پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : بررسي و مقايسه تأثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  تربیت بدنی گرايش فيزيولوژي ورزشي

با عنوان :  بررسي و مقايسه تأثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي

عنوان

بررسي و مقايسه تأثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي بر تركيب بدن و توان هوازي دانش‌آموزان

دختر غير ورزشكار 17-13 ساله

استاد راهنما:

دكتر نعمت‌اله نعمتي

استاد مشاور:

دکتر علی یونسیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان          

فصل اول: كليات تحقيق.. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بيان مسئله. 2

1-3. ضرورت و اهميت… 3

1-4. اهداف تحقيق.. 5

1-4-1. هدف كلي.. 5

1-4-2. اهداف اختصاصي.. 5

1-5. فرضيه‌هاي تحقيق.. 5

1-6. قلمرو محدوديت‌هاي تحقيق.. 6

1-6-1. قلمرو تحقيق.. 6

1-6-2. محدوديت‌هاي قابل كنترل. 6

1-6-3. محدوديت‌هاي غير قابل كنترل. 6

1-7. تعريف واژه‌ها 7

1-7-1. تمرينات هوازي.. 7

1-7-1-1. تمرينات هوازي تداومي.. 7

1-7-1-2. تمرينات هوازي تناوبي.. 7

1-7-2. تركيب بدن. 7

1-7-3. توان هوازي.. 8

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه‌ي پژوهش… 9

2-1. مقدمه. 10

2-2. آمادگي جسماني و اثرات آن بر زندگي.. 10

2-2-1. اجزاي آمادگي جسماني.. 11

2-3. آمادگي قلبي ـ تنفسي.. 12

2-3-1. سازگاري‌هاي قلبي ـ تنفسي با ورزش… 13

2-3-1-1. سازگاري‌هاي قلبي ـ عروقي با تمرين.. 14

2-3-1-2. سازگاري‌هاي تنفسي با تمرين.. 14

2-3-1-3. سازگاري‌هاي متابوليك…. 16

2-3-2. عوامل مؤثر بر توان هوازي بيشينه. 16

2-3-2-1. شيوه‌ي تمرين.. 17

2-3-2-2. وراثت… 18

2-3-2-3. وضعيت تمرين.. 19

2-3-2-4. جنسيت… 19

2-3-2-5. اندازه و تركيب بدن. 20

2-3-2-6. بلوغ. 21

2-3-2-7. سن.. 21

2-3-3. تعيين فيزيولوژيك VO2 max و عوامل مؤثر آن. 21

2-3-4. اندازه‌گيري VO2 max. 22

2-4. تركيب بدني.. 23

2-4-1. اهميت ارزيابي تركيب بدن. 28

2-4-2. روش‌هاي ارزيابي تركيب بدن. 29

2-4-2-1. روش‌هاي آزمايشگاهي.. 29

2-4-2-2. روش‌هاي ميداني.. 32

2-5. تمرين هوازي.. 33

2-5-1. تمرين تداومي هوازي.. 34

2-5-2. تمرين تناوبي (اينتروال) 35

2-6. مروري بر تحقيقات پيشين.. 38

2-6-1. تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 38

2-6-2. تحقيقات انجام شده در خارج از كشور. 44

فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش… 52

3-1. مقدمه. 53

3-2. روش پژوهش…. 53

3-3. جامعه و نمونه آماري.. 53

3-4. متغيرهاي تحقيق.. 53

3-4-1. متغيرهاي مستقل.. 53

3-4-2. متغيرهاي وابسته. 53

3-5. ابزار جمع‌آوري اطلاعات… 54

3-6. روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات… 54

3-6-1. مطالعه مقدماتي.. 54

3-6-2. نحوه‌ي اندازه‌گيري و ارزيابي تركيب بدني.. 55

3-6-3. نحوه اندازه‌گيري حداكثر اكسيژن مصرفي (VO2 max) 55

3-7. پروتكل اجرايي.. 55

3-8. روش‌هاي آماري پژوهش…. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده. 57

4-1. مقدمه. 58

4-2. آمار توصیفی.. 58

4-2-1. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تناوبی.. 59

4-2-2. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تداومی: 59

4-3. آزمون فرضیه ها 61

4-3-1. فرض نرمال بودن داده ها 61

4-3-2. فرضیه اول. 62

4-3-3. فرضیه ی دوم. 63

4-3-4. فرضیه ی سوم. 64

4-3-5. فرضیه‌ی چهارم. 65

4-3-6. فرضیه‌ی پنجم.. 66

4-3-7. فرضیه‌ی ششم.. 67

فصل پنجم: نتيجه‌گيري.. 68

5-1. مقدمه. 69

5-2. خلاصه تحقيق.. 69

5-3. بحث و بررسي فرضيه‌ها 70

5-4. نتيجه‌گيري نهايي.. 72

5-5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 72

5-6. پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده. 72

فرم رضايت نامه. 73

فهرست منابع.. 74

الف: منابع فارسي.. 74

ب: انگليسي.. 76

Abstract 79

چكيده

هدف از تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه تأثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي بر توان هوازي و تركيب بدن دختران غير ورزشكار 13 تا 17 ساله مي‌باشد. بدين منظور 22 دانش‌آموز غير ورزشكار با ميانگين سني 2 ± 15 سال،وزن700/49كيلوگرم، قد 85/158 سانتي‌متر و BMI79/19 كه تجربه‌اي در هيچ يك از رشته‌هاي ورزشي نداشته‌اند، انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تمرين تداومي هوازي (11 نفر) و تمرين تناوبي هوازي (11نفر) تقسيم شدند. هر كدام از دو گروه تجربي، به مدت 7 هفته با 3 جلسه تمرين در هفته به مدت هر جلسه 30 دقيقه ـ گروه تمرين تداومي با شدت 65-60 درصد حداكثر ضربان قلب و گروه تمرين تناوبي با شدت 75 -70 درصد ـ به تمرين پرداختند. در مرحله پيش آزمون و پس آزمون جهت سنجش توان هوازي از آزمون كوپر و تركيب بدن آنها با دستگاه آناليز تركيب بدن برآورد گرديد. يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش، نشان داد كه 7 هفته تمرين تداومي هوازي، بر توان هوازي و تركيب بدن تأثير معني‌دار داشته است. همچنين هفت هفته تمرين تناوبي هوازي باعث تفاوت معني‌دار بر توان هوازي شده است ولي تأثير معني‌داري بر تركيب بدن نداشته است. در مقايسه اين دو روش با هم از نظر تأثير نوع تمرين بر توان هوازي و تركيب بدن نيز طبق يافته‌هاي پژوهش، مي‌توان گفت بين هفت هفته تمرين هوازي تداومي و تمرين هوازي تناوبي از لحاظ تركيب بدني و توان هوازي اختلاف معني‌داري وجود ندارد.

واژگان كليدي: دختران غير ورزشكار، تمرين تداومي هوازي، تمرين تناوبي هوازي، توان هوازي، تركيب بدن

1-1. مقدمه

هدف اصلي تربيت بدني (كه با هدف كلي آموزش و پرورش يكسان است) تربيت همه جانبه‌ي كودكان و جوانان به عنوان افراد مفيد و مسئوليت‌پذير جامعه است. بنابراين برنامه‌هاي تربيت‌بدني از نظر پرورش صحيح كودكان و جوانان بايد داراي ويژگي‌هايي باشد كه از آن جمله مي‌توان بدين نكته اشاره نمود كه بايد فرد را از نظر آمادگي بدن به سطح مطلوب برساند، يعني بتواند آمادگي و كارآيي بدن را تضمين كند. همچنين فرد بتواند به كمك آن در كاربرد بدن خود تسلط كامل داشته باشد و مهارت‌هاي لازم را كسب نموده و آن را تقويت نمايد.

آمادگي جسماني جوانان يك امر بنياني و اساسي است كه سلامت و قدرت افراد و اجتماع را تضمين مي‌كند، بايد گفت قدرت كارآيي بدن جز از راه تربيت بدني، از هيچ برنامه‌ي تربيتي ديگري حاصل نمي‌شود. شخصي كه قدرت و كارآيي لازم بدني دارد، قادر است وظايف و كارهاي روزانه خود را بدون خستگي انجام دهد و توانايي لازم را براي گذراندن اوقات فراغت يا مقابله با پيشامدهاي ناگهاني به دست آورد. نيرو، قدرت، استقامت، چابكي، انعطاف‌پذيري و سرعت از ويژگي‌ها و صفات اصلي كارآيي بدن است كه بايد ضمن اجراي برنامه‌هاي ورزشي طرح‌ريزي شده، حاصل شود.

صفت بارز ديگر آمادگي بدن، زيبايي اندام است. برنامه اين قسمت نيز بايد با توجه خاص به اندام و تناسب عضله‌ها همراه باشد؛ همچنين نسبت به تغذيه كودكان و نوجوانان نيز بايد توجه خاص شود. برنامه كارآيي بدن بايد طوري تنظيم شود كه سلامت و نيروي بدن را براي ساليان متمادي تضمين كند و انجام دادن فعاليت‌هاي بعد از دوره‌ي تحصيلي را تقويت كند.

1-2. بيان مسئله

فن‌آوري و مدرنيزه شدن زندگي و همچنين گسترش زندگي شهري و فرهنگ آپارتماني، اگر چه از بسياري جهات، رفاه و آسايش را براي بشر امروزي به ارمغان آورده است، اما از طرف ديگر با كاهش تحرك و فعاليت بدني همراه بوده و سلامت جسماني و آمادگي قلبي عروقي انسان را تحت تأثير قرار داده است. زندگي شهري تا حدود زيادي چرخه‌ي طبيعي زندگي و خصوصاً فعاليت‌هاي حركتي را محدود كرده و انسان امروزي را به واسطه‌ي فقر حركتي، در معرض ابتلاء به بيماري‌هايي همچون افزايش فشار خون، افزايش چربي و عوارضي چون چاقي، تغيير شكل وضعيتي استخوان‌ها، ضعف عضلاني و ضعف عمومي در مقابله با انواع بيماري‌ها قرار داده است (پيروي، 1383).

كودكان و نوجوانان بايد هر روز به فعاليت‌هاي منظم و سخت ورزشي بر اساس قدرت بدني‌شان وادار شوند تا قدم‌هاي صحيح، به سوي آمادگي و كارآيي بدن برداشته شود. توجه به كارآيي بدن موجب مي‌شود استخوان‌ها، پِي‌ها و عضله‌هاي بدن براي اجراي حركات و فعاليت‌ها نيرومند شود. دستگاه‌هاي تنفس و جريان خون نيز تا حد بسياري از اجراي برنامه‌ها و حركت‌هاي صحيح ورزشي سود مي‌برند. هر چه برنامه‌هاي متناسب ورزشي، زودتر و در سنين كمتري اجرا شود، ابتلاي به امراض قلبي و ديگر نارسايي‌ها كمتر خواهد بود. ارتباط بين آمادگي بدن و سرعت انتقال، يادگيري، انضباط، سازگاري با محيط، ايجاد صفات اجتماعي و تعاون با ديگران غير قابل ترديد است و بايد مربيان به آن توجه نمايند، مهارت‌هاي بدني زاييده‌ي قدرت، استقامت و چابكي بدن است و با اجراي برنامه‌هاي صحيح ورزشي به دست مي‌آيد (پيروي، 1383).

1-3. ضرورت و اهميت

تأثير ورزش بر سلامتي جسم و روح و روان دانش‌آموزان حياتي بوده و فعاليت‌هاي ورزشي سبب توسعه‌ي مهارت‌هاي رواني ـ حركتي و افزايش آمادگي جسماني دانش‌آموزان مي‌شود و گامي مؤثر در ارتقاي بهداشت رواني دانش‌آموزان است. دانش‌آموزي كه قدرت و كارآيي لازم بدني را دارد قادر است وظايف و كارهاي روزانه‌ي خود را بدون احساس خستگي انجام دهد و توانايي لازم را براي گذراندن اوقات فراغت يا مقابله با پيش‌آمدهاي ناگهاني به دست آورد. چنين فردي از بيماري‌ها و نارسايي‌ها و نواقص جسماني به دور خواهد ماند و استقامت، چابكي، انعطاف‌پذيري و سرعت از ويژگي‌هاي اوست (شيرزادي، 1392).

طي بررسي‌هاي انجام شده، متأسفانه كودكان و نوجوانان به طور كامل فعال و با تحرك نيستند، پس ضروري است بچه‌ها به ورزش‌هايي بپردازند كه براي بهبود سلامتي و ارتقاي سطح سلامت آنها مفيد باشد. در همين راستا نكته‌ي مهم اين است كه اولياي مدارس با هماهنگي والدين با توجه به عوامل مختلفي مانند سن، توانايي فيزيكي، سابقه‌ي بيماري‌هاي خانوادگي و وضعيت سلامتي كودك، ورزش مناسب دانش‌آموز را انتخاب نمايند و يكي از اهداف اصلي متخصصان اين است كه بتوانند 30 دقيقه ورزش سبك و آرام را در اكثر روزهاي هفته دانش‌آموزان بگنجانند و به ايجاد فرهنگ سلامت در روحيه‌ي دانش‌آموزان كمك نمايند. لازم به ذكر است تحقيقات متعدد در مورد تأثير ورزش بر روي رشد و آمادگي جسماني و همچنين نشاط دختران نشان دادند كه دختراني كه ورزش مي‌كنند داراي بدني انعطاف‌پذير و فعال هستند (شيرزادي، 1392).

لذا با توجه به اهميت ورزش دانش‌آموزان و اثرات مفيد آن بر جنبه‌هاي مختلف سلامت افراد، مي‌توان به لزوم پرداختن به ورزش دختران دانش‌آموز كه مادران جامعه‌ي فردا مي‌باشند و سلامت آنها به سلامت عمومي جامعه كمك شاياني مي‌كند، پي‌برد و فقر حركتي را كه پيامد زندگي متمدن امروزي است و عامل بسياري از ناراحتي‌هاي جسمي و رواني از جمله بيماري سرخرگ كرونري، فشار خون بالا، چاقي، پوكي استخوان، ديابت، فشار رواني و بيماري بي‌خوابي و همچنين كمر درد مي‌باشد را به حداقل رسانيد و ريشه‌كن نمود (رجبي، 1384).

آمادگي جسماني كه عبارت از بالا بردن قابليت‌هاي جسماني فرد از طريق تمرينات مختلف ورزشي جهت دستيابي به اهداف مشخص سلامتي و قهرماني است و مي‌توان آن را به انجام دادن كارهاي روزمره بدون خستگي و صرف انرژي زياد نيز نسبت داد (آقا علي‌نژاد، 1391)، داراي اجزاء متعددي است كه از مهمترين فاكتورهاي آن استقامت قبلي ـ عروقي است، كه در تحقيقات انجام شده مشخص گرديده است كه پسران بر خلاف دختران از نظر وضعيت آمادگي قبلي تنفسي شرايط نسبتاً خوبي دارند و ميزان فقر حركتي در دختران بيشتر از پسران است و بايد براي كاهش آن چاره‌انديشي نمود (رجبي، 1384).

از طرفي تركيب بدن كه از ديگر فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي است نيز با تمرينات هوازي قابل كنترل مي‌باشد، زيرا درصد بالاي چربي بدن عامل مهمي در فقدان آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي است. افرادي كه وزن بدن آنها بر حسب سن و جنس و قامت از مقادير 10 تا 20 درصد وزن مطلوب خود اضافه وزن دارند به عنوان افراد چاق و افرادي كه 50 درصد بيشتر از وزن مطلوب خود اضافه وزن دارند به عنوان افراد فوق‌العاده چاق شناخته مي‌شوند (ساجدي،       13).

لذا در پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين انجام ورزش‌هاي هوازي تداومي و تناوبي بر استقامت قلبي تنفسي و تركيب بدني دختران نوجوان پرداخته مي‌شود تا از نتايج حاصل بتوان گامي در جهت ارتقاء سلامت و تندرستي آنان برداشت.

1-4. اهداف تحقيق

1-4-1. هدف كلي

بررسي و مقايسه‌ي تأثير هفت هفته تمرينات هوازي تداومي و تناوبي بر تركيب بدني و توان هوازي دانش‌آموزان دختر غير ورزشكار 13 تا 17 ساله.

1-4-2. اهداف اختصاصي

 1. بررسي هفت هفته تمرين هوازي تداومي بر تركيب بدني دانش‌آموزان دختر نوجوان غير ورزشكار.
 2. بررسي هفت هفته تمرين هوازي تداومي بر توان هوازي دانش‌آموزان دختر نوجوان غير ورزشكار.
 3. بررسي هفت هفته تمرين هوازي تناوبي بر تركيب بدني دانش‌آموزان دختر نوجوان غير ورزشكار.
 4. بررسي هفت هفته تمرين هوازي تناوبي بر توان هوازي دانش‌آموزان دختر نوجوان غير ورزشكار.
 5. مقايسه هفت هفته تمرين هوازي تناوبي و تداومي بر تركيب بدني دانش‌آموزان دختر نوجوان غير ورزشكار.
 6. مقايسه هفت هفته تمرين هوازي تناوبي و تداومي بر توان هوازي دانش‌آموزان دختر نوجوان غير ورزشكار.

1-5. فرضيه‌هاي تحقيق

 1. هفت هفته تمرين هوازي تداومي بر تركيب بدني دختران نوجوان غير ورزشكار اثر معني‌داري دارد.
 2. هفت هفته تمرين هوازي تداومي بر توان هوازي دختران نوجوان غير ورزشكار اثر معني‌داري دارد.
 3. هفت هفته تمرين هوازي تناوبي بر تركيب بدني دختران نوجوان غير ورزشكار اثر معني‌داري دارد.
 4. هفت هفته تمرين هوازي تناوبي بر توان هوازي دختران نوجوان غير ورزشكار اثر معني‌داري دارد.
 5. بين تأثير هفت هفته تمرين هوازي تداومي و تناوبي بر تركيب بدني اختلاف معني‌داري وجود دارد.
 6. بين تأثير هفت هفته تمرين هوازي تداومي و تناوبي بر توان هوازي اختلاف معني‌داري وجود دارد.

1-6. قلمرو محدوديت‌هاي تحقيق

1-6-1. قلمرو تحقيق

پژوهش مورد نظر در بين دختران نوجوان 13 تا 17 ساله دبيرستاني انجام گرفت كه داراي هيچ سابقه‌ي ورزشي منطقي نبوده و ورزشكار محسوب نمي‌شوند و همچنين سالم و تندرست بوده‌اند و سابقه‌ي بيماري‌هاي قلبي، تنفسي، آسم و … نداشته‌اند.

تمرينات تناوبي و تداومي طراحي شده در قالب 30 دقيقه دويدن گروه تداومي با شدت 65 -60 درصد حداكثر ضربان قلب و گروه تناوبي با توان 75-70 درصد حداكثر ضربان قلب به مدت هفت هفته، هر هفته 3 جلسه در نظر گرفته شد.

1-6-2. محدوديت‌هاي قابل كنترل

 1. آزمودني‌ها از بين دانش‌آموزان دختر غير ورزشكار دبيرستاني انتخاب شدند.
 2. ابزار انداز‌ه‌گيري تركيب بدني استاندارد در نظر گرفته شده است.

1-6-3. محدوديت‌هاي غير قابل كنترل

 1. عدم كنترل تغذيه روزانه آزمودني‌ها.
 2. عدم امكان كنترل وضعيت روحي آزمودني‌ها و وجود تفاوت‌هاي شخصيتي در انجام تمرين‌ها با حداكثر انگيزه.
 3. تفاوت در ويژگي‌هاي جسماني و ژنتيكي آزمودني‌ها.

1-7. تعريف واژه‌ها

1-7-1. تمرينات هوازي

تمرينات هوازي به آن دسته از فعاليت‌هايي گفته مي‌شود كه مراحل توليد انرژي در حضور اكسيژن انجام مي‌گيرد و داراي دو ويژگي اصلي است كه عبارتند از: 1) طولاني بودن زمان فعاليت، 2) كاهش نسبي شدت فعاليت (زير بيشينه) و هر چه توانايي فرد در دريافت اكسيژن از محيط و استفاده از فرآيند سوخت و ساز درون‌سلولي بيشتر باشد، آمادگي هوازي فرد بيشتر است. انرژي مورد نياز براي انجام تمرينات هوازي از گلوكز و چربي تأمين مي‌شود. بنابراين براي كاهش چربي خون و يا كاهش وزن چربي بدن، تمرين هوازي بهترين نوع تمرين است (آقا علي‌نژاد، 1391).

1-7-1-1. تمرينات هوازي تداومي

در روش تداومي فرد بدون استراحت به تمرين مي‌پردازد، مثلاً 20 دقيقه دويدن پيوسته و بدون استراحت (آقا علي‌نژاد، 1391).

1-7-1-2. تمرينات هوازي تناوبي

در روش تناوبي، فرد مابين تمرين كردن استراحت مي‌كند و معمولاً زمان استراحت با زمان فعاليت برابر است. به عنوان مثال يك دقيقه دويدن و يك دقيقه استراحت (استراحت فعال مثل راه رفتن) (آقا علي‌نژاد، 1391).

1-7-2. تركيب بدن

تعريف نظري: از فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي است و بيانگر مقادير نسبي اجزاي بدن است و به مقدار چربي و بافت خالص بدن يا توده‌ بدون چربي (عضله، استخوان و آب) اطلاق مي‌شود (آقا علي‌نژاد، 1391).

تعريف عملياتي: شاخص توده‌ي بدن (BMI) يكي از شاخص‌هاي مهم در ارزيابي تركيب بدن به شمار مي‌رود كه از آن براي تعديل قد و وزن استفاده مي‌شود. BMI نسبت وزن بدن به مجذور قد است.

قد به توان دو (بر حسب متر) / وزن (به كيلوگرم) = BMI

نمره‌ي BMI كمتر از 20 به منزله‌ي كم وزن[1]، نمره‌ي 20 تا 9/24 به منزله‌ي وزن مطلوب، نمره‌ي 25 تا 30 به منزله‌ي اضافه وزن و نمره‌ي بيشتر از 30 به منزله‌ي چاق[2] در نظر گرفته مي‌شود. بالا بودن BMI به شيوع فراوان مرگ و مير ناشي از بيماري قلبي، سرطان و انواع ديابت همراه است (رابرگز، 1390).

در اين پژوهش، جهت ارزيابي تركيب بدن آزمودني، BMI مورد استفاده و مقايسه قرار گرفته است.

1-7-3. توان هوازي

تعريف نظري: ظرفيت بيشينه كاركردي سيستم قلبي تنفسي براي ادامه و حفظ فعاليت جسماني و يا كاري كه در بر گيرنده‌ي گروه‌هاي عضلاني عمده در زماني طولاني است (شيخ، 1386).

تعريف عملياتي: آمادگي قلبي و تنفسي (قلبي ـ عروقي) از مهمترين عوامل آمادگي جسماني است كه به دليل اهميت آن در تندرستي انسان، توجه زيادي را به خود معطوف كرده است و با حداكثر اكسيژن مصرفي (VO2 max) ارتباط مستقيم و بالايي دارد و معمولاً با اندازه‌گيري حداكثر اكسيژن مي‌توان ميزان كارآيي دستگاه‌هاي گردش خون و تنفس را به طور دقيق تعيين كرد. اين نوع قابليت بيشتر در دوهاي استقامت و فعاليت‌هاي طولاني مدت كاربرد دارد (شيخ، 1386).

در اين پژوهش نيز براي سنجش و ارزيابي توان هوازي، حداكثر اكسيژن مصرفي مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است.

تعداد صفحه :89

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]