پایان نامه ارشد : تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان دانشگاه اصفهان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان : تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداري و اقتصاد

گروه حقوق و علوم سياسي

 

پايان نامه­ي کارشناسي ارشد رشته­ي علوم سياسي

تاثير تکنولوژي هاي نوين ارتباطي – اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان دانشگاه اصفهان

 

استاد راهنما:

دکتر عباس حاتمي

 

استاد مشاور:

دکتر وحيد قاسمي

 

                شهريور1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

ما در محيط جها ني جديدي زندگي مي کنيم  که همه چيز با تکنولوژي پيوند خورده است و ما در هر روز و  دقيقه، در تعامل با آن هستيم. رشد تکنولوژي هاي ارتباطي-اطلاعاتي  از نظر کمي  و کيفي گستره ارتباطات انساني را بسط داده و ارکان مختلف حيات اجتماعي را تحت تاثير قرار داده است. در اين راستا مي توان به کاربرد روز افزون امکانات موجود در اينترنت در بين اقشار مختلف اشاره کرد . اهل علم به طور کلي و دانشجويان به طور خاص، از مصرف کنندگان اصلي اين تکنولوژِي هستند ولي اين پديده در بين دانشجويان از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در چند دهه اخير اين تکنولوژي ها بر موقعيت و عملکرد بسياري از جوامع، سازمانها و افراد اثرات قابل ملاحظه اي گذاشته و به موازات پيشرفت هاي شگرفي که در اين زمينه بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمانها و افراد هر روز بيش از گذشته به اين فناوري مدرن گره مي خورد. بديهي است که در چنين موقعيتي، تاثيرات استفاده از اينترنت بر نگرش و رفتار هاي مشارکتي و آگا هي دانشجويان مي تواند بخش مهمي از پيامدهاي تکنولوژي هاي ارتباطي را آشکار سازد. در اين بررسي ابتدا از بعد توصيفي به اين مقوله نگريسته شده است و سپس تاثير استفاده از وسايل نوين ارتباطي (اينترنت) بر آزادي دانشجويان و جنبه هاي مختلف آن در بعد ذهني و عيني از جمله آزادي بيان، انديشه، مشارکت سياسي و مدني و آگاهي سياسي مورد بررسي قرار گرفته است. متغير ميزان استفاده از وسايل نوين ارتباطي (اينترنت) به عنوان متغير مستقل انتخاب شده است و در قالب چهار فرضيه تاثير آن بر متغير وابسته از جمله آزادي انديشه، بيان، مشارکت سياسي و مدني، آگاهي سياسي مورد سنجش قرار گرفته است.چارچوب نظري اين پژوهش برگرفته از بحث “تکنولوژي اطلاعات” مانوئل کاستلز مي باشد. بر اساس يافته هاي اين رساله ارتباط نسبتا معناداري بين استفاده از وسايل نوين ارتباطي و متغيرهاي وابسته ياد شده بوده است. چنانکه بيشترين تاثيرپذيري را متغير آزادي انديشه با  ميانگين65/2 و کمترين آن را نيز آزادي بيان با 04/2 داشته است. روش مورد استفاده در اين پژوهش ابتدا اسنادي، کتابخانه اي و در مرحله ي بعد پيمايشي است و جهت استخراج و تحليل داده ها از نرم افزار spss 18 استفاده شده است.

 

 

کليد واژگان: تکنولوژي نوين ارتباطي- اطلاعاتي، آزادي انديشه، آزادي بيان، آگاهي سياسي، مشارکت سياسي و مدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول:کليات پژوهش

1-1) شرح و بيان مساله پژوهشي……………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2) کليد واژه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2-1) تکنولوژي ارتباطي- اطلاعاتي جديد…………………………………………………………………………………………………….3

1-2-2) آزادي انديشه………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-3) آزادي بيان……………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-4) آگاهي سياسي………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2-5) مشارکت سياسي و مدني…………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3) پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق………………………………………………………………………………………………………….4

1-4) اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5) اهميت و ارزش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-6)کاربرد نتايج تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7) فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8) روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-8-1) نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها……………………………………………………………………………………………………9

1-8-2) جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-3) روش و طرح نمونه برداري……………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-4) ابزار گردآوري داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-5) ابزار تجزيه و تحليل…………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-9) سازمان و قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم: چاچوب نظري پژوهش

2-1) چارچوب نظري……………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-1-1) گفتار نخست: نظريات  انديشمندان  مهم قبل از وقوع انقلاب ارتباطات و اطلاعات در حوزه آزادي

2-1-1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-1-2) جان لاک بنيانگذار ليبرالسم (1704-1632)……………………………………………………………………………….13

2-1-1-2-1) وضع طبيعي………………………………………………………………………………………………………………………………14

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-1-1-2-2) حق مالکيت……………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-1-2-3) سنجش و ارزيابي نظريه لاک…………………………………………………………………………………………………….15

2-1-1-3) ژان ژاک روسو و آزادگي انسان (1778-1712)……………………………………………………………………………15

2-1-1-4) جان استوارت ميل (1873-1806)……………………………………………………………………………………………….17

2-1-1-5) آيزيا برلين (1997-1907)……………………………………………………………………………………………………………19

2-1-2) گفتار دوم: انقلاب ارتباطات و اطلاعات: عوامل موثر در آن

2-1-2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20                                           2-1-2-2) جهاني شدن……………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-1-2-3) نظريه يا حکمراني شبکه اي…………………………………………………………………………………………………………..23

2-1-3) گفتار سوم: نظريات و متفکران در ارتباط با فناوري نوين ارتباطي-اطلاعاتي

2-1-3-1) ارتباطات و تحولات مفهومي آن …………………………………………………………………………………………………..28

2-1-3-1-1) نظريه هاي عام ارتباطات……………………………………………………………………………………………………………28

2-1-3-2 ) نظريه انتشار اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….34

2-1-3-3) نظريه اشاعه نوآوري ها…………………………………………………………………………………………………………………..37

2-1-3-4) رسانه ها و جامعه پذيري سياسي …………………………………………………………………………………………………38

2-1-3-5) نظريه سلطه رسانه ها……………………………………………………………………………………………………………………..40

2-1-3-6) نظريه مارپيچ سکوت( عقيده سازي): اليزابت نوئل نيومن (1980-1970 )…………………………………41

2-1-3-7) نظريه رسانه هاي جمعي………………………………………………………………………………………………………………..42

2-1-3-8) نظريه برجسته سازي ( تعيين دستور کار )…………………………………………………………………………………..43

2-1-4) گفتار چهارم: تکنولوژي نوين ارتباطي اطلاعاتي ( اينترنت) و تاثيرات آن

2-1-4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-1-4-2) اينترنت……………………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-1-4-3) تاريخچه اينترنت ( Arpanet)……………………………………………………………………………………………………..45

2-1-4-4) فعاليتهاي شبکه اينترنت……………………………………………………………………………………………………………….46

2-1-4-5) ساختار نظارتي و مالي شبکه اينترنت……………………………………………………………………………………………47

2-1-4-6) بودجه اينترنت………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-1-4-7) بازيابي اطلاعات در اينترنت……………………………………………………………………………………………………………47

2-1-4-8) تاثيرات اينترنت……………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-1-4-9) اينترنت در نهادها………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-1-4-10) اينترنت در ايران………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-1-4-11) اينترنت و دانشجويان…………………………………………………………………………………………………………………..51

2-1-4-12)کارکردهاي اينترنت………………………………………………………………………………………………………………………52

2-1-4-13) کارکردهاي سياسي اينترنت با تاکيد بر وجوه آزادي…………………………………………………………………53

عنوان                                                                                                                                     صفحه

2-1-4-13-1) گسترش تساهل و آموزه هاي جامعه مدني……………………………………………………………………………53                                                                                                                     

الف) آزادي انديشه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

ب) آزادي بيان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

ج) کارويژه هاي جامعه مدني……………………………………………………………………………………………………………………………56

2-1-4-13-2) اشاعه اطلاعات و آگاهي سياسي…………………………………………………………………………………………….58

2-1-4-13-3) گسترش مشارکت سياسي و مدني…………………………………………………………………………………………62

2-1-5) جمع بندي………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

فصل سوم: روش تحقيق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

3 -2) تعريف نظري و عملياتي مفاهيم……………………………………………………………………………………………………………69

3-3) روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-4) تکنيک تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-5) ابزار جمع آوري داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-6)پايايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-7) اعتبار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

3-8) جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………………………76                                                                                                         3-9) واحد تحليل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

3-10) قلمرو زماني و مکاني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………76

3-11) حجم نمونه و شيوه نمونه گيري………………………………………………………………………………………………………….76

3-12) فنون تحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….77

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

4-2 ) آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-3 ) آمار استنباطي……………………………………………………………………………………………………………………………………….84

فصل پنجم: نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………….87

محدوديت تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

ضميمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….93

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول 1-3: ميزان آلفاکرونباخ گويه ها……………………………………………………………………………………………………..75

 

جدول 2-4: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس……………………………………………………………………………79

 

جدول3-4: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت سن…………………………………………………………………80

 

جدول4-4: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته ي تحصيلي………………………………………………………..81

 

جدول5-4: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سطح تحصيلات…………………………………………………………..82

 

جدول6-4: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد ترم هاي گذرانده……………………………………………….83

 

جدول7-4: آزمون فرضيه ي اول…………………………………………………………………………………………………………….84

 

جدول 8-4: آزمون فرضيه ي دوم…………………………………………………………………………………………………………….85

 

جدول9-4: آزمون فرضيه ي سوم……………………………………………………………………………………………………………85

 

جدول10-4: آزمون فرضيه ي چهارم………………………………………………………………………………………………………86


  

                                                                                                     

فصل اول

کليات پژوهش

 

1-1) شرح و بيان مساله پژوهشي:

تکنولوژي يکي از عناصر ضروري و نه کافي براي توسعه يک کشور است. چنانچه يک کشور بخواهد از مزاياي تکنولوژي برگزيده به بهترين وجه بهره مند شود، ساير عناصر نيز بايستي به درستي به خدمت گرفته شوند(جيمز استوور، 1375 : 124-123). «تکنولوژي اطلاعات» نيز يکي از اين عناصري است که بدون آن آهنگ توسعه کند وپيشروي ساير شرايط اصولا توسعه اي مشکل خواهد بود. هر چند «تکنولوژي اطلاعات» اصطلاحي است جديد، از لحاظ مفهومي قدمت آن به اشتياق انسان به برقراري ارتباط مي رسد(بهان و هولمز، 1377 : 5) . در دو دهه 1980 و 1990 ميلادي جهان شاهد وقوع تغيير هاي بنيادين سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بوده است . از عصر جديد، با نامهاي عصر «انفجار اطلاعات» و  «دهکده جهاني» ياد شده است. در حقيقت، فناوريهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي موتور اصلي جهاني شدن بوده و تمام ابعاد حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است که اين تکنولوژي ها شامل مجموعه وسيع و گوناگوني از فناوريها (اينترنت، ماهواره، تلفن همراه، تلويزيونهاي کابلي، کامپيوتر هاي خانگي و ويديو) است که براي برقراري ارتباط بين انسانها (فرستادن و دريافت انواع پيامهاي کلامي، تصويري، صوتي) و نيز براي توليد، انتشار، ذخيره و بازيابي اطلاعات به کار مي رود(سردارنيا، 1386 :105-104). به عبارت ديگر تکنولوژي هاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي ترکيبي از سخت افزار، نرم افزار، رسانه ها و حتي سيستم هاي پخش و توزيع اطلاعات و محتوا را شامل مي شود. چنانکه گفته شد تکنولوژي هاي فوق سابقه اي طولاني دارند اما ظهور و رواج بسيار سريع دستگاههايي نظير راديو، تلويزيون، تلفن، کامپيوترهاي شخصي، ويدئو، ماهواره هاي مخابراتي و ارتباطي، اينترنت، و نظاير آنها را بايد پديده اي متعلق به دهه هاي اخير دانست(منتظر قائم ، 1381 : 229). عامل اطلاعات چنان زندگي بشر را دگرگون ساخته، که از آن به عنوان ويژگي تعريف کننده «جهان نو» ياد مي کنند  و بسياري از نگاهها متوجه «اطلاعات محور» شدن حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي است(سردارنيا،1386: 105). انقلاب تکنولوژي اطلاعاتي که باعث گسست از عصر فورديسم به پسافورديسم و عصر سياست بين الملل به عصر پساسياست بين الملل (جيمز روزنا) و همچنين باعث تحول جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي يا شبکه اي شده است، براي اولين بار در تاريخ اين را امکان پذير ساخته که خود«اطلاعات» به محصول فرايند توليد تبديل شود ، بدين خاطر مي توان استدلال کرد که کمترين حوزه از فعاليت انساني وجود دارد که تحت تاثير آن قرار نگيرد(صدوقي، 1384 : 49).

در واقع تکنولوژي هاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي به طور مستقيم و غير مستقيم بر تمام عرصه ها و سطوح حيات فردي و جمعي انسان هاي معاصر تاثير گسترده و عميقي گذاشته است. اين تکنولوژيها تمام عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را به صورت گسترده، عميق و ماندگار دگرگون کرده است(منتظر قائم، 1381: 231-230).  هر چند همواره دسترسي به اطلاعات نوعي ضرورت بوده است، امروزه اين ضرورت بيش از گذشته احساس مي شود. يک شهروند براي درگير شدگي و مشارکت، به اطلاعات سياسي –  اجتماعي در زمينه حقوق شهروندي، نهاد هاي سياسي و وظايف آنها، کارآمدي يا ناکارآمدي هاي حکومت و مانند آن نيازمند است(سردارنيا، 1388 : 204-193). در طي قرون گذشته جوامع به واسطه ي گسترش علم و دانش، اختراع چاپ و راديو و تلويزيون و … دستخوش تحولات زيادي شده بودند. ولي تحولاتي که در سالهاي اخير بر اثر پيشرفتهاي فناوري در حوزه هاي اطلاع رساني و ارتباطات رخ نموده، فرهنگ جوامع را با موضوع ها و مفاهيم جديدي آشنا نموده و آنها را در معرض تحولات چشمگيري قرار داده است که اين پيشرفت ها باعث پديد آمدن مفاهيم جديدي چون: دهکده جهاني، جامعه مجازي، فضاي سايبرناتيک، جامعه اطلاعاتي و … شده است. اين فناوري با ايجاد فضاي شبکه اي توانسته زمينه را براي مشارکت همگان در امور مختلف فراهم آورد و در نهايت منجر به ايجاد شکل جديدي از دموکراسي تحت عنوان دموکراسي ديجيتالي(دموکراسي مجازي يا دموکراسي الکترونيکي) شده است. به اين دليل  بحث هاي مختلف از جمله آزادي دانشجويان به عنوان شهروند و حوزه هاي مختلف فعاليت انساني در حيات جوامع نمي تواند بي اعتنا به تحولاتي که در حوزه هاي اطلاع رساني و ارتباطات در سطح ملي و بين المللي در جريان است، صورت بگيرد.  اين رساله در تداوم ادبيات موجود اولا تلاش مي کند تا با تاکيد بر وضعيت دانشجويان دانشگاه اصفهان از طريق شيوه پيمايشي  اهميت فضاي نوين ارتباطي-اطلاعاتي در حيات سياسي ايران را نشان دهد. ثانيا تلاش مي کند تاثيري را نشان دهد که فضاي جديد ارتباطي بر گستره آزادي دانشجويان دارند. در اين جا در وهله اول استدلال مي شود که عوامل گوناگوني بر گستره آزادي دانشجويان  موثر عمل مي کند. سپس نشان داده  مي شود که از ميان اين عوامل، فضاي نوين هم قادر است آزادي دانشجويان را تحديد نمايد و هم توسعه بخشد. در اينجا بحث  بر شيوه هايي متمرکز  خواهد بود که اين فضاي نوين تاثيرگذاري خود را نشان مي دهد.

 

1-2)کليد واژه ها:

1-2-1)تکنولوژي ارتباطي– اطلاعاتي جديد(New Technology Of Information and communication ): اصطلاح«تکنولوژي اطلاعات» براي توصيف تکنولوژي هايي به کار ميرودکه ما را در ضبط، ذخيره سازي، پردازش، بازيابي، انتقال و دربافت اطلاعات ياري مي کنند(بهان وهولمز، 1377 : 5). تکنولوژي هاي ارتباطي – اطلاعاتي جديد از دو بخش تکنولوژي هاي ارتباطي(چه قديمي و چه جديد مثل تلفن، فاکس، تکنولوژي هاي پخش، ماهواره ها، تلويزيون هاي کابلي، کابل هاي نوري پهن باند و غيره) و تکنولوژي هاي اطلاعاتي (کامپيوتر ها ، نرم افزارها و …) تشکيل شده اند. آن چه باعث شده تا لفظ «جديد» در اين جا بدان اضافه شود  نوآوري يي است که طي آن پيوند فزايند ه اي بين تکنولوژي هاي ارتباطي و اطلاعاتي از اواخر دهه 1970 ميلادي ايجاد گرديد و امروزه به طور فزايند ه اي ادامه دارد( صدوقي، 1384: 55 ).

1-2-2)آزادي انديشه🙁 Freedom Of  Thought )

آزادي اساسي ترين حق بشر است و در ميان انواع آزادي ها،  « آزادي فردي » و در بين آزادي هاي فردي، آزادي انديشه براي دستيابي به کمال انساني، ضروري ترين وسيله است. « آزادي انديشه » به معناي آزادي در انتخاب و داشتن هر نوع انديشه است. آزادي بيان و نشر عقايد ممکن است در وهله اول مشمول اصل ديگري به نظر برسد چون که گفتن و پخش کردن عقيده، متعلق به آن قسمت از رفتار فرد است که به ديگران مربوط ميشود، اما از آنجا که بيان و نشر انديشه تقريبا به همان اندازه مهم است که خود آن انديشه و تا حد زيادي روي همان دلايلي استوار است که آزادي انديشه، در عمل نمي توان آن را از بحث انديشه جدا کرد (استوارت ميل، 1349: 54).

1-2-3) آزادي بيان( Freedom Of  Expression ):

آزادي بيان عبارت است از: ارائه هر نوع فکر و انديشه، که به صورتهاي گوناگون عرضه مي گردد. مانند گفتار و سخن، قلم و نگارش، تصوير و فيلم، تئاتر و تعزيه و هر چيزي که مي تواند انديشه ي انسان را در اذهان مخاطبان مجسم سازد ( سبحاني، 1382: 11 ). آزادي بيان يکي از پذيرفته ترين اصول حيات سياسي و اجتماعي عصر جديد است و به آن به عنوان يکي از ارکان آزادي فردي ارج نهاده مي شود که همه افراد آدمي به مقتضاي انسان بودن خود، به طور يکساني از آن برخوردارند و به موجب آن مي توانند انديشه و فکر خود را ابراز کنند.

1-2-4) آگاهي سياسي( Political Consciousness ):

آگاهي يا شعور، عامل شناخت بشر مي باشد که ميتوان شامل مجموعه اي از اطلاعات منظم، تفسير شده و مرتبي باشد که هر يک از ما آن را دارا هستيم. جامعه پذيري سياسي براي فرد يک « خود سياسي » توليد مي کند و آن يک روند تحولي است که از طريق آن يک شهروند به بلوغ سياسي مي رسد و در اين روند، فرد مجمو عه اي از اطلاعات، احساسات و اعتقادات را کسب کرده و به درک و ارزيابي وي نسبت به جهان سياسي اطراف او کمک ميکند. آگاهي سياسي يک فرد در برگيرنده ي طرز تلقي ها و ارزيابي او از مسائل خاص سياسي و يا از شخصيت ها و حوادث سياسي است (داوسون، 1382: 50)

1-2-5) مشارکت سياسي و مدني( Civic & Political Participation):

فرصت هاي فراهم شده از سوي حکومت براي شهروندان به منظور بيان و انتقال تقاضاها و پشتيباني ها به پويش هاي تصميم گيري حکومت و شکل پيري و گسترش هويت هاي مدني، گفتگو و کنش جمعي در درون طيفي از علايق، نهادها و شبکه هاي اجتماعي را مشارکت سياسي و مدني تعريف مي کنند (پارک هون، 2007: 9-8).

 

1-3)پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق: (مطالعات و تحقيقاتي که در رابطه با اين موضوع صورت گرفته و نتايج حاصل ازآن)

در مورد ادبيات مربوط به فناوريهاي نوين ارتباطي-  اطلاعاتي به شکل عام آن، تاليفات فراواني در قالب کتاب و مقاله به چاپ رسيده است. اما در باب ادبيات موجود در مورد اين فناوريها و مشارکت شهروندان به نمونه اي از کارهاي انجام گرفته داخلي و خارجي اشاره و از پرداختن به تمامي آنها صرفنظر مي شود:

سردارنيا(1388) در مقاله اي تحت عنوان «تاثير اينترنت بر درگيرشدگي مدني شهروندان» پس از بيان اجمالي درباره تاثير اينترنت بر درگيرشدگي يا مشارکت سياسي شهروندان در جوامع دموکراتيک، به سه رويکرد نظري خوشبينان، مخالفان، و ترديدکنندگان در اين قالب پراخته است و به اين نتيجه مي رسد که اينترنت با  قابليت هايي همچوون وب سايت ها، وبلاگها، سايت هاي خبري، انتخاباتي و دپارتمان هاي حکومتي و … از يک سو به افزايش آگاهي سياسي و اشاعه نگرش هاي مدني و دموکراتيک در کاربران مي انجامد و از سوي ديگر موجب بسيج ومشارکت سياسي کاربران مي شود و افراد و گروههاي در حاشيه مانده سياسي را در فعاليت هاي سياسي و اعتراضي درگير مي سازد. اين پژوهش از اين جهت با اين مقاله متفاوت است که محدود به اينترنت و تاثيرات آن بر شهروندان نيست و ديگر تکنولوژي هاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي اعم از ماهواره، تلويزيون هاي کابلي، تلفن همراه و …  و تاثيرات آنها بر حاکميت دولتها و آزادي دانشجويان را مورد بررسي قرار مي دهد و همه شهروندان مورد بحث آن نخواهد بود. و هم اينکه به صورت  پيمايشي انجام خواهد شد.

سردارنيا(1386)، در مقاله اي تحت عنوان آثار سياسي فناوريهاي تازه ارتباطي- اطلاعاتي تحت سه عنوان اثرات اين فناوريها را مورد اشاره قرار مي دهد:

با گسترش اين فناوريها، مرزهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي رنگ مي بازد و دولتها مانند گذشته توان کنترل مرزها و اطلاعات را ندارند . دومين تاثير، درگيرسازي مدني يا مشارکت افراد و گروهها و تعامل و ارتباط آنها با يکديگر است. و سرانجام به اشاعه اطلاعات سياسي از طريق اين فناوريها اشاره مي کند و معتقد است با گسترش اين فناوريها، نوعي حوزه عمومي مجازي با حضور گروههاي سياسي و اجتماعي بي شمار شکل گرفته  و اطلاعات سياسي و اجتماعي در آن، در گردش است و بازيگران فردي، گروهي و جهاني از طريق اين فناوريها، اطلاعات سياسي و اجتماعي را در سطح جهاني، پوشش مي دهند. اما اولا بيشتر به صورت کلي بحث کرده و اثرات آها را در يک مورد خاص بررسي نکرده است. و ثانيا تاثيرات آنها را در بخش هاي مختلف به صورت مصداقي مورد توجه قرار نداده است و شواهد تجربي و آماري جهت اثبات ادعاي خود مطرح نمي کند.

ميناوند( 1385) در مقاله اي تحت عنوان «اينترنت و توسعه سياسي: حوزه عمومي در فضاي سايبرناتيک» پس از طرح سوالي در اين زمينه که آيا ارتباطات رايانه اي در اينترنت مي تواند زمينه توسعه سياسي و تقويت دموکراسي را از طريق احياي  حوزه عمومي فراهم سازد؟ به اين نتيجه مي رسد مطالعه درباره اينترنت، سياست، مردم سالاري،  و توسعه سياسي جرياني بسيار سرزنده و فعال است و شايد بتوان گفت از فعالترين حوزه هاي تحقيق و مطالعه در ارتباطات سياسي به شمار مي آيد و اينکه بسياري از پژوهشگران اينترنت را با توجه به ويژگيهايي چون تعاملي بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جايي بودن، فقدان کنترل مرکزي، فقدان مالکيت بر شبکه و سانسورگريزي، فضاي مناسبي براي احياي ابعاد از دست رفته مشارکت سياسي و دموکراسي در جوامع پيشرفته و تقويت مردم سالاري جوان در جوامع در حال توسعه مي دانند. ويژگيهاي اينترنت احتمالا بسياري از شرايط لازم براي  ايجاد حوزه عمومي در فضاي سايبرناتيک را دارد. اين اثر با محدود شدن به مفهوم حوزه ي عمومي هابرماس صرفا ابعاد و تاثيرات سياسي و اجتماعي اينترنت را بررسي کرده است.

صدوقي(1384)  در کتاب«تکنولوژي اطلاعاتي و حاکميت ملي» نظري اجمالي به مناظره اي نوپا ميان قرون وسطاگرايان جديد که معتقد بودند تکنولوژي اطلاعاتي موجب جابجايي قدرت از دولت ملي به بازيگران غير دولتي فراملي و فروملي و شکستن انحصار کنترل و مديريت دولت ها بر حجم عظيم اطلاعات مي شود و فرادولت گرايان که قائل به پايان عمر«دولت- ملتها» نيستند، داشت. اما معتقد بود هر دو رويکرد داراي نارسايي هايي هستند. بر اين اساس، ضمن بررسي تاريخ IT به مفهومي سازي آن ها پرداخته است و با اين نتيجه مي رسد که هر کدام از مولفه هاي شبکه هاي الکترونيکي بر مولفه هاي حاکميت ملي در بخش هاي مختلف تاثير گذار بوده اند. که در بخش اقتصادي تجارت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي موارد کاربردي مهم بودند و در بخش نظامي به جنگ اطلاعاتي که هدف آن فروريختن انديشه ها و تصورات موجود در جامعه و جايگزين ساختن انواع جديدي به جاي آنهاست. و در بخش سياسي هم عوامل مختلفي از جمله معماري شبکه و شرايط دولتي تسهيل ساز يا منع کننده پرداخته بود و در پايان هر قسمت راهکارهاي پيشنهادي خود را براي برخورد با تحولات و شرايط نوظهور ارائه مي دهد. تفاوت اين پژوهش با اين اثر به اين جهت است که در اينجا  در کنار بحث از حاکميت دولتها عمدتا تاثيرات اين تکنولوژي ها را با نمونه آماري بر دانشجويان مورد بررسي قرار مي دهد حال اينکه در اثر ياد شده صرف حاکميت ملي و مديريت دولتها بر اطلاعات و ارتباط متقابل بين آنها مد نظر مي باشد.

منتظر قائم(1381) در مقاله اي تحت عنوان«دموکراسي ديجيتالي وحکومت الکترونيکي: سياست و حکومت درعصرتکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي ( Icts)»پس از شرح خلاصه و ويژگي ها و قابليتهاي تکنولوژي هاي ارتباطي- اطلاعاتي(Icts) به بررسي تعامل بين ارتباطات و اطلاعات با سياست و حکومت مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد که بدون وجود همزمان دو عامل اراده سياسي براي تقويت دموکراسي مستقيم و انتخاباتي از سوي حکومت و مطالبه مدني براي افزايش قدرت مشارکتي از سوي مردم، حکومت الکترونيکي به راه اندازي سايت هاي اينترنتي انباشته از تبليغات و عاري از اطلاعات آگاهي بخش و امکان ارتباط دوسويه محدود مي شود. در اين مقاله بيشتر به تبيين رابطه بين سياست و حکومت و تکنولوژي هاي ارتباطي- اطلاعاتي در بستر توصيفي کلي مي پردازد و موردي بحث نشده است.

ب) خارجي         

کارتر[1] (2006) در مطالعه خود درباره اينترنت  و مشارکت شهروندان بيان مي دارد که آن دسته از شهروندان ايالات متحده که در منزل به اينترنت دسترسي دارند(55 درصد شهروندان)، 12 درصد بيشتر از بقيه راي مي دهند. هرچه ميزان اعتماد افراد به سايت مورد نظر بيشتر باشد، احتمال راي دادن و شرکت در نظر خواهي کاربر اينتر نتي بيشتر خواهد بود.که از اين جهت با اين رساله متفاوت است که صرفا محدود به بررسي اينترنت و رفتار راي دهي مي باشد.

نتايج مطالعه پيمايشي ژيگانگ[2] (2005) درباره تاثير سرمايه اجتماعي و ارتباطات رسانه اي بر درگير شدگي شهروندان نشان ميدهدکه سرمايه اجتماعي با دو شاخص عضويت در گروها و انجمن هاي مدني و اعتماد و همکاري متقابل، تاثير مهم و قوي بر درگير شدگي شهروندان داشته است. تاثير اينترنت بر درگير شدگي شهروندان بيشتر از رسانه هاي محلي (تلويزيون و روزنامه ها) بوده، اما تاثير هر دو نسبت به سرمايه اجتماعي فرعي و کمتر مهم بوده است. در اين پژوهش، تاثير اينترنت و رسانه هاي ديگر در درگير شدگي سياسي شهروندان، غير مستقيم و از طريق ميانجي گري ارتباطات فردي، فعالان و عضويت در نهاد هاي مدني نشان داده شده است که از حيث متغير مستقل و بررسي تاثير آنها بر آزادي دانشجويان متفاوت از اين پژوهش مي باشد.

تساليکي[3] (2002) در مطالعه اي تجربي در زمينه تاثير  اينترنت بر تسهيل مشارکت و گفتگوي دمکراتيک در فنلاند، بريتانيا، هلند، اسپانيا و يونان با روش تحليل محتواي تريبون هاي بر خط به اين نتيجه مي رسد که اين تريبون ها ارتباطات دو سويه کسب اطلاعات سياسي  و تنوع نظر ها و فضاي عمومي را در بين کاربران و علاقه مندان سياسي با تجربه پيشين  فعاليت سياسي، تا حد زيادي افزايش داده است، اما تاثيري روي شهروندان نداشته است که اولا معطوف به بررسي اينترنت مي باشد و ثانيا تاثير آن بر شهروندان را خنثي مي بيند.

در مجموع در مطالعات انجام شده بيشترمطالعات به صورت نظري انجام شده  و شواهد عيني و آماري صورت نگرفته است؛ يعني موضوعي که اين رساله به دليل تاکيد بر آن خود را متمايز مي سازد.

 

1-4) اهداف تحقيق:

–  شناسايي فضاي سايبر  و وسايل نوين ارتباطي به مثابه يک موضوع نوپديد، فراگير سياسي و اجتماعي

– تحليل تاثيرات تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر گستره آزادي بيان دانشجويان دانشگاه  اصفهان

– تحليل تاثيرات تکنولوژي  ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر گستره آزادي انديشه دانشجويان دانشگاه  اصفهان

– تحليل تاثيرات تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر گستره آگاهي سياسي دانشجويان دانشگاه  اصفهان

– تحليل تاثيرات تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد بر درگير شدگي مدني و سياسي دانشجويان دانشگاه  اصفهان

 

تعداد صفحه : 139

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --