پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی: « مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران»

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (M.A)

گرایش مدیریت و برنامه ریزی

عنوان:

« مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران»

استاد راهنما:

دکتر علی زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1: طرح تحقیق… 1

1-2- بيان مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهميت پژوهش…. 8

1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-4-1- هدف کلی.. 9

1-4-2- هدف‌های ويژه. 9

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-6- پيش فرض‌های تحقیق.. 10

1-7- محدودیت‌های تحقیق.. 10

1-7-1- محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. 10

1-7-2- محدودیتهای در اختیار محقق.. 10

1-8- تعريف مفهومي واژه‌ها و اصطلاحات… 10

فصل 2: مبانی نظری و پیشینه تحقیق… 11

2-1- مبانی نظري.. 13

2-1-1- کیفیت زندگی.. 13

2-1-2- تاریخچه کیفیت زندگی.. 19

2-1-3- تعاریف موجود از کیفیت زندگی.. 21

2-1-4- ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی.. 24

2-1-5- ابعاد کیفیت زندگی.. 25

2-1-6- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی.. 29

2-1-7- سنجش کیفیت زندگی.. 30

2-1-8- عوامل موثر بر کیفیت زندگی.. 32

2-1-9- ویژگی‌های کیفیت زندگی.. 32

2-1-10- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی.. 33

2-1-11- هویت و کیفیت زندگی.. 34

2-1-12- رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی.. 34

2-1-13- مطالعه علمی کیفیت زندگی.. 50

2-1-14- مدیریت کیفیت زندگی.. 52

2-1-15- بهزیستی بدنی/ سلامت جسمانی و کیفیت زندگی.. 55

2-1-16- سلامت روانی.. 59

2-1-17- تعریف سلامت روان.. 60

2-1-18- ویژگیهای سلامت روان.. 62

2-1-19- یازده مولفه کلیدی سلامت… 63

2-1-20- بهداشت روان.. 65

2-1-21- اصول بهداشت روانی.. 67

2-1-22- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.. 68

2-1-23- عوامل موثر در تامین سلامت روان.. 70

2-1-24- نظریات مرتبط با سلامت روانی.. 70

2-1-25- بهزیستی روانشناختی.. 76

2-1-26- هوش هیجانی.. 78

2-1-27- انواع هوش…. 78

2-1-28- هيجان و اجزاء آن.. 79

2-1-29- تعريف هوش هيجاني.. 80

2-1-30- تاریخچه هوش هیجانی.. 84

2-1-31- مولفه هاي هوش هيجاني.. 87

2-1-32- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند.. 89

2-1-33- مدل‌های هوش هيجاني.. 92

2-1-34- ابعاد هوش هيجاني در مدل توانايي.. 93

2-1-35- مدل بار – آن.. 94

2-1-36- مدل دانيل گلمن.. 96

2-1-37- هوش هيجاني و هوش شناختي.. 98

2-1-38- رهنمودهاي لازم براي موفقيت برنامه‌های هوش هيجاني.. 100

2-1-39- آموزش هوش هيجاني.. 100

2-1-40- کاربرد هوش هیجانی.. 101

2-1-41- آموزش و يادگيري هوش هيجاني در سازمان.. 104

2-1-42- عملکرد هوش هيجاني در سازمان.. 106

2-1-43- نقش هوش هيجاني در زندگي.. 107

2-1-44- نمودهاي هوش هیجانی در محيط كاري.. 108

2-1-45- هوش هيجاني و عملكرد اثر بخش…. 109

2-1-46- هوش هیجانی در محیط کار. 110

2-1-47- سن و هوش هیجانی.. 110

2-1-48- هوش هيجاني در ورزش…. 111

2-2- پیشینه‌ی تحقيق.. 113

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 113

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 124

2-2-3- جمع بندی.. 130

فصل 3: روش شناسی تحقیق… 131

3-1- مقدمه. 132

3-2- روش تحقيق.. 132

3-3- جامعه آماري و روش نمونه گیری و حجم نمونه. 132

3-4- متغیرهای تحقیق.. 133

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 133

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 136

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق… 137

4-1- مقدمه. 138

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 139

4-2-1- سن.. 139

4-2-2- وضعیت تأهل.. 140

4-2-3- وضعیت تحصیلی.. 141

4-2-4- سابقه کار. 142

4-2-5- وضعیت تغذیه. 143

4-2-6- سابقه بیماری منجر به بستری شدن.. 144

4-2-7- وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق.. 145

4-2-8- آمار توصیفی متغیر کیفیت زندگی.. 146

4-2-9- آمار توصیفی متغیر هوش هیجانی.. 151

4-2-10- آمار توصیفی متغیر سلامت روانی.. 154

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیههای تحقیق.. 157

4-3-1- فرضیه اول.. 160

4-3-2- فرضیه دوم. 163

4-3-3- فرضیه سوم. 165

فصل 5: خلاصه، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها. 167

5-1- مقدمه. 168

5-2- خلاصه تحقیق.. 168

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 172

5-4- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.. 179

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 181

منابع و مآخذ.. 182

پیوست ها و ضمائم.. 194
فهرست جدول ها

جدول ‏2‑1 حوزه‌های کاربردی و عناصر موثر بر کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………….. 22

جدول ‏2‑2 عامل‌های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها………………………………………………………………………………………………… 49

جدول ‏2‑3 مولفه¬های هوش هیجانی، عوامل هریک از مولفه¬ها و اینکه چه چیزی را می¬سنجد………………………………….. 95

جدول ‏3‑1 ابعاد و اجزا پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36……………………………………………………………………………………………. 134

جدول ‏4‑1 توزیع فراوانی سن نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 139

جدول ‏4‑2 توزیع فراوانی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 140

جدول ‏4‑3 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………. 141

جدول ‏4‑4 توزیع فراوانی سابقه کار در نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 142

جدول ‏4‑5 توزیع فراوانی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 143

جدول ‏4‑6 توزیع فراوانی سابقه بیماری نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 144

جدول ‏4‑7 توزیع فراوانی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………… 145

جدول ‏4‑8 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغير «کیفیت زندگی» در نمونه‌هاي تحقيق…………………………………………….. 146

جدول ‏4‑9 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «عملکرد فیزیکی» در نمونه‌هاي تحقيق………………………………. 146

جدول ‏4‑10 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی» در نمونه‌هاي تحقيق            147

جدول ‏4‑11 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی » در نمونه‌هاي تحقيق        147

جدول ‏4‑12 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «احساس حیات» در نمونه‌هاي تحقيق……………………………… 148

جدول ‏4‑13 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «سلامتی روانی» در نمونه‌هاي تحقيق……………………………….. 148

جدول ‏4‑14 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « عملکرد اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………… 149

جدول ‏4‑15 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « درد بدنی » در نمونه‌هاي تحقيق……………………………………. 149

جدول ‏4‑16 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «سلامتی عمومی» در نمونه‌هاي تحقيق…………………………….. 150

جدول ‏4‑17 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «بُعد جسمانی» در نمونه‌هاي تحقيق…………………………………. 150

جدول ‏4‑18 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « بُعد روانی » در نمونه‌هاي تحقيق…………………………………… 151

جدول ‏4‑19 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیر « هوش هیجانی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………………………… 151

جدول ‏4‑20 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « خود آگاهی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………………… 152

جدول ‏4‑21 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «خود مدیریتی» در نمونه‌هاي تحقيق………………………………… 152

جدول ‏4‑22 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «مدیریت رابطه» در نمونه‌هاي تحقيق……………………………….. 153

جدول ‏4‑23 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « آگاهی اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………….. 153

جدول ‏4‑24 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیر « سلامت روانی » در نمونه‌هاي تحقيق………………………………………… 154

جدول ‏4‑25 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « علائم اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق…………………………… 154

جدول ‏4‑26 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «اختلال در عملکرد اجتماعی» در نمونه‌هاي تحقيق            155

جدول ‏4‑27 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «افسردگی» در نمونه‌هاي تحقيق………………………………………. 155

جدول ‏4‑28 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « اضطراب و بی خوابی » در نمونه‌هاي تحقيق                  156

جدول ‏4‑29 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر کیفیت زندگی           157

جدول ‏4‑30 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر سلامت روانی           158

جدول ‏4‑31 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر هوش هیجانی           159

جدول ‏4‑32 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                160

جدول ‏4‑33 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      161

جدول ‏4‑34 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                 163

جدول ‏4‑35 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      164

جدول ‏4‑36 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار                165

جدول ‏4‑37 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار      166

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ‏2‑1 ابعاد سلامتی و بهزیستی(World Health,2010)………………………………………………………………………………… 56

شکل ‏2‑2 مدل سلامتی مطلوب (World Health,2010) 57

شکل ‏2‑3 الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی (اقتباس از ثمینی(1384)…………………………………………… 78

شکل ‏2‑4 نقش بالقوه هوش هیجانی در زندگی عادی……………………………………………………………………………………………….. 99

شکل ‏4‑1 توزیع درصد سن نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 139

شکل ‏4‑2 توزیع درصدی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………. 140

شکل ‏4‑3 توزیع درصدی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 141

شکل ‏4‑4 توزیع درصدی سابقه کار در نمونه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 142

شکل ‏4‑5 توزیع درصدی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 143

شکل ‏4‑6 توزیع درصدی سابقه بیماری نمونه های تحقیق………………………………………………………………………………………… 144

شکل ‏4‑7 توزیع درصدی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق………………………………………………………………………… 145

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- مقایسه ای به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی ایران شاغل در ستاد مشترک ارتش تشکیل می دادند. براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری و براساس فرمول نمونه گیری کوکران 254 نفر از کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی SF_36، پرسشنامه هوش هیجانی بردبری و گریوز و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون­های استنباطی K-S و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد (01/0p<). همچنین در بین ابعاد کیفیت زندگی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در عملکرد فیزیکی، محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی، احساس حیات، سلامت روانی، سلامتی عمومی، بُعد جسمانی و بُعد روانی، تفاوت معنی­داری وجود دارد(01/0p<)؛ اما در ابعاد محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی، عملکرد اجتماعی، و درد بدنی بین کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده نمی­شود(05/0p>). تفاوت معناداری بین تمامی ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد(01/0p<). در نهایت تفاوت معناداری بین سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد(01/0p<). همچنین در بین ابعاد سلامت روانی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در علائم اجتماعی و افسردگی تفاوت معنی­داری وجود دارد(01/0p<)؛ اما بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در اختلال در عملکرد اجتماعی و اضطراب و بی خوابی تفاوت معنی داری وجود ندارد(05/0p>).

1-1- مقدمه
پیشرفت­های زیادی در زمینه بهداشت در سطح جهانی طی قرن بیستم، حاصل گردید، با این وجود عوامل ابتلاء و مرگ و میر از وضعیت­های حاد و مرگ و میرهای زودرس ناشی از بیماری عفونی به وضعیت­های مزمن و ناتوان کننده تغییر یافته­اند. بیماری­های جدید کیفیت زندگی[1] افراد را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهند؛ چرا که اختلالات مزمن اغلب کشنده نیستند؛ بلکه وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را کاهش می­دهند(سازمان جهانی بهداشت،2003).در حال حاضر،دیدگاه آدمی نسبت به زندگی تغییرات چشمگیری یافته است، به طوری كه فقط حفظ زندگي به شكل معمول، مطلوب تلقي نمی‌شود؛ بلكه برای ارتقاء جنبه‌های مختلف كيفيت زندگي تلاش بسیار زیادی انجام می‌گیرد(احمدی، سالار و فقیه زاده، 1383). اين موضوع به معناي برداشت مشابه افراد و فرهنگ‌های مختلف از كيفيت زندگي نيست؛ با اینکه در مورد مفهوم کیفیت زندگی توافق کلی وجود دارد،ولی در عين حال افراد از كيفيت زندگي برداشت‌های مختلفی می‌نمایند. به همین دلیل، الگوهاي متعددي از كيفيت زندگي مطرح شده‌اند كه همپوشي زیادی با هم دارند و تمايزهايي نيزدر بین آنها مشاهده می‌شود. برخي از الگوها بر سازه‌های شخصيتي به عنوان واسطه‌ها تكيه می‌کنند؛اما برخي كارآمدي اجتماعي افراد را مهمتر می‌دانند. باز خواني مفاهيم متعدد كيفيت زندگي منجر به ارائه تعريفي از سوي گروه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني[2] شده است. اين تعريف براي درك فرد از موقعيت خود در بافتي از نظام‌های فرهنگي و ارزشي و در ارتباط با هدف‌ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندي آنها ارائه شده است. در اين نگاه كيفيت زندگي، مفهومي فراگير است كه سلامت جسمانی، رشد شخصي، حالات روان شناختي، میزان استقلال، روابط اجتماعي و ارتباط با محيط را در بر می‌گیرد که مبتنی بر ادراك فرد از این ابعاد است. در واقع كيفيت زندگي در برگيرنده ابعاد عيني و ذهني است كه در تعامل با يكديگر قرار دارند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه كيفيت زندگي مفهومي پويا است؛ چون ممکن است ارزش‌ها، نیازها و نگرش‌های فردی و اجتماعی در طي زمان در واكنش به رويدادها و تجارب زندگي دگرگون شوند، همچنين هر بعد از كيفيت زندگي می‌تواند آثار قابل ملاحظه‌ای بر سایر ابعاد زندگی بگذارد(Newa & Taylor, 1992). با اینکه كيفيت زندگي، مفهومی پيچيده و چندگانه است؛ ولي مورد توجه سازمان‌های خدمات رفاهی و اجتماعی، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی،روان شناسی،بهداشت، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است. هر چند؛ ارزشيابي و كمي كردن آن كاري دشوار است، ولی تلاش‌های علمی زیادی در این زمینه انجام می‌گیرد. بنابراین بررسی كيفيت زندگي از چند جنبه بسیار اساسی است. نخست اينكه نشانگر ارزيابي مناسبي از خدمات و برنامه‌هایی است كه به منظور بالا بردن كيفيت زندگي افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی تنظيم شده است. از طرف دیگر، اندازه گيري كيفيت زندگي وسیله مهمي براي ارزيابي اثر بخشي سیاست گذاری‌ها و تمهیدات بهداشتی،تفریحی، دارويي و غیره است. علاوه بر کیفیت زندگی، میزان سلامت روانی افراد و نحوه تعاملات آنها که متأثر از هوش هیجانی آن‌هاست، از جمله متغیرهای روانی مهمی هستند که در دهه‌های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. سلامت روانی به عنوان وضعیت رفاه و بهبود در وضعیت روانی تعریف شده که طی آن فرد می­تواند توانایی­هایی بالقوه خویش را تحقق بخشد، با استرس‌های معمولی در زندگی مقابله کرده و به شکل سازنده­ای به کار و فعالیت بپردازد و در اجتماعی که به آن تعلق دارد نقش موثرتری ایفا کند(Landers, 2005). سلامت روانی را می‌توان براساس تعریف کلی و وسیع‌تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده‌ای تغییر یافته است. عمر طولانی‌تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماری‌های مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفت‌های علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است. بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می‌دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تاثیر می‌گیرد و بر آنها تاثیر می‌گذارد. بنابراین سلامت روانی نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می‌کند که فرد با خود وسبک زندگی‌اش آسوده و بدون مشکل باشد. علاوه بر سلامت روانی، کنترل و مدیریت هیجانات در شرایط خاص یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت افراد است. این شرایط به ویژه برای افراد نظامی که انتظار می‌رود در شرایط بحرانی از خود واکنش‌های مطلوب نشان دهند، اهمیت دو چندانی می‌یابد. گلمن[3] نیز هوش هیجانی را ظرفیت برای برانگیختن خود، سازمان دادن احساسات خود و دیگران، همچنین مدیریت کردن هیجان­ها در خود و در روابط با دیگران تعریف کرده­اند (قنبری، 1385). بنابراین شناخت عواملی می‌تواند به ارتقاء هوش هیجانی کمک کند، می‌توان برای برنامه ریزی و ساماندهی نیروها بسیار مفید است. از این رو این تحقیق در پی آن است که بررسی کند که بین کیفیت زندگی، سلامت روانی و هوش هیجانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی تفاوت وجود دارد یا خیر؟

تعداد صفحه : 218

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]