پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاري و داراییهای دورة قبل و براي نسبي كردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دورة قبل تقسيم مي كنيم . فرصتهاي سرمايه‌گذاري نيز در طي مراحل مختلف چرخه عمر شركت متفاوت است . شركتهایی که از این فرصتها استفاده بيشتري مي کنند چشم انداز روشني از آينده آنها متصور مي شود . از جمله عوامل تأثير پذير نسبت به استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري رشد داراییهامیباشد.فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست ازاینکه فرصت سرمایه گذاری با رشد داراییها همبستگي مثبت دارد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که از این تعداد 98 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون ، معادله خطی ، ضریب پیرسون استفاده گردید و یافته های پژوهش به این شرح زیر بیان می گردد :

بین فرصتهای سرمایه گذاری ورشد داراییهاهمبستگی مثبت وجود دارد، هم چنین بین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام و رشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد . بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام عادی و رشدداراییها همبستگی مشاهده نشد و بین ورشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد.

واژهای کلیدی: سرمایه گذاری٬ فرصت٬ دارایی٬ رشد٬ارزش دفتری سهام

مقدمه طرح:

در بيشتر مواقع سرمايه گذاران تصميم گيريهايي را در خصوص سرمايه گذاري خود انجام مي دهند و به دنبال حداكثر كردن بازده خود مي باشند. لذا هر گونه اطلاعاتي كه با استفاده از آن بتوان ميزان رشد شركت را پيش بيني نمود مور توجه سهامداران قرار مي گيرد. فرصتها ي رشد نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه مي كند و پاداشي براي سرمايه گذاران محسوب مي شود. در اين ميان سرمايه گذاران هميشه باید در تصميمات سرمايه گذاري خود ريسك را در نظر داشته باشند زيرا آنچه باعث موفقيت مي گردد استفاده بهينه از فرصتهاي سرمايه گذاري موجود است كه جهت اين امر مي بايست سياستهاي مالي موثر بر ايجاد فرصتهاي رشد را در واحدهاي تجاري شناسائی کرد. ارتقاي آگاهيهاي حرفه اي از دستاوردهاي جديد در زمينه سرمايه گذاري همراه با توسعه تكنولوژي ارتباطات باعث شده كه تامين كنندگان سرمايه وجوه خود را در شركتهايي سرمايه گذاري كنند كه امكان كسب سود بيشتري است ؛ از اينرو جريان وجوه (سرمايه) به صورتهاي مختلف تحركي بيش از پيش يافته و در سالهاي اخير انجام سرمايه گذاريها بشدت رشد يافته است و بيشترين تغييرات حسابداري نيز در همين سالها ايجاد شده است. ساده انگاشتن اين تغييرات به منزله عقب ماندگي و عدم موفقيت در صحنه رقابت امروزي مي باشد و بيش از حد گمراه كننده و تضعيف كننده است. آنچه باعث موفقيت مي گردد، استفاده بهينه از فرصتهاي سرمايه گذاري موجود است كه جهت اين امر مي بايست عوامل موثر بر فرصتهاي رشد شركتها را شناسايي كرد. ( واتس و زیمرمن ،1986،36) [1] .

پیشینه تحقیق:

1)تحقیقی توسط اقای کاوه مهرانی تحت عنوان چارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود انجام داده اند . نتیجه :در شرکتهایی که جریان نقد آزاد سهامداران بزرگتر از سود تقسیمی باشد موجب ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب در این شرکتها می شود زیرا بازده واقعی آنها بالاتر از بازده مورد انتظار سهامداران است.

2) تحقيقي توسط آقاي حميد جعفري و بکی جکی و فردیناند(1999) تحت عنوان (بررسي رابطه بين بدهي، جريانهاي نقدي و سود خالص با فرصتهاي سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام گرديد. نتیجه تحقیق به این صورت است که بین فرصت رشد و سطح بدهی ارتباط معکوس وجود دارد و بین فرصت رشد و خالص جریان نقدی رابطه مستقیم و بین فرصت رشد و سود خالص رابطه مستقیم وجود دارد.

3) آقاي عليرضا زمانپور دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد مقدس و ویدهان کنت لن و استانکو(2001) تحقيقي تحت عنوان ( ارتباط فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي مالي ) انجام داده اند. نتایج تحقیق به این صورت میباشد که بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سياستهاي مالي رابطه معناداري وجود دارد.

4) آقای جواد عین آبادی پژوهشی در زمینه ((مدیریت نقدینگی در شرکتهای بزرگ )) در دانشگاه تهران انجام داده اند . نتیجه : پژوهشگر در نتیجه گیری عنوان می کند که با توجه به تشخیص درست فرصتهای سرمایه گذاری اکثر مدیران مالی در شرکتهای بزرگ ترجیح می دهند که مبالغ جریان نقد آزاد شرکت راصرف راه اندازی وسرمایه گذاری در طرحهای سودآور کنند.

5) تحقيق ديگري توسط آقاي فرامرز شكيبايي تحت عنوان ( بررسي رابطه بين رشد سود و فرصتهاي رشد (فرصتهاي سرمايه گذاري ) در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نتیجه تحقحق به این صورت است که بین فرصت سرمایه گذاری با رشد سود ارتباط مستقیم وجود دارد.

6) آقای کریم رضوانی راز پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و میزان بدهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام دادند. نتیجه: پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که درشرکتهای دارای فرصتهای سرمایه گذاری پائین انتظار می رود که جریان نقد آزاد شرکت در سطح بالا باشد زیرا که این شرکتها فرصتهای مناسبی برای استفاده از این وجوه ندارند.

7)درتحقیقی که توسط فردیناند و بارچ انجام شد رابطه بين فرصتهاي سرمايه گذاري با ميزان بدهي و سياست تقسيم سود در شركتهاي كره اي مورد بررسي قرار گرفت. با توجه با اينكه تئوري اين فرضيه از وجود ارتباط منفي بين فرصتهاي سرمايه گذاري با بدهي و سياست تقسيم سود حمايت مي كند نتايج تحقيق نيز اين تئوري را تائيد كرد و مشخص شد شركتهايي كه داراي فرصتهاي سرمايه گذاري پايين هستند بدهي و تقسيم سود آنها بالا است.

8)در تحقیقی توسط سان جی و مارک(1999) رابطه بين فرصتهاي سرمايه گذاري و رشد تحقق يافته مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت محققين به این نتیجه رسیدند که بین فرصتهای سرمایه کذاری با رشد تحقق یافته رابطه مثبت وجود دارد.

9)در تحقیقی توسط شلی ها و تون شاندها وتون پرفکت(1998) تئوري فرضيه تحقيق بدين صورت است كه تلفيق فرصتهاي سرمايه گذاري كم و وجد نقد بالا منجر به عكس العمل منفي بازار در برابر صدور بدهي مي گردد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین جریان نقد آزاد و بازدهبطور كلي محققين به اين نتيجه دست يافتند كه عكس العمل بازار در قبال صدور بدهي بطور معكوس به سطح وجه نقد و فرصتهاي سرمايه گذاري شركت صادر كننده بدهي مرتبط است. غیر عادی ارتباط معکوس وجود دارد.

10)در تحقیقی توسط فردیناندو تی سوی(1998) ارتباط بين جريانات نقد آزاد، ميزان بدهي و حق الزحمه حسابرسي با توجه به فرصتهاي سرمايه گذاري مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شركتهايي، كه داراي فرصتهاي سرمايه گذاري پاييني هستند. ميزان بدهي آنها بالا است و در اين شركتها ارتباط بين جريان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسي نسبت به شركتهاي با بدهي آنها بالا است و در اين شركتها ارتباط بين جريان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسي به ميزان بدهي بستگي دارد و با كاهش ميزان بدهي ارتباط به طور تصاعدي افزايش مي يابد.

11) در تحقیقی توسط تسانگراکیس(1996) واكنش قيمت سهام به اعلام انتشار حق تقدم در يونان براي يك دوره 10 ساله از سال 1981 تا 1990 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه اعلام انتشار حق تقدم سهام تاثير مثبتي روي قيمت سهام دارد و انتشار سهام مي تواند به عنوان اخبار خوب و مطلوب درباره فرصتهاي سرمايه گذاري آتي شركت تفسير شود.

مبانی نظری:

فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS)

آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورتهاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روشهاي برتر تفسير اطلاعاتي مالي هدايت كرده است. مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گرو سود مورد انتظار آنهاست. يكي از روشهاي برتر تفسير اطلاعات، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است. فرصتهاي سرمايه گذاري در واقع توانايي بالقوه سرمايه گذاريهاي شركت را نشان مي دهد بدين معني كه هر چقدر توانايي انجام سرمايه گذاري شركت در آينده بيشتر باشد، شركت داراي فرصتهاي سرمايه گذاري بيشتري است. همه مردم به نوعي داراي ثروتي هستند كه ناشي از ارائه خدمات در بازار كار است. اغلب مردم در بيشتر مواقع تصميم گيريهايي را در خصوص سرمايه گذاري در زندگي خود انجام مي دهند. براي مثال برخي از كاركنان راجع به اينكه آيا وجوه مربوط به بازنشستگي خود را در سهام سرمايه گذاري كنند يا در اوراق قرضه، تصميماتي را اتخاذ مي كنند.

برخي ديگر از افراد به دنبال حداكثر كردن پس انداز خود از طريق سرمايه گذاري در گزينه هاي ديگر هستند.(فردیناندبرچ1994404) 1.

مطالعه دقيق فرصتهاي سرمايه گذاري و اصول مديريت پرتفليو مي تواند باعث مديريت بهتر و افزايش ثروت سرمايه گذار شود. به علاوه انتظار مي رود افراد با مطالعه اصول سرمايه گذاري تا آنجايي كه ممكن است از اشتباهات جلوگيري كرده و آگاهانه تصميم گيري نمايند. فرصتهاي سرمايه گذاري باعث ايجاد حرفه و مشاغلي نيز مي شود. كساني كه مي خواهند در اين زمينه به صورت حرفه اي مشغول شوند بايد به مطالعه و پژوهش در رابطه با فرصتهاي سرمايه گذاري بپردازند. كساني كه در زمينه سرمايه گذاري دارای مهارت هستند مي توانند نسبت به افراد عادي از سود بيشتري برخوردار باشند به عنوان مثال كساني كه در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركتها تبحر دارند در خريد و فروش سهام و كسب سود از كساني كه فاقد اين مهارت هستند، موفقترند. مديراني كه در خصوص پرتفليو و تجزيه و تحليل اوراق بهادار مشغول هستند داراي فرصتهاي شغلي زيادي مي باشند. بسياري از موسسات مالي از قبيل شركتهاي كارگزاري و بانكهاي.سرمايه گذاري اعم از بانكها و شركتهاي بيمه به خدمات تجزيه و تحليل سرمايه گذاري نيازمند مي باشند. شركتهاي كارگزاري با استفاده از تجزيه و تحليل، به ارائه خدمات به مشتريان از طريق ارائه گزارشگري تحقيقي مي پردازند. بانكهاي سرمايه گذاري سعي مي كنند از طريق مشاوران مالي و سرمايه گذاري به فروش اوراق بهادار جديد و ارزشيابي شركتها براي كسب مشتريان جديد بپردازند. همه اين موسسات مالي كه درباره آنها در بالا بحث شد براي مديريت پرتفليو اوراق بهادار خود نيازمند مديران پرتفليو مي باشند. مديران پرتفليو مسئول اخذ تصميمات مناسب در خصوص پرتفليو و خريد و فروش اوراق بهادار هستند. آنها بايد به سوالاتي از قبيل چه چيزي بايد بفروشند، و چه موقع خريد و فروش نمايند پاسخ دهند. عملكرد اين مديران از روي وضعيت پرتفليو شركت برآورد مي شود و ميزان موفقيت اين مديران را مي توان از روي وضعيت پرتفليو آن شركت فهميد. (تهرانینوربخش138258)1.

تعداد صفحه :13

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

171 فکر می‌کنند “پایان نامه ارشد حسابداری : رابطه بين فرصتهاي سرمايه‌ گذاري با رشد داراییها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *