پایان نامه ارشد: تشريح و توصيف جنبه‌هاي مختلف تفكر استراتژيك و تأثير پنج محور اصلي آن در اداره و طراحي شهرها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

عنوان : تشريح و توصيف جنبه‌هاي مختلف تفكر استراتژيك و تأثير پنج محور اصلي آن در اداره و طراحي شهرها

عنوان پایان نامه:

تشريح و توصيف جنبه‌هاي مختلف تفكر استراتژيك و تأثير پنج محور اصلي آن در اداره و طراحي شهرها (با تأكيد بر كلان شهر تهران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

طرح  تحقیق…………………………………………………………. 5

1-1 مقدمه…………………………………………………………….6

2-1 بیان مساله……………………………………………………… 7

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………….. 8

4-1 فرضیات تحقیق………………………………………………….. 9

5-1 اهداف تحقیق……………………………………………………10

6-1 روش شناسی طرح………………………………………….. 10

1-6-1 روش تحقیق………………………………………………….10

2-6-1 روش گردآوری اطلاعات و داده ها………………………….. 11

3-6-1 جامعه آماری…………………………………………………. 11

4-6-1 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………… 12

5-6-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………… 12

7-1 محدودیت های تحقیق…………………………………………. 13

8-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح………………………. 13

9-1 نحوه سازماندهی فصول………………………………………….. 17

10-1 فرآیند انجام مطالعات محقق در تحقیق حاضر……………….. 17

مبانی نظری تحقیق……………………………………………………. 19

1-2 سير تكاملي مديريت و تفكر استراتژيك…………………………. 20

1-1-2 ظهور استراتژی و تفکر استرتژیک……………………………… 20

2-1-2 استراتژی………………………………………………………… 29

3-1-2 آغاز شیوه برنامه‌ریزی به شکل استراتژیک………………… 36

4-1-2 تعریف تفکر استراتژیک…………………………………………. 45

5-1-2 الگوهاي تفكر استراتژيك………………………………………. 78

2-2 مدیریت شهری و حرکت به سوی رویکرد استراتژیک………….. 94

1-2-2 ظهور برنامه ریزی و مدیریت شهری…………………………… 95

2-2-2 مدیریت استراتژیک شهری……………………………………..109

3-2-2 مديريت شهري در ايران………………………………………… 141

4-2-2 نگاهی به شیوه مدیریت شهری ایران (با تأکید بر شهر تهران)……174

5-2-2 نقش رویکرد استراتژیک در مدیریت شهر…………………….. 190

6-2-2 مطالعه موردی از تجربیات موفق…………………………….. 212

روش شناسی………………………………………………………… 221

1-3 مقدمه……………………………………………………………… 222

2-3 جهت گیری پژوهش……………………………………………… 222

3-3 هدف پژوهش…………………………………………………….. 223

4-3 میزان دخالت محقق در پژوهش………………………………… 224

5-3 محیط پژوهش……………………………………………………… 224

6-3 افق زمانی پژوهش……………………………………………….. 224

7-3 فرضیه های تحقیق………………………………………………. 224

8-3 متغیرهای تحقیق………………………………………………. 225

9-3 مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………. 225

10-3  ابزار گردآوری داده های پژوهش……………………………….. 226

1-10-3 پرسشنامه…………………………………………………….. 227

2-10-3  اسناد و مدارک………………………………………………. 229

11-3 جامعه آماری……………………………………………………… 230

12-3 نمونه و روش نمونه گیری………………………………………… 231

13-3 روش های تجزیه و تحلیل آماری………………………………… 232

1-13-3 آزمون یکسان بودن پاسخهای دریافتی در مورد گزینه های انتخابی (آزمون نیکویی برازش)….233

2-13-3 آزمون فریدمن…………………………………………………… 233

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………… 235

1-4 مقدمه………………………………………………………………..236

2-4 تحلیل داده های جمعیت شناختی………………………………. 236

1-2-4 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات………………………….. 236

2-2-4 توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت……………………..236

3-4 تحلیل داده های تخصصی………………………………………….. 237

1-3-4 فرضیه اول………………………………………………………….. 237

2-3-4 فرضیه دوم…………………………………………………………. 243

3-3-4 فرضیه سوم………………………………………………………… 250

4-3-4 تحلیل چهار سوال کلی پرسشنامه…………………………….. 255

4-4 جمع بندی یافته ها………………………………………………… 259

نتایج و پیشنهادها……………………………………………………….. 261

1-5 نتایج حاصل از نظرات کارشناسان…………………………………. 262

2-5 پیشنهادها……………………………………………………………. 264

1-2-5 پیشنهادهای حاصل از متن تحقیق…………………………….. 264

2-2-5 پیشنهادهایی برای سایر محققان………………………………. 269

3-5 محدودیت های تحقیق………………………………………………. 269

پیوستها …………………………………………………………………….270

پیوست 1 : پرسشنامه………………………………………………….. 270

منابع و مآخذ…………………………………………………………….. 273

الف- منابع فارسی………………………………………………………… 273

ب- منابع لاتین…………………………………………………………….. 278

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه

دنیای پیچیده و پر تلاطم امروز با دارا بودن مشخصه هایی چون پیچیدگی، تنوع و تغییرات آنی، حوزه های مختلف دانش مدیریت و تفکر حاکم بر آن را دستخوش تأثیر و تغییر قرار داده است. تحولات کنونی تمامی بخش های تصمیم گیری، برنامه ریزی و سازماندهی را در برگرفته و دیگر مجالی برای ایجاد و اتخاذ تصمیمات یکسویه و بلند مدت به تصمیم سازان و مدیران نخواهد داد.

در چنین شرایطی ورود به حوزه برنامه ریزی و اداره امور شهرها – که پیش از این نیز جزء جایگاه های سخت مدیریتی و دارای تعدد مولفه های حاکم بر تصمیم گیری بوده است – ما را با جنگل انبوه و بی انتهای متغیرها بیشتر آشنا خواهد کرد. مضاف بر این، بروز نیازهای روزافزون و متنوع انسانی و اجتماعی، پیچیدگی حوزه های تصمیم گیری و انتخاب، به همراه تداخل نقش حوزه های مختلف فعالیت در فرآیندهای برنامه ریزی و سازماندهی بر یکدیگر، مشکلات مواجهه با این موقعیت را برای مسئولین و کارشناسان اداره شهرها صد چندان کرده است. مواردی چون جمعيت و تكنولوژي که از مولفه های مهم و موثر حاکم بر مدیریت شهرهای امروز هستند در تضاد با يكديگر عمل مي كند و آينده شهرها را رقم مي‌زنند و بحران هاي شهري را پديد مي آورند.

استراتژی و رویکرد استراتژیک به عنوان راه نجات و برون رفت از گره های در هم تنیده برنامه ریزی، در سه دهه گذشته، جان تازه ای به مباحث مدیریتی داده و توانسته به نحو مطلوبی افسار مسائل کانونی مدیریت و تصمیم گیری را کشیده و در دست نگه دارد. رويكرد استراتژيك، به عنوان مجموعه اي از مفاهيم، رويه ها و ابزارها، كه به كمك آنها مي توان پديده هاي پيچيده و آشفته و بحراني را در شرايط عدم اطمينان به درستي هدايت كرد، نوید بخش عصری جدید در مدیریت شهری است چرا که ساماندهي و هدايت شهرها روشی خلاق، انعطاف پذير و عملياتي و فراگير و مدبرانه را طلب می کند. در حالي كه مفهوم «جامع» براي سازماندهي و هدايت شهري از روش عقلايي، محافظه كارانه، بلندمدت و ثابت و با پيش بيني خوش بينانه شرايط آينده بهره مي جست.

فراتر از این بحث، هنگامي كه نگرش استراتژيك به عنوان نوعي رويكرد به گزاره مديريت و برنامه ريزي افزوده مي‌شود (هم به معني روش  هم به معني نگرش)، شيوه مديريت و برنامه ريزي به كلي دگرگون مي‌گردد و حتي تحول ساختاري سازمان مديريت شهري منتج می شود. اين امري است كه با سرشت پوياي جوامع پيچيده شهري در امواج تحول عصر حاضر، يا به بياني ديگر وضعيت هاي بحراني و عدم اطمينان و پيش بيني ناپذيري تناسب نظري و عملي دارد.

طی سالیان اخیر با صعود رویکرد جدید از برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک به تفکر استراتژیک یا همان کل نگر، شاهد بهبود چشمگیری در اتخاذ دیدگاه های درست و نیل دقیق تر به اهداف هستیم. حوزه مدیریت شهری نیز از این رشد بی بهره نبوده و گفتمان های جدیدی که بر مبنای تفکر استراتژیک در امور اداره شهری شکل گرفته، به یاری مدیران و مسئولین شهرها و چه بسا کشورها می روند.

در کشور ما نیز اتخاذ رویکردها و نقطه نظرات درست و بجا بر اساس پارادایم های روزآمد جهانی و رو به رشد کنونی، مدد رسان مدیران و تصمیم سازان در زمینه های کاری پیش روی ایشان خواهد بود. موفقيت برنامه ريزان و مديران شهري ايران مستلزم اعمال تعديلاتي در نگرش ها و روش های موجود می باشد که علاوه بر نگاه کلان و با لحاظ کردن تمامی گزاره مداخله گر در بخش های مختلف مدیریت شهر، بایستی آنها را با ساختارهاي بومي و محلي انطباق داد؛ يا برعكس، ساختارها را با روش همساز ساخت.

2-1- بیان مسأله

امروزه تفكر استراتژيك و در ادامه آن برنامه ريزي استراتژيك به عنوان يكي از نگاه‌ها و شيوه‌هاي نوين مديريت در جهان شناخته شده‌اند، كه توجه به نگاه‌هاي كلان، آينده نگر و بلند مدت در تمامي اركان آن به چشم مي‌خورد. لذا بايستي با توجه به روند فزآينده گرايش به شهرنشيني و توسعه كلان شهرها كه لزوم طرح ريزي كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را دوچندان كرده، بلكه طراحي مديريت يكپارچه شهري را غير قابل اجتناب مي‌سازد.

با توجه به اينكه مؤلفه‌هاي زيادي بر مديريت شهر حاكم بوده و از سال‌هاي گذشته شهر تهران بدون برنامه‌اي با لحاظ كردن تمامي مؤلفه‌هاي استراتژيكي لازم، دچار سردرگمي در طراحي و برنامه ريزي كلان شده است. لذا در اين تحقيق سعي بر آن است تا نقش تمامي محورهاي پنج گانه تفكر استراتژيك در جهت بهينه سازي و مديريت جامع شهرها با تأكيد بر اداره شهر تهران و نحوه ظهور و بروز اين تفكر در برنامه ريزي‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بنابراین مساله اصلی این است که تفكر استراتژيك در مديران چه تأثيري بر اداره شهر دارد؟ با به عبارت بهتر با تغییر رویکرد از برنامه ریزی جامع و تفکر سنتی به برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک شاهد تأثیر مطلوبی بر طرح ریزی شهر خواهیم بود یا نه؟ آیا کل نگری و لحاظ تمامی مولفه ها در مدیریت شهر – با حفظ اصول تفکر منطقی و استراتژیک – راه حل بازگشایی گره های کور شهرها خواهد بود؟

لذا حدود مسأله در این تحقیق تمامی شئون تصمیم گیری و مدیریتی شهری – با تأکید بر شهر تهران – است. تا آنجایی که از تغییر در دیدگاه ها و طراحی چشم اندازها تا نحوه انتقال آنها به حوزه اجرایی و عرصه عملیاتی شهر، چگونه تأثیر گذار خواهد بود؟

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

در سال های اخیر با توجه به رشد بی رویه شهر تهران از نظر جمعیتی و به تبع آن نیاز به طراحی راهکارهایی برای حفظ سلامت شهروندان، حمل و نقل، ساخت و ساز و سرمایه گذاری عمرانی، دیگر نمی توان به رویکردهای سنتی و یا برنامه ریزی جامع شهری دلخوش بود. چرا که اگر چنین راهکارهایی توانایی پاسخگویی به نیازهای روزافزون و پیچیده محیطی را داشت، تهران را به ورطه مشکلات امروز خود نمی انداخت.

در جستجو به دنبال راه حلی برای رفع معضلات کلانِ شهر از قبیل تعارضات حوزه های مختلف شهری مانند جمعیت، توسعه پایدار و تکنولوژی که منتج به آلودگی شدید هوا و وارد آمدن فشار روانی شدید به شهروندان شده است هستیم. می توان گفت وجود مواردی چون:

– وجود نگاه فنی و متکی بر نرخ روندها در طرح جامع شهر تهران

– عدم تصویب برنامه استراتژیک شهر تهران تاکنون

– موازی کاری در انجام برنامه ها و تقسیم وظایف

– عدم وجود نگاه یکپارچه در بررسی شئون مختلف شهری

– عدم وجود فرهنگ مشارکت و مدیریت مشارکتی در شهر تهران

– اجرای برنامه های کلان و پر هزینه که با روح شهر و فرهنگ شهری بی ارتباط و بعضاً متضاد هستند

ناشی از دید غیر استراتژیک و یا فراگیر نبودن آن، در مدیریت شهر تهران می باشد و راه­ حلی مدیریتی و سیستمی برای حل این مشکل در توسعه تفکر استراتژیک و قابلیت های آن در برنامه ریزی و طراحی خواهد بود.

پس نتایج این تحقیق می­تواند مدیران شهر تهران را به سوی نگاهی یکپارچه و کل نگر رهنمون سازد. مضاف بر این در طراحی برنامه ها و ساز و کارهایی منطبق بر روح و فرهنگ شهر نیز یاری رسان خواهد بود.

4-1- فرضیات تحقیق

سوال اصلی این تحقیق این است: « تفكر استراتژيك در مديران چه تأثيري بر اداره شهر (با تأكيد بر شهر تهران) دارد.»

بر این اساس فرضیات تحقیق عبارتند از:

1- تفكر استراتژيك در مديريت شهري مديران شهر تهران باعث كارا شدن مديريت ايشان مي‌شود.

2- اثربخشي فعاليت‌هاي اداره شهر تهران با نگاه استراتژيك بالا مي‌رود.

3- رعايت محورهاي پنج گانه تفكر استراتژيك، طراحي شهر را كارآمدتر مي‌كند.

5-1- اهداف تحقیق

اين پژوهش از نظر جهت‌گيري كاربردي و از نظر پژوهشي توصيفي است. در واقع اين تحقيق شامل تشريح و توصيف جنبه‌هاي مختلف تفكر استراتژيك و تأثير پنج محور اصلي آن در اداره و طراحي شهرها (با تأكيد بر كلان شهر تهران) مي‌باشد. در نهايت مي‌خواهيم نقش تفكر استراتژيك را در طراحي و اداره شهر يافته و آن را با مدل‌هاي سنتي و كالبدي مقايسه كنيم که نتایج زیر از نخستین دستاوردهای آن خواهند بود.

– تسريع و تسهيل در اداره و امور مديريتي شهرها

– تغيير نگرش مديران شهري در طراحي بهتر شهرها

6-1- روش شناسی تحقیق

1-6-1- روش تحقیق

روش تحقیق، روش اجرای تحقیق است که مشخص می­کند برای بررسی موضوع از چه روشی استفاده می­کنیم. انتخاب روش تحقیق به هدفهای تحقیق، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرای آن بستگی دارد. به عبارت ديگر هدف ‏از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي اتخاذ كند تا او ‏را هر چه دقيق‌تر، آسانتر، سريع‌تر و ارزان‌تر در دستيابي به پاسخ‌ يا پاسخ هایي براي پرسش ‏يا پرسش‌ها و مساله تحقيقي مورد نظر كمك كند. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی استفاده می­شود.

تحقیق توصیفی آنچه را که هست و تفسیر می­کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول بر زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می­شوند مورد بررسی قرار می­دهد. (خاکی؛ 1386، 210)

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع  است و می خواهد بداند، پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می­کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. (حافظ نیا؛1383: 58)

به دلیل آنکه از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود، این تحقیق پیمایشی می­باشد.

2-6-1- روش گردآوری اطلاعات و داده ها

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از دو روش استفاده شده است:

الف- بررسی کتابخانه­ای (کتابها، نشریات و اینترنت)

ب – پرسشنامه

محقق به دلایل ذیل علاقمند به استفاده از روش های فوق بوده است:

الف- با مطالعه سوابق و مطالعات انجام شده در این زمینه و استفاده از نشریات و مقالات موجود و نیز تحقیقات انجام شده در این زمینه می­توانیم به جامعه آماری دست پیدا کنیم که نتایج حاصل از آن در بررسی فرضیه­ها محقق را یاری می­نماید.

ب- پرسشنامه به محقق کمک می­کند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. پرسشنامه یکی از متداولترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی (از جمله این تحقیق) می باشد.

1-6-3- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه­ای از افراد یا واحدها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند.

جامعه آماري اين پژوهش شامل كارشناسان و مديران سازمان‌هاي مرتبط با اداره شهر تهران هستند. مهمترين آنها وزارت كشور، سازمان شهرداري‌ها، شهرداري تهران، استانداري و فرمانداري تهران، نيروي انتظامي، شوراي شهر و متخصصان حرفه‌اي حوزه مديريت شهري شهری می باشند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جهت گیری های آینده، تصمیم سازی و اداره شهر دخیل می باشند.

تعداد صفحه : 280

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --