پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : رابطه بين ترکيب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی  گرایش فيزيولوژي ورزشي

با عنوان : رابطه بين ترکيب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پايان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه بسيار خوب

در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرایش فيزيولوژي ورزشي

عنوان

رابطه بين ترکيب بدنی،عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان

استاد راهنما(استادان راهنما)

دکتر روح ا.. حق شناس گرگابي

استاد مشاور(استادان مشاور)

دکتر نعمت ا… نعمتي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه           شماره صفحه

چكيده ….. 1   

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1- بيان مسئله…… 3

1-2-ضرورت انجام پژوهش ………… 6

1-3-اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش… 8

1-4-متغيرهاي پژوهش… 8

1-5-تعريف اصطلاحات… 9

فصل دوم : ادبيات پژوهش

2-1-مقدمه. 12

2-1- مبانی نظری.. 12

2-1-1- تركيب بدني.. 16

2-1-2- آمادگی جسمانی.. 16

2-1-3- استقامت قلبی و عروقی.. 18

2-1-4- انعطاف‌پذیری… 20

2-1-5- چابکی.. 22

2-1-6- استقامت عضلانی……… 24

2-1-7- فعالیت بدنی.. 25

2-2- مروری بر تحقیقات گذشته. 26

2-2-1- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل کشور. 26

2-2-2- پژوهش‌های صورت گرفته در خارج کشور. 32

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

3-1-مقدمه. 37

3-2- روش پژوهش… 37

3-3- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری…. 37

3-4- متغيرهاي پژوهش… 38

3-4-1- شاخص توده بدني (BMI) … 38

3-4-2- نسبت محيط كمر به محيط باسن (WHR)….. 39

3-4-3- تست كوپر (12 دقيقه دور دويدن) …… 39

3-4-4- تست انعطاف پذيري……. 41

3-4-5- تست چابكي ايلينويز…… 41

3-4-6- تست دراز نشست… 42

3-4-7-پرسش نامه بين المللي فعاليت بدني………43

3-5- ابزارهاي پژوهش… 44

3-6- شیوه اجرای پژوهش… 44

3-7- روش‌های آماری تحلیل داده‌ها 45

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

4-1-مقدمه. 47

4-2- يافته‌هاي توصیفی.. 47

4-3- يافته‌ها استنباطي.. 51

4-4- يافته‌هاي جانبي…… 53

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه. 57

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 57

5-3- پیشنهادات پژوهش… 64

منابع. 66

ضمايم          73

چكيده:

     پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين سطح فعاليت بدني ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکيب بدنی دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا (فرهنگيان)سمنان انجام گرديد.

در اين مطالعه­ي مقطعي، جامعه تحقيق شامل كليه دانشجويان دختر پرديس الزهراي دانشگاه فرهنگيان استان سمنان بود كه از اين ميان 177 نفر به صورت تصادفي جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. بعد از انجام معاينات پزشكي و تكميل فرم رضايت­نامه، قد و وزن جهت محاسبه شاخص توده­بدني، نسبت دور کمر به دور باسن،عوامل آمادگي جسماني مانند استقامت عضلانی (درازونشست)، انعطاف­پذيری (خمش به جلو)، استقامت قلب و عروق (تست كوپر) و چابکی (تست ايلي­نويز) افراد مورد آزمون قرار گرفت. اطلاعات مربوط به ميزان فعاليت بدني افراد نيز با استفاده از پرسش­نامه فعاليت­بدنی فرم كوتاه جمع­آوري گرديد. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماري SPSS 21 و با محاسبه شاخص­هاي آمار توصيفي و آزمون­هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن در سطح معني­داري (05/0>P) تجزيه و تحليل شد.

