پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

گرایش   اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

با عنوان : تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی

دانشگاه آزاد اسلامي

(واحد رشت)

دانشكده تحصيلات تكميلي گروه جغرا فيا

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

رشته جغرافيا اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 عنوان:

تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی و ماهواره ای در استان گیلان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

شماره عنوان صفحه
فصل اول
1-1 بیان مسئله و ضرورت انجام آن
3
1-2 سوالات تحقيق
5
1-4 اهداف تحقیق
5
1-5 فرضیات تحیقق
5
1-6 محدوديت­ها و موانع تحقيق
6
فصل دوم
2-1 مقدمه
8
2-2 مبانی نظری تحقیق
9
2-2-1 روش های متداول در تهیه نقشه های خط برفمرز
9
2-2-1-1 استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی
9
2-2-1-2 استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
9
2-2-1-2-1 اصول سنجش از دور
9
   2-2-1-2-2 سیستم اطلاعات جغرافیایی و تلفیق آن با سنجش از دور
11
   2-2-1-2-3 کاربردهای RS و GIS
12
   2-2-1-2-4 استفاده از سنجش از دور
15

 فهرست مطالب

شماره عنوان صفحه
   2-2-1-2-5 سنجنده MODIS
17
   2-2-1-2-6 اصول طراحی سنجنده MODIS
17
   2-2-1-2-7 کاربردهای داده های سنجنده MODIS
18
2-2-1-3 استفاده تلفیقی از داده های هواشناسی و سنجش از دور
18
2-3 پیشینه تحقیق
18
2-3-1 پیشینه تحقیق در جهان
18
2-3-2 پیشینه تحقیق در ایران
19
2-3-3 پیشینه تحقیق در محدوده تحقیق
20
فصل سوم
3-1 موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق
23
3-2 داده های تحقیق
27
3-2-1 منشاء بارندگی های استان گیلان
27
3-2-2 شبكه­ی ايستگاههای هواشناسی و منابع آماري مورد استفاده
27
3-2-3 انتخاب دوره­ي آماري مشترك داده های ایستگاههای هواشناسی
28
3-2-4 بازسازی و تکمیل آمار ایستگاههای هواشناسی
31
3-2-5 تصاویر ماهواره ای پوشش برف سنجنده Modis
31
3-2-5-1 سطح پوشش برف
31

 فهرست مطالب

شماره عنوان صفحه
3-2-5-2 تولیدات سطح پوشش برف توسط سنجنده modis
32
3-3 روش اجرای تحقیق
34
3-3-1 پیش پردازش تصاویر ماهواره ای
34
3-3-2 تصحیح هندسی
34
3-3-3 الگوریتم مورد استفاده در استخراج سطوح پوشیده شده از برف
35
3-3-4 استخراج داده های سطوح پوشش برف
36
فصل چهارم
4-1 یافته های تحقیق
38
4-1-1 سیستم های هواشناسی اثرگذار در استان
38
4-1-2 بررسی و تحلیل دما
39
4-1-3 تبدیل داده های ایستگاههای هواشناسی به رستر
43
4-1-4 گراديان تغييرات دما نسبت به ارتفاع
46
4-1-4-1 نمودارهای گرادیان متوسط دمای حداقل ها
48
4-1-4-2 نمودارهای گرادیان متوسط دمای حداکثرها
50
4-1-4-3 نمودارهای گرادیان متوسط دمای ماهانه
53
4-1-5 نقشه های تولید شده پوشش برف و خطوط ارتفاعی دمای صفر درجه
56

 فهرست مطالب

شماره عنوان صفحه
         فصل پنجم
5-1 بحث
64
5-2 نتیجه گیری
67
5-3 آزمون فرضیات
68
5-4 پیشنهادات
68
  منابع و مآخذ
69
  چکیده انگلیسی
71

چكيده

به دلیل نقش بسزای پوشش برفی در چرخه هیدرولوژیکی، بررسی خصوصیات پوشش برف (سطح پوشش برف) با تفکیک مکانی و زمانی بالا ضروری به نظر می رسد. اندازه گیری این پارامتر عموماً با استفاده از مشاهدات میدانی در ایستگاه های هواشناسی صورت می پذیرد. اما از آنجایی که ایستگاه های برف سنجی از توزیع مکانی مناسبی برخوردار نبوده و عموماً در ارتفاعات حوضه که تراکم برف و روزهای همراه با برف بیشتر است، تعداد این ایستگاه ها بسیار محدود است، بنابراین استفاده از روش های سنتی اندازه گیری زمینی از کارایی لازم برای پایش متناوب مشخصات فیزیکی برف برخوردار نمی باشند. از این رو، تعیین این پارامتر ها باید متکی بر روش هایی باشد که در تماس مستقیم با برف نبوده و به صورت غیر مستقیم تخمین قابل قبولی از این پارامتر ها را در اختیار ما قرار می دهند. نقشه هاي توپوگرافي، تصاوير ماهواره اي 8 روزه MODIS و داده هاي اقليمي دما و بارش روزانه و ماهانه ایستگاه های هواشناسی، ابزارها و داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش هستند. همچنين از نرم افزارهای Arc GIS و ERDAS IMAGINE و ساير نرم افزارها براي تجزيه وتحليل داده ها استفاده شده است. در اين راستا، با استفاده از این اطلاعات در یک دوره آماری 13 ساله از سال آبی 80-1379 لغایت 92-1391 و در ماه های آبان تا فروردین، با استفاده از آمار بارش برف روزانه، دماهاي ماهانه (حداکثر، حداقل و متوسط)، خط پیشروي و پسروي برف در ماه هاي مختلف سال و پتانسیل سطوح تحت ریزش آن مشخص شد و با مقایسه با تصاویر سطح پوشش برف، خط برف مرز در سطح استان تعیین و بررسی گردید. نتایج نشان از تطابق بالای این خط در تصاویر ماهواره ای پوشش برف در ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند با ارتفاع دمای صفر درجه مربوط به متوسط دمای ماهانه که نشان دهنده متوسط خطوط ذوب و ریزش برف روی زمین است، در همین ماهها می باشد.

واژگان كليدي: خط برف مرز، نرم افزارهایArc GIS و ERDAS IMAGINE، تصاویر ماهواره ای MODIS.

 1-1. بيان مسأله و ضرورت انجام تحقیق

از آن جا كه تعيين محدوده هاي اقليمي در نواحي كوهستاني به صورت سطوح ارتفاعي مورد توجه است، بنابراين ، توجه پژوهشگران معطوف به دستيابي ارقام ارتفاعي است كه گوياي مرز مشخّص و تسلّط عوامل متفاوت فرسايشي است. به عبارت ديگر، تلاش در زمينه ي تعيين حدي است كه فراتر از آن، آثار عوامل فرسايش به صورتي متفاوت در محيط ظاهر شده باشند.

کنترل و مهار منابع محدود آب شیرین، از اولویت هاي اصلی برنامه ریزي براي منابع آب کشور می باشد. یکی از این منابع، نزولات جوي در ارتفاعات است که سهم بیشتري از آن را برف تشکیل می دهد. برف منبع مهمی براي جریان رودخانه ها در طی کلیه فصول سال در استان گیلان است.

وقوع خشكسالي هاي اخير و كاهش شديد منابع آبي از يك سو و نقش و اهميت نزولات برفي در تغذيه منابع آبهاي زير زميني در مناطق كوهستاني ايحاب مي كند كه به طريق ممكن و با اعمال تمهيدات لازم و مناسب، از منابع موجود حداكثر بهره برداري را به عمل آورد. حفظ آبهاي سطحي و تلاش در جهت بيشتر نفوذ دادن آبهاي ناشي از ذوب برف به خاك مي تواند در اين ارتباط موثر و مفيد واقع گردد. با عنايت به اينكه بخش اعظم بارندگي ها در مناطق كوهستاني به شكل برف نازل مي شوند مديريت بر منابع برفي در نواحي كوهستاني از اهميت زيادي برخوردار است.

در مناطق سرد، كوهستاني و مرتفع بخش اعظم بارندگي ها به شكل برف نازل مي شوند. منابع آبي موجود در اين قبيل مناطق، متأثر از ميزان بارش برف بوده و غالباٌ از طريق آبهاي حاصل از ذوب برف تغذيه مي شوند و وضعيت بيلان آبي و رژيم آبدهي منابع آب موجود در اين قبيل مناطق به ميزان و سرعت ذوب برف و يا ماندگاري آن بر روي زمين و سطوح آبگير و تغذيه آنها بستگي دارد.

ماندگاري برف بر روي زمين ارتباط مستقيم با شدت ذوب برف داشته و شدت ذوب برف نيز به دماي محيط (دماي هوا، دماي سطح زمين) و تداوم گرما (طول مدت روز) بستگي دارد. از طرفي دماي محيط به جهت شيب و ارتفاع منطقه و دماي سطح زمين نيز به جنس و رنگ آن وابسته است. معمولا اجسام تيره و كدر مقدار بيشتري گرماي ناشي از تابش خورشيد را جذب مي نمايند و طبيعتا در شرايط مشابه گرمتر از سطوح روشن مي گردند. تراكم و عمق انباشته برف نيز در اين فرايند بي تأثير نبوده و به دليل پايين بودن سرعت انتقال گرما، برف هاي متراكم و انباشته سرعت ذوب كمتري خواهند داشت.

   ذخایر برفی و آب معادل آن حدود یک سوم از آب مورد نیاز براي فعالیت هاي کشاورزي و آبیاري در سراسر کره زمین را تامین می کند. در کشور ما نیز این ذخایر در ارتفاعات می تواند به عنوان یک منبع غنی آب شیرین مورد توجه قرار گیرد. برف منبع مهمی براي جریان رودخانه ها در طی فصول بهار و تابستان است. تا کنون شناسایی دقیق این منبع شیرین و مهم آبی بدلیل کمبود اطلاعات و آمار مکفی میسر نبوده است. کمبود ایستگاههای هواشناسی در مناطق ارتفاعی، صعب العبور بودن مناطق کوهستانی، عدم وجود تجهیزات و امکانات مناسب جهت آماربرداری در این مناطق خصوصاً در ماههای سرد و برفی، دقت کم اطلاعات برداشت شده از ایستگاههای موجود در نواحی کوهستانی و … باعث عدم شناخت دقیق این منبع مهم آبی گردیده است.

استان گيلان با مساحتي معادل 14047 كيلومتر مربع، یکی از استان­های شمالی ایران است که در محدوده­ی جغرافيایي 11ً َ32 ˚48 تا 44ً 36َ ˚50 طول شرقي و 21ً َ33 ˚36 تا ً09 َ27˚38 عرض شمالي واقع گردیده و در بین دریای خزر و استان­های اردبیل، مازندران، زنجان و قزوین، محصور گردیده است.

ويژگي­هاي جغرافيايي استان گیلان و وجود سلسله جبال‌البرز و هم­جواري با درياي‌ خزر، باعث گرديده تا این استان، پرباران­ترین استان کشور محسوب گردد، به­طوری که بارندگی سالانه­ی آن در برخی از مناطق، از 2000 میلی­متر نیز تجاوز می­کند.

شرایط اقلیمی مناسب، خاك­هاي حاصل­خيز آبرفتي، رودخانه­هاي فراوان و پرآب، جنگل­هاي انبوه و وسيع و مراتع طبيعي این استان، زمينه­ی­ مساعدي را براي فعاليت­های كشاورزي و صنايع تبديلي فراهم نموده است، به طوری که برخی از تولیدات و محصولات این ناحیه، نظير برنج، توتون، چاي، پيله­­ی ابريشم، بادام زميني، زيتون، مركبات، فندق، دانه­هاي روغني، گل و گياه زينتي و …، نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح دنیا نیز از شهرت خاصی برخوردار است.

نگاهی اجمالی به وضعیت آبی استان گیلان، حکایت از شرایط مطلوب پتانسیل آبی منطقه دارد، به طوری که میزان بارش و رواناب این استان، حدود شش برابر متوسط کشور و تقریباً دو برابر متوسط جهانی است. اما با این وجود، به دلیل اینکه اکثر بارش­های منطقه در دو فصل پاییز و زمستان رخ می دهد و با توجه به کمبود زیرساخت­های آبی، در حال حاضر نمی­توان حتی از ۵۰ درصد پتانسیل آبی استان نیز استفاده نمود. به همین جهت، همه­ساله دغدغه­ی کم­آبی در فصل آبیاریِ محصولات کشاورزی، خصوصاً محصول استراتژیک برنج، که بیشتر آب مورد نیاز آن از باران تأمین می­گردد، کم و بیش وجود دارد.

استان گیلان دارای اقلیمی مرطوب و معتدل در مناطق دشت و اقلیمی سرد و نیمه خشک در مناطق کوهستانی است[1] و همواره در ماههای سرد سال ارتفاعات آن پوشیده از برف می باشد. این ریزش­ها عموماً از ابتدای آبان آغاز و تا اواخر فروردین ماه ادامه می یابد و تأثیر بسیار مهمی در تغذیه دبی های پایه رودخانه ها در فصول بهار و تابستان دارد.

در این تحقیق کوشش می گردد با استفاده تلفیقی از داده های موجود ایستگاههای هواشناسی در سطح استان و داده های تصاویر ماهواره ای پوشش سطح برف سنجنده MODIS از ماهواره TERRA برآورد نسبتاً دقیقی از مرز برف را در نواحی مرتفع استان در ماههای مختلف و برف گیر سال بدست آورد. تعیین سطوح پوشش برف در این نواحی می تواند کمک زیادی به برنامه ریزان منابع آبی جهت استفاده مطلوب از این منبع مهم آبی در سطح استان و خصوصاً مناطق مرتفع که در ماههای گرم سال با کم آبی مواجه می باشند، گردد.

1-2. سوال تحقيق

آیا استفاده تلفیقی از داده های ایستگاههای هواشناسی در کنار داده های تصاویر ماهواره ای سطح پوشش برف سنجنده MODIS برای تعیین خط برف مرز در نواحی کوهستانی استان باعث افزایش دقت نتایج می گردد؟

1-3. اهداف تحقيق

– استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی در کنار تصاویر ماهواره ای سطح پوشش برف سنجنده MODIS جهت افزایش دقت برآوردها در تعیین خط مرز برف در مناطق کوهستانی

– شناخت توانایی های نرم افزارهای Arc GIS و ERDAS IMAGINE در تعیین خط برف مرز

– استفاده از آمار بارش برف روزانه، دماهاي ماهانه (حداکثر، حداقل و متوسط) برای مشخص کردن خط پیشروي و پسروي برف در ماه هاي سرد سال(آبان تا فروردین) و تعیین پتانسیل سطوح تحت ریزش آن.

1-4. فرضيه هاي تحقيق

با توجه به اهداف و سئوال اصلی تحقیق فرضیات زیر مورد بحث است و در این تحقیق تلاش براین است تا فرضیات مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

 • داده های تصاویر ماهواره ای پوشش برف 8 روزه سنجنده MODIS باعث افزایش دقت در تعیین خط برف مرز نواحی کوهستانی استان می گردد.
 • نرم افزارهای Arc GIS و ERDAS IMAGINE می توانند در تعیین دقیق تر نتایج کمک های زیادی در طی مراحل تحقیق نمایند.
 • نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند به شناسایی بهتر منبع آبی برف در مناطق کوهستانی کمک نماید.

1-5. محدوديت­ها و موانع تحقيق

همواره پژوهشگران در تحقيقات خود با محدوديت­هايي مواجه هستند. محدوديت­ها به عنوان يك واقعيت باعث كندی رسيدن به هر هدفي مي­گردند، تحقيق حاضر نيز از اين قاعده مستثني نمي­باشد. لذا محدوديت­هاي اصلي اين تحقيق عبارتند از:

1 – مشکلات ناشی از کمبود داده های هواشناسی خصوصا دما و بارش در مناطق ارتفاعی و صعب العبور بدلیل کمبود یا عدم وجود ایستگاههای هواشناسی در این مناطق

2 – عدم امکان استفاده از تصاویر سطح پوشش برف با دقت بالاتر از تصاویر بکار گرفته شده در این تحقیق بدلیل قیمت بالای آنها.

3 – داشتن توانایی و مهارت کافی جهت کار با نرم افزارهای سنجش از دور بدلیل پیچیدگی این نرم افزارها..

2-1. مقدمه:

برای تعیین خط برف در حوضه های آبخیزی که ایستگاه برف سنجی ندارد از عنصر دما استفاده می شود. از آنجا که رخداد پديده برف در دماي صفر و کمتر از صفر اتفاق می افتد معمولا ارتفاع متناظر دماي صفر درجه سانتیگراد براي ماه هاي مختلف سال معادل خط برف در نظر گرفته می شود.  براي اينكار اطلاعات مربوط به دمای متوسط ماهانه برای ایستگاههای مورد مطالعه جمع آوری می شود. با استفاده از داده های میانگین دمای ماهانه و سالانه، گرادیان دما در حوضه مورد مطالعه تعیین می شود.  با فرض اینکه نزولات جوی در دمای صفر درجه سانتیگراد و پایین تر بصورت برف نازل می شوند، خط همتراز دمای صفر درجه در حوضه مشخص و ارتفاع مربوطه تعیین می شود. با تعیین خط صفر درجه و ترسیم آن بر روی نقشه حوضه بوسیله سیستم GIS می توان مساحت زیر پوشش برف و آب معادل برف را نیز محاسبه کرد. از این نظر برای هر ماه سه خط برف قابل محاسبه است.

1- ارتفاع دماي صفر درجه مربوط به متوسط حداقل ها، نشان دهنده حداقل ارتفاع خط ماندگاري برف بر روي زمین است.

 2- ارتفاع دماي صفر درجه مربوط به متوسط حداکثرها، نشان دهنده حداکثر ارتفاعی است که در صورت وجود پوشش برفی در حوضه، در بالاي آن ذوبی صورت نمی گیرد.

 3- ارتفاع منحنی دماي صفر درجه مربوط به متوسط ماهانه­ها، به عنوان متوسط خط ذوب و ریزش برف به کار می رود.

در حوضه هایی نیز که دارای ایستگاههای برف سنجی می باشند از اطلاعات موجود و برداشت شده در عملیات میدانی اندازه گیری برف استفاده می شود. این اطلاعات شامل داده های مختصاتی خط برف مرز، عمق و چگالی برف، برآورد سطح پوشش برف و دمای برف می باشد. این برآوردها عمدتاً با خطای بسیار زیاد صورت می گیرد عمده دلایل آن را می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • دسترسی محدود به نقاطی از مناطق برفگیر که قابل دسترس باشند
 • نقطه ای بودن ایستگاههای برف سنجی و تعمیم نتایج آن به یک محدوده وسیع
 • محدود بودن دامنه دید اندازه گیر که باعث می گردد دامنه هایی از مناطق برف گیر که در دامنه دید قرار ندارند، برآورد مناسبی از پوشش برف صورت نگیرد.
 • محدود بودن ایستگاههای اندازه گیر برف نسبت به کل منطقه پوشیده از برف
 • خطای ادوات و دستگاههای اندازه گیری بدلیل عدم واسنجی و استهلاک آنها با مرور زمان

استفاده از تصاویر ماهواره ای سطح پوشش برف نیز یکی دیگر از تکنیک های مورد استفاده برای تعیین خط برف مرز می باشند که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. این تصاویر در یک دوره 13 ساله از سال 1379 تا سال 1391 در ماههای سرد و برفی آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین برداشت و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

2-2. مبانی نظری تحقیق:

   2-2-1- روشهاي متداول در تهيه نقشه هاي خط برف مرز

روشهاي موجود براي تهيه نقشه هاي برف مرز را مي توان به سه گروه عمده به شرح زير تقسيم بندي نمود:

 • استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی
 • استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • استفاده تلفیقی از داده های هواشناسی و سنجش از دور

2-2-1-1. استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی

اين روش را به عبارتي مي توان روشي معمول اطلاق نمود که در اکثر کارهای تحقیقاتی با این مضمون مورد استفاده قرار می گیرد. داده هایی که در این گونه از تحقیق ها به کار برده می شود شامل بارش روزانه ایستگاه هاي باران سنجی، دماي متوسط ماهانه و میانگین هاي حداکثر، حداقل و متوسط دماهاي ماهانه طی یک دوره آماری چندین ساله از ایستگاههای هواشناسی منتخب می باشد که با استفاده از این داده ها گرادیان بارش، دما و ضریب برفی براي ارتفاعات حوضه به صورت ماهانه محاسبه می شود. به کمک این معادلات می توان مقدار ریزش و ذخیره برف و باران ماهانه را در هر ارتفاع دلخواه از حوضه پیش بینی نمود و برنامه ریزي هاي دقیق تري در جهت استفاده بهینه از این منابع انجام داد. لازم به ذکر است که چون آمار مربوط به ایستگاه هاي تبخیر سنجی حوضه ها محدود است، از آمار ایستگاه هاي مجاور آن نیز براي محاسبه گرادیان هاي بارش و دما استفاده می شود.

2-2-1-2. استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

2-2-1-2-1. اصول سنجش از دور

عبارت انگليسي Remote Sensing كه در برگردان فارسي دور سنجي، دور كاوي و يا سنجش از دور از آن ياد مي شود عبارت است از علم و هنر كسب اطلاعات از پديده ها يا اجسام بدون تماس فيزيكي با آن ها. پايه و اساس سنجش از دور بر اندازه گيري انرژي بازتابشي پديده ها از راه دور مي باشد شکل (2-1). انرژي بازتابشي يا به عبارت ساده تر امواج الكترومغناطيس منعكس شده از پديده ها، مباني فيزيك سنجش از دور را تشكيل مي دهند. امواج الكترومغناطيس داراي طيف وسيع و گسترده اي است، ولي تنها بخش مرئي تا ميكروويو آن در سنجش از دور مورد توجه و استفاده قرار مي گيرد.

شکل 2-1. موقعیت عوارض زمینی و ماهواره ها

بخشي ديگر از محدوده امواج مورد استفاده در سنجش از دور مربوط به محدوده طيفي مادون قرمز است. اين محدوده براساس خصوصيات طيفي به دو بخش كلي محدوده مادون قرمز انعكاسي و محدوده مادون قرمز حرارتي تقسيم مي شود. محدوده مادون قرمز انعكاسي خود شامل محدوده مادون قرمز نزديك و محدوده مادون قرمز مياني مي باشد. محدوده طيفي ماكروويو بخشي از طيف است كه بين امواج مادون قرمز و امواج راديويي قرار دارند و طول موج آن ها از يك ميلي متر تا يك متر است. اين امواج در شرايط بد آب و هوايي نيز قادر به عبور از جو هستند و به جز بخش اوليه، بقيه چندان تحت تاثير اتمسفر قرار نمي گيرند.

تعداد صفحه :84

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com