پایان نامه ارشد رشته ارتباطات: نقش شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در باره شبکه های تلویزیونی آریانا، تمدن، سبا، تلویزیون یک و طلوع

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

با عنوان : نقش شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در باره شبکه های تلویزیونی آریانا، تمدن، سبا، تلویزیون یک و طلوع

دانشگاه علامه طباطبایی

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات

عنوان:

نقش شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در باره شبکه های تلویزیونی آریانا، تمدن، سبا، تلویزیون یک و طلوع  

استاد راهنما :

دکترعلیرضا حسینی پاکدهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. پ

فصل اول ………………………………………………………………………………………………………….   1

مسئله اصلی تحقیق و اهمیت آن ……………………………………………………………………………..2

ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………..5

هدف اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………7

اهداف فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….9

تاریخ مختصر افغانستان…………………………………………………………………………………………..10

پیشینه تحقیقات اولیه در جهان…………………………………………………………………………………14

پیشینه تحقیقات اولیه در افغانستان……………………………………………………………………………15

بخش اول سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان……………………………………………..16

1-1 تاریخچه تلویزیون در جهان…………………………………………………………………………….16

2-1- تاریخچه تلویزیون های خصوصی در جهان …………………………………………………….22

3-1- تاریخچه تلویزیون در افغانستان …………………………………………………………………….23

4-1- انواع تلویزیون ………………………………………………………………………………………………23

5-1- اولین تلویزیون های خصوصی در افغانستان ……………………………………………………..24

معرفی شبکه های مورد بررسی………………………………………………………………………………….23

– الف : شبکه طلوع……………………………………………………………………………………….27

– ب : شبکه تلویزیونی آریانا………………………………………………………………………..27

– ج: شبکه تلویزیونی یک ………………………………………………………………………….28

– د: شبکه تلویزیونی سبا ……………………………………………………………………………29

– ه : شبکه تلویزیونی تمدن …………………………………………………………………………30

بخش دوم- تلویزیون وتوسعه ، توسعه سیاسی در افغانستان………………………………………30

ویژگی های تلویزیون ……………………………………………………………………………………………31

نظریات انتقادی از تلویزیون……………………………………………………………………………………36

تلویزیون و انتقال مفاهیم سیاسی در جامعه ……………………………………………………………..34

نقش تلویزیون در فرایند توسعه …………………………………………………………………………….42

نقش تلویزیون در توسعه سیاسی …………………………………………………………………………..42

توسعه و مفهوم آن ………………………………………………………………………………………………43

نظریه های توسعه ……………………………………………………………………………………………….46

-الف : الگوی نوسازی ………………………………………………………………………………………….46

-ب: الگوی انتقادی ………………………………………………………………………………………………50

-ج: الگوی رهایی بخش ……………………………………………………………………………………….52

-د : الگوی توانمند سازی ……………………………………………………………………………………..54

مفهوم توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………….55

تعریف توسعه سیاسی …………………………………………………………………………………………..55

شاخص های توسعه سیاسی ………………………………………………………………………………….59

الف :اعتماد سیاسی ………………………………………………………………………………………………61

ب : فرهنگ سیاسی ……………………………………………………………………………………………..63

ج : مشروعیت سیاسی ………………………………………………………………………………………….67

د : مشارکت سیاسی ……………………………………………………………………………………………..68

بخش سوم- توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و افغانستان، نظریه های ارتباطی و نقش تلویزیون در فرایند توسعه سیاسی ……………………………………………………………………….. 65

ارتباطات و توسعه سیاسی ……………………………………………………………………………………71

توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم …………………………………………………………………75

توسعه سیاسی در افغانستان …………………………………………………………………………………..77

موانع توسعه سیاسی در افغانستان ……………………………………………………………………………83

مخاطبان و رسانه ها………………………………………………………………………………………………77

نظریه استفاده و رضامندی ………………………………………………………………………………………87

ریشه های نظریه استفاده و رضامند ی …………………………………………………………………….88

نیازها و انگیزه ها ………………………………………………………………………………………………….90

استفاده و رضامندی در کارزار انتخاباتی ………………………………………………………………….93

مزایای نظریه استفاده و رضامندی …………………………………………………………………………..94

نظریه سرمایه فرهنگی ………………………………………………………………………………………….95

حالت های سرمایه فرهنگی …………………………………………………………………………………..97

بخش چهارم-چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………….102

سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….106

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..107

فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………..108

روش تحقیق و تعریف متغیرها……………………………………………………………………………..109

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………….110

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………..110

حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………….111

واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………113

ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 113

روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………….113

فنون تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… 114

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل …………………………………………………………….114

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای وابسته ……………………………………………………………. 115

روایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 124

پایایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 124

محدویت ها و مشکلات پژوهش ………………………………………………………………………. 125

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………….. 127

بررسی یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………. 128

بخش اول- توصیف یافته ها ………………………………………………………………………….. 128

بخش دوم- بررسی رابطه بین متغیرها …………………………………………………………………..150

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………….. 164

خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………165

محدویت ها و مشکلات پژوهش ………………………………………………………………………… 170

پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 170

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………. 172

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………..172

چکیده

در این پژوهش نقش تلویزیون های خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هرات مورد بررسی قرار گرفته است ، روش این تحقیق پیمایشی است و اطلاعات مورد تحلیل در این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است . به منظور ارزیابی موضوع 400 پرسشنامه در میان دانشجویان دانشگاه هرات به صورت تحقیق میدانی توزیع و تکمیل شده است که داده های این پژوهش را شکل می دهد. نمونه گیری در این تحقیق به شکل مطبق یا لایه به لایه می باشد، 200 پرسشنامه در میان دانشجویان رشته های علوم انسانی و 200 پرسشنامه میان رشته های غیر علوم انسانی پر شده است که از این میان 220 تن از آنان پسر و 180 تن دختر می باشد.

هدف تحقیق بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در مورد نقش تلویزیون های خصوصی در روند توسعه سیاسی در افغانستان است و فرضیه اصلی در این تحقیق این است که تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی افغانستان نقش دارند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه هرات نقش تلویزیون های خصوصی را در توسعه سیاسی افغانستان زیاد می دانند. همچنین یافته ها نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه هرات از میان رسانه های ( رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و ماهواره ) بیشتر از تلویزیون استفاده می کنند؛ میزان رضایت آنان از برنامه های تلویزیونی بیشتر به خاطر برنامه های سرگرم کننده شبکه های تلویزیونی مورد بررسی است، همچنین میزان اعتماد آنان به شبکه های مورد بررسی بین گزینه متوسط و زیاد قرار می گیرد که نشان می دهد آنان به برنامه های شبکه های تلویزیونی مورد بررسی اعتماد دارند.

همچنین یافته ها نشان می دهد که بین دانشجویان رشته های علوم انسانی و غیر علوم انسانی و نگرش آنان به نقش تلویزیون های خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان تفاوت وجود دارد و دانشجویان غیر علوم انسانی نسبت به دانشجویان علوم انسانی نقش تلویزیونهای مورد بررسی را در توسعه سیاسی افغانستان بیشتر می دانند. همچنین میان نگرش دانشجویان پسر و دختر در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان تفاوتی وجود ندارد و دانشجویان اعم از دختر و پسر در این مورد نگرش یکسانی دارند.

