پایان نامه ارشد رشته ارتباطات: نقش شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

با عنوان : نقش شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزش های نیمه حضوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان:

نقش شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

استاد راهنما:

دکتر رحمان سعیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده: 1

فصل اول )کلیات تحقیق) 2

‌‌۱-‌‌۱- مقدمه. 3

‌‌2-‌‌1- بیان مساله. 4

‌‌3-‌1- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-3-1- ضرورت و اهمیت نظری.. 7

2-3-1 – ضرورت و اهیمت عملی.. 7

‌‌4-‌1- اهداف تحقیق: 7

‌‌5-‌1- سوالات تحقیق.. 8

‌‌6-1- فرضیه‌های تحقیق: 9

‌‌7-1- تعریف متغیرها: 11

1-7-1- تعریف مفهومی مشارکت سیاسی: 11

2-7-1- تعریف عملیاتی مشارکت سیاسی: 11

فصل دوّم  (ادبیات و پیشینه  تحقیق) 12

1-2- مقدمه: 13

2-2- پیشینه تحقیق در جهان و ایران: 13

3-2- مبانی نظری تحقیق: 17

1-3-2- مشارکت سیاسی.. 17

2-3-2 مشارکت در لغت: 20

3-3-2- مشارکت اجتماعی و سیاسی.. 21

4-3-2- مشارکت، بی‌تفاوتی.. 22

5-3-2- اشکال مشارکت.. 24

6-3-2- مشارکت سیاسی در دنیای معاصر. 25

7-3-2- کارکردهای مشارکت.. 26

8-3-2- راهکارهایی برای مشارکت عمومی و سیاسی مردم: 26

9-3-2- ویژگی‌های مشارکت: 30

1-9-3-2- دانیل لرنر. 32

2-9-3-2- لیپست.. 33

3-9-3-2- رابرت دال. 33

4-9-3-2- ‌بیگانگی اجتماعی – سیاسی.. 35

5-9-3-2- هانتینگتن.. 36

6-9-3-2 کالینز. 37

7-9-3-2- سیمن.. 38

8-9-3-2- میلبرات و گوئل.. 39

9-9-3-2- ‌مشارکت سیاسی از دیدگاه میلبرات.. 42

4-2- بحران و مشارکت سیاسی.. 43

1-4-2- بحران سیاسی.. 44

5-2- رسانه‌ها 48

1-5-2- تعریف رسانه و اهمیت آن. 48

2-5-2- نقش رسانه‌ها در سازماندهی توسعه. 51

3-5-2- افکار عمومی و اهمیت آن ‌ 52

4-5-2- سیر تاریخی وسایل ارتباط جمعی: 53

5-5-2- تلویزیون؛ جعبه جادو. 55

6-5-2- رادیو: (Radio) ‌ 59

7-5-2- ماهواره: 61

1-7-5-2- تاریخچه بی‌بی‌سی (BBC) 61

2-7-5-2- ‌عملکرد بی‌بی‌سی فارسی.. 62

3-7-5-2- اهداف بی‌بی‌سی فارسی.. 64

4-7-5-2- ویژگی‌ها‌ی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی.. 65

5-7-5-2- اهداف اصلی تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای بی‌بی‌سی.. 66

