پایان نامه ارشد رشته ارتباطات: نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک در ایران تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه‌های مدیران و کارشناسان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

با عنوان : نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک در ایران تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه‌های مدیران و کارشناسان

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان:

نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک در ایران تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه‌های مدیران و کارشناسان

استاد راهنما:

دکتر سید رضا نقیب السادات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 6

1-2-1 ضرورت و اهمیت علمی یا نظری: 6

1-2-2 ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی: 7

مقدمه: 10

2-1- بخش اول: تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان. 10

2-1-1- تاریخچه روابط عمومی در جهان. 10

2-1-1-1- روابط عمومی در آغاز قرن بیستم. 11

2-1-1-2- جنگ جهانی اول(1918- 1914) 13

2-1-1-3- در فاصله بین دو جنگ جهانی. 14

2-1-1-4- جنگ جهانی دوم ( 1945- 1939 ) 14

2-1-2- تاریخچه روابط عمومی در ایران. 15

2-1-2-1- روابط عمومی از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ ایران و عراق (1979 – 1988.م ) 17

2-1-2-2- روابط عمومی پس از جنگ ایران و عراق. 17

2-1-2-3 موقعیت روابط عمومی در ایران کنونی. 18

2-1-3- انقلاب ارتباطات، ظهور جوامع اطلاعاتی و تحول روابط عمومی. 19

2-1-3-1- جهانی شدن و تحول روابط عمومی در اقتصاد جدید. 19

2-2- بخش دوم: تعریف مفاهیم پژوهش… 21

2-2-1- تعاریف روابط عمومی: 21

2-2-2- ویژگیهای روابط عمومی: 24

2-2-3- نقشها و وظایف روابط عمومی. 25

2-2-3-1- وظایف درون سازمانی. 25

2-2-3-2- وظایف برون سازمانی. 26

2-2-4- انواع روابط عمومی: 27

2-2-5- نقش ها و وظایف کارشناسان روابط عمومی. 28

جدول2-1 : نقش کارگزاران روابط عمومی در سازمان و ارتباط آن با الگوهای 4 گانه. 29

2-2-6- موانع و مشکلات ساختاری روابط عمومی در ایران از دید کارشناسان و استادان ارتباطات.. 31

2-2-7- روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی. 33

2-2-8- روابط عمومی الکترونیک.. 35

2-2-8-1 روابط عمومی آنلاین. 36

2-2-8-2- روابط عمومی سایبر. 36

2-2-8-3- روابط عمومی اینترنتی. 37

2-2-8-4- روابط عمومی مجازی.. 37

2-2-9- فرآیندهای کلیدی روابط عمومی. 39

جدول2-2 : فرایندهای کلیدی روابط عمومی. 39

2-2-9-1- تحقیق در روابط عمومی. 39

جدول 2- 3 : تحقیق و چهارمدل روابط عمومی گرونیک.. 41

2-2-9-2- برنامه ریزی.. 41

2-2-9-2-1- وسعت وظایف روابط عمومی. 42

2-2-9-2-2- روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها: 42

2-2-9-2-3- روابط عمومی و تبلیغات: 43

جدول 2- 5. مزایا و معایب وسایل تبلیغاتی. 45

2-2-9-3- تامین منابع. 47

2-2-9-3-1- اندازه و تعداد کارکنان روابط عمومی. 47

2-2-9-4- اجرا 49

2-2-9-5- ارزیابی. 49

جدول 2- 6 . ضرورت ارزیابی در تحقیقات روابط عمومی بر اساس مطالعات IPRA.. 50

2-2-9-5-1- ارزیابی قبل از اجرا 50

2-2-9-5-2- ارزیابی بعد از اجرا 50

2-2-9-5-3- موانع و متدهای ارزیابی روابط عمومی. 51

2-2-10- روابط عمومی و سازمان ها 51

2-2-10-1- جایگاه روابط عمومی در میان سازمان ها 51

2-2-10-2- تئوری سیستمها، انواع سازمانها و عملکرد روابط عمومی آنها 52

2-2-10-2-1- تفاوت نظام ها: 54

2-2-10-2-2- نقش روابط عمومی سازمان در تناسب تئوری سیستم ها 55

2-2-10-3- نقش روابط عمومی در قالب تئوری سیستم ها 57

2-2-10-4- روابط عمومی و مدیریت دانایی. 57

2-2-10-4-1- یادگیری سازمانی، اصول سازمان یادگیرنده 58

2-2-11- روابط عمومی و مدیریت استراتژیک.. 59

2-2-12- مدیریت ارتباط با مشتری.. 61

2-2-12-1- راهبرد مشتری محوری و رضایت مشتری.. 62

2-2-12-1-1- سنجش رضایت مشتری، مدل فریمن یا ذی نفعان. 63

جدول 2-7: ذی نفعان مطرح برای سازمان ها 63

2-2-13- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی در سازمان. 64

2-2-13-1- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی. 64

2-2-13-2- مفهوم سهامدار، روابط سهامداران و عملکرد روابط عمومی: 66

روابط عمومی مالی. 66

جدول 2-8 مدل سه مرحله ای روابط عمومی سازمانی. 68

2-2-13-3- استراتژی روابط عمومی در سازمان. 68

2-2-13-4- موسسات اقتصادی و روند آتی روابط عمومی. 69

2-2-14- روابط عمومی و نظام بانکداری.. 69

2-2-15- بانکداری الکترونیکی. 70

2-2-15-1- تعریف بانکداری الکترونیک: 72

2-2-15-2- خدمات بانکداری الکترونیک: 74

2-2-15-3- اجزای بانکداری الکترونیک در ایران: 74

2-2-15-4- کانالهای ارائه خدمات الکترونیکی: 75

2-2-15-4-1- بانکداری خانگی: 75

2-2-15-4-2- بانکداری مبتنی بر صفحات وب: 76

2-2-15-4-3- بانکداری مبتنی بر ماشین های خودپرداز: 76

2-2-15-4-4- بانکداری تلفنی: 76

2-2-15-4-5- خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون: 77

2-2-15-4-6- بانکداری اینترنتی: 77

2-2-15-4-7- بانکداری از طریق موبایل(موبایل بانک): 78

2-2-15-5- انواع بانکداری الکترونیک: 78

2-2-15-6- مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی: 79

2-2-15-6-1- مزایای بانکداری الکترونیکی: 79

2-2-15-6-2- معایب بانکداری الکترونیکی: 80

2-2-15-7- اصول بانکداری الکترونیک.. 81

2-2-15-7-1- مشتری مداری: 81

2-2-15-7-2- ایجاد تنوع درابزارهای خدمات رسانی: 81

2-2-15-8- بانکداری الکترونیک در ایران. 82

2-2-15-9- بررسی میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در ایران. 83

2-2-15-9-1- ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار. 83

2-2-15-9-2- ایران و چالشهای نوین صنعت بانکداری الکترونیکی: 84

2-3- بخش سوم: نظریه های تحقیق. 84

2-3-1- رویکردهای نظری.. 84

2-3-1-1- مدلهای چهارگانه گرونیک و هانت.. 84

2-3-1-2- نظریه تعالی سازمانی: 91

2-4- بخش چهارم: پژوهشهای پیشین. 93

2-4-1- تحقیقات داخلی: 94

2-4-2- تحقیقات خارجی: 96

2-5- چهارچوب نظری.. 98

2-5-1- الگوی هانت و گرانیک.. 98

2-5-2- نظریه تعالی. 98

2-6- فرآیند فرموله کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق. 99

3-1 شمای تحقیق. 105

3-2 بیان سوالها و فرضیه های تحقیق. 105

3-3 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 106

3-4 روش تحقیق. 113

3-5- تکنیک تحقیق. 114

3-6- جامعه آماری.. 114

3-7 برآورد حجم نمونه. 115

3-8- روش نمونه گیری.. 116

3-9- واحد تحلیل. 116

3-10- رویه جمعآوری اطلاعات.. 116

3-11- سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 117

3-12- تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات.. 117

3-13- محدوديتهاي روش شناختي پژوهش… 117

3-14- سنجش اعتماد 117

3-15- اعتبار. 118

مقدمه: 123

الف- توصیف یافته‎ها 124

جدول شماره 1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اهمیت به روابط‎عمومی به عنوان ابزار فرهنگ‎سازی.. 124

جدول شماره 2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تشکیل بانک اطلاعاتی. 124

جدول شماره3 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فناوری‎های نوین اطلاعات و ارتباطات.. 124

جدول شماره4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روابط‎عمومی الکترونیک و انعکاس پیشنهادات.. 125

جدول شماره 5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارائه خدمات با کیفیت.. 125

جدول شماره 6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افکار عمومی. 125

جدول شماره 7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اطلاع‌رسانی. 126

جدول شماره 8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتبار سازمان. 126

جدول شماره9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارتباط درون سازمانی. 126

جدول شماره10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرهنگ سازمانی. 127

جدول شماره 11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انتشار نشریه. 127

جدول شماره 13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بانکداری الکترونیک.. 128

جدول شماره14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استقبال از خدمات.. 128

جدول شماره 15- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب بخش متولی تغذیه محتوای سایت.. 128

جدول شماره 16- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب علت حضور مدیر روابط‎عمومی در جلسات مدیران سطح بالای بانک.. 129

جدول شماره 17- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت روابط‌عمومی. 130

جدول شماره 18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت ارتباط با مشتری.. 130

جدول شماره 19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت بازاریابی. 130

جدول شماره 20- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت تبلیغات.. 131

جدول فراوانی شماره 21- توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از تحقیق افکارسنجی. 131

جدول فراوانی شماره 22- توزیع پاسخگویان بر حسب روش تحقیقات مورد استفاده 131

جدول فراوانی شماره 23، توزیع پاسخگویان برحسب نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تعداد پرسنل روابط‎عمومی. 132

جدول فراوانی شماره 24- توزیع پاسخگویان بر حسب حذف مکاتبات اداری.. 133

جدول فراوانی شماره 25- توزیع پاسخگویان بر حسب دسترسی به موقع به اطلاعات.. 133

جدول فراوانی شماره 26- پاسخگویان بر حسب تقسیم کار و تخصصی شدن امور. 134

جدول فراوانی شماره 27- توزیع پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط بدون مراجعه. 134

جدول فراوانی شماره 28- توزیع پاسخگویان بر حسب انجام وظایف فارغ از محدودیت مکان. 135

جدول فراوانی شماره 29-توزیع پاسخگویان بر حسب جلوگیری از اتلاف ساعات انجام کار. 135

جدول فراوانی شماره 30- توزیع پاسخگویان بر حسب رضایت پرسنل از سهولت ارتباطات سازمانی. 136

جدول فراوانی شماره 31- توزیع پاسخگویان بر حسب وجود بانکداری مبتنی بر صفحات وب.. 136

جدول فراوانی شماره 32- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر صفحات وب.. 137

جدول فراوانی شماره 33- توزیع پاسخگویان بر حسب بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز. 137

جدول فراوانی شماره 34- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز. 138

جدول فراوانی شماره 35- پاسخگویان بر حسب بانکداری تلفنی. 138

جدول فراوانی شماره 36- پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری تلفنی. 139

جدول فراوانی شماره 37- پاسخگویان بر حسب بانکداری اینترنتی.. 139

جدول فراوانی شماره 38- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری اینترنتی.. 139

جدول فراوانی شماره 39- توزیع پاسخگویان بر حسب موبایل بانک.. 140

جدول فراوانی شماره 40-توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به موبایل بانک.. 140

جدول فراوانی شماره 41- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر صفحات وب.. 141

جدول فراوانی شماره 42- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر خودپرداز. 141

جدول فراوانی شماره 43- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری تلفنی. 142

جدول فراوانی شماره 45- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری اینترنتی. 142

جدول فراوانی شماره 46- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری موبایل. 143

جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک.. 144

جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک.. 144

جدول فراوانی شماره 48- توزیع پاسخگویان برحسب سن. 145

جدول فراوانی شماره 49- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت.. 146

جدول فراوانی شماره 50- توزیع پاسخگویان برحسب پست سازمانی. 146

جدول فراوانی شماره 51- توزیع پاسخگویان برحسب سابقه کار. 147

جدول فراوانی شماره 53- توزیع پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی. 149

جدول فراوانی شماره 54- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تسلط به کامپیوتر. 150

ب. تحلیل یافته‎ها 151

جدول شماره 55- رابطۀ بین پست سازمانی و دیدگاه به نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک.. 151

جدول شماره 56- آزمون تی با دو گروه مستقل(مقایسه میانگین دیدگاه نسبت به نقش درون سازمانی روابط‎عمومی بین کارشناسان و مدیران ) 153

جدول شماره 57- آزمون تی با دو گروه مستقل(مقایسه میانگین دیدگاه نسبت به نقش برون سازمانی روابط‎عمومی بین کارشناسان و مدیران ) 154

جدول شماره 58- رابطه بین «نقش حمایتی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 154

جدول شماره 59- رابطه بین «نقش اطلاع‎رسانی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 156

جدول شماره 60- رابطه بین «نقش تبلیغاتی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 157

مقدمه: 162

5-2- جمع بندی: 162

5-2-1- جمع بندی توصیف یافته ها 162

5-2-2- جمع بندی تحلیل یافته ها 167

فهرست جداول

جدول2-1 : نقش کارگزاران روابط عمومی در سازمان و ارتباط آن با الگوهای 4 گانه. 29

جدول2-2 : فرایندهای کلیدی روابط عمومی.. 39

جدول 2- 3 : تحقیق و چهارمدل روابط عمومی گرونیک… 41

جدول 2- 5. مزایا و معایب وسایل تبلیغاتی.. 45

جدول 2- 6 . ضرورت ارزیابی در تحقیقات روابط عمومی بر اساس مطالعات IPRA.. 50

جدول 2-7: ذی نفعان مطرح برای سازمان ها 63

جدول 2-8 مدل سه مرحله ای روابط عمومی سازمانی.. 68

جدول شماره 1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اهمیت به روابط‎عمومی به عنوان ابزار فرهنگ‎سازی.. 124

جدول شماره 2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تشکیل بانک اطلاعاتی.. 124

جدول شماره3 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فناوری‎های نوین اطلاعات و ارتباطات.. 124

جدول شماره4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب روابط‎عمومی الکترونیک و انعکاس پیشنهادات.. 125

جدول شماره 5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارائه خدمات با کیفیت.. 125

جدول شماره 6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افکار عمومی.. 125

جدول شماره 7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اطلاع‌رسانی.. 126

جدول شماره 8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتبار سازمان. 126

جدول شماره9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارتباط درون سازمانی.. 126

جدول شماره10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرهنگ سازمانی.. 127

جدول شماره 11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انتشار نشریه. 127

جدول شماره 13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بانکداری الکترونیک… 128

جدول شماره14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب استقبال از خدمات.. 128

جدول شماره 15- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب بخش متولی تغذیه محتوای سایت.. 128

جدول شماره 16- توزیع فراوانی پاسخگویان برجسب علت حضور مدیر روابط‎عمومی در جلسات مدیران سطح بالای بانک    129

جدول شماره 17- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت روابط‌عمومی.. 130

جدول شماره 18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت ارتباط با مشتری.. 130

جدول شماره 19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت بازاریابی.. 130

جدول شماره 20- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت تبلیغات.. 131

جدول فراوانی شماره 21- توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از تحقیق افکارسنجی.. 131

جدول فراوانی شماره 22- توزیع پاسخگویان بر حسب روش تحقیقات مورد استفاده 131

جدول فراوانی شماره 23، توزیع پاسخگویان برحسب نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تعداد پرسنل روابط‎عمومی   132

جدول فراوانی شماره 24- توزیع پاسخگویان بر حسب حذف مکاتبات اداری.. 133

جدول فراوانی شماره 25- توزیع پاسخگویان بر حسب دسترسی به موقع به اطلاعات.. 133

جدول فراوانی شماره 26- پاسخگویان بر حسب تقسیم کار و تخصصی شدن امور. 134

جدول فراوانی شماره 27- توزیع پاسخگویان بر حسب برقراری ارتباط بدون مراجعه. 134

جدول فراوانی شماره 28- توزیع پاسخگویان بر حسب انجام وظایف فارغ از محدودیت مکان. 135

جدول فراوانی شماره 29-توزیع پاسخگویان بر حسب جلوگیری از اتلاف ساعات انجام کار. 135

جدول فراوانی شماره 30- توزیع پاسخگویان بر حسب رضایت پرسنل از سهولت ارتباطات سازمانی.. 136

جدول فراوانی شماره 31- توزیع پاسخگویان بر حسب وجود بانکداری مبتنی بر صفحات وب.. 136

جدول فراوانی شماره 32- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر صفحات وب.. 137

جدول فراوانی شماره 33- توزیع پاسخگویان بر حسب بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز. 137

جدول فراوانی شماره 34- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری مبتنی بر ماشینهای خودپرداز. 138

جدول فراوانی شماره 35- پاسخگویان بر حسب بانکداری تلفنی.. 138

جدول فراوانی شماره 36- پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری تلفنی.. 139

جدول فراوانی شماره 37- پاسخگویان بر حسب بانکداری اینترنتی.. 139

جدول فراوانی شماره 38- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به بانکداری اینترنتی.. 139

جدول فراوانی شماره 39- توزیع پاسخگویان بر حسب موبایل بانک… 140

جدول فراوانی شماره 40-توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اهمیت به موبایل بانک… 140

جدول فراوانی شماره 41- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر صفحات وب.. 141

جدول فراوانی شماره 42- توزیع پاسخگویان برحسب میزان موفقیت بانک در بانکداری مبتنی بر خودپرداز. 141

جدول فراوانی شماره 43- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری تلفنی.. 142

جدول فراوانی شماره 45- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری اینترنتی.. 142

جدول فراوانی شماره 46- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان موفقیت بانک در بانکداری موبایل. 143

جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک… 144

جدول فراوانی شماره 47- توزیع پاسخگویان بر حسب نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک… 144

جدول فراوانی شماره 48- توزیع پاسخگویان برحسب سن.. 145

جدول فراوانی شماره 49- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت.. 146

جدول فراوانی شماره 50- توزیع پاسخگویان برحسب پست سازمانی.. 146

جدول فراوانی شماره 51- توزیع پاسخگویان برحسب سابقه کار. 147

جدول فراوانی شماره 53- توزیع پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی.. 149

جدول فراوانی شماره 54- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تسلط به کامپیوتر. 150

جدول شماره 55- رابطۀ بین پست سازمانی و دیدگاه به نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک… 151

جدول شماره 56- آزمون تی با دو گروه مستقل(مقایسه میانگین دیدگاه نسبت به نقش درون سازمانی روابط‎عمومی بین کارشناسان و مدیران ) 153

جدول شماره 57- آزمون تی با دو گروه مستقل(مقایسه میانگین دیدگاه نسبت به نقش برون سازمانی روابط‎عمومی بین کارشناسان و مدیران ) 154

جدول شماره 58- رابطه بین «نقش حمایتی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 154

جدول شماره 59- رابطه بین «نقش اطلاع‎رسانی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 156

جدول شماره 60- رابطه بین «نقش تبلیغاتی روابط‎عمومی» و «نقش روابط‎عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک» 157

چکیده:

نظام‌هاي بانكي به عنوان نهاد‌هايي كه با موضوع توسعه در ابعاد جهاني، اقتصاد خدماتي دانش محور و فناوري اطلاعات ارتباط مستقیم دارند، خواه ناخواه براي تطبيق خود با شرايط بازار و عقب نماندن از رقابت بسيار سخت در ارايه خدمات به مشتريان، چاره‌اي جز گرويدن به جنبش كاربردي كردن فناوري اطلاعات در خدمات بانكداري ندارند.

حاصل اين تلاش همه جانبه برای نظام بانکی رسيدن به مفهوم جديدي براي عصر اطلاعات است که منجر به نام بانكداري الكترونيك شده است؛ پدیده ای که در شرایط کنونی نه تنها یک ضرورت که یک الزام غیر قابل انکار است .

در این تحقیق نقش روابط عمومی در توسعه بانکداری الکترونیک بررسی شد و به مقایسه تطبیقی دیدگاه مدیران با کارشناسان پرداخته شد.

این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از تکنیک پرسشنامه ای انجام و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. به این ترتیب 384 پرسشنامه بین مدیران و کارمندان روابط عمومی 8 بانک دولتی و خصوصی توزیع شد. این توزیع بر اساس روش نمونه گیری تلفیقی و ترکیبی انجام شد.

بر اساس نتایج تحقیق نسبت بسیار زیادی از پاسخ دهندگان نقش روابط عمومی را در توسعه بانکداری الکترونیک زیاد دانسته اند که نشاندهنده این است، فناوري­های اطلاعاتی مرزهاي فكري و عملي را در جوامع سنتي متحول و زمينه مناسبي براي رشد اندیشه، خلاقيت و پويايي بخشيدن به كسب و كار فراهم کرده است.

مقدمه:

در جامعه ای که خواهان دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، اطلاع یابی از نیازهای افراد جامعه، اطلاع رسانی و پاسخگویی دقیق به آنها از اقدامات اساسی و ضروری در جهت نیل به موفقیت و کارآمدی در سازمان­ها و نهادها محسوب می گردد. از اینرو ایجاد یک واحد روابط عمومی پویا، قوی و شبکه ارتباطی درون- برون سازمانی می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. چنانچه خدمات نوین، برنامه ها، اهداف، عملکرد، قوانین و مقررات سازمان­های مختلف، پیوسته از کانال روابط عمومی در اختیار همگان قرار گیرند، علاوه بر شناخته شدن سازمان در جامعه و امکان دریافت نظرات و ایده های سازنده از سوی کارمندان و نیز مراجعه کنندگان، در بسیاری از هزینه های فرصتی و مالی فعلی صرفه جویی شده و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه با رضایت خاطر مخاطبان و اعتماد آنها به سازمان، همراه خواهد شد. در این فصل کلیات تحقیق حاضر بیان می شود. بر این اساس، ابتدا مسئله اصلی پژوهش و ضرورت بررسی آن از دو جنبه نظری و عملی معرفی و تشریح می گردد. در ادامه اهداف اصلی و اساسی تحقیق مطرح خواهند شد.

تعداد صفحه : 210

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]