پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان : نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

عنوان:

نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حميد فروغي پور

استاد مشاور:

دکتر رضا صابونچی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: مقدمه ومعرفي پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1 بيان مساله……………………………………………………………………………………………………… 4

1- 2 اهميت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

1-3 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-1هدف کلي…………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-2 اهداف اختصاصي………………………………………………………………………………………… 8

1-4 فرضيات ويژه پژوهش……………………………………………………………………………………… 9

1-5 قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-1 قلمرو مکاني………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- 2 قلمرو زماني……………………………………………………………………………………………… 9

1-6 محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………….. 10

1-7 واژه هاواصطلاحات کليدي …………………………………………………………………………….. 10

1-7-1 فوتبال……………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-2 رفتارهاي نابهنجار………………………………………………………………………………………. 11

1-7-3 عوامل مديريتي………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-4 تماشاگر…………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-5 پرخاشگري………………………………………………………………………………………………. 11

1-7-6 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-7 اوباشگري………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1 مباني نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………. 14

2-1-1 رفتارهاي نابهنجار………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2عوامل رفتار نابهنجار درجامعه………………………………………………………………………… 15

2-1-2-1نقش خانواده………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-2 عوامل اجتماعي……………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3عوامل اقتصادي……………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2-4نقش دوستان وهمسالان…………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-5عوامل روانشناختي…………………………………………………………………………………… 17

2-1-2-6علتهاي ديگر نابهنجاري…………………………………………………………………………….. 17

2-1-3عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه…………………………………………………………………….. 19

2-1-3-1عامل محيط ورزشگاه……………………………………………………………………………….. 19

2-1-3-2عامل نحوه ي داوري………………………………………………………………………………… 19

2-1-3-3عامل رسانه هاي ورزشي…………………………………………………………………………… 20

2-1-3-4عامل زمان برگزاري مسابقه………………………………………………………………………… 21

2-1-2 اوباشگري………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-3 خشونت………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-4 پرخاشگري………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-1 تعريف پرخاشگري…………………………………………………………………………………. 24

2-1-4-2 نظريه هاي پرخاشگري در ورزش………………………………………………………………. 29

2-1-4-2-1 نظريه غرايز……………………………………………………………………………………….. 30

2-1-4-2-2 نظريه يادگيري اجتماعي………………………………………………………………………. 31.

2-1-4-2-3 نظريه تخليه……………………………………………………………………………………….. 33

2-1-4-2-4 نظريه ناكامي ـ پرخاشگري……………………………………………………………………. 34

2-1-4-2-5 نظريه تجديدنظر ناكامي ـ پرخاشگري………………………………………………………. 35

2-1-4-3 انواع پرخاشگری در ورزش………………………………………………………………………. 36

2-1-4-4 عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی………………………………………………………… 38

2-1-4-5پرخاشگری در فوتبال ايران………………………………………………………………………… 47

2-2 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-1 تحقيقات داخل کشور…………………………………………………………………………………. 51

2-2-2 تحقيقات خارج کشور…………………………………………………………………………………. 53

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 57

3-2 جامعه آماري………………………………………………………………………………………………… 57

3-3 حجم نمونه………………………………………………………………………………………………….. 58

3-4 روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………….. 59

3-5 ابزار اندازه گيري……………………………………………………………………………………………. 59

3-6 روايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 60

3-7 پايايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 61

3-8 روشهاي تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………….. 62

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-1 بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه……………………………………………………………… 64

4-2 بررسي ويژگي هاي استنباطی گرونمونه……………………………………………………………… 70

4-2-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….. 70

4-2-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………….. 71

4-2-3 فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………. 72

4-2-4 فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………. 73

4-2-5 فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-6 فرضيه ششم……………………………………………………………………………………………… 74

4-2-7 فرضيه هفتم………………………………………………………………………………………………. 75

4-2-8 فرضيه هشتم…………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-9 فرضيه نهم……………………………………………………………………………………………….. 76

4-2-10 فرضيه دهم…………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-11 فرضيه يازدهم…………………………………………………………………………………………. 78

4-2-12 فرضيه دوازدهم……………………………………………………………………………………….. 78

4-2-13 فرضيه سيزدهم………………………………………………………………………………………… 79

4-2-14 فرضيه چهاردهم………………………………………………………………………………………. 80

4-2-15 فرضيه پانزدهم………………………………………………………………………………………… 80

4-2-16 فرضيه شانزدهم……………………………………………………………………………………….. 81

4-2-17 فرضيه هفدهم………………………………………………………………………………………….. 82

4-2-18 فرضيه هجدهم………………………………………………………………………………………… 82

4-2-19 فرضيه نوزدهم…………………………………………………………………………………………. 83

4-2-20 فرضيه بيستم…………………………………………………………………………………………… 84

4-2-21 فرضيه بيست ويکم…………………………………………………………………………………… 84

4-2-22 فرضيه بيست ودوم…………………………………………………………………………………… 85

4-2-23 فرضيه بيست وسوم………………………………………………………………………………….. 85

4-2-24 فرضيه بيست وچهارم……………………………………………………………………………….. 86

4-2-25 فرضيه بيست وپنجم…………………………………………………………………………………. 87

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 89

خلاصه تحقيق…………………………………………………………………………………………………….. 90

5-1 بحث و نتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش…………………………………………………………….. 95

5-1-1 فرضيه اول……………………………………………………………………………………………….. 95

5-1-2 فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………….. 96

5-1-3 فرضيه سوم………………………………………………………………………………………………. 99

5-1-4 فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………….. 100

5-1-5 فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………. 103

5-1-6 فرضيه ششم……………………………………………………………………………………………. 105

5-2 پيشنهادهاي کاربردي…………………………………………………………………………………….. 106

5-3 پيشنهاد هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………… 107

5-4 استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه……………………………………………………………………. 108

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 109

پيوست ها………………………………………………………………………………………………

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي برگزاري مسابقات بربروز رفتار هاي نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق تاثير محيط ورزشگاه، رسانه هاي گروهي ،داوري و زمان برگزاري مسابقات مورد بررسي قرار گرفت در‌ پژوهش حاضر ‌جهت ‌ سنجش   ‌سوالهاي ‌ پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌استفاده ‌شد که پرسشنامه‌هاي‌ مذکورداراي‌سوال‌هاي ‌پنج‌گزينه‌اي (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودي ‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) مي‌باشد پرسشنامه اوليه با 27 سوال به چند تن از اساتيد و متخصصان داده شد که در نهايت آنها بر روي 24 سوال از پرسشنامه اي تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدين ترتيب روايي محتوايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت و جهت سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب الفاي کرونباخ استفاده شد که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضريب پايايي پرسشنامه 86/0 بدست آمد که ضريب مطلوبي بود. از آنجايي که جامعه آماري تماشاگران، مسابقات فوتبال بود،انجام يک مطالعه مقدماتي بر روي گروهي از افراد جامعه به منظور ،تعيين واريانس جامعه ضرورت داشت که در نهايت حجم نمونه محاسبه شده براي تماشاگران برابر با 797 نفر شد. به منظور تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از ابزار اندازه گيري از روشهاي من ويتني،كراسكال واليس و فريدمن استفاده شد. بررسي يافته هاي کلي نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال تيم هاي ورزشي سپاهان وذوب آهن محيط ورزشگاه مي تواند بيشترين نقش را در بروز رفتارهاي نا بهنجار داشته باشد. همچنین در این تحقیق تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار بررسی می‌گردد.

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه:

در بين رشته هاي ورزشي كه در سراسر دنيا داراي مسابقات منظم است ، بي ترديد ورزش فوتبال پر طرفدار ترين و پر مشاركت ترين رشته ورزشي به شمار مي آيد، تا آنجا كه بسياري از کشورهاي پنج قاره جهان آن را در رديف ورزش ملي خودمحسوب كرده اند.

لبريز بودن ورزشگاه ها از تماشاچيان در ديدار هاي داخلي، ملي، قاره اي و جهاني و برخورداري رقابت ها از بينندگان چند صد ميليوني ،پخش تلوزيوني ، فوتبال را به عنوان مردمي ترين ورزش جهان معرفي كرده است. فوتبال در ايران نيز رايج ترين و پر طرفدار ترين ورزش هاست كه در مقايسه با تمام رشته ها ،بيشترين تعداد ورزشكاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .

از مسائل مهم که در دهة اخير مورد توجه اند يشمندان اجتماعي و جامع شناسي قرار گرفته است،بررسي و تعيين رويداد ها و رفتار هاي نابهنجار در فوتبال است كه هر چند وقت جلوه هايي از آن در هنگام بر گزاري مسابقات فوتبال در عرصه هاي ملي وبين المللي مشاهده مي شود (برومند دولق، 1384).

 

فوتبال در ايران نيز روز به روز بين اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و تقريباً دوران گذار خود از فوتبال سنتي به دنياي حرفه اي را مي گذراند. به موازت اين حركت و بيشرفت، در سال هاي اخير خشونت و پرخاشگري در مسابقات فوتبال نيز شيوع يافته است و به حوادث تلخ و تأسف باري چه در عرصه ملي و چه در عرصه بين المللي تبديل شده است واين موضوع نگراني هاي فراواني را براي دست اندركاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم كرده است.با اينكه تيم هاي باشگاهي با عنوان باشگاه هاي فر هنگي ـ ورزشي فعاليت مي كنند، اما تاكنون در مورد نحوه رفتار ورزشكاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها بررسي هاي جدي و قابل ملاحظه كمي صورت گرفته است ، پژوهش هاي گوناگون كه در مورد بروز رفتار هاي نا بهنجار در رقابت ها ي ورزشي انجام گرفته است، نشانگر تأثير معني دار وضعيت هاي مختلف در بروز چنين رفتار هايي است. مثلاً مشخص شده كه درپايان رقابت هاي ورزشي،رفتار خشونت آميز و پر خاشگرانه تماشاگران تيم هايي كه در خطر سقوط قرار دارند و با اينكه در جريان رقابت براي دست يابي به مقام قهرماني هستند، بيشتر مي شود (برومند دولق،1384).مطالعات و بررسي هاي متعددي توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته است؛ ولي هنوز تحقيقات و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون اين رفتار ها در ورزش مورد نياز است.از جمله رفتار هاي نابهنجار مي توان به ‌شرط بندي ، تباني، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري و افسردگي اشاره كرد (علي نورعلي وند،1386). كه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و با توجه به خلا علمي كه در مورد عوامل مديريتي مؤثر در بروز اين رفتار ها در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران به وضوح احساس مي شود، پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي بر گزاري مسابقات و بروز رفتار هاي نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است.

1-1- بیان مسأله

ورزش يكي از مهمترين نهاد هاي جوامع مدرن صنعتي مي باشد كه بخش اعظم جمعيت هر كشوري به اشكال گوناگون با آن سرو كار دارند که در اين بين ورزش فوتبال بي شك پر طرفدار ترين، جذاب ترين، پر بيننده ترين و هيجان انگيز ترين رشته ورزشي محسوب مي شود.

فوتبال مانند هر پديده اجتماعي ديگري مختصات خاص خودش را دارد وبه مانند ساير پديده هاي اجتماعي هم اثرپذير و هم اثر گذارمي باشد. اگرچه گذشته اي نه چندان دور فوتبال صرفاً در بين بخش كوچكي از جوانان ونوجوانان شهرهاي بزرگ رواج داشت،اما امروزه به يک پديده بزرگ اجتماعي تبديل شده که زن ومرد و پير و جوان در اقصي نقاط جهان نسبت به آن حساسيت و علاقه نشان مي دهند(بيژن افسر کشميري،1381).

با حرفه اي شدن ورزش فوتبال و افزايش هيجانات ناشي از مسابقات آن به تدريج بر تعداد تماشاگران اين رشته ورزشي افزوده شده به طوري كه در بر خي از مسابقات جمعيت حاضر در استاديوم به پيش از يك صد هزار نفر هم ميرسد وبا گذر زمان و با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف حساسيت هاي كاذبي نسبت به اين رشته ورزشي شكل گرفت ، به طوري كه منجر به بروز رفتارهاي نا بهنجار در قشر تماشاگران گرديد.

اعمالي همچون شرط بندي، تباني و خشونت و پرخاشگري از مهمترين انواع رفتار هاي نابهنجاري بود كه در طي سال هاي گذشته تا به امروز در ميادين ورزشي رخ داده است.(علي نور علي وند،1386)

رفتار خشونت آميز و پرخاشجويانه تماشاگران فوتبال كه امروز در بيشتر كشور هاي دنيا مشاهده مي شود از مهمترين اشكال اين رفتار ها قلمداد مي شود.

كشور ايران نيز در يكي دو دهه گذشته و به خصوص در چند سال اخير با بالا رفتن تب فوتبال در بين كليه اقشار جامعه و حضور در مسابقات جام جهاني با اين معضل اجتماعي رو برو بوده است.

هر چند كه سابقه خشونت در ميادين ورزشي كشور ايران به سال هاي بسيار دور و حتي قبل از انقلاب باز مي گردد،ليكن گستره و شدت اين رفتار ها ي خشونت آميز به حدي نبوده كه محققان علوم اجتماعي را به خود جلب كند و در يك دهةاخير پس از بوجود آمدن اين رفتار ها در بين هواداران فوتبال كه در زير به برخي ازآنها اشاره مي شود تحقيقاتي هر چند اندك در اين زمينه صورت گرفته است.

1ـ در آبان ماه سال 1385 بر اثر خشونت هواداران پس از بازي استقلال و پيروزي به 480 دستگاه اتوبوس شركت واحد خسارت وارد شد كه هزينه آن بالغ بر 170 ميليون ريال بر آورد شده است. در اين بازي بيش از 50 نفر از تماشاگران آشوب گر دو تيم توسط پليس دستگير شدند(علي نور علي وند،1386).

2ـ آشوب ها و تجمعات خياباني پس از بر گزاري مسابقه فوتبال بين دو تيم ايران و استراليا در مسابقات مقدماتي جام جهاني 1998فرانسه (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).

3ـ آشوب ها و تجمعات خياباني پس از پيروزي تيم فوتبال ايران در برابر آمريكا در مسابقات جام جهاني 1998فرانسه(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).

4ـ كشته و زخمي شدن بيش از 50 نفر از تماشا گران فوتبال ايران و ژاپن در استاديوم آزادي در مسابقات مقدماتي جام جهاني (2006) آلمان (علي نور علي وند،1386).

5ـ بر هم زدن نظم مسابقه فوتبال ايران و كره شمالي از سوي تماشاگران حاضر در استاديوم در مسابقات مقدماتي جام ملت هاي آسيا در سال 2004 ميلادي كه به محروميت ايران از حضور تماشاگران در مسابقات بعدي انجاميد(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).

6ـ تخريب اموال عمومي به خصوص وسايل حمل و نقل شهري و عمومي بعد از مسابقات مهم داخلي و بين المللي (مديريت مطالعات و پژوهش ناجا،1380).

7ـ پرتاب نارنجك به دست يكي از تماشاگران سپاهان اصفهان و نابينا شدن مأمور نيروي انتظامي در سال 1386 (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران)

حوادث فوق تنها بخشي از رفتار هاي خشونت آميز هواداران فوتبال مي باشدكه لزوم تحقيقات و بررسي هايي در مورد اين رفتار هاي نابهنجار را آشكار مي كند.

2-1- اهمیت و ارزش تحقیق

بدون ترديد فوتبال پر طرفدار ترين رشته ورزشي جهان است كه بالا ترين ظرفيت را براي جذب تماشاگران دارد ودر ميان همه رشته هاي ورزشي فوتبال از اهميت ويژه اي بر خوردار است و امروزه صرفاً يك ورزش ساده وتفريحي نيست ، بلكه جنبه صنعتي ،تجاري، سياسي اجتماعي و فرهنگي به خود گرفته است.

تا كنون فوتبال در نزد سياستمداران ،روشنفکران و مردم كوچه و بازار بيشتر به عنوان امر حاشيه اي و از عناصر اوقات فراغت جوانان تلقي مي شده است.در حال حاضر با توجه به تغييرات عمده ساختاري ايجاد شده در جامعه جديد (در سطح ملي و جهاني) ضمن اينكه گروه هاي جديدي شكل گرفته اند ، نياز هاي جديدي نيز مطرح شده است كه بدون شك بي توجهي به اين گروه ها و عدم توجه به نياز هاي آنها پيامد هاي ناگواري براي جامعه در پي خواهد داشت.

در عصر حاضر ورزش به بخش مهمي از زندگي اجتماعي و فرهنگي بسياري از جوامع دنيا بدل شده است. ورزش فوتبال به عنوان يك پديده اجتماعي، محصول و نتيجه نظام اجتماعي و مناسبات اجتماعي حاكم بر همان جامعه است(علي نور علي وند،1386).

با توجه به نقش و تأثير ورزش فوتبال بر اشكال مختلف زندگي اجتماعي ،كاركرد هاي مثبت و منفي اين ورزش همواره مورد توجه ويژه پژوهش گران علوم انساني و به خصوص جامعه شناسان بوده است .

علي رغم پذيرش اين نكته كه ورزش فوتبال داراي كاركرد هاي اجتماعي مثبت فراوان از جمله سلامت جسم و روان،كنترل اجتماعي، جامعه پذيري، احترام به قوانين ، انضباط پذيري ، و تقويت روحيه ملي و… مي باشد. رفتار هاي نابهنجار نيز جزئي از واقعيتهاي ورزش فوتبال مي باشد، كه مطالعه و بررسي آن و كسب آگاهي نسبت به عوامل به وجود آورنده اين نوع رفتار ها امر مهم و ضروري است .

با توجه به موارد فوق و همچنين روند حاكم بر ورزش دنيا اين سؤال مطرح است كه چرا در عرصه ورزش كه نتيجه صلح و سازش انسان ها با يكديگر است، همواره شاهد مواردي از رفتار هاي خشونت آميز تماشاگران فوتبال هستيم؟ چرا ورزش فوتبال كه خود خواسته و آگاهانه آن را به عنوان فضا و عرصه اي براي فراغت و آرامش خود بر گزيده ايم به نا آرامي ، رقابت نا سالم و خشونت ميان ما انسان ها دامن مي زند؟

لذا پژوهش حاضر در صدد تعيين نقش عوامل مديريتي بر گزاري مسابقات بر بروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان مي باشد تا با توجه به خلا علمي كه در مورد اين پديده در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران مشاهده مي شود و همچنين وجود عوامل مخربي چون ضرب و شتم، تخريب و نظاير آن، با شناسايي عوامل و تلاش در جهت رفع آنان بتواند براي ورزش كشور مفيد واقع شده و از بروز عوامل آسيب زا در ورزش جلو گيري كند.

تعداد صفحه : 135

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]