پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: فرایند نوستالژی در شعر نادر نادر پور و منوچهرآتشی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه                        

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

(M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان :

فرایند نوستالژی در شعر نادر نادر پور و منوچهرآتشی

 

استاد راهنما :

دکتر غلامرضا سالمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1-1- بيان مسئله 5

1-2- پيشينة موضوع. 5

1-3- اهداف تحقيق. 6

1-4- اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 6

1-5- فرضيّات.. 7

1-6- پرسش‌هاي تحقيق. 7

1-7- روش کار 7

1-8- ابزار گردآوري داده‌ها 7

فصل دوم: معرفی شعرا و مبانی نظری

2-1- معرفي اجمالي شعرا 9

2-1-1- منوچهر آتشي. 9

2-1-1-1- دوران کودکي و تحصيلات آتشي. 9

2-1-1-2- زندگي خانوادگي آتشي. 10

2-1-1-3- فعّاليت‌هاي فرهنگي. 11

2-1-1-4- فعّاليت‌هاي سياسي. 12

2-1-1-5- آثار منوچهر آتشي. 12

2-1-1-6- تأثيرپذيري آتشي. 14

2-1-1-7- وفات.. 14

2-1-2- نادر نادرپور 15

2-1-2-1- دوران کودکي و تحصيلات نادرپور 15

2-1-2-2- زندگي خانوادگي نادرپور 15

2-1-2-3- فعّاليت‌هاي فرهنگي. 15

2-1-2-4- فعّاليت‌هاي سياسي. 16

2-1-2-5- آثار نادرپور 16

2-1-2-6- تأثيرپذيري نادرپور 17

2-1-2-7- وفات.. 17

2-2- اصطلاحات و واژه‌ها 18

فصل سوم: نوستالژی در شعر نادر نادرپور

3-1- نوستالژي وطن يا غم غربت.. 29

3-2- نوستالژي کودکي. 36

3-3- نوستالژي جواني. 39

3-4- نوستالژي ياد معشوق. 41

3-5- نوستالژي پيري و انديشيدن به مرگ (مرگ انديشي) 49

3-6- تنهايي. 54

3-7- غم غربت روستا (روستاستايي) 55

3-8- تقابل سنّت  و مدرنيته (نقد مظاهر تمدّن جديد) 57

3-9- دردهاي اجتماعي و سياسي. 63

3-10- گرفتاري در زندان. 69

3-11- بهشت گمشده 71

3-12- آرمانشهر 72

3-13- از دست دادن عزيزان (اندوهياد) 73

3-14- نوستالژي انتظار رهايي يا رهاننده (منجي) 74

3-15- يأس و پوچ گرايي. 76

3-16- گذشته گرايي و اسطوره 85

فصل چهارم: نوستالژی در اشعار منوچهر آتشی

4-1- نوستالژي مهاجرت و غم غربت.. 93

4-2- ياد کودکي. 95

4-3- نوستالژي جواني از دست رفته: 98

4-4- ياد معشوق. 99

4-5- پيري و انديشيدن به مرگ (مرگ انديشي) 102

4-6- تنهايي. 104

4-7- غم غربت روستا (روستا ستايي) و شهرستيزي. 105

4-8- نوستالژي سنّت  مدرنيته (نقد مظاهر تمدّن جديد) 111

4-9- دردهاي اجتماعي و سياسي. 115

4-10- بهشت گمشده 124

4-11-آرمانشهر 124

4-12- از دست دادن عزيزان (اندوهياد) 125

4-13- انتظار رهاننده (منجي)/ياغي گري. 127

4-14- يأس و اندوه 129

4-15- گذشته گرايي و اسطوره 132

4-16- آرکايسيم يا باستان گرايي. 137

4-17- گذشتۀ پدري (نوستالژي زندگي پرشکوه و پرافتخار گذشته) 138

4-18- ياد جنوب (بومي گرايي) 141

نتیجه 146

منابع. 156

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..II

 

 

چکیده

نوستالژي به عنوان يکي از موتيف‌هاي مطرح در نقد روانشناسي، نوعی حسّ دلتنگي و حسرت نسبت به گذشته و چيزهاي از دست رفته‌ است که موجد اندوه و دلتنگي خاصّي در فرد می­شود.

با توجّه به نقش و جايگاه نوستالژي در تحليل شعر و شناخت بهتر شخصيت شاعران، پایان­نامة حاضر پژوهشي است دربارة بررسي نوستالژي در اشعار منوچهر آتشي و نادر نادرپور.  هدف اين پایان نامه بررسي انواع و نقش نوستالژي در تحليل اشعار اين دو شاعر است. در اين پژوهش، به منظور دستیابی به پاسخ مسائلی چون انواع و بسامد نوستالژی در شعر دو شاعر و بیان تفاوت و شباهت کاربرد نوستالژی در شعر آنان و جایگاه آن در تحلیل شعر این دو شاعر، نخست به مؤلّفه‌هاي مختلف نوستالژي و بسامد آن‌ها پرداخته‌ايم و سپس اقدام به بررسي علل و زمينه‌هاي انگيزش انواع نوستالژي و توجّه به نقش آن‌ها در تحليل شعر و شخصيّت اين شاعران نموده‌ايم.

نوستالژي در ساختار و غناي شعري هر دو شاعر نقشي فراگير، جهت دهنده و تعيين کننده داشته‌است. نوستالژي غم غربت (دوري از وطن) و يأس و نااميدي و مرگ‌انديشي از برجسته‌ترين مؤلّفه‌هاي نوستالژي شخصي در شعر نادرپور به شمار مي‌روند و در اشعار آتشي بيشتر با نوستالژي تقابل سنّت و مدرنيته يا (تقابل صنعت و طبيعت) و انعکاس دردهاي اجتماعي روبرو هستيم.

واژگان کليدي: نوستالژي، غم غربت، نادر نادرپور، منوچهر آتشی

 

 

مقدمه

شاعران زبان فارسي، از ديرباز تحت تأثير شرايط ناخوشايند تاريخي، سياسي، اجتماعي و شخصي به مايه‌هاي تلخي و بدبيني ميل يافته و احساس غريبي را با شعر خود درآميخته‌اند. ناکامي‌هاي فردي و شکست‌هاي تاريخي و ساير عواملي که ماية رنج و اندوه هنرمندان بوده‌، زمينة ورود مايه‌هاي بدبينانه و اندوهناک به عرصة هنر  وادبيات را فراهم آورده و نوعي عکس‌العمل رواني در برابر شرايط ناخوشايند بوده‌است و مخاطبان اين آثار هنري مي‌توانند از اين طريق به عواطف و آمال آفرينندگان آن پي ببرند.

نوستالژي يکي از مسائلي است که مي‌تواند نقش مهمّي در تعيين نحوة ‌نگرش انسان به جهان پيرامون ايفا کند. از آنجا که شعر نو (به دليل دست و پاگير نبودن وزن و قافيه)محملي مناسب براي ابراز بسياري از عواطف دروني است، لذا تجلّي انواع نوستالژي در قالب شعر نو نسبت به ديگر شيوه‌ها بارزتر است.در ميان شاعران معاصر،شعر  نادرپور و آتشي جايگاه خاصّي در اين زمينه دارد. آن‌ها در جاي جاي اشعار خود از عواطف، حسرت‌ها و اندوه‌هاي گوناگون خود سخن رانده‌اند.

در حقيقت، صورت و معناي شعر از اندوخته‌ها و تماميّت ضمير شاعر سرچشمه مي‌گيرد و بازتاب احساسات، تجربيات و حسّاسيت‌هاي اوست (پورنامداريان،1374: 19)، لذا شناخت نوستالژي‌هاي شاعر،‌ جايگاه خاصّي در ساخت و غناي مفهوم شعر دارد و گام مهمّي در تحليل اثر هنري و شناخت بهتر شعر و شخصيت شاعر و اوضاع زمان وي محسوب مي‌شود.

با توجّه به جايگاه نوستالژي در اشعار نادر نادرپور و منوچهر آتشي، اين پایان نامه در پي شناخت نوستالژي و بررسي نقش آن در تحليل متن و تأثير بر روحيّات و شعر اين دو شاعر است، بنابراين ضمن تقسيم‌بندي نوستالژي به دو دستة شخصي و اجتماعي به بررسي انواع و بسامد آن‌ها  در شعر نادرپور و آتشي و مقايسه و تحليل تأثير آن در شعرشان پرداخته‌ايم. بدین منظور اين پايان‌نامه در چهار فصل تنظيم گرديده‌است. فصل اوّل، تحت عنوان کلّيّات، شامل بيان مسأله، اهمّيت، ضرورت، سؤالات و اهداف تحقيق است.

در فصل دوّم، ابتدا به تعريف و ريشه‌شناسي نوستالژي و برخي از واژه‌ها و اصطلاحات خاصّ پرداخته‌ايم و سپس با توجّه به تأثير شرايط زندگي در شکل‌گيري حس نوستالژي در شعر و تأثير آن بر صورت ومعناي شعر، در مورد زندگي و آثار نادرپور و آتشي به اجمال نکاتي را ذکر کرده‌ايم.

فصل سوم شامل معرفي انواع نوستالژي و علل انگيزش آن‌ها و نيز بررسي بسامد اين نوستالژي‌ها و جايگاه آن‌ها در تحليل شعر و شخصيت نادرپور است.

در فصل چهارم نيز به سبک فصل سوم به معرفي انواع نوستالژي، دلايل شکل‌گيري، بسامد و بررسي نقش آن‌ها در شناخت شعر آتشي پرداخته‌ايم.

در نهايت نيز به يک نتيجه‌گيري کلّي به دست داده‌ايم و مطالبي را که در مورد کاربرد نوستالژي در شعر آتشي و نادرپور در فصل سوم و چهارم به صورت مقايسه‌اي بيان کرديم، به صورت موردي ذکر کرده‌ايم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 174

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com