6-7-5-2- تفاوت‌های تلویزیون  BBC با سایر رسانه‌ها‌ 66

6-2- توسعه و سند چشم انداز توسعه. 67

1-6-2- سهم رسانه در چشم انداز توسعه. 69

7-2- نقش‌های متفاوت رسانه‌ها 73

8-2- کدام رسانه؟، کدام توسعه؟ ‌‌ ‌‌ ‌Which Media ? Which development?. 77

9-2- ‌نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های سیاسی.. 80

1-9-2- رسانه‌ها و متقاعدسازی: 81

10-2- چارچوب نظری تحقیق.. 85

فصل سوم: روش شناسی.. 87

1-3- روش تحقیق.. 88

2-3- جامعه آماری.. 88

4-3- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. 88

5-3- نحوة تعیین حجم نمونه. 88

6-3- روش گردآوری اطلاعات.. 89

7-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 89

8-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ 89

9-‌3- سوالات تحقیق.. 90

‌‌10-3- فرضیه‌های تحقیق.. 91

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل داده‌ها 93

1-4- مقدمه. 94

2-4- آمارهای توصیفی متغیرهای زمینهای.. 94

1-2-4- جنسیت.. 94

2-2-4- سن.. 94

3-2-4- وضعیت تأهل.. 94

4-2-4- نوع دانشگاه 95

5-2-4- وضعیت اشتغال. 95

6-2-4- مقطع تحصیلی.. 96

3-4- آمارهای توصیفی متغیرهای اصلی.. 96

1-3-4- داشتن مقام اداری یا سیاسی.. 97

2-3-4- ‌جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری.. 98

3-3-4- عضویت فعّال دریک سازمان سیاسی.. 99

4-3-4- عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی.. 100

5-3-4- مشارکت در اجتماعات عمومی و تظاهرات.. 102

6-3-4- ‌عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی.. 103

7-3-4- عضویت انفعالی دریک سازمان شبه سیاسی.. 104

8-3-4- مشارکت دربحث‌های سیاسی غیر رسمی.. 106

9-3-4- ‌اندکی علاقه و میل به سیاست.. 107

4-4- مقایسه میانگینهای ابعاد متغیر مشارکت سیاسی در دو دانشکده 109

1-4-4- داشتن مقام سیاسی یا اداری.. 109

2-4-4- جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری.. 109

3-4-4-عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی.. 110

4-4-4-عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی.. 110

5-4-4- مشارکت دراجتماعات عمومی، تظاهرات و … 110

6-4-4-عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی.. 111

7-4-4- عضویت انفعالی دریک سازمان شبه سیاسی.. 111

8-4-4- مشارکت در بحث‌های سیاسی غیر رسمی.. 111

9-4-4-اندکی علاقه و میل به سیاست.. 112

5-4- آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 114

1-5-4- آزمون تفاوت میانگین متغیر داشتن مقام سیاسی یا اداری بر حسب دانشکده 114

2-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری بر حسب دانشکده 114

3-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعّال دریک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده 115

4-5-4- آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعّال دریک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده 116

5-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت دراجتماعات عمومی، تظاهرات و … بر حسب دانشکده 116

6-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده 117

7-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده 118

8-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت دربحث‌های سیاسی غیر رسمی بر حسب دانشکده 118

9-5-4-آزمون تفاوت میانگین متغیر اندکی علاقه ومیل به سیاست بر حسب دانشکده 119

10-5-4-آزمون تفاوت میانگین مجموع ابعاد متغیر مشارکت سیاسی دانشجویان بر حسب دانشکده 120

فصل پنجم :  جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 121

1-5- مقدمه. 122

2-5- خلاصه روش مورد استفاده 122

3-5- خلاصه چارچوب نظری مورد استفاده 122

4-5- خلاصه یافته‌های ‌تحقیق.. 125

5-5- نتیجه گیری نهایی.. 126

6-5- پیشنهادات تحقیق.. 127

1-6-5- پیشنهادات کاربردی.. 127

2-6-5- پیشنهادات پژوهشی.. 127

7-5- محدودیت‌های تحقیق.. 128

منابع فارسی.. 129

منابع انگلیسی: 134

ضمائم. 135
فهرست جداول

1-4. فراوانی جنسیت پاسخ‌گویان …………………………………………………………………………………………………………….90

2-4. آمارهای توصیفی متغیر سن ……………………………………………………………………………………………………………90

3-4. فراوانی وضعیت تاهل پاسخ‌گویان ……………………………………………………………………………………………………. 91

4-4. فراوانی نوع دانشگاه پاسخ‌گویان ……………………………………………………………………………………………………… 91

5-4. فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ‌گویان …………………………………………………………………………………………………. 92

6-4. فراوانی مقطع تحصیلی پاسخ‌گویان ………………………………………………………………………………………………….. 92

7-4. توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر داشتن مقام سیاسی ………………………………………………………………………. 93

8-4. توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر جست‌وجوی مقام سیاسی  ……………………………………………………………. 95

9-4. توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر عضویت فعال در یک سازمان سیاسی …………………………………………… 96

10-4. توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی ……………………………………. 98

11-4. توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی مشارکت در اجتماعات عمومی …………………………………………………………. 100

12-4. توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی ………………………………………. 102

13-4. توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی ………………………………… 104

14-4. توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر مشارکت در بحث‌ها‌ی سیاسی غیر رسمی ……………………………………. 106

15-4. توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر اندکی علاقه و میل به سیاست ……………………………………………………. 108

16-4. آماره‌ها‌ی توصیفی ابعاد متغیر مشارکت سیاسی در 2 دانشکده …………………………………………………. 112-  113

17-4. آزمون تفاوت میانگین متغیر داشتن مقام سیاسی بر حسب دانشکده …………………………………………………. 113

18-4. آزمون تفاوت میانگین متغیر جست‌وجوی مقام سیاسی بر حسب دانشکده ……………………………………………. 114

19-4. آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعال در یک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده ……………………………. 115

20-4. آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده ………………………. 115

21-4. آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت در اجتماعات عمومی و … بر حسب دانشکده ……………………………… 116

22-4. آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده ………………………… 117

23-4. آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده ………………………. 117

24-4. آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت در بحث‌ها‌ی سیاسی غیر رسمی و … بر حسب دانشکده ………………… 118

25-4. آزمون تفاوت میانگین متغیر اندکی میل و علاقه به سیاسیت بر حسب دانشکده …………………………………….. 119

26-4. آزمون تفاوت میانگین مجموع ابعاد متغیر مشارکت سیاسی بر حسب دانشکده ……………………………………… 119

1-5. خلاصه نتایج فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 122

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شبکه ماهواره‌ای[1] فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران انجام شد. در همین راستا، از هر یک از دانشکده­های موجود یک گروه انتخاب شده و در تحقیق شرکت کردند. روش مورد استفاده در این تحقیق روش اسنادی، کتابخانه‌ای، پرسشنامه‌ای بوده است. لذا قسمتی از اطلاعات تحقیق مربوط به ‌چارچوب نظری و چارچوب تجربی تحقیق از طریق مطالعه متون مرتبط استخراج شد. بخشی دیگر نیز از طریق پرسشنامه و با رجوع به نمونه‌ها‌ی انتخاب شده جمع‌آوری گردید.

در این تحقیق از دیدگاه لیستر میلبرات در چهارچوب نظری استفاده شد و تئوری وی به عنوان مبنای جمع­آوری اطلاعات در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت.

همان‌طور که از یافته­های توصیفی برمی­آید، مشارکت سیاسی با ابعاد 9 گانه‌اش دارای تفاوت­ها و شباهت­هایی در دو دانشکده بوده است که در اکثر ابعاد،  میانگین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیشتر از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه بود و می‌توان نتیجه گرفت که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشارکت بیشتری نسبت به دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه دارند. این امر علل گوناگونی می‌تواند داشته باشد از جمله استفاده از رسانه‌ای همچون BBC. البته چون تحقیق حاضر مقایسه­ای بوده و علی نیست، نمی‌توان بر روی علل بحث زیادی کرد. تنها می‌توان این امر را در نظر گرفت که این میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویانی بوده است که مخاطب رسانه فارسی زبان BBC بوده­اند.

مقدمه
نظام‌های سیاسی بر پایه‌ی اعتماد عمومی و اراده‌ی مردم استوار می‌گردند و استمرار و اقتدار آن‌ها وابسته به مشارکت و دخالت مردم است. این مشارکت در قالب‌های مختلفی شکل می‌گیرد، از جمله شرکت مردم در انتخابات و همه‌پرسی‌ها و حساسیت نسبت به نوع جریان امور در کشور و میزان دلبستگی آن‌ها به نظام حاکم بر جامعه و حمایت از آن، در جوامع مدرن این مشارکت در قالب احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی هدایت می‌شود.

دموکراسی در معنا‌ی کنونی آن، تنها نظام سیاسی است که حضور شهروندان در عرصه سیاست و مداخله آنان در امور حکومتی را به عنوان حق شهروندی به رسمیت شناخته است. ماکس وبر معتقد است که دموکراسی به نظام سیاسی گفته می‌شود که در آن مردم، مشارکت کننده در نظام حکومتی به شمار می‌آیند و نه افراد منفعل، و کلیه مفهوم مشارکت در معنای شهروند بودن است. در دیدگاه وبر، شهروند بودن به معنای توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری و تنظیم سیاست‌ها و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران است.

مشارکت سیاسی یکی از مفاهیم رایج در حوزه سیاست است. زمانی که بحث از توسعه در این حوزه به میان می‌آید مشارکت سیاسی به عنوان یکی از پر کاربرد‌ترین مفاهیم بر جستگی خاصی دارد و عموماً از آن به عنوان مولفه اصلی توسعه سیاسی نام می‌برند. اگر توسعه سیاسی را فرایندی بنامیم که از طریق آن زمینه‌های لازم برای نهادینه کردن مشارکت سیاسی و در پی آن تواناسازی یک نظام سیاسی و در پی آن تواناسازی یک نظام سیاسی میسر می‌شود، کشور‌های مختلف بر این اساس در سطوح متفاوت قرار می‌گیرند.

کاهش مشارکت سیاسی در جامعه به معنای ایجاد جدایی و انفصال بیشتر بین مردم و سیستم سیاسی است. این وضعیت در نهایت در برنامه‌ریزی‌های اساسی برای اداره جامعه و ثبات و سازماندهی اجتماعی اختلال ایجاد کرده است و با ایجاد تنش‌ها و بحران‌ها از انجام برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممانعت به عمل می‌آورد. افزایش مشارکت سیاسی در جامعه می‌تواند در ایجاد تعادل و هماهنگی لازم نقش بسیار مثبتی را ایفا نماید.

تعداد صفحه : 145

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com