يافته­ها: بر اساس نتايج بدست آمده دانشجويان شركت كننده در سنين 19 تا 25 سال بودند و شاخص توده­ي­بدني اين افراد بين 23/16 تا 76/39 قرار داشت. سطح فعاليت بدني دانشجويان استقامت قلبي- عروقي (17/0=r و 01/0=p) با چابكي (19/0-=r و 009/0=p) و استقامت عضلات شكم (17/0=r و 01/0=p) رابطه معني­داري را نشان داد درحالي كه بين سطح فعاليت بدني با تركيب بدني و ديگر شاخص­هاي آمادگي جسماني افراد هيچ رابطه معني­داري مشاهده نشد. نتايج اين تحقيق نشان داد بين شاخص­توده بدني افراد با استقامت قلبي – عروقي (27/0-=r و 001/0=p)، چابكي (195/0=r و 009/0=p) و استقامت عضلات شكم (28/0-=r و 001/0=p) رابطه معني‌داري وجود دارد. ولي رابطه آن با انعطاف­پذيري معني­دار نمي­باشد. اين در حاليست كه نسبت دور كمر به دور باسن فقط با استقامت عضلات شكم رابطه معني­داري را نشان مي­دهد (17/0-=r و 02/0=p) و رابطه آن با ديگر شاخص­هاي آمادگي جسماني از لحاظ آماري معني­دار نمي­باشد.

نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان داد شاخص توده بدني و سطح فعاليت بدني با برخي از شاخص­هاي آمادگي­جسماني ارتباطي قوي دارند اين درحاليست كه سطح فعاليت­بدني دانشجويان و تركيب بدني آنها هيچ­گونه ارتباط آماري را نشان نداد.

واژگان كليدي: آمادگي جسماني، ترکيب بدنی، فعاليت بدني، دانشجويان دختر

1-1-بیان مسأله:

پيشرفت‌های شگرف در فن‌آوری و ماشينی‌شدن زندگي از ويژگی‌های دنيای مدرن امروزی است. پيامد ماشينی شدن زندگی، فقر حركتی بوده كه از ديدگاه تندرستی از مهم­ترين مشكلات بشر امروزی است. كم‌تحركي يا بي‌تحركي يك مشكل سلامت عمومي‌جهاني و عامل خطر اصلي براي افزايش فشارخون، افزايش قندخون، چربي خون غير طبيعي، اضافه وزن، چاقي و بيماري‌هاي مزمن عمده مانند بيماري‌هاي قلبي و عروقي، سرطان و ديابت مي‌باشد (نوري و همكاران، 1391). از طرف ديگر ميزان بي‌تحركي در همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بالا است. معدود پژوهش‌هايي كه در ايران انجام يافته نيز حاكي از بالا بودن ميزان بي‌تحركي در كشور ما مي‌باشد (نوري و همكاران، 1391). به عنوان مثال براساس نتايج مطالعه صورت گرفته ميزان كم‌تحركي در جمعيت شهري استان يزد 8/65% (در مردان 6/81% و در زنان 4/54%) برآورده شده است (متفكر و همكاران، 2007).

از فعاليت جسماني مي­‍­توان به عنوان يک راهبرد موثر توصيه شده در تحرک عمومي‌براي افزايش توده عضلاني بدن و توده استخواني، همزمان با کاهش توده چربي استفاده کرد و وضعيت سلامت عمومي‌افراد را افزايش داد. در سال‌هاي اخير محققان فعاليت بدني را از اولويت‌هاي سلامت عمومي‌دانسته و بيان داشتند فعاليت بدني كافي و منظم از عوامل اصلي حفظ و ارتقاي سلامت در سراسر دوره زندگي است (كوسينس و همكاران[1]، 2010). آنها همچنين كم تحركي را به عنوان يكی از عوامل خطر آفرين چاقی معرفي كرده و نسبت به رشد آن در جوامع بشري هشدار دادند (گالبردس و همكاران[2]، 2003). كارشناسان تغذيه و پزشكي پيش­بيني كرده­اند در صورتي كه شيوه زندگي افراد تغيير نكند تا سال 2015 ميلادي شمار افراد چاق از مرز 3/2 ميليارد نفر هم بگذرد. عوامل مختلفی مانند شیوه نامناسب زندگی، مدرنیزه شدن و توسعه شهرنشینی و پایین بودن سطح آمادگی جسمانی ممکن است با شیوع چاقی در ارتباط باشد (نوري و همكاران، 1391).

از طرف ديگر امروزه برای جوامع انسانی به اثبات رسيده است كه سازگاری بهتر با محيط، نياز به تعادل آمادگی جسمانی و تركيب بدنی در فرد دارد و چنانچه افراد از نظر وضعيت جسمانی و تركيب بدنی، شرايط مساعدی نداشته باشند، معمولاً گوشه گير، بدبين و منزوی می­شوند و به عبارتی از تعادل روانی مناسبی برخوردار نخواهند بود(حاسل و بلدسن[3]، 1991).

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تمرینات مناسب و مستمر موجب افزایش میزان قدرت، استقامت عضلانی، استقامت قلبی-تنفسي، انعطاف‌پذیری و کاهش چربی­های بدن می­شود و حذف و کنار گذاشتن آن به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی، اندام حیاتی را دچار ضعف و ناتوانی، ناکارآمدی، محدودیت حرکتی و خستگی زودرس می‌نماید (گائيني و معيني، 1380).

فعالیت ورزشی در بهبود سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد. بنابراین جهت بالا بردن کیفیت و شیوه زندگی، فعالیت بدنی باید به صورت منظم و با شدت مناسب انجام گیرد (اعتماد و اسماعيل نسب، 1391).

با وجود باور عمومي‌در مورد تأثير فعاليت­هاي روزانه بر تركيب بدني افراد، پژوهش­هاي مختلف نتايج متفاوتي را گزارش كرده­اند. رابكين و همكاران[4] (1997) نشان دادند که بین فعالیت­بدنی و BMIرابطه معکوس معنی داري وجود دارد. اما زاليلا[5] و همكاران (2006) با مقايسه سطح فعاليت بدني نوجوانان 11 تا 15 ساله مالزيايي در سه گروه لاغر، طبيعي و اضافه وزن هيچ­گونه تفاوت معني­داري را مشاهده نكردند. ‌هاساپيدو و همكاران[6] (2006) نيز اختلاف معني­داري در ميزان فعاليت بدني نوجوانان ساكن در شمال يونان در دو گروه افراد با وزن طبيعي و چاق مشاهده نكردند. اگر چه نژاد و محيط مي­تواند بر نتايج اين پژوهش­ها اثرگذار باشد اما يافته­هاي پژوهشگران داخلي نيز در اين زمينه با يكديگر مغايرت دارد (بروغني و همكاران، 1389).با توجه به اهميت موضوع، ارزيابي تركيب بدني به منظور تعيين ميزان مطلوب آن جهت سالم زيستن و شادابي، از اهميت بالايي برخوردار است (علي­پور و حجتي، 1393). با توجه به اين كه شاخص‌های پيكرسنجی تحت تأثير عواملی مانند جنس، سن، قوم ونژاد، فرهنگ اجتماعی و وضعيت اقتصادی هستند و با توجه به خطرات ناشی از آمادگی جسمانی پايين و ناهنجاری‌ها، تركيب بدنی در تندرستی افراد و به طور كلی جامعه، برای برخورداری از يك جامعه سالم و شناخت زمينه‌های خطرزا ضروری به نظر می رسد (ضيائي و همكاران، 1386). ترکیب­بدنی عامل مهمی در تندرستی و آمادگی جسمانی است. تركيب بدن توسط اندازه­گیری فاکتورهای مختلف، مثل شاخص توده بدن ((BMI و نسبت محیط لگن به محیط شکم ((WHR که نشان دهنده چاقی شکمی است، تعیین می گردد (خليلي و همكاران، 1379).

همچنان كه پژوهشگران از ارتباط بين فعاليت­بدني و تركيب بدن سخن گفته­اند، شاخص مهم ديگر سلامتي يعني آمادگي جسماني افراد را نيز به چالش كشيده­اند. به عنوان مثال جكوئلين و همكاران (2014) گزارش كردند در هر دو گروه زنان و مردان رابطه معكوسي بين زمان غير فعال بودن و آمادگي قلبي و عروقي افراد وجود دارد. آيكزو و همكاران (2013) نيز بر تأثير موقعيت­هاي فعاليتي افراد در طول روز با شاخص­هاي آمادگي جسماني تآكيد كردند. اين در حاليست كه برخي ديگر از پژوهش­ها نتايج كاملا مغاير را ارائه داده­اند به عنوان نمونه رحماني­نيا و همكاران (1389) بين آمادگي جسماني و ساعات تماشاي تلويزيون و انجام بازي­هاي رايانه­اي ارتباطي مشاهده نكردند. داسيلوا و همكاران (2005) نيز گزارش كردند بين سطح فعاليت و آمادگي جسماني زنان ارتباط معني­داري وجود ندارد.

اگرچه رجبي (2006) در پژوهشي گسترده با بررسي 2240 دانشجو از شش دانشگاه بزرگ كشور اعلام كرد دانشجويان ايراني از نطر متغيرهاي تركيب بدني در وضعيت نسبتا مطلوبي قرار دارند اما در همان پژوهش تأكيد شد دختران شرايط نامطلوب­­تري به لحاظ تركيب بدني و آمادگي جسماني نسبت به پسران تجربه مي­كنند و بنابراين فقر حركتي در دختران مي­تواند نگران كننده باشد. در اين ميان سلامت دختران دانشجوي دانشگاه فرهنگيان با توجه به نقش مستقيمي‌كه در پرورش جسم و روح كودكان و نوجوانان آينده اين سرزمين دارند از اهميت ويژه اي برخوردار است.

با توجه به وجود پژوهش­هاي اندك در زمينه ارتباط فعاليت بدني و آمادگي جسماني و تركيب بدني، و مغايرت­هاي فراوان در جوامع پژوهشي مختلف، هدف از انجام اين پژوهش پاسخ به اين سؤال است كه آیا بین سطح آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی با سطح فعالیت بدنی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان سمنان رابطه معني‌داری وجود دارد؟

1-2-ضرورت انجام پژوهش:

كاهش فعاليت فيزيكي علاوه بر ايجاد چاقي، سبب بروز بيماري­هاي ديگري نيز خصوصا در سنين ميانسالي و كهنسالي مي­شود. انجمن قلب آمريكا كه سالها ريسك فاكتور بيماري­هاي قلبي- عروقي را سه فاكتور سيگار، فشار خون بالا و سطح كلسترول بالا عنوان مي­كرد در حال حاضر فعاليت كم بدني را به عنوان ريسك فاكتور ديگري كه از طريق تغيير در نحوه زندگي قابل تغيير مي­باشد مطرح كرده­است (ويليامز و همكاران[7]، 2002).

فعاليت بدني نه تنها بر كاهش ميزان شيوع بيماري­هاي قلبي مؤثر مي­باشد بلكه بر ميزان بروز ساير بيماري­هاي جسمي‌و اختلالات روانشناختي از قبيل فشار خون بالا، استئوپروز، سرطان پستان و كولون، افسردگي، اضطراب و استرس نيز مؤثر مي­باشد (ضيائي و همكاران، 1386). محققان نشان دادند ميزان اضطراب در دانشجويان پسر با افزايش BMI ارتباط مستقيم و با آمادگي قلبي- عروقي ارتباط معكوس دارد در حالي كه در دانشجويان دختر تنها با آمادگي قلبي – عروقي ارتباط دارد (موستو و همكاران[8]، 2003). با توجه به رشد فناوري، فعاليتهاي روزمره افراد تا حد زيادي محدود شده و همين عامل سبب شده است كه حوادث قلبي و عروقي به دومين علت مرگ و مير پس از حوادث رانندگي تبديل شود. اين موضوع در مشاغل كم تحرك از جمله مشاغل دانشگاهي اهميت بيشتري دارد.

از طرف ديگر دوران جواني، دوراني است كه زمينه بسياري از بيماري­هاي پرخطر سنين ميانسالي و كهنسالي از آن نشأت مي­گيرد و به همين دليل يك دانشجو بايد علاوه بر داشتن علم كافي در مورد تأثير فعاليت فيزيكي مناسب، از تحرك كافي نيز برخوردار باشد. با توجه به اين امر، برنامه­ريزي براي افزايش سطح فعاليت بدني و آمادگي­هاي جسماني در سطح جامعه امري ضروري به نظر مي­رسد. اين موضوع كه تأثير برنامه­هاي آموزشي فعلي دانشجويان به چه ميزان در افزايش فعاليت فيزيكي آنان و يا آمادگي جسماني آنان تأثير دارد موضوعي است كه در مطالعات مختلف مورد بررسي قرار گرفته ولي براي برنامه­ريزي مناسب نياز به بررسي منظم دارد (ضيايي و همكاران، 2004). ژوزفین و لورنز[9] در مطالعه­ای که در سال 2011 روی دانشجویان جوان انجام داد میزان شیوع اضافه وزن و شاخص­های خطر بیماری قلبی را پایین گزارش کردند و از طرفی آنها، رابطه ای بین میزان اضافه وزن و سطح فعالیت بدنی مشاهده نکردند.

این در حالیست که مقدم و همکارانش در 1390 با بررسی دختران سنین دبیرستان، نشان دادند حدود نیمی از دختران دبیرستانی فعالیت بدنی کمی داشتند و در رده اضافه وزن و چاقی قرار گرفتند. به عبارت دیگر کاهش فعالیت بدنی با افزایش اضافه وزن همراه بود.

هرچند ميزان آمادگي جسماني معيار دقيقي براي تعيين صحت شيوه زندگي فرد مي‌باشد ولي وضعيت تركيب بدني نيز به طور غير مستقيم مي­تواند نشان دهنده ميزان فعاليت جسماني و شيوه زندگي آنان باشد. بنابراين وجود تناقضات مختلف در پژوهش­هاي پيشين و اهمیت حفظ سلامتی در دختران دانشجو به سبب مسؤلیت­های آتی زندگی، مانند حضور در کلاس درس از طرفی و از طرف دیگر فرزندپروری محقق را بر آن داشت تا با انجام مطالعه براي تعيين آمادگي جسماني، تركيب بدني و ارتباط آن با سطح فعاليت بدني دانشجويان، اطلاعات دقيق­تري را جهت برنامه­ريزي مناسب براي اين دانشجويان كه الگو رفتاري دانش آموزان كشور هستند فراهم نمايد.

1-3- اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش

1-3-1- هدف كلي:

  • ارتباط بين تركيب بدني، آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان

1-3-2- اهداف جزئي:

  • بررسی ارتباط بين تركيب بدني وسطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان
  • بررسی ارتباط بين­آمادگي­جسماني و­سطح­فعاليت­بدني­دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان

1-4-فرضيه‌هاي پژوهش:

  • فرضيه كلي
  • بين تركيب بدني، آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني و دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان ارتباط معني­داري وجود دارد.
    • فرضيه­هاي جزئي
  1. بين تركيب بدني و سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان ارتباط معني‌داري وجود دارد.
  2. بين آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان ارتباط معني‌داري وجود دارد.

1-5-متغيرهاي پژوهش

1-5-1-فعاليت بدني: در اين پژوهش فعاليت بدني به عنوان متغير مستقل مي­باشد كه با استفاده از فرم كوتاه پرسشنامه فعاليت بدني مورد بررسي قرار گرفت.

1-5-2-تركيب بدني: دراين پژوهش اين متغير با استفاده از شاخص توده بدن و نسبت دور كمر به دور باسن محاسبه گرديد.

1-5-3-آمادگي جسماني: براي سنجش آمادگي جسماني در اين پژوهش از شاخص­هاي آمادگي قلبي و عروقي، انعطاف پذيري، استقامت عضلات شكم و چابكي استفاده گرديد.

1-6-تعريف اصطلاحات

1-6-1-تركيب بدني :

1-6-1-1-تعريف نظري: تركيب بدني به صورت عمده مربوط به توزيع عضله و چربي در بدن مي‌باشد (هادوي و همكاران، 1392).

1-6-1-2-تعريف عملياتي: در اين پژوهش تركيب بدني توسط شاخص توده بدن (BMI) و نسبت محيط‌ كمر به محيط باسن (WHR) اندازه گيري شده است.

1-6-2-آمادگي جسماني

1-6-2-1-تعريف نظري: دانشکده طب و ورزش آمریکا تعریف آمادگی جسمانی را چنین بیان می­کند: “قابلیت اجرای سطوح متوسط یا شدید فعالیت بدنی بدون خستگی بی مورد و حفظ این قابلیت در سراسر دوره زندگی” (هادوي و همكاران، 1392).

1-6-2-2-تعريف عملياتي: در اين مطالعه آمادگي جسماني با استفاده از آزمون‌هاي آمادگي قلبي و عروقي (تست 12 دقيقه كوپر)، آزمون انعطاف پذيري (نشستن و رسيدن)، آزمون چابكي (تست ايلي نويز) و آزمون استقامت عضلاني (دراز و نشست) اندازه گيري شد.

1-6-3-فعاليت بدني

1-6-3-1-تعريف نظري: به هر نوع حرکت جسمی که به وسیله عضلات اسکلتی ایجاد می­شود و باعث مصرف انرژی می­گردد فعالیت بدنی گویند (گائيني و رجبي، 1392).

1-6-3-2-تعريف عملياتي: در اين پژوهش فعاليت بدني دانشجويان با استفاده از پرسش­نامه بين­المللي فعاليت­بدني فرم كوتاه[10] مورد بررسي قرار گرفت.

تعداد صفحه :86

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]