مقدمه

امروزه تلویزیون به علت گستردگی و همگانی بودن آن جزیی جدایی ناپذیر از زندگی ما شده است و بدون شک اگر این ابزارنبود شاید جهان و زندگی مردم چنین نبود و مهم تر اینکه چنین پیشرفت هایی شاید صورت نمی گرفت. تماشای تلویزیون امروز جزیی از زندگی عادی مردم شده است و تلویزیون به عنوان منبعی از اطلاعات، آگاهی و آموزش و سرگرمی های لذت بخش و آرام بخش پذیرفته شده است (امه دور، 1374: 2). امروزه نمی توان منکر تأثیر تلویزیون بر روند زندگی عادی مردم شد، تلویزیون جزیی از وسایل ضروری خانه در آمده است و در خانواده ها سعی می شود که بعضی از فعالیتهای گروهی خانواده با برنامه های تلویزیونی مشخصی هماهنگ گردد، تلویزیون بر زندگی روزانه مردم نیز تأثیر زیادی گذاشته است زیرا بسیاری از مردم فعالیتهای دیگر را پیرامون برنامه های تلویزیونی معینی هماهنگ می کنند(اعزازی،1373: 12). به طور مثال صرف شام را با شروع یک برنامه محبوب خانوادگی در افغانستان مثال زد که خانواده ها سعی دارند شام خود را همراه با تماشای یک برنامه محبوب خانوادگی صرف کنند که نشان می دهد تلویزیون نقش زیادی در زندگی روزمره مردم افغانستان دارد. از سوی دیگر می توان گفت که تلویزیون یک کالای مصرفی است که در بازار خریداری می شود و با توجه به مدل، اندازه و ویژگی های خاص آن می تواند به عنوان شاخص وضعیت و رفاه خریدار و مصرف کننده آن نیز در نظر گرفته شود.

گزارش کمیسیون « مک براید» سازمان یونسکو اذعان دارد که پیدایش تلویزیون رویداد بسیار جالبی بوده است و شاید این وسیله بهتر از هر یک از رسانه های جمعی دیگر پیشرفت هایی را که در امر ارتباط پدید آمده در خود خلاصه می کند(مک براید،1369: 89). در واقع تلویزیون جامع ترین و جذاب ترین وسیلۀ ارتباطی است که نه تنها امکان حضور و پخش آن در همه جا، بلکه ماهیت آن نیز اهمیت دارد. قابلیت های تکنولوژیک تلویزیون چنان است که این رسانه می تواند در مقایسه با سایر رسانه ها محتوایی نزدیک تر به زندگی واقعی ارائه نماید، در نتیجه همین توان فوق العاده تلویزیون در به نمایش گذاردن محتوای شبیه زندگی واقعی است که بیش از سایر رسانه ها توانسته است جای خود را در میان مخاطبان باز نماید. از نظر مک لوهان تصویر تلویزیونی تماشاگر را با تمام وجود به مشارکت بر می انگیزد، به همین جهت وی تماشای تلویزیون را با حس لامسه مقایسه کرده است، گویی تماشاگر، صفحه تلویزیون را با چشمان خود لمس می کند(کازنو،1364: 47).

پس از اشاعه سریع تلویزیون در دهۀ 1950 میلادی اکثر سیاستمداران جهان راه موفقیت در سیاست را در درون تلویزیون دانسته و تلاش کردند از طریق تلویزیون به تبلیغ سیاسی بپردازند.
تلویزیون به عنوان یک رسانه، پدیدۀ قرن اخیر است و از قدمت این رسانه در مقایسه با رسانه‌های مکتوب (نشریه‌ها و روزنامه‌ها که از اواسط قرن هفدهم میلادی پدید آمدند ) مدت زیادی نمی گذرد، اما این رسانه بزودی به رسانه ‌ای مهم تبدیل گردید و به این ترتیب نقش فعالی را در برجسته کردن موضوعات سیاسی و اجتماعی برای مخاطبان میلیونی خود بر عهده داشته است. تلویزیون با استعداد بالقوه آموزش سمعی و بصری، تأثیر و نفوذ اجتماعی در سطح وسیع، استعداد بالقوه‌ای را در ایجاد وحدت ملی، ارسال اخبار، امور عمومی و سرگرمی دارد. با توجه به موضوعات مطرح شده و اهمیت ویژه تلویزیون به بررسی نقش تلویزیون در جامعه افغانستان پرداخته ایم و اینکه تلویزیون در جامعه و خصوصا در میان دانشجویان این کشور از چه جایگاهی برخوردار است .

تعداد صفحه : 181

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com