پایان نامه ارشد برق قدرت: طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته برق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته برق

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستمهاي تجدید ساختار یافته برق

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
به منظور بررسی تاثیر بازارهاي خدمات جانبی و انرژي در یکدیگر، دو بازار خدمات جانبی رزرو گرم و خدمات جانبی توان راکتیو مورد بررسی و شبیه سازي قرار گرفته اند و تاثیر اجراي آنها در بازار پیشروي انرژي مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی تاثیر بازار رزرو چرخان در بازار انرژي، مدل بازار پیشروي انرژي مورد استفاده بوده که مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار dc در شبکه بوده و براي دوره زمانی روز آتی نیازهاي انرژي شبکه را برآورده می سازد. براي تامین رزرو مورد نیاز شبکه، دو ساختار کلی مورد توجه قرار گرفته است. ساختار اول که بر پایه ساختار سنتی تامین رزرو است، یکی از بزرگترین واحدهاي شبکه را مسئول تامین رزرو مورد نیاز شبکه می کند. ساختار دوم که مدلی بر پایه بازار است، رزرو مورد نیاز شبکه را توسط بازارهاي همزمان یا غیر همزمان انرزي و بر اساس پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در بازار انرژي و رزرو، تسویه می کند. در بازار همزمان، انرژي و رزرو به صورت همزمان تسویه می شوند در حالی که در بازار غیر همزمان، ابتدا بازار انرژي اجرا شده و پس از تعیین ظرفیت پذیرفته شده بازیگران در بازار انرژي، واحدهایی که ظرفیت فروخته نشده دارند اقدام به شرکت و ارائه قیمت در بازار رزرو می نمایند و بازار رزرو جداگانه اي اجرا شده و رزرو پذیرفته شده هر واحد تعیین می گردد.

در بررسی تاثیر بازار توان راکتیو در بازار انرژي، مدل بازار پیشروي انرژي مورد استفاده مدلی یکسویه و بر پایه پخش بار ac در شبکه بوده و براي دوره زمانی ساعت آتی نیازهاي انرژي شبکه را برآورده می کند. براي تامین توان راکتیو مورد نیاز شبکه، دو ساختار وضع قانون اجباري براي تامین بار راکتیو شبکه و اجراي بازار توان راکتیو براي تامین بار راکتیو شبکه مورد توجه قرار گرفته است. بررسی ها در این بخش بدین ترتیب است که در ابتدا ضمن اجراي بازارهاي انرژي و خدمات جانبی، اندیس هاي اقتصادي شبکه مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه ضمن انتخاب سناریوهاي زمان حقیقی محتمل، نظیر افزایش بار از میزان مورد پیش بینی یا خروج یک خط، کیفیت بهره برداري از شبکه با و بدون استفاده از بازارهاي خدمات جانبی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه
چندي است که بازارهاي مخلتف براي مبادله انرژي الکتریکی، خدمات انتقال و خدمات جانبی مرتبط با انرژي نظیر رزرو انرژي الکتریکی، توان راکتیو، کنترل فرکانس و … در گوشه و کنار دنیا رواج پیدا کرده است. منظور از شکل گیري بازار، به وجود آمدن ساز و کاري براي خرید برق از تولید کنندگان این کالا از طریق برگزاري مناقصه و فروش آن به خریداران – درصورت وجود- از طریق مزایده یا برقراري
محیطی براي حراج آزاد برق است. وقوع چنین روندي در زمینه کالاي برق باعث تغییر ات اساسی در ساختار برنامه ریزي، بهره برداري و تصمیم سازي در زمینه صنعت برق شده است.

شکل گیري هر یک از این بازارها با هدفی خاص بوده و منحصر به هر منطقه می باشد اما دلیلی که به طور عمده در شکل گیري بازارهاي مختلف قابل مشاهده است، کمبودها و نواقصی است که درگیر مسئله تامین انرژي بوده است. کمبودهایی که از جمله آنها می توان به نقص سرمایه گذاري هاي بخش خصوصی، نبود راهکاري مناسب جهت جذب سرمایه هاي بخش خصوصی، چالش هاي سیاسی، فرهنگی
و منطقه اي در تصمیم سازي ها و برنامه ریزي هاي بلند مدت شبکه و عدم شفافیت در روند مالی انرژي الکتریکی از سرمایه گذاري تا تامین انرژي الکتریکی مصرف کننده هاي نهایی اشاره کرد. لذا شکل گیري بازارهاي مختلف در هر کجاي دنیا با هدف برطرف نمودن این نواقص و سایر نواقص موجود در سیستم بهره برداري سنتی مد نظر قرار گرفت.

هدف
در این بررسی این تاثیرات اجراي بازارهاي رزرو در بازار انرژي در دو قسمت تاثیرات فنی و تاثیرات اقتصادي تقسیم شده است. تاثیرات فنی عبارتند از تغییرات به وجود آمده در شرایط بهره برداري شبکه و پارامترهاي مرتبط با بهره برداري کوتاه مدت یا بلند مدت شبکه . تاثیرات اقتصادي به دسته اي از پارامترهاي اقتصادي بهره برداري از شبکه اطلاق می شود که ا ز اصول اقتصادي حاکم، رفتار بازیگران و عملکرد بازار تاثیر می گیرند. مواردي نظیر قیمت محصول یا سود شرکت کنندگان در بازار یا قدرت بالقوه بازار براي یک یا چند تولید کننده خاص، سه نمونه بارز از مشخصات اقتصادي هر بازار است. آنچه که در این پروژه مورد توجه قرار گرفته است، بررسی اثر متقابل بازارهاي مختلف انرژي و خدمات جانبی در شرایط فنی و اقتصادي به وجود آمده در سیستم قدرت است. در این بررسی ساختارهاي مختلف بازارهاي انرژي و خدمات جانبی مورد بررسی قرار می گیرند و با بهره گیري از پارامترهاي فنی و اقتصادي ذکر شده، به مقایسه
تاثیر متقابل بازارها در نتایج فنی و اقتصادي پرداخته می شود.

تعداد صفحه : 111

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

رابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *