پایان نامه ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی: تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان : تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون

داﻧﺸﮕﺎه لرستان

داﻧﺸﻜﺪه ادبیات و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪي جهت دریافت درجه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

رشته ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

عنوان:

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

استاد راهنما:

آقای دكتر رحیم میرنصوری

اساتید مشاور:

آقای دکتر وحید ولی­پور ده­نو

آقای مصطفی بهرامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل ۱- مقدمه و معرفي

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….2

۱-۲- بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………..2

۱-۳- ضرورت و اهميت تحقيق ………………………………………………………………………………………3

۱-۴- اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….5

۱-۴-۱- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………..5

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………………..5

۱-۵- فرضیه ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………..5

۱-۵-۱- فرضیه ­های اصلی………………………………………………………………………………………………..5

۱-۵-۲- فرضیه­ های جانبی……………………………………………………………………………………………5

۱-۶- محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………………….6

۱-۷- تعريف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….6

۱-۷-۱- هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………………………. 6

۱-۷-2- ترتیب حرکت درتمرین ……………………………………………………………………………………..7

فصل ۲- ادبيات تحقيق

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..9

۲-۲- زمينه هاي نظري ……………………………………………………………………………………………..9

۲-۲-۱- غدد درون ریز…………………………………………………………………………………………………9

۲-۲-۲- هورمون:‍‍‍‍‍ ساختار، سنتز و انتقال در خون …………………………………………………………….9

۲-۲-۳- هورمون: نیمه عمر، حمل و نقل، تخریب ………………………………………………………………10

۲-۲-۴- عضله و سیگنال­های درون ریز………………………………………………………………………..11

۲-۲-۵- ریتم شبانه روزی ……………………………………………………………………………………….12

۲-۲-۶- عملكرد هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………..13

۲-۲-۷- تاثیر سن در ترشح هورمون تستوسترون …………………………………………………………….14

۲-۲-۸- نیمه عمر هورمون تستوسترون…………………………………………………………………………15

۲-3- تحقيقات انجام شده …………………………………………………………………………………16    

۲-3-1- هورمون تستوسترون……………………………………………………………………………………16

2-3-3- حجم کار ……………………………………………………………………………………………….18

فصل۳- روش شناسي تحقیق

۳-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………..21

۳-۳- جامعه ونمونه آماري ………………………………………………………………………………..21

۳-۴- متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………………………………..22

۳-۴- ۱- متغير مستقل ………………………………………………………………………………………22

۳-۴-۲- متغير هاي وابسته ……………………………………………………………………………..22

۳-۵- ابزار اندازه ­گيري ………………………………………………………………………………..22

۳-۶- شيوه اجراي تحقيق……………………………………………………………………………..23

۳-۷- برنامه تمريني ……………………………………………………………………………………..25

۳-۸- روش هاي آماري………………………………………………………………………………….26

فصل ۴- تجزيه و تحليل آمار

۴-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………….. 28

۴-۲- نتایج و یافته ­های پژوهش ……………………………………………………………….. 28

۴-۲-۱- توصیف نتایج ………………………………………………………………………………….28

۴-۲-۱-۱- ﻧﺘﺎﯾﺞ توصیفی برای متغیر­های حرکتی ………………………………………………. 28

۴-۲-۱-۲-   میانگین حجم کار……………………………………………………………………..29

۴ -۲-۱-۳- سطوح هورمون تستوسترون…………………………………………………….30

۴-۲-۲- آمار اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ………………………………………………………………………………31

۴-۲ -۲-۱- آزمون فرضیه­ ها …………………………………………………………………………31

۴-۲-۲-۱-۱- فرضیه اول …………………………………………………………………………..31

۴-۲-۲-۱-۲- فرضیه دوم ……………………………………………………………………………34

فصل ۵- خلاصه، بحث و نتيجه گيري

۵-۱- خلاصه ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………37

۵-2- بحث……………………………………………………………………………………….38

۵-2-۱- هورمون تستوسترون …………………………………………………………………38

۵-2-2- حجم تمرین…………………………………………………………………………….40

۵-۴- نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………….41

۵-۵- پیشنهادها………………………………………………………………………………….42

۵-۵ -۱- پیشنهادهای برآمده از پژوهش …………………………………………………….42

۵-۵ -۲- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………42

۶- پيوست­ها

۶ -1- پیوست……………………………………………………………………………….44

۶-1- اندازه گيري هورمون تستوسترون(پیوست 1)…………………………………44

۶-2- مشخصات جهت جمع آوری نمونه گیری(پیوست3)…………………………..45

۶-3- رضايت نامه شركت و همكاري در طرح(پیوست 4)…………………………….46

۶-4- دستورالعمل تغذیه­ای و عملکردی داوطلبان (پیوست5)…………………………47

۶-5- عکس تجهیزات آزمایشگاه (پیوست6)…………………………………….48

7- فهرست منابع

7- منابع …………………………………………………………………………………49  

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت پا با دستگاه و سرشانه) آزمودنی­ها مشخص و اولین نمونه خونی نیز از آزمودنی­ها گرفته شد. آزمودنی­ها به فاصله یک هفته پروتکل­های سنتی و منتخب را انجام دادند. آزمودنی­ها ابتدا تمرین مقاومتی سنتی را به صورت ۳ دور با ۱۰ تکرار با شدت 70 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه و یک هفته بعد تمرین مقاومتی منتخب را به همان شکل انجام دادند. نمونه­های خونی دیگر نیز 48 ساعت بعد از هر یک از جلسات تمرین مقاومتی سنتی و منتخب از آزمودنی­ها گرفته شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر برای مقایسه نتایج پیش­آزمون و پس­آزمون و همچنین از آزمون t زوجی برای مقایسه حجم کار انجام گرفته در دو روش سنتی و منتخب استفاده و سطح معناداری 05/0≥ α در نظر گرفته شد. نتایج: سطح سرمی تستوسترون پس از روش سنتی و منتخب هردو افزایش معنادار داشت(00/0 p=). هم چنین حجم کار در روش منتخب به طور معناداری بیشتر بود(پرس تخت: ۰01/۰p =؛ اسکات پا: 00/0p=؛ زیربغل با سیمکش: 00/0p =؛ پشت پا: ۰01/0p =؛ سرشانه: 00/0p =). نتیجه­ گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی با روش ترتیب حرکتی منتخب باعث افزایش حجم کار انجام شده و افزایش تستوسترون می­ شود. بنابراین پیشنهاد می­شود که برای افزایش حجم تمرین و دیگر پاسخ­های مربوطه در تمرینات مقاومتی می­توان از ترتیب حرکتی منتخب استفاده کرد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

يکي از سازگاري هاي مهم فيزيولوژيک پس از فعاليت بدني، سازگاري هورموني است. پاسخ هورموني به فعاليت بدني تابع شدت، مدت ونوع برنامه تمرينی است(1). تمرین­ مقاومتی ﻣﻲ­ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑـﺮ روي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی عملکردی ﺑﮕﺬارد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻫﻤّﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در واقع پاسخ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ورزﺷﻲ، داراي اﻫﻤﻴﺖ بسیاری اﺳﺖ، همچنین از این تمرین مقاومتی به­ عنوان ﻣﺤﺮك اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎد غلظت ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ یاد شده است(2، 7). امّا از آنجا که مشخصه تمرين­ مقاومتي ایجاد محیطی­ حاد برای پاسخ­های ­فیزیولوژیکی از جمله پاسخ­ هورمونی بوده ­که­ نقش حیاتی­ در فرآیند تغییر و تبدیل سلول­های­ پروتئینی ­تارچه­ای ­ایفا می­کنند و عوامل ﻫﻮرﻣﻮنی جزو اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮﮐﻠﯿﮥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي تنظیم رشد هستند(18،17،8) و ­به همراه ترشح ­هورمون­های ­آنابولیک­ اثرات­ فیزیولوژیکی مهمی خصوصاً برای مردان جوان ­وجود­ دارد­، لذا روش­های مختلفی ­برای ­افزایش ­تعامل ­بین­ فعالیت­های مقاومتی­ و غدد ­درون ریز ­مورد ­مطالعه قرار­گرفته است(1۰،9). در این بین مد نظر قرار دادن­ دستکاری ­متغیرات تمرینی نظیر: حجم، شدت­، استراحت ­بین ­دورها و… توانسته بر ­اثر­ پاسخ هورمونی، در چرخه واکنش پذیری ­سبب ­سازگاری بزرگ ­سنتز پروتئین شود(18،17،16،11). امّا با این وجود که روشن است ­­طراحی ­برنامه­های ­ویژه ­سبب­ پاسخ متفاوت­ هورمونی می­شود، مشخص ­نیست ­تا ­چه ­اندازه ­اختلاف ­پاسخ هورمونی­ در مداخله حاد تمرين مقاومتي پس ­از­ یک ­دوره تمرین ­رخ ­می­دهد(۱3). گفته شده ترکیب نوع تمرینات توانسته تعادل آنابولیک و کاتابولیک هورمون­ها را تغییر دهد(1)، بنابراین به نظر می­رسد، شیوه­های تمرینی متنوع بتواند حقایق بسیاری درباره ماهّیت انواع تمرین مقاومتی آشکار کند. با این تفاسیر ارائه شده و ضمن اینکه پروتکل­های تمرین علمی می­تواند در بهینه­ ­سازی و پاسخ مطلوب فرآیندهای رشد ورزشکاران و مربیان را یاری کند(۱۷،۱۴،۱۵،۹) ما در پی بررسی تأثیر ترتیب بکارگیری حرکات مشخص در تمرين مقاومتي بر پاسخ هورمون تستوسترون و مقدار تغییرات عملکردی انجام شده با دستورالعمل تجویز ­ پروتکل تمرینی مقاومتی به صورت سنتی و منتخب هستیم.

2-1- بیان مسأله

سیستم اندوکرین تعادل حیاتی بدن را حفظ کرده و به انسان کمک می کند تا به محرك خارجی پاسخ دهد. سیستم اندوکرین بخشی از راهبر بهینه سازي اعمال فیزیولوژیک بدن است . این مکانیسمهاي کنترل شده بوسیله سیستم اندوکرین میتواند در پاسخ به یک جلسه تمرین مقاومتی حاد فعال شود (4). مکانیسم­های آنابوليک ویژه­ای مانند ترشح هورمون رشد، و تستوسترون بر رشد و توسعه ي عضلاني تأثير مي­گذارند. ورزش مقاومتي يک محرک براي توسعه ي قدرت و هيپرتروفي تار عضلاني است. اين موضوع می­تواند كمينه در بخشي به افزايش حاد ناشي از ورزش در هورمون­هاي آنابوليک آندوژني مربوط باشد(3). با افزایش سن، عملکرد قدرتی، توده عضلانی تستوسترون یک هورمون آنابولیک است که از آندروژنC-19 استرول مشتق می­شود­­ و مانند همه هورمون­های استروئیدی دیگر به طور عمده در سلول­های لیدیگ بیضه ازکلسترول تولید می­گردد(10،9). گفته شده تستوسترون نقش مهمی در توسعه حجم عضلانی و قدرت بازی می­کند، که آن را به عنوان میواستاتین تسهیل کننده برای رشد عضلات در تعامل ­برای تحریک سنتز پروتئین عضلانی ­می­شناسند. مشخص شده دوره­های تمرین حاد به سرعت باعث افزایش سطح تستوسترون در گردش خون می­شود(2،1). از طرفی آثار تمرین با توجه به نوع آن اختصاصی است. به علاوه انواع سازگاری های ایجاد شده در عضله در پاسخ به نوع تمرین نیز اختصاصی می­شود. نوع تمر­ین سازگار­هاي متفاوتي را در بدن ايجاد مي­كند كه برخي متضاد با هم هستند(1). یک بار تمرنی برای تحریک سيستم عضلاني نه فقط با شدت ورزش، بلکه با نوع و زمان بازيافت بين انقباض­هاي تناوبي یا تداومی ارتباط دارد(3). با این وجود به نظر می­رسد ترتیب به کارگیری حرکات در تمرین مقاومتی شکل پاسخ هورمونی را دستخوش تغییرات عمده­ای خواهد کرد.

امّا از آنجا که ممکن است به ­طور ظاهری­ یک­ تصمیم ­ساده ­برای ­به ­کارگیری­ محرک ­مطلوب­­ در تمرین مقاومتی به واقع ­­یک ­انتخاب ­پیچیده ­باشد­ که­ تمام ­زنجیره ­رویداد در مسیر ­سازگاری ­را تحت­ نفوذ ­قرار می­دهد. بنابراین آگاهی از این قضیه که بدانیم چه نوع تمرینی می­تواند پاسخ هورمونی بهینه­ای ایجاد کند بسیار حائض اهمیت است(11)و در این تحقیق جهت بررسی آثار متغییر ترتیب حرکت بر پاسخ هورمونی و عملکردی در پی بررسی آثار تمرینات مقاومتی با دو ترتیب متفاوت به روش سنتی ومنتخب بر میزان تغییرات هورمون تستوسترون هستیم.

تعداد صفحه : 66

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]