پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي و خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي و خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

استاد راهنما:

دکتر فرشاد تجاری

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا اميرتاش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 3

1.1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………. 4

2.1. اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

3.1. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 7

1.3.1. هدف کلی……………………………………………………………………………………………………. 7

2.3.1. اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………….. 7

4.1. سوال‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 8

5.1. فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………….. 8

6.1. پیش فرض‌ها…………………………………………………………………………………………………. 8

7.1. تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………… 8

8.1. محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2. زیربنای نظری…………………………………………………………………………………………… 12

2.2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 12

فصل سوم: روش تحقیق

1.3. روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 54

2.3. جامعه………………………………………………………………………………………………… 54

3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. 54

4.3. تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………….. 54

5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها………………………………………………………………….. 54

6.3. جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………. 55

1.6.3. ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… 55

7.3. روش های آماری………………………………………………………………………………. 55

فصل چهارم: تحلیل داده‌های تحقیق

1.4. یافته های توصیفی………………………………………………………………………… 58

1.1.4. ویژگی های دموگرافیک………………………………………………………………… 58

2.1.4. متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………. 59

2.4. یافته های استنباطی………………………………………………………………………… 59

1.2.4. آزمون فرضیه های صفر………………………………………………………….. 59

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………. 70

فهرست منابع و ماخذ

پیوست‌ها………………………………………………………………………………………… 86

منابع……………………………………………………………………………………………….. 91

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….. 96

چکیده:

هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران است. روش اين تحقيق علّی – همبستگي بوده و از روش ميداني به وسيله ابزار پرسشنامه جهت گردآوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه بازيکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) حاضر در مسابقات کشوري سال 1393 مي باشد. نمونه آماري شامل 200 نفر از ورزشکاران بزرگسال شناگران زن حاضر در حاضر در مسابقات کشوري سال 1393 که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار اين مقاله پرسشنامه شخصيتي آيزنک شامل 40 سوال بود که ورزشکارن از لحاظ رواني با 4 خرده مقياس (رفتار مخاطره آميز، پرخاشگري، هيجان طلبي و اضطراب) مورد بررسي قرار مي داد. روايي آن نيز توسط اساتيد تربيت بدني و مربيان شنا تأييد شد. پايايي آن 852/0 تعيين گرديد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از آمار توصيفي که از ميانگين و انحراف معيار به منظور خلاصه کردن و طبقه بندي اطلاعات استفاده مي گردد. سپس از آزمون معادله ساختاري براي آزمون مدل استفاده خواهد شد. يافته ها نشان داد بين خود سودمندي و ميزان خطر پذيري رواني رابطه معناداري وجود دارد. تمامي ابعاد خودسودمندي و نيز کليه ابعاد ميزان خطر پذيري رواني در مدل، نقش معنادار داشتند. در نتيجه مي توان گفت احساس خودسودمندي و خطرپذيري برآوردکننده معني داري براي عملکرد در شرکت کنندگان مي باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

از آن جايي که قابليت يک فرد روي سازماندهي فعاليت ها و رفتارهاي وي تأثير مثبت مي گذارد (بندورا ، 1995)، افراد با خودسودمندي بالا، تعهد بيشتري نسبت به مشارکت و پايبندي در فعاليت هاي ورزشي دارند ( ديل و هندرسون[1]، 2005 ). اصطلاح خودسودمندي که بر نظريه شناختي آلبرت بندورا[2] (1977) مبتني است به باور شخص در مورد اينکه چگونه به خوبي مي تواند در تغيير موفق باشد، دلالت دارد. در نظام شناختي – اجتماعي منظور از خودسودمندي مفهومي است که به احساس شايستگي و کفايت شخص در مورد انجام اعمالي که توان انجام آن را در خود مي بيند، اشاره دارد.

در چند دهه اخير روان شناسي ورزشي، بصورت بخش مهمي از مربيگري ورزشي در آمده است بخصوص اين که مربيان بعنوان افرادي آگاه و با تجربه قبل از زمان مسابقه و هنگام آموزش و تمرينات، کنار ورزشکاران بوده و سعي مي کنند تا سطح اعتمادبنفس، خودسودمندي را اندازه گيري کرده و ارتباط اين عوامل را با موفقيت و عدم موفقيت ورزشکاران بسنجند (تجاري، 1378).

امروزه ورزش بخشي از زندگي شده است و براي برخي مردم همه زندگي است. توپي را در اختيار يک يا چند کودک بگذاريد. آن ها شروع مي کنند به پرتاب کردن، لگد زدن، تيم ساختن و مسابقه دادن و ديگر هيچ نمي خواهند. در دنياي بزرگسالان، بناها ، دستگاهها، تجهيزات و امکانات بسيار پرخرج و گرانقيمتي براي کاربردهاي ورزشي ساخته شده اند. مردم ساعت ها وقت خود را صرف ورزش يا ورزش هايي مي کنند که يا خود با آن ها درگير هستند و يا ديگران را در آن حال تماشا مي کنند. سرانجام، ورزش رفتار است و بنابراين داراي بعدي روان شناسي است، مهارت هاي رواني، اجزاي اصلي و اثبات شده اجراي پيوسته در سطوح بالاي رقابت بشمار مي روند، اين موضوع توسط ماهوني، گابريل و پرکنيز[3] (1987) نيز اظهار شد که ورزشکاران رقابتي سطح بالا در مقايسه با ورزشکاران سطح پايين، اعتماد بنفس بيشتر و قابليت تمرکز بيشتر قبل از مسابقه و اضطراب کمتر و التزام و تعهد بيشتر در زمينه برتري در ورزش دارند.

1-1- بیان مسأله

يکي از کاربردهاي روانشناسي در ورزش، کمک به بهبود عملکردها، يادگيري و اجراي صحيح تر وآسان تر مهارت ها است که با استفاده از شيوه ها و تکنيک هاي مختلف از جمله تمرين ذهني، حس اعتماد بنفس و خودسودمندي صورت مي پذيرد (هاردي. لو[1]، 1384). تئوري خودسودمندي بندورا بيان مي کند که وقتي مهارت هاي ضروري و محرک هاي کافي (انگيزش) موجود باشد، خودسودمندي، اجراي طبيعي را پيش بيني مي کند (رمضاني خليل آبادي، 1372) .به عبارت ديگر، تئوري خودسودمندي در حقيقت به قضاوت انسان ها از ظرفيت و توانشان در عمل تعبير شده است و حاصل روند پيچيده اي از باورهاي شخصي مي باشد که متکي به منابع مختلف اطلاعات، توانايي همچون تجربيات گذشته، باورها ، ترغيب و تشويق کلامي و شرايط رواني و برانگيختگي مي باشد (دبورا فلتز[2]، 1990).

مهارت هاي رواني، اجزاي اصلي و اثبات شده اجراي پيوسته در سطوح بالاي رقابت بشمار مي روند (صادقي، 1381). اغلب اين کمبودهاي رواني هستند که ورزشکاران نخبه را از اجراي بهينه در تمرين و مسابقه باز مي دارند تا اشتباهات و کمبودهاي فيزيکي (هکر[3]، 2000). به نظر لئون[4] (2002) مهم ترين عامل مؤثر در موفقيت يا عدم موفقيت ورزشکاران نخبه ويژگي هاي رواني آن ها ست (لنوس[5]، 2002).

خودسودمندي مهارت درک نيست، آن چيزي است که من اعتقاد دارم مي توانم بامهارت تحت شرايط خاص انجام دهم و در واقع به اين معني است که آنچه را که مي گويم احتمالا انجام خواهم داد . افرادي که داراي حس کم براي انجام يک کار هستند در مقابل کساني هستند که بر اين باورند بايد مشارکت مشتاقانه اي در انجام يک کار داشته باشند به خصوص هنگام مواجه با موانع. وينبرگ[6] (1981) پيشنهاد مي کند که درجه خودسودمندي يک نفر بطور مستقيم و يا غير مستقيم از طريق ذهني و احساسي بر اجرا تاثير مي گذارد. به طوري که هر چقدر اندازه خودسودمندي فرد بالا برود به همان اندازه عملکرد ورزشي او بهتر خواهد بود (اودورا کيسي[7]، 1995).

علاوه   بر خودسودمندي ، ميزان   خطرپذيري و عوامل خطرز ا (استرس ، هيجان خواهي، افزايش انگيزه) در عملکرد ورزشي افراد تأثير گذارند (يوزکو، باکمن ووايت[8]، 2008). به گفته زاکرمن[9] (1994) خطر به عنوان بخشي از يک هدف تابع ارزيابي فرد از اين وضعيت است از آنجا که بسياري از رفتارهاي پر خطر موجب آسيب ديدن و يا آسيب رساندن مي باشد بستگي به انگيزه ها و پيامدهاي رفتار خطر پذيري و تعبير صحيح از خطر دارد.

خطرپذيري به ماهيت فرد و نوع روابط با ديگران بستگي دارد، گاهي اوقات خطر پذيري مي تواند منافع مثبتي براي افراد و جوامع آنها داشته باشد (هکر، 2005). گفته مي شود خطرپذيري از ويژگي هاي ورزشکاران موفق است (اسچوبل و گالوان[10]، 2006). گاهي اوقات خطرپذيري به علت بالا بردن سطح انگيختگي، خلاقيت هنري، تشديد احساسات و ماجراجويي بروز مي کند، درحقيقت افراد خطر مي کنند تا به يک نتيجه مطلوب دست يابند (گالوان، 2007). برخي افراد اساساً خطرپذير هستند و فعاليت هاي مخاطره آميزي انجام مي دهند، گفته مي شود که سن افراد مشخص کننده ميزان خطرپذيري در آن ها است، هر چه سن افراد بالاتر مي رود تمايل به امنيت در آن ها بيشتر مي شود و خطر گريزتر مي شوند (جان، 2006 و آليسون[11]، 2004).

تحقيقاتي درخصوص تأثيرات خودسودمندي و خطرپذيري و قدرت ريسک در ورزشکاران انجام شده که در رابطه با ارتباط ميان خودسودمندي و درک خطر با توجه به صدمات ورزشي اينگونه بيان مي کنند که وجود اعتماد بنفس در افراد موجب جلوگيري از صدمات ورزشي مي شود، علاوه بر آن در ورزش هاي رقابتي   وجود اضطراب منجر به مجروح شدن افراد مي گردد و عدم وجود خودسودمندي منجر به ترس از محيط ورزشي مي شود (مارک[12]، 2009) . پاجارس[13] ( 1996 ) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است که ارزيابي خودسودمندي نشان مي دهد که اعتمادبنفس افراد باعث موفقيت آن ها در به انجام رساندن کارها مي شود. خودسودمندي در ورزشکاران منجر به ريسک بيشتر مي شود (سندرا[14]، 2004). ميزان درک خطر نسبت به صدمات در دختران بيشتر از پسران است ( آنتوني[15]،2004).

با توجه به بررسي تحقيقات پيشين و مزيت هاي کاربرد متغيرهاي خودسودمندي و خطرپذيري در سطوح مختلف قهرماني، باعث ايجاد سؤالاتي در ذهن محقق گرديد که آيا مدل مفهومي ارتباط علي بين متغير خطرپذيري رواني و احساس خودسودمندي و عملکرد معني دار است؟

2-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

يکي از مهمترين دلايلي که ورزشکاران را از رسيدن به نيروهاي ذاتي شان باز مي دارد توجه به بهبود کيفيت هاي فيزيکي در توسعه مهارت ها و عملکردهاي ورزشي است، به عبارت ديگر آنان اين حقيقت را که انسان تنها جسم نيست را دست کم گرفته اند. مسئله احساس خودسودمندي از اساسي ترين عوامل مؤثر در رشد مطلوب اجراي مهارت هاي ورزشي است و بر روي يادگيري و عملکرد ورزشکاران تأثيرگذار است. احساس خودسودمندي به عنوان عامل مرکزي و اساسي در سازگاري رواني و موفقيت ورزشي ورزشکاران مي باشد (تجاري، 1391).

براي شرکت کنندگان در ورزشهاي قهرماني شهرت، کسب افتخار ودر نتيجه استفاده از امتيازات جنبي قهرماني در سطوح مختلف انگيزه هاي اصلي مي باشد وعواملي چون خصوصيات شخصي، چگونگي روابط با ورزشکاران ديگر و شناخت مربي از ورزشکار بر سطح خودسودمندي و کيفيت ارائه بازي اثر خواهد داشت (شريفي فر، 1379). همچنين خطرپذيري عاملي است که ممکن است در رشته هاي مختلف و در موقعيت هاي مختلف به گونه اي خاص عمل کند گاهي اوقات لازم است بازيکن جهت يادگيري و کسب تجربه هاي جديد به خود فرصت ريسک کردن را بدهد و به جايي که از آن موقعيت فرار کند، در آن بماند. خطر مفهومي است که به نوعي در همه تصميمات ما وجود دارد افراد در اشتياقشان براي شانس متفاوت هستند تمايل به پذيرفتن يا خودداري از خطر به مقدار زماني که بازيکنان لازم دارند تصميم بگيرند و مقدار اطلاعات و تجربياتي که از قبل داشته بستگي دارد . به عنوان مثال در رشته تيراندازي فرد ممکن است يک مهارت را انجام داده باشد و بداند درصد خطا و يا آسيب پذيريش بالا باشد اما بازهم تمايل به انجام دادن آن داشته باشد، اين بستگي به انگيزه هاي فردي و درجه خودسودمندي فرد از خود و اعتماد به نفس بازيکن دارد. بنابراين تحقيق و بررسي روابط بين خودسودمندي اجراي مهارت هاي ورزشي و ميزان خطرپذيري و ارزيابي نتايج بدست آمده بعد از اجراي مسابقه مي توان در صورتي که ارتباط معني داري داشته باشد از خودسودمندي اجراي مهارت هاي ورزشي و خطرپذيري رواني به عنوان يک متغير برآوردکننده نتايج اجراهاي رقابتي سود جست.

[1] .Hardi,lo

[2] . Deborahl.feltz

[3] . Hacker, C.

[4] .leon

[5]. Leunes

[6] .Vinberg

[7] . odorakisy

[8].Yusko, Buck man & White

[9].zakerman

[10] . schwebel &Galvan

[11] .john & Alison

[12] Mark

[13]. Pajares

[14] .Sandra

[15]. Anthony R.Kontosn

[1]. deel & Henderson

[2]. Bandura

[3].Mahoney,Gabriel & perkins

تعداد صفحه : 105

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com