پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش): طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای استان تهران

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

    

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

تربیت بدنی و علوم ورزش (مدیریت ورزش)

 

عنوان:

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای استان تهران

 

استاد راهنما:

دكترمحمد جوادي پور

 

استاد مشاور:

دكتراحمد تركفر

        

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چكيده ‌د

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1مقدمه. 1

1-2بیان مسئله. 2

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1هدف کلی: 6

1-4-2- اهداف اختصاصی: 6

1-5 سوالات تحقیق.. 6

1-5-1 سوال کلی: 6

1-5-2 سوالات اختصاصی: 6

1-6- محدودیت های تحقیق.. 7

1-6-1- محدودیت های دراختیارمحقق.. 7

1-6-2 محدودیت های خارج از اختیارمحقق.. 7

1-7-تعریف مفهومي واژه ها واصطلاحات… 7

فصل دوم: زیربنای نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 10

2-2 بخش اول: مبانی نظری.. 10

2-2-1 برنامه‌ریزی.. 10

2-2-2 برنامه استراتژیک… 11

2-2-3 برنامه‌ریزی استراتژیک… 12

2-2-4 تعاریف برنامه‌ریزی استراتژیک… 13

2-2-5 مزایای برنامه‌ریزی استراتژیک… 15

2-2-6 اصول برنامه‌ریزی استراتژیک… 16

2-2-7  محدودیت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک… 18

2-2-8 مدل‌هاي تدوين استراتژي.. 19

2-4 بخش سوم: مرور مدل‌هاي پياده‌سازي استراتژي‌ 20

2-4-1 مدل‌هاي ابتدايي.. 20

2-4-2 مدل‌ Hrebiniak. 20

2-4-3 مدل Hoshin Kanri 23

2-4-4 مدل‌ BSC.. 24

2-4-5 مدل اوکوموس ((Okumus. 39

2-4-6 مدل‌هاي مرحله‌اي Vasconcellos، Noble، Galpin و De Feo و Janssen. 41

2-4-7 ساير مدل‌هاي پياده‌سازي استراتژي.. 43

2-5 بخش چهارم: اجزاي كليدي تدوين نقشه راه 47

2-6 بخش پنجم: گام‌ها و ابزارهاي مورد استفاده در فرآيند برنامه‌ريزي عملياتي.. 49

2-7-1 موانع و مشکلات برنامه ریزی.. 50

2-7-2 انواع برنامه ریزی.. 51

2-8 ماهیت تصمیمهای راهبردی شامل موارد زیر است: 52

2-8-1 چگونگی شکل گیری راهبرد. 52

2-8-2 طراحی راهبرد به شیوه تدوینی.. 53

2-8-3 رویکرد فرآیند پایه برنامه ریزی استراتژیک… 53

2-9 تعریف مدیریت استراتژیک… 54

2-10 فواید دارا بودن توسعه استراتژی ورزشی.. 57

2-10-1 دلایل اهمیت ورزش… 58

2-11 تهيه نقشه راه 59

2-12 بخش ششم: انواع نقشه راه 61

2-13 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 61

2-15 جمع بندي.. 70

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 روش پژوهش…. 73

3-2 جامعه آماري: 73

3-3 نمونه آماری: 74

3-4 ابزار گردآوری دادها: 74

3-5 پرسشنامه و نحوۀ تنظیم آن: 74

3-5-1 محاسبه ضریب پایایی: 74

3-5-2 تعيين روايي پرسشنامه: 75

3-6 روش گردآوری داده ها: 75

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری: 75

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-2 یافته­های توصیفی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها  ………………………………………………………………………………………………………………. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 خلاصه تحقیق.. 118

5-2 یافته های توصیفی.. 118

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 119

5-4 پيشنهادات برآمده از تحقيق.. 126

5-5 پيشنهادات تحقيقات آتي.. 127

منابع. 128

 

 

چكيده

تحقیق حاضر با عنوان طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش(همگاني، قهرماني و حرفه اي) استان تهران صورت گرفت. اين تحقيق با هدف شناخت وضعيت موجود ورزش استان تهران با استفاده از تحليل دروني و بيروني (SWOT) صورت پذيرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 95 نفر از كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي و بر اساس جدول مورگان تعداد 80 نفر از كارشناسان، مديران و معاونت هاي ادارات ورزش و جوانان استان تهران به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند.  در اين تحقيق علاوه بر روش هاي كمي از روش هاي كيفي و مصاحبه استفاده شد. شركت كنندگان پرسشنامه هاي محقق ساخته راهبرد توسعه ورزش همگاني(نقاط ضعف ، قدرت، تهديدها و فرصت ها) شامل 33 سوال و راهبردهاي توسعه ورزش قهرماني – حرفه اي  شامل 46 را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. روايي پرسشنامه ها با استفاده از روايي صوري و پاياي با استفاده از آلفاي كرونباخ 71/. مطلوب گزارش گرديد. تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و روش تحليل SWOT انجام شد.  نتايج تحقيق نشان داد ورزش استان تهران در حوزه ورزش همگاني واز نظر عوامل دروني (   39/2 ) عوامل بيروني (  45/2  ) ضعف هاي پیش روی ورزش همگاني استان تهران تا اندازه ای بر قوت هاي آن و تهديد­های پیش روی ورزش همگاني استان تهران تا اندازه ای برفرصت هاي آن غلبه خواهد کرد. همچنين در حوزه ورزش قهرماني – حرفه اي نتايج نشان داد  عوامل دروني (41/2 ) عوامل بيروني (53/2 ) ورزش قهرماني – حرفه اي استان تهران از لحاظ عوامل دروني داراي ضعف مي باشد همچنين نتیجه می گیریم فرصت­های پیش روی ورزش قهرماني – حرفه اي استان تهران تا اندازه ای بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد.

 

واژگان كليدي: تحليل بيروني، تحليل دروني، ورزش همگاني، ورزش قهرماني – حرفه اي، ادارات ورزش  و جوانان استان تهران

 

 1-1مقدمه:

در روزگار ما به دليل تحول فناوري و پيشرفت سريع علم، حركت ها و فعاليت بدني كاهش يافته و ماشين جايگزين آن شده و اين امر به نوبه خود تاثيرات روحي نامطلوبي را به جاي خواهد گذاشت. ( كاشف ، 1379). لازم به ذكر است امروزه حفظ سلامتی و افزایش کیفیت زندگی از اولویت­های مهم جوامع بشری به شمار آمده و افراد با گرایش به ورزش سعی در ارتقاء آنها دارند. این گرایش با روشن­تر شدن مزایای روان­شناختی و فیزیولوژیکی ورزش در حال افزایش است. تحقیقات و مطالعات در زمینه تأثیرات فعالیت بدنی نشان می­دهد فعالیت بدنی منظم، مرگ و میر و بیماری­های نابهنگام، خطر ابتلاء به بیماری­های قلبی-عروقی (بیماریهای کرونری و سکته قلبی)، دیابت نوع دو، سرطان سینه و روده، چاقی و ازدیاد وزن، بهبود وضعیت چربی خون (کاهش کلسترول و تری گلیسریدها و افزیش لیپو پروتئین های با چگالی بالا)، کنترل گلوکز خون و ساختار اسکلتی، عضلانی و مفصلی وضعیت سلامت جسمانی افراد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود وضعیت روانی افراد جامعه از جمله بهبود سلامت روانی، کاهش اضطراب، افسردگی، استرس و بهبود وضعیت خواب می­شود و از این طریق کیفیت زندگی، سطح رفاه، رضایت از زندگی، اعتماد به نفس را افزایش داده و رفتارهای اجتماعی آنان را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد (برازیل[1]، 2001؛ کارلسون[2]، 2004؛ اُوسی- توتو و کمپاگنا[3]، 2005؛ مرکز پیشگیری و درمان بیماری[4]، 2002؛ وُلین، گلین، گلدیتز، لی و کاواچی[5]، 2008). همچنين بايد ياد آور شد كه با توجه به رابطه نزديكي كه ورزش و تربيت بدني با فرهنگ و سياست و اقتصاد يك كشوردارد، اگر كشوري بخواهد موقعيت خود را در عرصه بين المللي به نمايش بگذارد و جايگاه مناسب خود را حفظ نمايد، بايد از ساختار علمي، زير بنايي و تشكيلاتي مناسبي برخوردار باشد.و اين نيازمند سياست گذاري ، خط مشي و مديريت درست در زمينه ورزش در سطوح مختلف و مناطق جغرافيايي متناسب با آن مي باشد(بهرام و همكاران، 1386).  با توجه به اهميت برنامه ريزي به ويژه برنامه راهبردي در ورزش كشور ، بويژه در ادارات تربيت بدني استان ها و نبود تحقيقات كافي در زمينه شناخت محيط دروني و بيروني ادارات تربيت بدني ، لزوم بررسي و شناخت برنامه راهبردي ادارات تربيت بدني استان تهران در برهه زمان كنوني مي تواند مورد ملاحظه قرار بگيرد.

[1] Brazil

[2] Karlsson

[3] Osei-Tutu & Campagna

[4] Centers for Disease Control and Prevention

[5] Wolin, Glynn, Golditz, Lee, & Kawachi

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  153

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]