معیارهای مکان گزینی ایستگاههای آتش نشانی 2- ارائه الگوی مناسب مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی 3- پاسخ گویی به نیازهای ایمنی شهروندان در حداقل زمان ممکن 4- پیشگیری از خسارات عمده جانبی و مالی به شهروندان و مؤسسات 5- آمادگی لازم برای عملیات اضطراری در حوادث غیرمترقبه در زمان بحران   6- کمک به اهداف توسعه پایدار 7- سازماندهی فضایی برای امکانات و تجهیزات ایمنی در شهرها .
 • ( مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری ،1371) مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری در یک طرح مطالعاتی با عنوان بررسی وضعیت مراکز آتش نشانی و امور ایمنی شهرهای کشور (طرح جامع ایمنی و آتش نشانی شهرهای کشور) هدف از تهیه طرح مذکور را ، برنامه ریزی و سازماندهی سیستم آتش نشانی و امور ایمنی، جهت افزایش ضریب ایمنی شهرهای کشور و فایق آمدن بر توانایی سیستم در مقابله با مصائب و مشکلات موجود ذکر کرده است .
 • پرهیزگار(1376) ضمن مطالعه روش ها و الگوهای مکان گزینی مانند نظریه مکان مرکزی، مدل تاکسونومی عددی، مدل های تصادفی، با مطالعه موردی در مکان یابی مراکز آتش نشانی شهر تبریز ، توانایی GIS را نسبت به سایر مدلها اثبات کرد .
 • David Evans (2004) در ژانویه سال 2004 نقش GIS را در مدیریت بحران حوادث مرتبط با فعالیت های سازمان آتش نشانی تعیین کننده داشتند و اظهار داشتند علاوه بر اینکه GIS می تواند در کاهش خسارات در زمان قبل از وقوع حادثه با مکان یابی بهینه ترین مکانها برای احداث ایستگاه ها مؤثر باشد می تواند کارایی بالایی نیز در حین امدادرسانی ایفا نمود .

تعداد صفحه :126

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com