پایان نامه ارشد: تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش : علوم اقتصادی

عنوان : تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پردیس دانشگاهی

بخش اقتصاد

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته

اقتصاد گرايش علوم اقتصادي

عنوان:

تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی

استاد راهنما:

دکتر  سید عبدالمجید جلایی

استاد مشاور:

دکتر  علیرضا شکیبایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کليات تحقيق……………………………………………………………………………………….1

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………….2

1-2. شرح و بيان مساله­ پژوهشي…………………………………………………………………………….. 3

1-3. اهميت و ضرورت انجام  تحقيق………………………………………………………………………… 4

1-4. اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………….6

1-5. نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق…………………………………………………………………8

1-6. فرضيه­ها­ي تحقيق…………………………………………………………………………………………….8

1-7. روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………..8

1-7-1. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………….9

1-7-2. روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………..10

1-7-3. ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………….10

1-7-4. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………..10

1-8. جامعه آماری………………………………………………………………………………………. ……….10

1-9. محدوديت­ها­ي تحقيق……………………………………………………………………………………..11

1-10. تعاریف مفاهیم و واژه ها………………………………………………………………………………..12

1-11. خلاصه………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم: ادبیات تحقیق و پیشینه موضوع …………………………………………………………………..15

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………..14

2-2. توسعه چیست ………………………………………………………………………………………………15

2-3. اهداف توسعه……………………………………………………………………………………………….16

2-4. مکاتب مهم توسعه یافتگی…………………………………………………………………………………17

2-4-1. مکتب نوسازی…………………………………………………………………………………………17

2-4-2. مکتب وابستگی……………………………………………………………………………………….17

2-4-3. مکتب نظام جهانی………………………………………………… …………………………………18

2-5. مدل های  توسعه اقتصادی………………………………………………………………………………….19

2-5-1. مدل روستو……………………………………………………………………………………………..19

2-5-2. مدل هارد-دومار………………………………………………………………………. ……………20

2-5-3. مدل دو- شکاف……………………………………………………………………………………..23

2-5-4. مدل لوویس…………………………………………………………………………………………….23

2-5-5. مدل سولو……………………………………………………………………………………………….24

2-6- شاخص های توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………..25

2-7. توسعه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………26

2-7-1. تعریف توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………….26

2-7-2. تاریخچه توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………..26

2-7-3. جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی…………………………………………………………………..26

2-7-4. کالبد شکافی توسعه فرهنگی………………………………………………………………………..27

2-7-5. وبژگی های توسعه فرهنگی………………………………………………………………………….28

2-7-6. شاخص های توسعه فرهنگی………………………………………………………………………..28

2-8. توسعه سیاسی……………………………………………………………………………………………………28

2-8-1. تعریف توسعه سیاسی………………………………………………………………………………….28

2-8-2. تئوری پردازان شاخص توسعه سیاسی…………………………………………………………….29

2-9. مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………..30

2-9-1. نظریه مرکز-پیرامون………………………………………………………………………………….30

 2-9-2. نظریه قطب رشد………………………………………………………………………………………….32

2-10. تاریخچه روش تاکسونومی عددی…………………………………………………………………..33

2-10-1. روش تاکسونومی عددی………………………………………………………………………………34

2-11. پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………………..35

2-10-1. روند تاریخی رتبه بندی مناطق……………………………………………………………………35

2-10-2. مطالعات انجام شده در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق………..36

فصل سوم: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………43

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………44

3-2.روش تحليل عاملي يا فاکتور آناليز………………………………………………………………………..44

3-3. روش تاپسیس………………………………………………………………………………………………….45

3-4. روش ساو………………………………………………………………………………………………………..45

3-5.روش تاکسونومي عددي………………………………………………………………………………… …45

3-5-1.مراحل اجراي روش تاکسونومي عددي……………………………………………………………..46

3-5-2.ويژگي­هاي روش تاکسونومي………………………………………………………………………….49

3-5-3.محدوديت­هاي روش تاکسونومي…………………………………………………………………….50

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………51

4-1.مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..52

4-2.تصريح مدل……………………………………………………………………………………………………..52

4-3. رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ مصرف آب شهری …………………….54

 4-4. رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ آموزش …………………………………..57

4-5.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ اصناف …………………………………….59

4-6.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ امور بانکی………………………………..62

4-7.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ تامین اجتماعی ………………………….64

4-8.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ مصرف برق ……………………………..66

4-9.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ بهداشت و درمان ……………………….68

4-10. رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ تقسمات کشوری ……………………..70

4-11.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ جمعیت ………………………………….72

4-12.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ جنگلبانی، منابع طبیعی،مراتع ومناطق حفاظت شده……………………………………………………………………………………………………………75

4-13.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ حمل و نقل …………………………….77

4-14.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ صنعت و معدن…………………………79

4-15. رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ مصرف فراورده های نفتی وگازو امکانات و تجهیزات مربوط به آنها……………………………………………………………………………….81

4-16.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ های فرهنگ ، هنرو ورزش……….. 84

4-17.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ امور قضایی ……………………………86

4-18. رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ برخورداری از ارتباطات وامکانات مخابراتی…………………………………………………………………………………………………………………89

4-19.  رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ کشاورزی و دامپروری……………….92

4-20 . رتبه­بندي شهرستان­هاي استان کرمان از نظر شاخص­ مسکن ……………………………………95

فصل پنجم: جمع­بندي و نتيجه­گيري……………………………………………………………………………..96

5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..97

 5-2.سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………98           

5-2-1. تحلیل پاسخ سوال اول…………………………………………………………………………………..98

5-2 -2.تحلیل پاسخ سوال دوم………………………………………………………………………………….100

5-5.  نتايج تحقيق…………………………………………………………………………………………………..103

5-6. پیشنهاداجرایی………………………………………………………………………………………………..103

5-7. پيشنهاد تکمیلی……………………………………………………………………………………………….104

5-8. محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………104

5-9.  استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه ……………………………………………………………………105

چکیده:

 در اين تحقيق شهرستان­هاي استان  کرمان، از نظر شاخص­هاي مصرف آب شهری ،آموزش ، اصناف، بانکداری، تامين اجتماعي ، مصرف برق، بهداشت و درمان، تقسیمات کشوری ،جمعیت، جنگلبانی ،منابع طبیعی، مراتع و مناطق حفاظت شده ، حمل و نقل ، رفاه، صنعت و معدن، مصرف فراورده های نفتی، گاز و امکانات و تجهیزات مربوطه ، فرهنگ ،هنر و ورزش ، امورقضایی ،ارتباطات و امور مخابراتی، کشاورزي و مسکن  برای سال 1390 با استفاده از تکنيک تاکسونومي عددی رتبه­بندي شده­اند. به اين منظور براي  18 شاخص عنوان شده، 247 متغیر  برای  هر 23 شهرستان استان در نظر­گرفته­ شده­ است. بر اساس نتایج این پژوهش، علاوه بر تشخیص رتبه شهرستانهای  بافت ، راور ،کوهبنان ، شهربابک و کرمان به ترتیب از 1 تا 5 و همچنین تشخیص رتبه شهرستانهای رودبار، فاریاب، ریگان، نرماشیر و فهرج از 19 تا 23 مشخص گردید که تسهیلات بانکی به جزتغییر اندک در رتبه چند شهرستان، تاثیر معناداری بر درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان  نگذاشته و می توان گفت که تسهیلات پرداخت شده در خدمت توسعه نبوده است. بنابراین جایگاه اين رتبه­ها مي تواند برنامه­ريزان را در برنامه­هاي آتي که  توجه به کدام شاخص­ها را در هر شهرستان در اولويت قرار دهند، ياري رساند. ودر صورت لزوم مي توان در برنامه­هاي آتي براي انطباق با هدف توسعه همه جانبه دست به اصلاحاتي زد و همچنين اولويت­هاي سرمايه گذاري متناسب با شرايط منطقه ­اي را ارائه نمود.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در دنیای کنونی که ما در آن مشغول به زندگی هستیم  دستيابي به رشد و توسعه پايدار يكي از مباحث عمده و حائز اهمیت برای كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود. كشورهاي در حال توسعه جهت جبران عقب ماندگيها، فرار از فقر سياسي، اقتصادي، فرهنگي و. . . و براي رسيدن به توسعه اي معتدل و همه جانبه كه بتواند به بهبود وضع زندگي همه مردم آنها منجر گردد، نيازمند شناخت صحيح از دنیا و امکانات پیرامون خود و برنامه ريزيهاي مناسب و بهينه در سطح ملي و منطقه اي هستند.هر چند اقدامات توسعه اي و سمت وسوي اين تحولات در گذر زمان شاهد تغييرات بنيادي بوده است و شكستها و موفقيتهايي را به همراه داشته است، اما با گذشت نيم قرن هنوز به اهداف خود كه اصلي ترين آنها مقابله با فقر و بهبود شرايط زندگي محرومان مي باشد، نائل نگرديده است. شكاف رو به تزايد فقير و غني در سطح ملي، فراملي و منطقه اي و بحرانهاي زيست محيطي در نيم قرن اخير همه شواهدي هستند از عدم موفقيت كامل اهداف و راهبردهاي توسعه  (عمادي، 1376)

معمولا تا بحال اكثر برنامه ريزيها در كشورهاي در حال توسعه توسط دولت و بصورت متمركز صورت گرفته و به نيازها و پتانسيلهاي مناطق توجه كمتري شده است. تجربه نشان داده است كه در اين كشورها نه تنها تخصيص بهينه منابع صورت نمي پذيرد، بلكه عمدتا منابع تخصيص يافته ارتباط چنداني با نيازها و پتانسيلها نداشته و شكاف و دوگانگي بين مناطق مرتبا افزايش يافته است. به نظر مي رسد كه در ايران نيز مانند اكثر كشورهاي در حال توسعه، فرآيند رشد و توسعه به دلايل مختلف جمله فقدان برنامه ريزيهاي بهينه بر اساس آمايش سرزمين و توانایی هاي منطقه اي، عدم تعادل وتناسب در جذب سرمايه هاي دولتي و خصوصي در شهرستانها و مناطق مختلف، عدم گردش و جابه جایی مناسب سرمايه در اقتصاد اكثر شهرستانها و  … روندي ناموزون و نامتعادل را طي كرده است و مناطقي وجود دارند كه از رشد و توسعه كمتري نسبت به ساير مناطق برخوردار هستند. با وجود اين عدم تعادل و توازن ها، لزوم برنامه ريزي منطقه اي امري واجب بشمار مي آيد. گزينه اي كه امروزه تقريبأ در اكثر كشورها بخصوص كشورهاي توسعه يافته به آن اهميت زيادي داده مي شود. از آنجايي كه يكي از جوانب و اهداف مهم برنامه ريزي توسعه كمك به مناطق كمتر توسعه يافته و اقشار فقيرتر جامعه و انتقال و توزيع عادلانه امكانات و درآمدها با توجه به مزيتهاي نسبي مناطق و عقب ماندگيهاي آنها مي باشد، ضروري است كه به ارزيابي و اندازه گيري ميزان برخورداري و سطح توسعه يافتگي و نقاط قوت و ضعف مناطق مختلف و بررسي شرايط بهبودي يا عدم بهبودي آنها پرداخته شود.

توسعه فرآيندي چند بعدي است و براي بررسي همه جانبه آن و براي آنكه بتوان تصوير درستي از وضعيت مناطق ارائه نمود، بايد شاخصهاي متعدد و گوناگوني را در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و… در نظر گرفت. مطمئنا هرچه اين ابعاد وسيعتر باشد، نتايج ارائه شده دقيقتر و به واقعيت نزديكتر خواهد بود. در اين زمينه به تكنيكها وروشهايي نيازاست تا بتوان با استفاده از شاخصهاي تعريف شده و منتخب، به رتبه بندي و بررسي وضعيت مناطق و براساس آن به تحليل و برنامه ريزي توسعه آنهاپرداخت.

تكنيكها و روشهاي متفاوتي براي رتبه بندي مناطق بر اساس شاخصهاي توسعه وجود دارد که می توان به برخی از آنها از جمله گاتمن، تاكسونومي عددي، استاندارد سازي شاخصها، ،Topsis  اشاره کرد .همچنین مي توان از روشهای كمي نظير ناموزون موريس، تحليل عاملي و .. یاد كرد. درميان این روشها  روش تاکسونومی عددی یکی از  متدهاي رتبه بندي بشمار مي رود.

تحقيق حاضر از نوع کاربردی می باشد و به تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندي شهرستانهاي استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی با استفاده از روش تاکسونومی عددی و بصورت توصیفی و تحلیلی  پرداخته است. پژوهش حاضر در مقطع زمانی نیمه اول سال 1392 بر اساس آمار مندرج در سالنامه آماری سال 1390 انجام و بصورت نسبتا جامع بيانگر وضعيت برخورداري و توسعه يافتگي شهرستانهاي استان کرمان  می باشد. از اينرو آمار و اطلاعات مورد استفاده تمامأ مربوط به سال 1390  بوده و براي تهيه شاخصها از جديدترين آمار موجود استفاده شده است.

2-1- شرح و بیان مسأله پژوهشی

توسعه به عنوان یک پدیده گسترده با موضوعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره از دید متفکرین جهان پنهان نبوده و در دوره‌های مختلف تاریخی بحث از توسعه و تحول یک بحث جدی و طبقه‌بندی شده بوده است، اما بطور اخص، بحث توسعه به قرن ۲۰ اختصاص دارد. برخی شروع این بحث را بعد از جنگ جهانی دوم می‌دانند، اما گروهی دیگر بحث راجع به توسعه به عنوان یک حرکت آگاهانه، نهادینه و اندیشیده شده، به منظور ترقی را، به انقلاب کبیر روسیه در سال ۱۹۱۷ نسبت می‌دهند، در طی سالهای بعد از انقلاب کبیر، شوروی سعی کرد در طی نیم قرن با یک برنامه‌ریزی متمرکز حرکت به سمت توسعه را آغاز کند و توانست خود را در زمره کشورهای توسعه یافته قرار دهد.

عده‌ای معتقدند سرآغاز مباحث توسعه، آگاهی و توجه به شکاف بین کشورهای توسعه ‌یافته و توسعه‌ نیافته است. جنگ جهانی دوم و ویرانی‌ها و تبعات وسیع ناشی از آن ، دو واکنش متفاوت را در کشورها به همراه داشت؛ برخی کشورها همچون آلمان سعی کردند دست به بازسازی زده و در جهت رشد و ترقی حرکت کنند و در مقابل برخی کشورها روند معکوس را طی نمودند. از این رو بعد از جنگ جهانی با دو دسته کشور مواجه هستیم: کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب‌مانده. در این میان دسته‌ای دیگر از کشورها نیز وجود دارند که بین این دو گروه قرار دارند و کشورهای درحال توسعه نامیده می‌شوند. توسعه و توسعه‌یافتگی از جمله دغدغه‌های مهم اندیشمندان و نظریه‌پردازان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، به گونه‌ای که هر یک از آنها سعی می‌کنند با بیان دیدگاهها و نظریات خود، از منظری خاص این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. دولت‌ها نیز سعی می‌کنند تا با استفاده از این نظریات و بالا بردن شاخص‌های توسعه‌یافتگی، خود را در زمره کشورهای توسعه یافته جهان قرار دهند. این مسئله، خاص دولت یا جامعه‌ای ویژه نمی‌باشد امری جهانی است و هدف اصلی اکثر برنامه ریزان کشورهای مختلف رسیدن به توسعه پایدار است. یکی از مسائل مهمی که برنامه ریزان هر کشور با آن مواجه هستند توسعه زیاد شهرهای اصلی در مقابل توسعه کم شهرهای کوچک و نواحی یا روستاها می باشد در حالیکه شهرهای کوچکتر می توانند یکی از نمونه های سکونت گاهی در زمینه تحقیق و توسعه پایدار باشند. حال با توجه به مطالب فوق  سوالات زیر  به عنوان سوالات اصلي مطرح است که تحقیق به دنبال پاسخ  به آنها است . 

1-  آیا با توجه به شاخص های توسعه می توان رتبه بندی و سطح بندی  شهرستانهای استان را انجام داد؟

2-  آيا  تسهیلات بانکی بر درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمان تاثیر می گذارد؟

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --