پایان نامه ارشد رشته اقتصاد: اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

با عنوان : اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان:

اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

استاد راهنما:

دکتر داود دانش جعفری

استاد مشاور:

دکتر تیمور محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات…………………………..1

1-1- مقدمه …………………………. 2

1-2- بیان مسئله …………………………. 3

1-3- متغیرهای در نظر گرفته شده………………………….  5

1-4- اهداف تحقیق………………………….   6

1-5- سوالات تحقیق  …………………………. 6

1-6- فرضیه تحقیق ………………………….  6

1-7- روش گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………. 6

1-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………. 6

1-9- جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه…………  7

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………. 7

1-11- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق  …………………………. 7

فصل دوم ادبیات موضوع و مبانی نظری…………………………. 8

2-1- مقدمه فصل دوم………………………….  9

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد………………………….  10

2-3- نرخ ارز حقیقی (RER)………………………….

2-4- رابطه نفت و نرخ ارز …………………………. 12

2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی ………………………….  12

2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است…….12

2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله(دو کالایی) است….. 13

2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله( سه کالایی) است ………….. 14

2-6- نظریه برابری قدرت خرید  …………………………. 14

2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER )………………………….

2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت ………………………….18

2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی………………………….   19

2-10- نا اطمینانی نرخ ارز …………………………. 19

2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز …………………………. 20

2-12) صادرات غیر نفتی  …………………………. 22

2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران ………………………….  23

2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران ………………………….  25

2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی ………………………….  29

2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره………………………….  31

2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات  ……………  32

2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت …………….. 33

2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت…………………………. 33

2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ …………………………. 34

2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی………………………….35

2-20- تابع صادرات غیر نفتی…………………………. 36

2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور …………………………. 38

2-22- مطالعات انجام شده در داخل  …………………………. 42

2-23- جمع بندی فصل دوم …………………………. 47

فصل سوم روش شناسی ………………………….  48

3-1- مقدمه………………………….  49

3-2- مانایی و نامانایی  ………………………….50

3-3- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته …………………………. 51

3-4- روش اندازه گیری نااطمینانی  …………………………. 53

3-5- مدل ARCH  ………………………….

3-5-1- مدل ARCH(q)………………………….

3-6- مدل GARCH  ………………………….

3-6-1- مدلGARCH(p,q)………………………….

3-7- مدل ARCH-M………………………….

3-8- مدل GARCH-M   ………………………….

3-9- بررسی وجودآثار ARCH در سری زمانی…………. 58

3-10- روش تخمین GMM ………………………….

3-11- انتخاب متغیرهای ابزاری ………………………….  60

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………. 62

4-1- مقدمه …………………………. 63

4-2- نرخ ارز حقیقی(RER) ………………………….

4-3- آزمون تست ARCH………………………….

4-4- محاسبه ی نوسانات نرخ ارز حقیقی…………………………. 65

4-5- تخمین مدل به روش GMM………………………….

فصل پنجم جمع‌بندی، خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات………….69

5-1- نتیجه گیری………………………….   70

5-2- پیشنهادات ………………………….   72

پیوست ها…………………………. 73

منابع فارسی  …………………………. 77

منابع انگلیسی ………………………….  79

چکیده:

پدیده نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم و غیر مستقیم هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند. دراین ارتباط سؤالات زیر مطرح است: آیا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی اثر نامتقارن دارد؟ در واقع آیا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا آستانه ای مشخص اثر منفی بر صادرات غیر نفتی و بعد از آن اثر مثبت دارد؟

مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی در دوره ی 1369 تا 1390 به صورت فصلی می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، آستانه بهینه منطبق با کمترین انحراف معیار نوسانات نرخ ارز حقیقی در نظر گرفته شده است. سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر صادرات غیر نفتی از مدل GMM استفاده شده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه صادرات غیر نفتی، تابعی از نرخ ارزحقیقی، نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی می باشند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، تا آستانه ی بهینه اثر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد و پس از آن اثر نا اطمینانی بر صادرات غیر نفتی به میزان زیادی کم می­شود.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

در این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس اهداف علمی و ضرورت های انجام آن مطرح و مروری مختصر خواهد شد. سؤالات و فرضیه های تحقیق را مشخص نموده، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و حجم نمونه را معرفی کرده، مفاهیم و واژگان اختصاصی را تعریف و در نهایت مشکلات و تنگناهای تحقیق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2-1- بیان مسأله

صادرات از جمله موضوعات مهمی است که امروزه کشور های جهان با به کار گرفتن منابع خود سعی در افزایش آن دارند؛ عوامل زیادی بر صادرات مؤثر هستند که از جمله آنها می توان به سیاست های بانک مرکزی، تورم، سیاست های دولت و… اشاره کرد، که در این زمینه ها مطالعات بسیاری صورت گرفته است. یکی از مواردی که بر صادرات تأثیر گذار است، نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز است. نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشور های دیگر، منعکس کننده وضعیت آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورها است. در واقع صادرات به عنوان یکی از مهمترین متغیر های اقتصادی نسبت به تحولات نرخ واقعی ارز حساسیت بسیاری را نشان می دهد. چنانچه نرخ ارز به طور مناسب و هماهنگ با دنیای داخل و خارج اقتصاد و در یک فضای مطمئن تنظیم نشده باشد، می تواند سبب کندی رشد اقتصادی شود. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، متغیری کلیدی به شمار می رود که سیاست های اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی، تأثیرات بسیاری بر آن می گذارند. نوسانات وسیع نرخ ارز که از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است، فضای نااطمینانی را برای تصمیم گیری های تولیدی و تجاری ایجاد می کند و به همین دلیل، اهمیت توجه به نرخ ارز و فضای نااطمینانی که در پس آن بوجود می آید و هم چنین نظام حاکم بر سیستم ارزی کشورها بر کسی پوشیده نیست. طی سال های گذشته، کشورهای مختلف سعی در انتخاب نظام ارزی داشتند که علاوه بر حل مسائل مربوط به تجارت خارجی آنها سبب بی ثباتی اقتصاد کلان آنها نشود، به همین دلیل طی دهه­های گذشته همواره شاهد نوعی نظام نرخ ارز تثبیت شده در اقتصاد بین الملل بوده ایم.

طی سال های قبل از جنگ جهانی اول نظام پایه طلا و دوره پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1973 نظام نرخ ارز برتن وودز بر روابط تجاری بین المللی حاکم بوده اند، که هریک از مظاهر نوع خاصی از نظام نرخ ارز تثبیت شده می باشند. این مسئله توجه کشور ها به حل مشکل نوسان نرخ ارز و نااطمینانی که از آن ایجاد می شود، به عنوان یک عامل بی ثباتی و مانع تولید و تجارت را نشان می دهد.

از طرفی پس از نظام برتن وودز، جهان شاهد استقرار نظام نرخ ارز شناور در بسیاری از کشورها بوده است که طبق انتظار با نوسان نرخ ارز بیشتری همراه می باشد. به طور کلی طرفداران نظام نرخ ارز انعطاف پذیر معتقد هستند که این نظام در مقایسه با نظام نرخ ارز ثابت کارایی ببیشتری جهت تعدیل تراز پرداخت ها دارد. علاوه بر این اظهار می کنند که یک کشور با وجود نظام نرخ ارز انعطاف پذیر، به طور خودکار به تعادل تراز خارجی، تراز داخلی و سایر اهداف خود می رسد. از سوی دیگر طرفداران نظام نرخ ارز ثابت معتقدند که به علت وجود درجاتی از عدم اطمینان )که در نظام نرخ ارز انعطاف پذیر با آن روبرو هستیم ولی در نظام نرخ ارز ثابت ازآن خبری نیست(، نظام نرخ ارز انعطاف پذیر باعث کاهش حجم تجارت خارجی وسرمایه گذاری و نیز ایجاد تورم می شود. با این حال، ملاحظه می­شود که در بسیاری از این کشورها نوسانات نرخ ارز در چارچوب نظام شناور ارزی، اثر منفی چندانی بر رشد اقتصادی آن کشورها نداشته است. با دقت در این کشورها، ملاحظه می گردد که اکثر آنها از میان کشورهای توسعه یافته می باشند. حال با استقرار نظام نرخ ارز شناور در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، به دلیل نوسانات زیادی که در ارز این کشورها صورت می گیرد، نااطمینانی در مورد نرخ ارز نیز افزایش یافته و بر عوامل متعددی از جمله صادرات و باتبع بر رشد اقتصادی تأثیر گذار خواهد بود. اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن تنها یک کالا تولید می شود و بنگاه های موجود در این اقتصاد قیمت پذیر بوده و قیمت کالای تولیدی در بازار جهانی مشخص می شود؛ با توجه به این مسئله، شوک ها و نوسانات نرخ ارز می توانند فضای نااطمینانی ایجاد کرده و از این رو تصمیم گیری در مورد تولید، می تواند بر سود بنگاه ها اثر بگذارد. حال از آنجا که بخش عمده ی تولیدات غیر نفتی، بخش کشاورزی است؛ که طی سال های اخیر با نوسان همراه بوده است و باعث نوسان تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت گردیده؛ باید دید نرخ ارز چه میزان در این نوسانات نقش داشته است؟

با بررسی دقیق اظهارات طرفداران هر نظام، نتیجه روشن و قاطعی بدست نمی آید؛ بدین جهت نمی توان حکم به برتری یک نظام داد. مطمئناً در زمان اضمحلال نظام نرخ ارز ثابت در اوایل دهه 1970 ، اکثریت اقتصاددانان به سمت نظام نرخ ارز انعطاف پذیر روی آوردند. ولی با بروز نوسانات شدید نرخ ارز که در دهه بعد از آن مشاهده شد، تمایل بیشتری به نرخ ارز ثابت یا نرخ های ارز هدایت شده یا کنترل شده بوجود آمد. به نظر می رسد که اقتصاددانان اغلب به مقایسه نقاط ضعف نظام و علل برتری یک نظام بر سایر نظام ها می پردازند، در حالیکه آنچه از نظر صادر کنندگان، وارد کنندگان، دولت ها و بانکداران اهمیت دارد، ثبات نرخ ارز یا حداقل نوسانات محدود نرخ ارز است. در واقع یکی از مهمترین اولویت ها برای صادر کنندگان و وارد کنندگان، ثبات سطح قیمت ها و نرخ ارز است. به هنگام نوسانات نرخ ارز صادر کنندگان و وارد کنندگان به دلیل نااطمینانی ایجاد شده با ریسک بالایی روبرو می شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره ) نوسانات نرخ ارز(، این افراد به سمت فعالیت های دلالی ارز سوق داده می شوند، در صورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست های حمایتی مانند کمک های بانکی، بیمه و فعالیت هایی در جهت کاهش ریسک، موجب می شوند که واردات و صادرات در یک فرایند معقول قرار گیرند و ازاین طریق موجبات رشد هم فراهم شود.

کشورهای در حال توسعه از درجه بالایی از نااطمینانی متغیر های کلان اقتصادی برخوردار هستند، بی ثباتی نرخ ارز به افزایش نا اطمینانی منجر می­شود و از این طریق به افزایش ریسک فعالیت های تجاری و نهایتا به کاهش حجم تجارت می انجامد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد،صادرکنندگان و واردکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینه واردات به پول داخلی تصور چندان دقیقی نخواهند داشت. البته، ارزش ارزی کالای صادراتی و وارداتی در هنگام عقد قرارداد معلوم است ولی ازآنجایی که تا هنگام در یافت درآمد صادراتی ویا تا هنگام فروش کالاهای وارداتی یک فاصله زمانی وجود دارد ،نوسانات نرخ ارز می­تواند ارزش کالاهای صادراتی و هزینه کالاهای وارداتی را به پول ملی تحت تاثیر قرار دهد و این درآمد ها و هزینه ها به راحتی می­توانند با زمان انجام معامله تفاوت فاحش و غیر منتظره­ای داشته باشند[1]

بنابراین پژوهش حاضر نا­اطمینانی نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده است و به دلیل اهمیت و سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی و همچنین به دلیل نقش تعیین کنندهای که در شکل گیری مناسبات تجاری دارد،آگاهی از این که ناطمینانی نرخ ارز تا چه اندازه رشد این بخش را تحت تاثیر قرار می­دهد، مهم به نظر میرسد تا جایی که علم به این موضوع می تواند گامی موثر در راستای سیاستگزاری برای ایجاد و حفظ رشد اقتصادی در بخش صادرات غیر نفتی گردد. پژوهش حاضر در پی آن است اثر نا­اطمینانی نرخ ارز واقعی را بر روی صادرات غیر نفتی با استفاده از مدل GARCH-M مورد بررسی قرار دهد و به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی اثر نامتقارن دارد یا خیر.

[1] Clarck& baron

تعداد صفحه : 99

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]