پایان نامه ارشد تربیت بدنی: اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم ­انسانی، گروه تربیت­بدنی و علوم ورزشی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت ­بدنی(M.A)

گرایش: فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

استاد راهنما:

دکتر روح الله رنجبر

استاد مشاور:

دکترعبدالرضا کاظمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکيده………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………….. 3

1-2- بیان مسئله پژوهش………………………………….. 4

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………….. 7

1-4- اهداف پژوهش………………………………….. 8

1-4-2 اهداف اختصاصي………………………………… 8

1-5- فرضیه های پژوهش………………………………….. 8

1-7- محدودیت های پژوهش………………………………….. 8

1-8- تعاریف اصطلاحات و واژه ها……………………………….. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………….. 11

2-2- تمرين تناوبي شديد………………………………… 11

2-2-1 انواع تمرینات شدید تناوبی………………………………… 12

2-2-1-1 HIT با حجم کم………………………………… 12

2-2-1-2 HIT با حجم بالا………………………………… 12

2-3- سازوکار HIT…………………………………

2-4- هورمون رشد………………………………… 13

2-5- چگونه ترشح هورمون رشد را افزايش دهيم؟……………….. 14

2-5-1 خواب كافي و منظم………………………………… 14

2-5-2 تغذيه صحيح………………………………… 14

2-5-3 تمرينات ورزشي………………………………… 15

2-5-4 فاصله‌ گذاري مناسب بين تغذيه و خواب………………….. 15

2-6- نقش های کاتابولیکی هورمون رشد……………………………. 15

2-7- پاسخ هورمون رشد به ورزش…………………………………. 16

2-8- گرلین………………………………… 19

2-8-1 گرلين به عنوان يك پپتايد معده‌اي- مغزي………………….. 20

2-8-2 تعادل انرژی و گرلین………………………………… 20

2-8-3 گرلين و تنظيم دريافت غذا……………………………….. 22

2-8-4 گرلين و چاقي………………………………… 24

2-9- پیشینه پژوهش………………………………….. 25

2-10- جمع بندی………………………………… 29

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه……………………………….. 31

3-2- روش پژوهش………………………………….. 31

3-3- جامعه و نمونه آماري پژوهش………………………………….. 31

3-4- متغيرهاي پژوهش………………………………….. 31

3-4-1 متغير مستقل………………………………… 32

3-4-2 متغيرهاي وابسته……………………………….. 32

3-5- ابزارها و روش هاي جمع آوري اطلاعات…………………………………. 32

3-6- روش اجراي پژوهش………………………………….. 32

3-6-1 روش ELISA………………………………….

3-6-2 انجام تست الایزا به منظور اندازه گیری هورمون رشد و گرلین……. 34

3-6-3 الگوي برنامه ي تمريني………………………………… 36

3-7- روش هاي آماري………………………………… 37

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه……………………………….. 39

4-2- توصيف داده هاي پژوهش………………………………….. 39

4-3- آمار استنباطی………………………………… 41

4-3-1 آزمون KS…………………………………

4-3-2 آزمون لون………………………………… 42

4-3-3 آزمون فرضيه هاي پژوهش………………………………….. 42

4-3-3-1 فرضيه اول………………………………… 42

4-3-3-1 فرضيه دوم……………………………….. 43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………….. 45

5-2- خلاصه پژوهش………………………………….. 45

5-3- بحث………………………………….46

5-4- نتیجه گیری………………………………… 47

5-5- پیشنهادات…………………………………. 47

5-5-1 پیشنهاد کاربردی………………………………… 47

5-5-2 پیشنهادات برخواسته از تحقیق……………………… 47

منابع و مآخذ………………………………… 48

فهرست منابع فارسی………………………………… 48

فهرست منابع انگلیسی………………………………… 49

چکیده انگلیسی………………………………… 51

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع اوری شد.گروه تجربی 3جلسه تمرین تناوبی شدید را در هفته انجام داد که شامل 3ست برنامه ی پرحجم تناوبی شدید (4دقیقه با شدت90 درصد ضربان قلب ذخیره با دو دقیقه ریکاوری فعال) در هفته اول و به گونه­ی فزاینده تا هفته چهارم هر هفته یک ست اضافه می شود. تست الایزا برای سنجش هورمون رشد و گرلین مذکور با استفاده از کیت تجاری اختصاصی اندازه گیری مورد بررسی (boster.usa) انجام شد. برای متغییرهای پژوهش در دو گروه کنترل و تجربی از ازمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. برای بررسی آزمون فرضیه­ها و تصمیم گیری در مورد پذیرش یارد فرضیه ها سطح معناداری (الفا=05/0) در نظر گرفته شد. پژوهش نشان داد در بین دو گروه تجربی وکنترل اختلاف معنا داری در سطوح سرمی هورمون رشد وگرلین وجود دارد (05/0=P) این نتایج بیانگراین است که یک دوره تمرین تناوبی شدید پر حجم موجب افزایش سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین افراد داری اضافه وزن می شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در دهه­ی اخیر پژوهشگران علوم ورزشی با استفاده ترکيب تمرينات سرعتي (ST)[1] و تمرينات تناوبي (IT)[2] يک شيوه جديدي از تمرينات را با نام تمرين تناوبي شديد (HIT)[3] ابداع کردند که هر دو سيستم هوازي و بي­هوازي را بهبود می­بخشد. تمرين تناوبي شديد به وهله­هاي تکراري با فعاليت­هاي تناوبي به نسبت کوتاه با شدتي نزديک به شدتي که VO2peak به­دست مي­آيد (VO2peak90% ≤) نسبت داده مي­شود. با توجه به شدت تمرينات، يک تلاشHIT ممکن است از چند ثانيه تا چندين دقيقه طول بکشد که وهله­هاي گوناگون به ­وسيله­ چند دقيقه استراحت يا فعاليت باشدت کم ازهم جدا مي­شوند (جیبالا[4] و همکاران 2008، 63-58؛ لارسن[5] و همکاران 2002، 73-53).

سازوکار اينگونه تمرينات به اين شرح می­باشد که يک وهله HIT غلظت سوبستراهاي انرژيکي و فعاليت آنزيم­هاي مرتبط با متابوليسم بي­هوازي را افزايش مي­دهد، حال با افزايش تواتر تکرارهاي شديد و اجراي آن به صورت متناوب با ريكاوري بين وهله­هاي فعاليت، نياز سلول عضلاني و مسيرهاي متابوليکي را تغييرداده، به­گونه­ي که هم­زمان دستگاه­هاي توليد انرژي هوازي و بي­هوازي را درگير بازسازي ATP مي­کند. بنابراين با به کارگیری اين تمرينات مي­توان دامنه­ي وسيعي ازسازگاري­هاي متابوليکي و عملکردي را انتظار داشت (داوسون[6] و همکاران 1998، 169-163).

با توجه به این که هورمون­های رشد و گرلین نقش مهمی در وضعیت چاقی و رشد وترکیب بدنی افراد ایفا می­کند و همچنین تمرینات HIT با حجم بالا نقش مهم سوخت و سازی دارند. بنابراین ارتباط مهمی میان این هورمون رشد و گرلین و افراد دارای اضافه وزن وجود دارد.

2-1- بیان مسئله پژوهش

با توجه به دامنه­ وسيع مطالعات در موردHIT که در آن­ها پژوهشگران از وهله­هاي 5 ثانيه­اي تا 4 دقيقه فعاليت به­ عنوانHIT استفاده کرده­اند. انواعی مختلفی از تمرینات HIT وجود دارد که در افراد چاق تمرینات با حجم بالا بیشتر کاربرد بیشتری دارد.

سازوکار اينگونه تمرينات به اين شرح می­باشد که يک وهله HIT غلظت سوبستراهاي انرژيکي و فعاليت آنزيم­هاي مرتبط با متابوليسم بي­هوازي را افزايش دهد، حال با افزايش تواتر تکرارهاي شديد واجراي آن به صورت متناوب با ريكاوري بين وهله­هاي فعاليت، نياز سلول عضلاني و مسيرهاي متابوليکي را تغيير داده، به­گونه­ي که هم­زمان دستگاه­هاي توليد انرژي هوازي و بي­هوازي را درگير بازسازي ATP مي­کند. بنابراين با بکارگيري اين تمرينات مي­توان دامنه­ وسيعي ازسازگاري­هاي متابوليکي وعملکردي را انتظار داشت (داوسون و همکاران 1998، 169-163).

شواهد نشان مي­دهند که اگر زمان ريكاوري بين وهله­هاي شديد کاهش يابد، سهم گليکوليز نيز براي تامين انرژي کاهش پيدامي­کند و در نتيجه سوخت و ساز هوازي براي جبران اين کسر انرژي افزايش پيدا مي­کند. لينوسير[1] و همکاران (1993) پيشنهاد کردند که سوخت و ساز هوازي در طول دوره­هاي ريكاوري تمرينات شديد براي بازسازي فسفوکراتين و اکسيداسيون اسيد لاکتيک (حذف لاکتات) نقش مهمي دارند. اين آشکار خواهد کرد که HIT، به سمت سوخت و ساز هوازي سوق پيدا مي­کند که اين امرظرفيت سوخت وساز هوازي را افزايش مي­دهد (لینوسیر و همکاران 1993، 414-408).

با توجه به دامنه­ي وسيع مطالعات درموردHIT که در آن­ها پژوهشگران از وهله­هاي 5 ثانيه­اي تا 4 دقيقه فعاليت به ­عنوانHIT استفاده کرده­اند، که بر پايه­ي زمان وهله­هاي فعاليت­ها به دو دسته تقسيم می­شوند:

HIT با حجم کم: وهله­هاي فعاليت کمتر و يا برابر 60 ثانيه که با شدتي برابر با حداکثر و يا نزديک به حداکثر توان و يا سرعت انجام مي­شود را به ­عنوان تمرينات تناوبي شديد با حجم کم در نظرمي­گيريم (جیبالا و همکاران 2012، 1084-1077). به ­عنوان مثال می­توان به برنامه تمرينی پژوهش لیتل و همکاران (2010) در اين زمينه اشاره کرد: 10 تکرار 60 ثانيه­ای با 75 ثانيه ريکاوری فعال بين هر تکرار (لیتل[2] و همکاران 2010، 1011-22).

HIT با حجم بالا: فعاليت­هايي با وهله­هاي طولاني­تر، از 1 تا 4 دقيقه که به­عنوان HIT شناخته شده­اند ولي با شدتي کمتري نسبت به HIT با وهله­هاي فعاليت کوتاه مدت، انجام مي­شوند (جیبالا و همکاران 2012، 1084-1077). به­عنوان مثال می­توان به برنامه تمرينی پژوهش گورد[3] و همکاران (2010) در اين زمينه اشاره کرد: 10 تکرار 4 دقيقه­ای با 2 دقيقه ريکاوری فعال بين هر تکرار (گورد و همکاران 2010، 357-350).

گرلین موثر بر رفتار دریافت غذا اثرگذار است. از این­رو بر متابولیسم و عملکرد بسیاری از اندام­ها و بافت­ها از جمله عضله، کبد، عروق و مغز اثر می­گذارد (قنبری نیاکی و همکاران 2006، 966-70).

گرلين اولين بار توسط كوجيما و همكاران (1999) به­عنوان يك ليگاند درون‌زاي GHS-R معرفي شد. هيچ شباهت ساختاري بين گرلين و ليگاندهاي اکسينتيك[4] آن (GHSs) وجود ندارد. گرلين يك پپتايد حاوي 27 يا 28 اسيدآمينه بوده كه توالي آن بين گونه‌هاي مختلف به خوبي حفظ شده است (كوجيما و کان گاوا 2005، 522-495).

گرلين عمدتاً در معده و از سلول‌هاي غده اكسينتيك موكوس فوندوس[5] ترشح مي‌شود. البته گرلين به مقادير زياد در روده كوچك، بيضه‌ها، هيپوفيز و بافت‌هاي متعدد ديگري ترشح مي‌شود. گرلين به داخل گردش خون ترشح شده و در كنترل رهايي هورمون رشد (GH)[6] شركت مي‌كند. از طرف ديگر GH مي‌تواند در تنظيم ترشح گرلين از طريق مهار فيدبك معده‌اي- هيپوفيزي دخالت كند. نشان داده شده كه GH تظاهر گرلين را در معده مهار مي‌كند. به­علاوه سطح گرلين گردش خون در موش‌هاي صحرايي با تزريقGH كاهش مي‌يابد. مشخص شده است كه هورمون‌هاي ديگري هم بر عمل گرلين اثر مي‌گذارند. گزارش شده كه سوماتواستاتين نه تنها ترشحGH ناشي از گرلين را سركوب مي‌كند، بلكه سطح پلاسمايي گرلين را، مستقل از غلظت پلاسمايي GH، كاهش مي‌دهد (كوجيما و کان گاوا[7] 2005، 522-495). به­علاوه وضعيت تيروئيد ممكن است بر سطح سرمي گرلين اثر داشته باشد. در موش‌هاي صحرايي بر عكس پركاري تيروئيد، كم‌كاري تيروئيد به طور معني‌داري بيان گرلين معده را افزايش مي‌دهد (كوجيما و کان گاوا 2005، 522-495).

گرلين عمدتاً در معده و از سلول‌هاي غده اكسينتيك موكوس فوندوس[8] ترشح مي‌شود. البته گرلين به مقادير زياد در روده كوچك، بيضه‌ها، هيپوفيز و بافت‌هاي متعدد ديگري ترشح مي‌شود. گرلين به داخل گردش خون ترشح شده و در كنترل رهايي هورمون رشد (GH)[9] شركت مي‌كند. از طرف ديگر GH مي‌تواند در تنظيم ترشح گرلين از طريق مهار فيدبك معده‌اي- هيپوفيزي دخالت كند. نشان داده شده كه GH تظاهر گرلين را در معده مهار مي‌كند. به­علاوه سطح گرلين گردش خون در موش‌هاي صحرايي با تزريقGH كاهش مي‌يابد. مشخص شده است كه هورمون‌هاي ديگري هم بر عمل گرلين اثر مي‌گذارند. گزارش شده كه سوماتواستاتين نه تنها ترشحGH ناشي از گرلين را سركوب مي‌كند، بلكه سطح پلاسمايي گرلين را، مستقل از غلظت پلاسمايي GH، كاهش مي‌دهد (سیولی[10] و همکاران 2008، 5-4). به­علاوه وضعيت تيروئيد ممكن است بر سطح سرمي گرلين اثر داشته باشد. در موش‌هاي صحرايي بر عكس پركاري تيروئيد، كم‌كاري تيروئيد به طور معني‌داري بيان گرلين معده را افزايش مي‌دهد (کوجیاما[11] و همکاران 2005، 522-495).

يافته‌هاي مطالعات نشان داده‌اند كه گرلين به ­عنوان يك شاخص تعادل انرژي كوتاه مدت تلقي مي‌شود و ممكن است به ­عنوان يك آغازگر سيگنال­هاي غذايي در نظر گرفته شود. به طوريكه گرلين پس از ترشح از معده و روده از طريق گردش خون بر مركز سيري و گرسنگي در هيپوتالاموس اثرگذاشته، دريافت غذا و اكتساب توده بدن را تحريك مي‌كند. در واقع اين موارد با تنظيم تعادل انرژي مركزي بدن در ارتباط است (کوجیاما و همکاران 2005، 522-495). از جمله اثرات گرلین می­توان به افزايش اشتها، رفتار دریافت غذا و هایپرفاژیا اشاره کرد (کوجیاما و همکاران، 2005، 522-495). بررسی­ها نشان می­دهد که گرلین پلاسمایی می­تواند به وسیله برخی از هورمون­ها از جمله انسولین، پپتید شبیه گلوکاگن (GLP) وگلوکاگن و متابولیت­ها مثل گلوکز و برخی از اسیدهای آمینه و دستگاه عصبی خودکار تنظیم شود. ازطرفی دیگر بررسی­ها نشان می­دهد که تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی با شدت متوسط و بالا و همراه با ناشتایی به تحلیل انرژی سلولی و بافتی و غلبه تعادل انرژی به سمت منفی منجر می­شود (قنبری نیاکی و همکاران 2006، 966-70؛ کوجیاما و همکاران 2005، 522-495). با این وجود به نظر می­رسد که پاسخ گرلین به تمرینات مختلف بدنی (حاد و مزمن) با روش­های مختلف تمرینی متفاوت باشد. از طرفي نتايج برخي مطالعات علمي نشان دادكه سطوح پلاسمايي گرلين در برخي شرايط تغذيه­اي و تعادل انرژي تغيير مي­کند. تغييراتي که در انرژي سلولي مثل كبد و عضلات اسكلتي در حين تمرينات مختلف ورزشي و فعاليت بدني روي مي‌دهد، به طور مثال سطوح پلاسمايي گرلين در چاقي مزمن، پس از تزريق انسولين، بعد از دريافت غذا، پس ازمصرف مواد قندي (گلوكز و فروكتوز) تقليل يافته يا به تأخير مي‌افتد. بنابراين سطوح پلاسمايي گرلين در شرايط تعادل مثبت انرژي، كاهش و در شرايط تعادل منفي انرژي، افزايش مي‌يابد. مواردي از قبيل سوءتغذيه، روزه‌داري، محروميت غذايي، كاهش قندخون،كم ‌وزني مزمن،كاهش توده بدن (تغذيه‌اي يا تركيب غذايي و تمرين بدني) و بوليميا موجب افزايش ميزان سطوح گرلين مي­شوند، هم­چنين سطح گرلين با افزايش يا كاهش در شاخص توده بدن (BMI)[12] نيزتغيير مي­يابد (کوجیاما و همکاران 2005، 522-495).

دال و همكاران[13] (2002) اثر يك آزمون فزاینده ركاب‌زني روی چرخ كارسنج را تا واماندگي بر سطوح گرلين پلاسمائي در افراد سالم و بيماران با نقص در ترشح هورمون رشد مورد مطالعه قرار دادند. در اين پژوهش افراد به مدت 45 دقيقه با شدت آستانه لاكتات (5/2 ميلي مول بر ليتر) معادل 65 درصد اكسيژن مصرفي اوج خود تمرين كردند، غلظت هورمون رشد در پايان 45 دقيقه به اوج خود رسيد، اما سطوح گرلين پلاسمائي در بيماران با نقص هورمون رشد در مقايسه با گروه سالم به طور معنا‌داري پائين‌تر بود. علي­رغم اين که کاهش سطح گرلين پلاسمایي در بيماران با نقص هورمون رشد به تزريق ممتد اين هورمون نسبت داده شده است. بر اين اساس, اظهار داشته‌اند که تغييرات مربوط به هورمون رشد مستقل از تغييرات در سطوح گرلين پلاسمائي رخ می‌دهد (وسترگارد[14] و همکاران 2007، 303-297).

حال آن که با وجود عدم شناخت کامل از سازوکارهای سلولی – مولکولی HIT نیاز است که به مطالعه نقاط مبهم و ناشناخته آن پرداخته شود. هم­چنین با جمع­بندي يافته­هاي پژوهشي ازمطالعات متعدد مشخص است که تغییرات گرلین و هورمون رشد در تمرینات تناوبی شدید کم و متناقض بوده و مطالعه­ای که سازگاری به 6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید (تغییرات سطوح استراحتی) روی غلظت سرمی گرلین و هورمون رشد یافت نشد. براین اساس پژوهشگر در تلاش است به این سوال پاسخ دهد که آیا اثر 6 هفته تمرین پر حجم تناوبی شدید بر غلظت سرمی گرلین و هورمون رشد مردان دارای اضافه وزن اثر دارد؟

[1]. Linossier

[2] . Little

[3]. Gurd

[4]. Oxyntic

[5]. Fundus mucosa

[6]. Growth Hormone

[7] . Kojima & Kangawa

[8]. Fundus mucosa

[9]. Growth Hormone

[10] . Civelli

[11] . Kojima

[12].Body Mass Index

[13]. Dall

[14]. Vestergaard

[1]. Sprint Training

[2]. Interval Training

[3]. High-intensity Interval Training

[4]. Gibala

[5] . Laursen

[6] . Dawson

تعداد صفحه : 67

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]