پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

علوم و تحقیقات گلستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع:

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1-مقدمه: 2

1-2تشریح و بیان مسئله 3

1-3- پرسشهای تحقیق: 7

1-4- اهداف پژوهش… 8

1-4-1- اهداف علمی تحقیق. 8

1-5- اهداف کاربردی تحقیق. 8

1-6- تبیین فرضیه‌های تحقیق. 9

1-7- روش تحقیق. 9

1-8- قلمرو زماني و مکانی تحقيق. 10

1-8-1- نمونه‌گیری و حجم نمونه 10

1-9- روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 11

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 12

1-11- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق. 13

1-12- ساختار کلی تحقیق. 14

1-13- خلاصه فصل. 15

فصل دوم 16

(ادبیات تحقیق) 16

1-2- مقدمه 17

2-2- اعلان سود و سودمندی محتوای اطلاعاتی آن : 20

3-2: مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 22

1-3-2- فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون. 24

2-3-2-فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك.. 25

3-3-2- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار 28

4-3-2: عمق بازار: 31

5-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

6-3-2-نظريه بازار كاراي سرمايه 39

7-3-2كارايي اطلاعاتي: 41

8-3-2كارايي تخصيصي: 42

9-3-2كارايي عملياتي: 43

4-2- اقلام تعهدی: 44

1-4-2حسابداری تعهدی: 44

2-4-2 اقلام تعهدی : 46

3-4-2 اهمیت اقلام تعهدی : 47

4-4-2کیفیت اقلام تعهدی: 48

5-4-2 اقلام تعهدی اختیاری : 49

6-4-2اقلام تعهدی غیر اختیاری : 50

7-4-2- پیش‌بینی اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري: 50

8-4-2ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی : 52

5-2 خطای پیش‌بینی سود: 53

1-5-2تاريخچه پیش‌بینی سود: 53

2-5-2- اهمیت پیش‌بینی سود: 55

3-5-2دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها: 56

4-5-2سود سهام پیش‌بینی‌شده 57

5-5-2 اهميت سود سهام پیش‌بینی‌شده: 57

6-5-2دقت پیش‌بینی سود در عرضه اوليه سهام 59

7-5-2روش‌های پیش‌بینی سود 60

8-5-2 مدل باكس جنكينز. 61

9-5-2 مدل گام زدن تصادفي. 62

10-5-2خطای پیش‌بینی سود: 64

6-2-هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی در سود (غیرمترقبه ): 66

7-2پیشینه تحقیق : 70

فصل سوم 87

(روش‌شناسی تحقیق) 87

3-1- مقدمه 88

3-2- روش‌شناسی تحقیق. 89

3-3- فرضیه‌های تحقیق. 89

3-4- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 91

3-5- نمونه‌گیری و حجم نمونه 91

3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 92

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 93

3-8- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 96

3-8-1- دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (Spread): متغیر وابسته 96

3-8-2- عمق بازار ( depth market): متغیر وابسته 96

3-8-3- میزان اقلام تعهدی (Accruals): متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.

3-8-4-خطای پیش‌بینی سود (EP): متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.

3-8-5- هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.

3-8-6-حجم مبادلات سهام (VOL): متغیر کنترلی. 99

3-8-7- : قدر مطلق سود غیرمنتظره (Absolute_surp) متغیر کنترلی. 99

3-8-8- اندازه شركت : (Size) متغیر کنترلی. 99

3-8-9- ریسک سیستماتیک سهام (Beta) متغیر کنترلی. 100

3-8-10- مالكيت نهادي (IO) متغیر کنترلی. 100

اهرم مالي متغیر کنترلی : (Lev) 101

3-10- روش آزمون فرضیه‌ها 102

3-10-1- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (k-s) 102

3-10-2- آزمون همبستگی. 103

3-10-3- ضریب همبستگی. 103

3-10-4- رگرسیون ساده خطی. 104

3-10-5- آزمون دوربین – واتسون (DW) 105

3-11- خلاصه‌ای از فصل. 106

4-2- توصيف متغیرهای تحقيق. 108

4-3- بررسي اعتبار الگوی رگرسیونی (فرض‌های اساسی رگرسیون) 110

4-4- بررسی نرمال بودن متغیر (های) وابسته 111

4-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 112

4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 114

4-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 117

4-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 120

4-9- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 122

4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم. 124

4-11- خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضیات.. 127

5-1- مقدمه 130

5-2- خلاصه و تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول. 131

5-3- تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم 132

5-4- تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم 133

5-5- تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم 134

5-6- تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم. 136

5-8- پيشنهادهاي برآمده از تحقيق. 138

5-8-1- پیشنهادات کاربردی. 138

5-8-2- پیشنهادات پژوهشی. 139

5-9)- محدودیت‌های تحقيق. 139

منابع و مأخذ. 140

منابع فارسی : 140

منابع لاتین : 148

پیوست. خروجی نرم‌افزار 151
چکیده :

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی می باشد. در این تحقیق دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی،هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و خطای پیش‌بینی سود به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 113 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1386 تا 1390 می باشد. در این تحقیق با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره فرضیات مورد بررسی قرارگرفته‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در هنگام اعلام سود سالیانه با افزایش هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می‌یابد و تأثیری بر عمق بازار ندارد. همچنین افزایش اقلام تعهدی تأثیری بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نداشته موجب بالا رفتن حجم مبادلات و افزایش عمق بازار می گرددو با افزایش خطای پیش‌بینی سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش‌یافته و ارتباط معناداری با عمق بازار ندارد .

مقدمه
اطلاعات مالي و گزارشگري ساليانه يک واحد انتفاعي، جزء اساسی‌ترین اطلاعاتي هستند که شالوده بسياری از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و قضاوت‌های استفاده‌کنندگان را تشکيل می‌دهند.

یکی از کاربردهای بالقوه اطلاعات منتشره، کاهش شکاف انتظارات سرمایه‌گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی روی هزینه سرمایه شرکت است.

عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است قبل از اعلامیه سود میان‌دوره‌ای وجود داشته باشد، اما پس از اعلام سود عدم تقارن اطلاعاتی ضعیف‌تر می‌شود. با مطالعات انجام‌شده به نظر می‌رسد عدم تقارن اطلاعاتی در اعلامیه‌های میان‌دوره‌ای گسترده‌تر از اعلامیه‌های سالانه می‌باشد. مطالعات انجام‌شده تأیید می‌کند که افشای سود به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه تأثیر قابل‌توجهی از برخی متغیرها مانند اقلام تعهدی، هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و خطای پیش‌بینی سود می‌گیرد (جین فرانکویز و برتراند کوییری[1]، 2013).

در اين تحقيق تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی در بازار بورس تهران بررسي می‌شود. در اين فصل از تحقیق تلاش شده است که کليات تحقیق شامل بیان مسئله، هدف، فرضیه‌ها و روش تحقیق، جامعه آماري و واژگان کليدي تحقیق ارايه گردد.

تعداد صفحه : 185

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --