پایان نامه ارشد تربیت بدنی: ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی -مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای-

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده : آموزش های الکترونیکی (مجازی)

گروه : مدیریت تربیت بدنی

 

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای-

 

استاد راهنما :

دکترمحمدحسین رضوانی

 

استاد مشاور:

دکتر رضا شیخ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                صفحه    

                     

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3 اهمیت ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 نوآوری تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5 اهداف اصلي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1 اهداف فرعي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 سوال هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6-1 سوال هاي اصلي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-2 سوال هاي فرعي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7 فرضيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7-1 فرضيات اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7-2 فرضيات فرعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8 قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-9 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-10 تعاریف واژگان و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………… 10

1-10-1 تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-10-2 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………… 11

 

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2 فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-1 فرهنگ و تعاريف آن…………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-2 مولفه هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه رابينز……………………………………………………………………………. 15

2-2-3 كاركردهاي فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4 هوش فرهنگي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-1 تعاريف، مفاهيم و ضرورت هوش فرهنگي………………………………………………………………………………… 18

2-4-2 مولفه هاي هوش فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-3 استفاده ازهوش فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-4 آموزش هوش فرهنگي………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4-5 توسعه هوش فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-4-6 انواع شخصيت ها در هوش فرهنگي………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-7 رابطه هوش فرهنگي با انواع هوش……………………………………………………………………………………………. 28

2-4-8 رشد هوش فرهنگي مديران……………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-9 ارزيابي هوش فرهنگي………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-4-10 نهادينه كردن هوش فرهنگي در سازمان………………………………………………………………………………… 30

2-5 تصميم گيري چيست……………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-6 مدل تصميم گيري چند معياره …………………………………………………………………………………………………….. 33

2-6-1 مدل تحليل تصميم…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-6-1-1 سيستم هاي چند معياره………………………………………………………………………………………………………. 33

2-6-1-1-1 اجزاي سيستم هاي چندمعياره ………………………………………………………………………………………. 33

2-6-1-1-2 تكنيك هاي چند معياره…………………………………………………………………………………………………… 34

2-7 منطق فازي………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-8 تاپسيس……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-9 تاپسيس فازي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-10 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-10-1 پيشينه داخلي………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-10-2 پيشينه خارجي………………………………………………………………………………………………………………………… 45

 

 

فصل سوم: مواد و روش کار

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-2 نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-3 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………. 54

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………. 54

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-6 پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-7 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-8 سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………… 57

 

 

 

فصل چهارم: نتایج

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   61

4-2 تحليل عاملي تاييدي هوش فرهنگي………………………………………………………………………………………………   61

4-3 آزمون نرمال بودن توزيع داده ها…………………………………………………………………………………………………….   66

4-4 يافته هاي استنباطي………………………………………………………………………………………………………………………..   67

4-4-1 فرضيه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..   67

4-4-2 فرضيه دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..   68

4-4-3 فرضيه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………   68

4-4-4 فرضيه چهارم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-4-5 فرضيه پنجم پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 69

4-5 فرضيه فرعي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-5-1 فرضيه فرعي اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..   70

4-5-2 فرضيه فرعي دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..   71

4-5-3 فرضيه فرعي سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………   72

4-6 رتبه بندي به روش تاپسيس فازي………………………………………………………………………………………………….   72

4-6-1 فرآيند تاپسيس فازي………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-6-2 انجام عمليات محاسباتي دوي اعداد فازي………………………………………………………………………………… 73

4-6-3 حل الگوريتم تاپسيس فازي ……………………………………………………………………………………………………… 74

 

 

 

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

5-1 خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….   95

5-2 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 96

5-3 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-3-1 محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………………………………………………………….. 98

5-3-2 محدودیت های خارج از  اختیار محقق…………………………………………………………………………………….. 98

5-4 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5-4-1 پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………. 99

5-4-2 پیشنهادات پژوهشي……………………………………………………………………………………………………………………. 101

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه          

جدول 3-1 مشخصات پرسش نامه هاي مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………… 55

جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 56

جدول 4-1 نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول هوش فرهنگي…………………………………………………………………….. 63

جدول 4-2 نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم هوش فرهنگي…………………………………………………………………….. 65

جدول 4-3 آماره هاي آزمون كولموگروف اسميرنف………………………………………………………………………………. 67

جدول 4-4 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش فرا شناختی…………………………………………………………….. 68

جدول 4-5 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش شناختی………………………………………………………………….. 68

جدول 4-6 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش انگیزشی………………………………………………………………….. 69

جدول 4-7 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش رفتاری…………………………………………………………………….. 69

جدول 4-8 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش فرهنگی…………………………………………………………………… 70

جدول 4-9 آزمون t جهت بیان اختلاف بین دیدگاه مدیران زن و مرد……………………………………………………………. 71

جدول 4-10 تحليل واريانس در اختلاف بين هوش فرهنگي به لحاظ تحصيلات………………………………. 71

جدول 4-11 تحلیل واریانس در اختلاف بین هوش فرهنگی به لحاظ سن………………………………………… 72

جدول 4-12 عبارات زبانی و معادل فازی آن‌ها……………………………………………………………………………………… 74

جدول 4-13 داده‌های ماتریس تصمیم گیری فازی……………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-14 داده‌های ماتریس تصمیم گیری نرمال شده‌ی فازی………………………………………………………… 79

جدول 4-15 راهکارایده آل مثبت و منفی……………………………………………………………………………………………… 84

جدول 4-16 فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل مثبت……………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-17 فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل منفی……………………………………………………………………………….. 88

جدول 4-18 محاسبه ضریب نزدیکی هرگزینه………………………………………………………………………………………. 90

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه        

شکل 2-1 مدل توسعه هوش فرهنگی بر اساس تقسیم بندي توماس…………………………………………………. 27

شکل2-2 عناصر یک سامانه چند معیاره(تصمیم‌گیری با معيارهاي چندگانه)………………………………………. 34

شکل 2-3 مدل‏های تحلیل تصمیم……………………………………………………………………………………………………………. 35

شکل 2-4 عدد فازی مثلثی……………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل 2-5 ماتریس ارزیابی گزینه ها بر مبنای معیارها…………………………………………………………………………….. 67

شکل 4-1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگي در حالت تخمین استاندارد……………………… 62

شکل 4-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگي در حالت ضریب معناداری………………………. 64

شکل 4-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگي در حالت تخمین استاندارد…………………….. 65

شکل 4-4- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگي در حالت ضریب معناداری……………………… 66

 

1-1مقدمه:

عملکرد در هر سازمان  تابع عملکرد مدیران آن سازمان، منابع و امکانات و نیز متأثر از محیط ، فرهنگ و سازمان­های تابعه دیگر است، اما عملکرد هر فرد تابع توانایی­ها و مهارت­های رفتاری و ذهنی، نگرش، شخصیت، میزان یادگیری، انگیزه، قدرت رهبری  و علاقه شغلی او است، از طرفی بزرگترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران و مدیریت یکی از نهاده های اقتصادی(پول، زمین، نیروی انسانی، و مدیران) می باشد که در صورت انتخاب نامناسب، آنها می توانند هزینه­های زیادی را به صورت مشهود و نامشهود در کوتاه مدت یا بلند مدت به جامعه تحمیل کنند. یکی از مولفه­های مهم در انتخاب مدیران، توجه به هوش فرهنگی مدیران[1] می باشد. هوش فرهنگی یکی از ابزارهای کارآ درجهت انجام اثربخش وظایف در محیط های دارای تنوع و ناهمگونی فرهنگی است، درواقع هوش فرهنگی، توانایی ومهارت ویژه ای است که به افراد این امکان را می دهد تا در محیط های چندفرهنگی بتوانند به طوراثربخش به انجام وظیفه بپردازند. هوش فرهنگی دارای چهار بعد هوش فراشناختی[2]، هوش شناختی[3]، هوش انگیزشی[4] و هوش رفتاری[5] است که مديران وکارکنان با داشتن بهره مناسبی ازآن، می توانند در فرهنگ ها و موقعیت های مختلف به خوبی ايفای نقش نمايند. این تحقیق با هدف ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای انجام شده است.

[1] Cultural Intelligence

[2] Metacognitive Intelligence

[3] Cognitive Intelligence

[4] Motivational intelligence

[5] Behavioral Intelligence

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 115

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]