پایان نامه ارشد رشته ارتباطات: تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد(مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

عنوان : تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد(مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)

دانشگاه سوره

دانشكده فرهنگ وارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تبليغ وارتباطات فرهنگي

عنوان:

تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور و رابطه آن با ميزان دينداري افراد(مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)

استاد راهنما:

دکتر زهرا طاهري پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1. مقدمه……………………………………….2

1.1 بيان مسله وضرورت تحقیق.. 10

1.2 اهداف تحقيق   11

1.3 تعريف مفاهيم و متغيرهاي تحقيق.. 14

1.3.1 شبكه هاي اجتماعي (متغير مستقل)  14

1.3.2 ميزان استفاده از شبكه اي هاي اجتماعي.. 10

1.3.3 تلفن همراه 14

1.3.4 شبكه هاي موبايلي  14

1.3.5 دین ودينداري (متغيير وابسته) 15

1.3.6 دینداری   15

2. ادبیات پژوهش 17

2.1 مباني نظري پژوهش…. 17

2.2 پيشينه تحقيق.. 23

2.3 نتيجه گيري بخش مباني نظري.. 25

2.4 چارجوب نظري تحقيق.. 26

2.5 نظریه ساخت بندي گيدنز. 26

2.5.1 نظریه جامعه شبکه ای کاستلز. 27

2.5.2 نظریه استفاده و خشنودی.. 28

3. روش انجام کار……………………………… 31

3.1 شمای تحقیق.. 31

3.2 فرضيه ها 32

3.3 روش تحقیق.. 32

3.4 روایی و پایایی تحقیق.. 32

3.5 جامعه آماری.. 33

3.6 واحد نمونه گیری.. 33

3.7 واحد آماری.. 33

3.8 روش نمونه گیری.. 33

3.9 رویه جمع آوری اطلاعات.. .. .. 30

4. تحلیل و توصیف یافته های تحقیق………………………………36

4.1 مقدمه. .. 36

4.1.1 توصيف یافته‌ها  36

4.1.2 آمار توصیفی..  37

4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها   37

4.1.4 بررسی متغیرهای تحقیق وابعاد آن  . 34

4.1.5 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه هاي اجتماعي موبايلي.. ..38

4.1.6 جدول فراوانی توصیف واستنباط سؤالات پرسشنامه.   43

4.1.7 بررسی نرمال بودن.. 116

4.1.8 آزمون فرضیه های پژوهش…. 117

4.1.9 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی.. 123

4.1.10 رگرسیون خطی فرضیه‌ها 124

4.1.11 جمع بندی ونتیجه گیری.. 126

4.1.12 جمع بندی توصیف‌ها 127

4.1.13 جمع بندي تحليل یافته‌ها 130

5. نتیجه گیری ومنابع…………………………………….137

5.1 نتيجه گيري كلي.. 137

5.2 پیشنهادات.. 140

5.3 منابع وماخذ. 141

5.4 پیوست‌ها 148

5.4.1 پرسشنامه. 148

5.4.2 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران.. 148

 

4.1 مقدمه…………….. 36

4.1.1 توصيف یافته‌ها …………………………36

4.1.2 آمار توصیفی.. …………………………37

4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها …………………………37

جدول (4-1-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس….. 37

جدول (4-1-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي… 38

جدول (4-1-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل سكونت…. 39

جدول (4-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميانگين سن… 40

جدول (4-1-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه كار. 41

جدول (4-1-6) توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد.. 42

4.1.4 جدول توصیف یافته ها ……………………… 43

جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان توکل به خدا 43

جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان علاقه به دين اسلام. 44

جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن.. 44

جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی… 45

جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت…. 45

جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامي… 46

جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی… 46

جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان.. 47

جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت…. 47

جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه. 48

جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی… 48

جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا 49

جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبايلي… 49

جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی… 50

جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای حضور درشبكه های اجتماعي موبايلي… 50

جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعي در شبكه های اجتماعي موبايلي… 51

جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی… 51

جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی… 52

جدول (4-1- 26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیدا كردن دوستان جديد در شبکه های اجتماعی… 52

جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی… 53

جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی… 54

جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات درتکنولوژی درشبکه های اجتماعی موبایلی… 55

جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب تأثیر فناوري در تغيير هويت وارزشهای معنوی… 56

جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان واقعي بودن محتواي شبكه هاي اجتماعي… 56

جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گويان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی… 57

جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبكه هاي اجتماعي بردينداري كاربران.. 57

جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی… 58

2.4 تحلیل یافته ها 58

آزمون کای اسکور. 58

جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعي موبایلی درمیزان دینداری…. 60

آزمون کای اسکور. 60

جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………. 66.

جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……….. 70

جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در. 72

آزمون کای اسکور. 72

جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری… 74

آزمون  کای اسکور. 74

جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری…….. 76

آزمون کای اسکور. 76

جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری…. 78

آزمون کای اسکور. 78

جدول (4-2- 48) رابطه بين ميزان شركت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 80

آزمون کای اسکور. 80

جدول (4-2- 49) رابطه بين ميزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 82

آزمون کای اسکور. 82

جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه. 84

آزمون کای اسکور. 84

جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی        در میزان دینداری   86

آزمون کای اسکور. 86

جدول (4-2- 52) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……. 88

آزمون کای اسکور. 88

جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری90

آزمون کای اسکور. ..90

جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری… ..92

آزمون کای اسکور. ..92

جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسيله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری… …96

آزمون کای اسکور. …96

جدول (4-2- 58) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری… ..98

آزمون کای اسکور. ..98

جدول (4-2- 59) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری… 100

آزمون کای اسکور. 100

جدول (4-2- 60) رابطه بين تأیید باروهاي افراد در شبكه هاي اجتماهي توسط دوستان مجازي با ميزان دينداري… 102

آزمون کای اسکور. 102

جدول (4-2- 61) رابطه بين اعتماد به تكنولوژي و ارزيابي پاسخگويان استفاده كنندگان شبكه هاي اجتماعي موبايلي با ميزان دينداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

آزمون کای اسکور. 100

جدول (4-2-62) رابطه بين ميزان مشاركت در شبكه هاي اجتماعي و ميزان دينداري… 106

آزمون کای اسکور. 106

آزمون کای اسکور. 108

جدول (4-2- 64) رابطه بين ميزان اعتماد به محتواي شبكه هاي اجتماعي و ارزيابي پاسخگويان دراستفاده از شبكه هاي اجتماعي در ميزان دينداري……….. 110

آزمون کای اسکور. 110

جدول (4-2- 65) رابطه بين تأثیر فناوري در تغيير هويت و ارزش‌های ديني و ارزيابي پاسخگويان در استفاده از شبكه هاي اجتماعي در ميزان دينداري…….. 112

آزمون کای اسکور. 112

جدول (4-2- 66) رابطه بين تأثیر شبكه هاي اجتماعي موبایلی  برميزان دينداري كاربران.. 114

آزمون کای اسکور. 114

جدول شماره (4-2-67): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها 116

4.1.5 آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………… 117

جدول (4-2- 68) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول.. 117

جدول (4-2-69) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اول.. 118

جدول (4-2- 70) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم. 119

جدول (4-2-71) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه دوم تحقیق… 120

جدول (4-2-73) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه واقعی بودن مشخصات کاربران و میزان دینداری… 122

جدول (4-2- 74) نتایج تجزیه وتحلیل شاخص های متغیر مستقل و وابسته. 122

جدول (4-2-75) آزمون همبستگی اسپیرمن… 123

جدول 4.1.6 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی… …………………………….123

جدول (4-2-76) رابطه متغیرهای وابسته با میزان دینداری و شبکه هاي اجتماعي………………………………………………124

جدول4.1.7 رگرسیون خطی فرضیه‌ها ……………………. ……..124

جدول (4-2- 77) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مؤلفه های شبکه اجتماعی موبایل و دینداری…………………………… 125

جدول 4.1.8 جمع بندی ونتیجه گیری  . …………………………..126

4.1.9 جمع بندی توصیف‌ها …………………………….127

4.1.10 جمع بندي تحليل یافته‌ها ……………………………130

5. نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………137

5.1 نتيجه گيري كلي…………………………………………………………………………………………………………..137

5.2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

5.3 منابع وماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………141

5.4 پیوست‌ها                                                                                                                          148

5.4.1 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران.. ………………………148

5.4.2 پرسشنامه. ……………………..14

چکیده

با ورود وگسترش شبکه های اجتماعی موبایلی زمینه ارتباط بیشتر افراد در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است ازآنجائی که اطلاعات دقیقی از استفاده کاربران از این شبکه‌ها مشخص نیست. این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل محور ورابطه آن با ميزان دينداري از ديدگاه كارمندان سازمان حفاظت محيط زيست كشور انجام گرفته و درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا شبكه هاي اجتماعي موبايلي به عنوان يك رسانه فرا نوين باتوجه به تغییر بستر شکل گیری وكاربردها متفاوت چقدر درارتباط با ميزان دينداري افراد ايفاي نقش می‌کند؟ جامعه آماري را كارمندان سازمان حفاظت محيط زيست كشور درسال 1393 تشكيل می‌دهد. روش نمونه گيري سیستماتیک با روش پيمايشي و تکنیک پرسشنامه از تعداد 250 نفر نظرسنجي به عمل آمده است. از نظريه هاي جامعه شبکه ای كاستلز، ساخت بندي گيدنز، استفاده وخشنودي كارتز دراين پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه ها می‌باشد. بین استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری کارکنان رابطه وجود دارد. بدین معنا دیدگاه افراد و شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری آنان درحد متوسط تأثیر گذار می‌باشد. طبق مقدار بتای شاخص های مدت زمان حضور روزانه کاربران در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران معنادار شده است. این سه شاخص می‌تواند میزان تأثیر در دینداری را پیش بینی نماید، ضریب تعیین مدل که مقدار آن برابر است با 0.11 به معنای اینست که 0.11 از تغییرات در میزان دینداری توسط شاخص های مدت زمان حضور در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران به طور توأم تبیین می‌شود. و متغير ميزان استفاده از شبکه‌ها با بتاي 42 درصد بيشتر از ساير متغيرهاي مستقل بردينداري افراد تأثیر می‌گذارد جهت تأثیر آن هم منفي است.

مقدمه
درعصرارتباطات، فناوری و اینترنت جز لاینفک زندگی بشر شده است. روند افزایشی تعداد کاربران اینترنت توسعه ارتباطات،اطلاعات ازجمله شواهدی موجود در تاثیرگذاری سریع این پدیده ارتباطی درجهان امروز است (ابراهیمی،3:1379). اينترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه ای دانست که تاکنون به دست بشر طراحی و اجرا گردیده است و ریشه این شبکه نخستین بار با عنوان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی درقالب امروزی در سال ۱۹۶۰ در دانشگاه ایلی نویز در متحده امریکا مطرح شد. درسال ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس sxDegrees.com “شش درجه”راه‌اندازی شد. كه به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا آن‌ها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند، البته موفق نشد و بعد از سه سال متوقف گرديد (افتاده،5:1390). درهمین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک مارک زاکربرگ،2004 درخوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد. هدف زاكربرگ ايجاد دسترسي آزاد به داده هاي اساسي تلفن همراه است.

سايت البته قبل از اين سایت‌ها هاي مانند(ملاقات و انجمن‌ها و شبكه همکلاسی‌ها) كه امكان ارتباط با دوستان را به كاربران می‌داند اما تنها سايتي كه اين دو ويژگي را باهم داشت سايت شش درجه بود كه به عنوان اولين شبكه اجتماعي شناخته شد. اين سايت با ارتقاي امكانات كاربران زيادي جذب كرد اما بعد سال 2000 به علت استفاده نادرست كاربران مسدود شد (اكبري،4:1390). اگرپیدایش اینترنت را در پایان هزاره دوم مهم‌ترین رویداد تاریخ بشریت بدانیم، می‌توان ظهور شبکه های اجتماعی را از بزرگ‌ترین آثار این پدیده درآغاز هزاره سوم دانست. یک شبکه اجتماعی، مجموعه­ای از سرویس­های مبتنی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم می‌آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند، یا دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار كرده، منابع خود رابا آن‌هابه اشتراک بگذارند (بويد وايسون،212:2007). تعامل در رسانه نوين از نوع تعامل بدون تقابل است. به بيان ديگر تقابل افراد در فضاي مجازي، از نوع تقابل درمحيط فيزيكي نيست. اين صورت از تعامل بين افراد ناآشنا و از راه دور رایج‌ترین نوع تعامل در فضاي مجازي است (150،2005، Holme).

شکل دهی به فرهنگ، هویت، باورها و ارزش‌های اجتماعی، اهمیت این پژوهش را در این زمینه افزایش می‌دهد. بسیاری ازنظریه پردازان ارتباطات، اینترنت و شبکه های اجتماعی را گامی مهم در پیشرفت کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌کنند(شجاعی،116:1387). شبکه های اجتماعی پیشینه ای به قدمت حیات بشر و پیوندی آشکار با همزیستی انسان‌ها درکنار یکدیگر دارند. آنچه قابلیت شبکه های اجتماعی عصر کنونی را از گذشته متمایزمی سازد بسترشکل گیری شبکه های اجتماعی ومکانیزم های ارتباطات درونی آن‌ها است. اين قابلیت‌ها، توانايي تغير در معادلات سنتي قدرت را نصيب اين شبکه‌ها نموده است(نجاتي حسيني،86:1392). به بیانی ساده تر شبکه های اجتماعی يك پديد نوين در فضاي رسانه است که همه به صورت آزاد به آن دسترسی دارند. وبه تبادل اطلاعات می‌پردازند. درعصر شبکه‌ها زندگی می‌کنیم، زندگی ما با شبکه های اجتماعی پیوند خورده و ارتباطاتی در هم تنیده و به هم پیوسته تمامی حوزه‌ها، معانی و مفاهیم و به طور کلی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده‌اند. کاستلز معتقداست جامعه تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی ورسانه‌هایی که به سوی شبکه‌ شدن پیش می‌رود. كه يكي از پيامد هاي مهم گسترش فناورهاي اطلاعات وارتباطات نوين مبتني بر فرهنگ‌هاست (كاستلز، مانوئل،28:1380). رسانه های این عصر ارزان، قابل انعطاف، در دسترس با سرعت بالا كه باعث گرایش شدید مخاطبان نسبت به آن‌ها شده است. این امر ناشی از مجموعه کارکردها و نقش‌هایی است که ابزارهای ارتباطی نوين برای مخاطبان به ارمغان آورده ‌است. به‌طور کلی در شبکه های اجتماعی فرد در دوره مدرنیته ازجا کنده می‌شود واضطراب‌های وی افزایش پیدا می‌کند. اینترنت نه تنها این وضع را متحول کرد بلکه به آن شدت بخشیده است (سلطاني فر،53:1389). همانگونه كه مك كوائيل يادآوري می‌کند، زمينه هاي اجتماعي در ميزان نفوذو تغييرات ناشي از فناوري مؤثر است. اما مقاومت هاي اجتماعي و سياسي كه در برابر نفوذ فناوري نوين انجام گرفته است به دليل ويژگي هاي آن، چندان پايدار و مؤثر نبوده است و همچنين بر اين باور است كه نيازي نیست كه يك جبرگراي فناوري باشيم تا اعتقاد پيداكنيم قالب فناوري متضمن يك وسيله، می‌تواند تاثيرات زيادي برمحتوا و دريافت آنچه مربوط به ارتباطات وآثار احتمالی‌اش بگذارد. فناوري ارتباطات لازمه‌اش كاربردها وقالب هاي بياني وارائه انتخاب هاي نوين به كاربران است(مک کوائیل ،2007).” نرم افزارهای کاربردی گوشی های اندرویدی یک از فناوری های  نوین جهانی که فلج کننده زندگی عادی انسانها شده است این فناوری باتمام جذابیت ها و قابلیت های چند کارکردی تاثیرات منفی مخرب در زندگی اجتماعی فرد وارد کرده است. هدف این شبکه ای موبایلی حفظ ارتباط کاربران در محیط نرم افزاری هاست. واین روابط همبستگی اجتماعی را مستحکم می کنند”

گوشی های موبايل از جمله نمود هاي اين تكنولوژي است كه باتوجه به گستره وسيع پوششي و نداشتن محدوديت هاي گوشي هاي غير هوشمند خود به يكي از بحث انگيز ترين مسائل حوزه هاي اجتماعي وارتباطي بدل شده است (نيازي، ،22:1390). این روزها برنامه های کاربردی موبایل حرف اول را در دنیای نرم افزارها می‌زنند. در این میان استفاده از نرم افزاربه رغم سابقه فعالیت کوتاهی که دارد، کاربران زیادی را جذب خود کرده است (گیبینز وریمر،1388: 78). به سبب گسترش دامنه تاثیررسانه های جمعی بویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، جامعه اطلاعاتی امروزه بعدی جهانی پیدا کرده ومنحصر به کشور خاصی نمی‌شود اما در عین حال نمی‌توان از این ایراد چشم‌پوشی کرد که وسایل ارتباطی به‌تدریج نقش فزاینده‌ای در سست کردن انسجام اجتماعات واقعی و ذره‌ای کردن جوامع انسانی دارد وباعث رشد یک فرهنگ شخصی‌ شده واین حاصل تخیلات، تصورات و پندارهای فردی است (سلطانی‌فر،53:1389).ميزان تأثير پذيري کاربران دراستفاده از شبكه اي اجتماعي با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي که فرد در آن زندگي مي‌کند متفاوت خواهد بود. هرچه فرد بيشتر درمعرض و مواجهه محتوای شبکه‌ها اجتماعي قرار گيرد در جهت بازبيني هويت ديني خود تأثیر می‌پذیرد.”تاثیرات شبکه های موبایلی بر احساسات و عواطف ذهنی فرد بیشتر است تا رفتارو کردار،چرا این این رسانه نوین با احساسات و علایق فرد درگیر است و تمرکز اصلی بر تغییر و تحول عواطف فرد گذاشته است. وقتی یک رسانه عواطف ذهنی فرد را به درگیر خود می کنند. در یک ارتباط سه وجهی مشخص و قابل تبین می باشد .هرچند ممکن است دراین درگیر شدن ها ویژگی های فردی و بافت مذهبی کشور  هم  دخیل می باشد. ”

هويت حاصل تفكر است كه در قالب هاي گوناگون ظهور می‌کند و با توجه به عرصه مجازي زندگي بشر اين حقيقت غير قابل انكار است. اين فضاي مجازي با كاربر ارتباطي دوسويه قرار دارد و نحوه تفكر او را تحت تأثیر قرار می‌دهد ودر مقابل گستره وسيعي را فراهم می‌آورد كه كاربر هويت خود را براساس ترجيحات خود ابراز می‌کند و به منصه ظهور می‌رساند (بارتل، ريچارد،164:2004). هویت به عنوان یکی از منابع شناخت از مسائل مهم جوامع بشری است. بدون تردید می‌توان گفت که هویت از نیازهای روانی انسان و پیشنیاز هرگونه زندگی جمعی است (قادري وديگران، 194:1388). از مهم‌ترین عوامل بروز بحران هویت درجوامع فعلی، گسترش صنعت ارتباطات و به‌ویژه فضای مجازی اینترنت وشبکه های اجتماعی سایبری است. هویت­های دینی و ملی در ایران امروز، هر یک به گونه­ای، با نوعی از بحران هویت مواجه‏اند و با توجه به عصر اطلاعات و نياز كاربران به دانسته هاي ديني، مباني اسلامي در كنار توليد ساير محتواها امري ضروري است كه انجام آن تدابير و اقدامات هوشمندانه اي را می‌طلبد. توليد محتواي ديني و توزيع آن در فضاي مجازي از مهم‌ترین مسائل است. که ضمن بالابردن دانش ديني در اينترنت، في نفسه و فارغ از اينكه توسط چه كسي انجام شده باشد با ارزش و سودمند است. ترويج مباني اسلامي نيازمند انديشمندان قوي ديني است تا بتوانند با روان شناسي مناسب، فرهنگ اسلامي را در جامعه و فضاي مجازي ريشه دار كنند. جنگ نرم امروزي كه دامنگير بسياري از كشورها شده زنگ هشداري براي كشورهاي مسلمان است تا بتوانند با بهره گيري از ابزارهاي دشمن با قالب و اشكالي مناسب ترويج دهنده افكار ايراني و اسلامي در فضاي مجازي باشند. روي آوردن طلاب و انديشمندان ديني به فضاي مجازي يكي از بهترين عوامل گسترش دين اسلام در عصر حاضر است. دین درجامعه ایرانی همواره موضوعیت داشته و نحوه بروز و ظهور آن محل چالش های اجتماعی و سیاسی تا چالش های درونی وفردی بوده است، گوناگونی درسبک ها و شیوه های دینداری وبروز تفاوت‌هایی درصورت بندی های مجازی و واقعی دینداری ازجمله مهم‌ترین تغییرات فرهنگی وهویتی دراین زمینه است.(خانیکی،73:1390). تعامل انسان با انسان سنگ‌بناي فرهنگ است.مدل توسعه فرهنگي”لوريا و ويگوتسكي” نشانگر نياز به بذل توجه به فرهنگ هاي فضاي مجازي درخصوص ارتباطات انساني اينترنت محور است چراكه اين امر مستلزم كنش‌هاي ارتباطي ورفتاري‌ است كه انسان‌ها به هنگام تعامل با محيط اطراف خود انجام مي‌دهند. دین در شبکه جهانی و در میان انبوهی از گروه­های خبری و اتاق های گفتگو حضور دارد. به همین سبب مسله هویت دینی از مهم‌ترین موضوعات است. از این رو مطالعه وتحقیق درمورد تأثیر فناوری های نوین اطلاعاتی وارتباطی در شبکه ای مجازی برروی هویت دینی امری مهم وضروی محسوب می‌شود. پیشرفت در فناوری راه و روش انسان را درثبت وضبط تاریخ تغییر داده است. باتوجه به آسیب های روانی شبکه های اجتماعی مجازی با رشد رسانه های نوین، جهان وارد عصر دوم رسانه‌ها شده است که برخلاف دوره مدرن و عصر نخست، آینده آن به طور کامل قابل پیش بینی هستند، زیرا در عصر دوم رسانه‌ها که در آن بحث رسانه های الکترونیک جدید، حاکمیت دارند و اطلاعات حرف آخر را می‌زنند، پدیده‌ها کمتر قابل پیش بینی‌اند (گل محمدی، 268:1386). به قول آنجل آدريان همان قدر كه تجارت و اقتصاد الكترونيك از تجارت جدا نيست هويت هاي الكترونيكي در فضاي مجازي نيز از هویت‌های واقعي قابل بازشناسايي نيستند شبكه هاي اجتماعي موبايلي امروزه دارايي با ارزش هركاربر به شمار می‌رود.

شايدآنگاه كه فردريش نيچه فيلسوف آلماني، با بياني جهان گير، مرگ خدا را به جهانيان اعلام كرد. كمتركسي فكر می‌کرد كه ديگري خبري ازخدا، دين و معنويت باقي بماند. به گمان نيچه وهودارانش، انسان با دانش و فناوري پيشرفته خود به تدريج بايد جاي خدا را می‌گرفت وباورهاي مذهبي و غيرمادي رخت برمي بست. اما گذشت زمان ازخيال هاي خام او پرده برداشت وبرهمگان روشن ساخت كه نه تنها خدا ودين نمرده است. بلكه همگام با پيشرفت تكنولوژي روزبه ويژه فناوري اطلاعات، بازگشت به دين واحياي شعائروجنبش هاي مذهبي نيز به طور چشم گيري فزاينده بوده است (نبوی،8:1390). “رسانه‌ها می‌توانند بر ميزان مذهبي بودن ما تأثیر بگذارند.چرا که هویت براساس تمایلات انسانی شکل می گیرد.”افرادي كه به ميزان متفاوتي در مقابل رسانه‌ها قرار می‌گیرند عقايد مشابهي درباره خدا و مسائل معنوي ندارند. چرا كه پيشرفت تكنولوژي سبب تنوع فرهنگي وديني می‌شود افراد خودشان تصميم می‌گیرند كه چه چيزي را باور كنند.چرا که طبيعت رسانه اين است كه خود را بر ذهن وروح فرد غالب می‌کند. ودراين راستا عقايد افراد هم بر رسانه تأثیر می‌گذارد. هوور معتقد است که ظهور و گسترش رسانه‌ها باعث شده است که پدیده های دینی جنبه عمومی پیدا کند. از نظراو در جهان معاصردین ورسانه هرچند نه بطورکامل همگرایی بالایی دارندو نقاط مشترک همگرایی آن‌ها بسیارمعنادار است (غندالی،157:1382).

تعداد صفحه : 160

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]