پایان نامه ارشد: بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زمین شناسی

گرایش : چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان : بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

دانشگاه شهيد بهشتی

دانشکده علوم زمين

گروه آموزشی زمین‌شناسی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc

رشته زمین­ شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی

عنوان:

بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

استاد راهنما :

دکتر عباس صادقی

اساتید مشاور:

دکتر محمدحسین آدابی

دکتر امیرمحمد جمالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1…………………………………………………………………………1

كليات………………………………………………………………………… 1

1-1- موقعيت و خصوصیات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه…………… 2

1-2- آب و هوا و جغرافياي طبيعي ناحيه………………………………… 4

1-3- موقعیت جغرافیایی برش‌های مورد مطالعه و راه‌های دسترسی به آن‌ها (شکل‌های 1-2 و 1-3)…5

1-4- اهداف مطالعه………………………………………………………… 6

1-5- پيشينه تحقيق………………………………………………………. 6

1-6- روش مطالعه………………………………………………………….11

1-6-1- گردآوری اطلاعات…………………………………………………. 11

1-6-2- مطالعات صحرایی………………………………………………… 11

1-6-3- مطالعات آزمایشگاهی…………………………………………… 12

1-6-4- تلفیق اطلاعات و تدوین رساله…………………………………. 12

فصل 2………………………………………………………………………. 13

خصوصيات زمين‌شناسی و چينه شناسی ناحيه مورد مطالعه……….13

2-1- خصوصیات زمین‌شناسی و ساختمانی ناحيه مورد مطالعه……14

2-1-1- زمین‌شناسی ناحیه‌ای زاگرس………………………………… 14

2-1-2- تقسیمات ساختمانی در زاگرس………………………………. 14

2-1-2-1- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات فالکن (Falcon, 1961)……..14

2-1-2-1-1- زون ساختمانی پیچیده همراه با سنگ‌های دگرگونی (Thrusted zone)…14

2-1-2-1-2- زون تراستی  با ساختار فلسی جهت‌دار (Imbricated thrust zone) یا زون رورانده زاگرس…15

2-1-2-1-3- زون چین‌خورده ساده (Simpel folded zone)…………..15

2-1-2-2- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات اشتوکلین (Stocklin, 1968)….15

2-1-2-2-1- دشت خوزستان………………………………………….. 15

2-1-2-2-2- زاگرس چین‌خورده یا زاگرس خارجی…………………… 16

2-1-2-2-3- زاگرس مرتفع یا زاگرس رورانده یا زاگرس داخلی……… 16

2-1-2-3- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات بربریان (Berberian, 1995)..16

2-1-2-4- تقسیم‌بندی بر اساس نظریات مطیعی (1372)…………..17

2-1-2-4-1- زون دزفول………………………………………………….. 17

2-1-2-4-2- زون فارس………………………………………………….. 17

2-2- چينه شناسي نهشته‌هاي کرتاسه پایینی (نئوکومین- آپسین) در زاگرس…..18

2-3- گروه خامي…………………………………………………………. 19

2-3-1- سازند فهليان……………………………………………………. 19

2-3-2- سازند گدوان………………………………………………………20

2-3-3- سازند داریان…………………………………………………….. 21

2-4- سازند کژدمی………………………………………………………. 22

2-5- گسل کازرون………………………………………………………… 23

فصل 3…………………………………………………………………….. 25

رخساره‌ها، محيط‌های رسوبي………………………………………….25

3-1- مقدمه………………………………………………………………. 26

3-2- کمربند رخساره‌ای A (دریای باز کم عمق)………………………26

3-2-1- رخساره A1 (Peloid Orbitolina Packstone )………………..

3-2-2- رخساره A2 (Orbitolina Packstone):……………………….

3-2-3- رخساره A3 ((Bioclast Wackestone:………………………

3-2-4- رخساره A4 (Orbitolina Wackestone):……………………

3-2-5- رخساره ) A5 Bioclast Mudstone ):………………………..

3-3- کمربند رخساره‌ای B (شیب قاره)………………………………. 32

3-3-1- رخساره B1 (Bioclast Wackestone):……………………….

3-3-2- رخساره B2 Planktonic Foraminifera Wackestone – packstone) )

3-4- کمربند رخساره‌ای C (دریای باز عمیق)………………………… 35

3-4-1- رخساره C1 (Planktonic Foraminifera Wackestone)……..

3-4-2- رخساره C2 (Planktonic Foraminifera Radiolaria Packstone)

3-4-3- رخساره C3 (Packstone Radiolaria)……………………….

3-4-4- رخساره C4 (Radiolaria Wackestone)……………………

3-4-5- رخساره C5 (Silty Mudstone)……………………………..

3-5- تفسیر محیط رسوبی (شکل‌های 3-19 و 3-20)……………. 41

فصل 4………………………………………………………………….. 45

ليتواستراتيگرافی……………………………………………………… 45

4-1- مقدمه……………………………………………………………. 46

4-2- توصیف چینه شناسی برش سطح الارضی کوزه کوه (شکل‌های 4- 14 و 4-15)….56

4-3- توصیف چینه شناسی برش سطح الارضی فهلیان (شکل‌های 4-16 و 4-17)….62

4-4- انطباق لیتواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان (شکل 4-18)…68

فصل 5…………………………………………………………………. 71

ميکروپالئونتولوژی ……………………………………………………. 71

5-1- مقدمه…………………………………………………………… 72

5-2- توصیف فرامینیفرهای بنتیک………………………………….. 72

5-3- توصیف فرامینیفرهای پلانکتون……………………………….. 79

فصل 6…………………………………………………………………. 86

بيواستراتيگرافی……………………………………………………… 86

6-1- مقدمه………………………………………………………….. 87

6-2- انطباق بیواستراتیگرافی  سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان (شکل 6-3)..89

فصل 7…………………………………………………………………. 94

نتيجه گيری …………………………………………………………….94

منابع…………………………………………………………………… 97

اطلس ميکروفسيل ها……………………………………………….102

چکیده:

به منظور مطالعات بیواستراتیگرافی و ليتواستراتيگرافي سازند داريان در شرق و غرب گسل کازرون،  دو برش چینه شناسی  كوزه كوه و فهليان انتخاب و 240 نمونه از آنها برداشت گردید.

در این مطالعات سازند داريان با  225 و 171 متر ضخامت به ترتیب در برش های کوزه کوه و فهلیان به سه بخش داريان زيرين، داريان مياني و داريان بالايي تقسيم شده است.

مرز زیرین سازند داریان در هر دو برش مورد مطالعه  با  سازند گدوان همشیب و پیوسته و مرز بالايي آن با سازند كژدمي همشیب و همراه با گسستگی لیتولوژی است.

در مطالعات بایواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش مورد مطالعه، ضمن تشخیص37 گونه متعلق به  16  جنس از فرامینیفرها سه بایوزون معرفی شده است.

بر اساس فرامینیفرهای شناسایی شده و بایوزون های معرفی شده سن سازند داریان در هر دو برش آپسین پیشین  تا آلبین میانی  تعیین شده است.

بررسی  رخساره های میکروسکوپی سازند داريان  منجر به تشخیص  12 میکروفاسیس متعلق به 3 كمربند رخساره اي دریای باز کم عمق(A)،شیب قاره (B) ودریای باز عمیق (C) شده است.

حرکات تکتونیکی به وقوع پیوسته  در حد فاصل آپسین – آلبین  که در بعضی از مناطق زاگرس منجر به نبود چینه شناسی و ایجاد ناپیوستگی در راس سازند داریان شده است، در این ناحیه  از تاثیر چندانی برخوردار نبوده و فقط منجر به تغییرات رخساره ای شده است.

فصل اول: کلیات

1-1- موقعيت و خصوصیات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

شهرستان ممسني یکی از شهرستان‌های استان فارس است که در ميان رشته کوه‌های بخش جنوبي زاگرس واقع شده است. اين شهرستان داراي دو شهر به نام نورآباد و مصيري و چهار بخش شامل دشمن زياري، رستم، ماهورميلاتي و بخش مركزي است. بخش دشمن زياري شامل دهستان‌های دشمن زياري و مشايخ، بخش رستم شامل دهستان‌های رستم 1، رستم 2، رستم 3 و پشتكوه رستم، بخش ماهورميلاتي شامل دهستان‌های ماهور و ميشان و بخش مركزي شامل دهستان‌های بكش 1، بكش 2، جاويد ماهوري، جوزار و فهليان است. واژه ممسني از طایفه‌ای به نام محمد حسني گرفته شده است. مركز این شهرستان شهر نورآباد است که در شمال باختر استان فارس و در جنوب باختري ايران واقع شده است و مسافت آن تا شهر شيراز 150 كيلومتر است. در گذشته مركزيت شهرستان ممسني، فهليان بوده است.مالكي كه نام روستايي در منطقه بكش بوده، در اثر گسترش در طي 30 سال گذشته به نورآباد ممسني تغيير يافته است.

 بنابر گزارش مركز آمار ايران، جمعيت شهرستان ممسني بر اساس سرشماري سال 1385، برابر با 166308 نفر و جمعيت بخش مركزي شهرستان ممسني 98417 نفر بوده است.

 ممسنی از سمت شمال به شهرهاي رستم و سپيدان، از جنوب به كازرون، دشتستان و بندر گناوه، از سمت خاور به شهرهاي سپيدان و شيراز و از باختر به شهرهاي رستم و گچساران محدود می‌شود (شکل 1-1).

 مسیرهای ارتباطی این شهرستان با مناطق اطراف عبارت‌اند از:

– راه نورآباد – دو گنبدان به سوی شمال باختری به طول ۱۲۰ کیلومتر. این راه در ۲۰ کیلومتری شمال نورآباد از یک راه به سوی شمال نورآباد به یاسوج متصل می‌شود.

– راه نورآباد – شیراز به سوی جنوب خاوری به طول ۱۸۰ کیلومتر. 

– راه نورآباد-  بندر گناوه به طول ۲۴۵ کیلومتر.

شهرستان ممسني به طور عمده داراي مورفولوژی كوهستاني بوده و روند ارتفاعات همان جهت عمومي کوه‌های زاگرس يعني شمال باختر – جنوب خاور است. در شهرستان ممسنی به سمت باختر و جنوب باختري از ارتفاعات كاسته و بر وسعت اراضي کوهپایه‌ای و دشت‌ها افزوده می‌شود.

شهرستان ممسني داراي بافت سنتي و طایفه‌ای است و داراي چهار طايفه بزرگ لر شامل بكش، جاويد، دشمن زياري و رستم است و دو طايفه بزرگ از ايل قشقايي شامل كشكولي و دره شولي كه در بخش ماهور ميلاتي سكونت قشلاقي دارند نيز در اين شهرستان زندگي می‌کنند.

اقتصاد مردم در اين شهرستان به طور عمده بر پايه كشاورزي، دام داري و قالی‌بافی است. صنایع کارخانه‌ای نیز در این منطقه از رونق نسبی برخوردار است. کارخانه‌های قند و تلمبه خانه شرکت نفت و شرکت تولیدی شن و ماسه فهلیان در این شهرستان وجود دارد. به طور کلی از محصولات این شهرستان مقداری برنج، جو، مرکبات و گوشت به نواحی مجاور به خصوص جنوب صادر می‌شود.

جاذبه‌های متعدد طبیعی به همراه بناهای کهن تاریخی، مهم‌ترین مکان‌های دیدنی شهرستان ممسنی را تشکیل می‌دهند. رودخانه‌ها و کوه‌های متعدد به همراه گردشگاه‌های زیبا، از جمله جاذبه‌های طبیعی شهرستان ممسنی به شمار می‌آیند. بنای تاریخی لیدوما، در روستای جنجان که از دوره هخامنشیان بر جای مانده و از مهم‌ترین آثار تاریخی این شهرستان به حساب می‌آید گردشگاه دیمه میل باغستان بسیار زیبا و دل‌انگیزی است که اطراف آن پر از گل‌ها و گیاهان معطر و چشمه‌های پرآب است. قلعه سفید قلعه معروفی است که قدمت آن به پیش از عهد عیلامی‌ها می‌رسد، قلعه شاه جهان احمد که به احتمال قوی به دوران هخامنشی یا اشکانی تعلق دارد و دیمه میل یا میل اژدها که قدمت تاریخی آن به دوره سلوکیان یا پارتیان می‌رسد، برخی از مکان‌های دیدنی این شهرستان را تشکیل می‌دهند. مکان‌های دیدنی و تاریخی این شهرستان عبارت‌اند از: امامزاده در آهنین، امامزاده شاه زاده علاءالدین، بنای عمارت، بنای کل لوله، شهر قدیمی چشمه سردو، قلعه سفید، قلعه شاه جهان احمد، قلعه چرو، قلعه ککا، دیمه میل) میل آزاد یا میل اژدها)، کتیبه‌های کورنگون (کرنگون)، نقش بهرام و پل فهلیان.

اهالی این شهرستان از نژاد آریایی بوده و به زبان فارسی با گویش لری سخن می‌گویند. مردم شهرستان ممسنی مسلمان و شیعه مذهب هستند.

2-1- آب و هوا و جغرافياي طبيعي ناحيه

شهرستان ممسني داراي تنوع آب و هوايي است، به طوري كه ارتفاعات شمال باختري اين شهرستان داراي آب و هوايي بسيار سرد و شهر نورآباد داراي آب و هواي معتدل و ماهور ميلاتي هم كه در جنوب باختري ممسني در فاصله 40 كيلومتري خلیج‌فارس قرار دارد، داراي آب و هواي بياباني است.  حداكثر دما در مردادماه 5/41 درجه سانتي گراد و حداقل دما در دي ماه 5 /4 درجه سانتي گراد بوده و ميانگين بارندگي شهرستان 550 ميليمتر در سال است.

شهرستان ممسني به طور كلي از نظر اقليمي داراي سه اقليم به شرح زير است:

– اقليم گرم و خشك:  اين اقليم در محدوده‌ای از شهرستان كه در مجاورت شهرستان‌های گچساران و گناوه قرار دارد، مشاهده می‌شود.

– اقليم معتدل و مرطوب: اين اقليم محدوده‌ای از شهرستان را در بر می‌گیرد كه هم جوار شهرستان كازرون و استان کهکیلویه و بويراحمد قرار دارد.  در اين اقليم دشت‌هاي حاصل خيز مصيري، نورآباد، فهليان و دهنو واقع شده است.

– اقليم سردسيري:  اين اقليم در بخش دشمن زياري كه هم جوار با شهرستان سپيدان است، ديده می‌شود.

مهم‌ترین رودخانه‌های ممسني شامل رودخانه فهليان، رودخانه كتي، رودخانه تنگ شيو و رودخانه سرآب سياه است و همچنين تالاب‌های برم شور در باختر بابامنير و هفت برم در بخش دشمن زياري از منابع آبي اين ناحيه هستند.بلندترين ارتفاعات شهرستان كوه رنج، كوه زرآور و كوه تاسك می‌باشد. به دليل آب و هوا و بارش به نسبت مناسب در سه فصل پاييز، زمستان و بهار و وجود بيش از شش حوضه آب خيز بزرگ كه رودخانه‌های كتي، شكستان، شور و شيرين، فهليان، تنگ شيو و كره سياه از آن‌ها منشعب می‌شود، اقتصاد مردم اين منطقه به طور عمده بر پايه كشاورزي (گندم، جو، برنج، گلزا و مركبات و نيز خرما) استوار است.

بخش قابل‌توجهی از ناحيه مورد مطالعه، كوهستاني است. در نواحي كوهستاني، مورفولوژی متنوعي به دليل وضعيت زمین‌شناسی ساختماني و نيز سنگ‌شناسی متفاوت و اختلاف در ميزان هوازدگي و فرسايش در سازندهاي رخنمون يافته ايجاد شده است.

نقاط مرتفع در ناحيه مورد مطالعه به طور عمده از سنگ‌های كربناته گروه خامي و سازندهاي سروك و آسماري تشكيل شده است و دشت‌هاي بين تاقدیس‌ها از تخريب سازندهاي شيلي و مارني به ويژه سازندهاي گچساران، پابده، گورپي و گاه كژدمي تشكيل و به صورت آبرفت پوشيده شده است. اين نواحي، دشت‌هاي كشاورزي را ايجاد کرده‌اند. به طور كلي نيمه شمالي اين ناحيه به صورت كوهستاني با تاقدیس‌هاي مرتفع و نيمه جنوبي آن از تاقدیس‌هاي كم ارتفاع تر تشكيل شده است.

3-1- موقعیت جغرافیایی برش‌های مورد مطالعه و راه‌های دسترسی به آن‌ها (شکل‌های 1-2 و 1-3)

1- برش كوزه كوه: این برش با مختصات جغرافيايي”1,25 ‘ 36 °51  طول خاوری و” 6,7 ‘ 12 °30 عرض شمالی (مختصات قاعده مقطع) در تاقديس كوزه كوه در 158 كيلومتري شمال باختري شيراز، در شمال خاوري نورآباد ممسني  واقع شده است. جهت دسترسی به این برش چینه شناسی پس از طی مسافت 10 کیلومتر به سمت شمال به سه راهی پل فهلیان خواهیم رسید. در این محل جاده آسفالته درجه 2 به سمت شرق وجود دارد که پس از طی مسافت حدود 7 کیلومتر در این جاده، به روستای گاو پیازی آب پخشان خواهیم رسید. برش مورد مطالعه در تنگ دوپر در 2 کیلومتری شمال روستا واقع شده است.

2- برش فهليان: این برش با مختصات جغرافيايي  ” 8,24 ‘ 27  °51 طول خاوری و “8, 30 ’10°  30  عرض شمالي در تاقديس فهليان در 166 كيلومتري شمال باختري شيراز، در شمال باختري نورآباد ممسني واقع شده است. جهت دسترسی به این برش چینه شناسی از شهر نورآباد ممسنی پس از طی مسافت 12 کیلومتر در مسیر آسفالت به سمت شمال غرب به روستای فهلیان خواهیم رسید. از این روستا به سمت جنوب غرب در مسیر جاده خاکی پس از طی مسافت 4 کیلومتر به محل برش دسترسی خواهیم داشت. این برش در تنگ بلبلک واقع شده است.

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --