پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی M.A

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

استاد راهنما:

دکتر فرشاد تجاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

2.1. اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

3.1. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1.3.1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.3.1. اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4.1. سوال‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

5.1. فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

6.1. پیش فرض‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7.1. تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………… 8

8.1. محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2. زیربنای نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2.2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل سوم: روش تحقیق

1.3. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2.3. جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 54

4.3. تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………. 54

5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………… 54

6.3. جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1.6.3. ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

7.3. روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

فصل چهارم: تحلیل داده‌های تحقیق

1.4. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

1.1.4. ویژگی های دموگرافیک………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2.1.4. متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

2.4. یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

1.2.4. آزمون فرضیه های صفر………………………………………………………………………………………………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

فهرست منابع و ماخذ

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

 

فهرست جدول‌ها

1.4 جدول سن ورزشکاران…………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2.4 جدول سابقه تمريني ورزشکاران………………………………………………………………………………………………………………. 58

3.4 جدول شاخص هاي آماري متغيرها……………………………………………………………………………………………………………. 59

4.4 جدول مقدار احتمال متغير خطرپذيري……………………………………………………………………………………………………….. 65

5.4 جدول مقدار احتمال متغير خطرپذيري……………………………………………………………………………………………………….. 66

6.4 جدول تحليل واريانس رگرسيون………………………………………………………………………………………………………………. 67

7.4 جدول ضرايب تأثير……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

8.4 جدول مدل رگرسيون…………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

 

فهرست نمودارها

1.4 نمودار مسير رابطه خود سودمندي با ميزان خطر پذيري با استفاده از نرم افزار ليزرل…………………………………………… 60

2.4 نمودار مسير رابطه خودسودمندي با ميزان عملکرد با استفاده از نرم افزار ليزرل…………………………………………………. 61

3.4 نمودار مسير رابطه خطرپذيري رواني با ميزان عملکرد با استفاده از نرم افزار ليزرل…………………………………………….. 62

4.4 نمودار مسیر مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 64

چکیده

هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران است. روش اين تحقيق علّی – همبستگي بوده و از روش ميداني به وسيله ابزار پرسشنامه جهت گردآوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه بازيکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) حاضر در مسابقات کشوري سال 1393 مي باشد. نمونه آماري شامل 200 نفر از ورزشکاران بزرگسال شناگران زن حاضر در حاضر در مسابقات کشوري سال 1393 که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار اين مقاله پرسشنامه شخصيتي آيزنک شامل 40 سوال بود که ورزشکارن از لحاظ رواني با 4 خرده مقياس (رفتار مخاطره آميز، پرخاشگري، هيجان طلبي و اضطراب) مورد بررسي قرار مي داد. روايي آن نيز توسط اساتيد تربيت بدني و مربيان شنا تأييد شد. پايايي آن 852/0 تعيين گرديد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از آمار توصيفي که از ميانگين و انحراف معيار به منظور خلاصه کردن و طبقه بندي اطلاعات استفاده مي گردد. سپس از آزمون معادله ساختاري براي آزمون مدل استفاده خواهد شد. يافته ها نشان داد بين خود سودمندي و ميزان خطر پذيري رواني رابطه معناداري وجود دارد. تمامي ابعاد خودسودمندي و نيز کليه ابعاد ميزان خطر پذيري رواني در مدل، نقش معنادار داشتند. در نتيجه مي توان گفت احساس خودسودمندي و خطرپذيري برآوردکننده معني داري براي عملکرد در شرکت کنندگان مي باشند.

مقدمه

از آن جايي که قابليت يک فرد روي سازماندهي فعاليت ها و رفتارهاي وي تأثير مثبت مي گذارد (بندورا ، 1995)، افراد با خودسودمندي بالا، تعهد بيشتري نسبت به مشارکت و پايبندي در فعاليت هاي ورزشي دارند ( ديل و هندرسون[1]، 2005 ). اصطلاح خودسودمندي که بر نظريه شناختي آلبرت بندورا[2] (1977) مبتني است به باور شخص در مورد اينکه چگونه به خوبي مي تواند در تغيير موفق باشد، دلالت دارد. در نظام شناختي – اجتماعي منظور از خودسودمندي مفهومي است که به احساس شايستگي و کفايت شخص در مورد انجام اعمالي که توان انجام آن را در خود مي بيند، اشاره دارد.

در چند دهه اخير روان شناسي ورزشي، بصورت بخش مهمي از مربيگري ورزشي در آمده است بخصوص اين که مربيان بعنوان افرادي آگاه و با تجربه قبل از زمان مسابقه و هنگام آموزش و تمرينات، کنار ورزشکاران بوده و سعي مي کنند تا سطح اعتمادبنفس، خودسودمندي را اندازه گيري کرده و ارتباط اين عوامل را با موفقيت و عدم موفقيت ورزشکاران بسنجند (تجاري، 1378).

امروزه ورزش بخشي از زندگي شده است و براي برخي مردم همه زندگي است. توپي را در اختيار يک يا چند کودک بگذاريد. آن ها شروع مي کنند به پرتاب کردن، لگد زدن، تيم ساختن و مسابقه دادن و ديگر هيچ نمي خواهند. در دنياي بزرگسالان، بناها ، دستگاهها، تجهيزات و امکانات بسيار پرخرج و گرانقيمتي براي کاربردهاي ورزشي ساخته شده اند. مردم ساعت ها وقت خود را صرف ورزش يا ورزش هايي مي کنند که يا خود با آن ها درگير هستند و يا ديگران را در آن حال تماشا مي کنند. سرانجام، ورزش رفتار است و بنابراين داراي بعدي روان شناسي است، مهارت هاي رواني، اجزاي اصلي و اثبات شده اجراي پيوسته در سطوح بالاي رقابت بشمار مي روند، اين موضوع توسط ماهوني، گابريل و پرکنيز[3] (1987) نيز اظهار شد که ورزشکاران رقابتي سطح بالا در مقايسه با ورزشکاران سطح پايين، اعتماد بنفس بيشتر و قابليت تمرکز بيشتر قبل از مسابقه و اضطراب کمتر و التزام و تعهد بيشتر در زمينه برتري در ورزش دارند.

تعداد صفحه : 114

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com