پایان نامه ارشد: بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

دانشگاه مازندران

دانشکده  تربيت بدني و علوم ورزشي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته مديريت ورزشي

موضوع:

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

استاد راهنما:

دکترسيد عماد حسینی

استاد مشاور:

دکترفرزام فرزان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………. 2

1-2- تعریف مسئله………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………. 6

1-4- اهداف این پژوهش…………………………………………. 8

1-4-1- هدف اصلی……………………………………………….. 8

1-4-2- اهداف جانبی…………………………………………… 8

1-5- فرضیات پژوهش…………………………………………… 9

1-6- حدود تحقیق………………………………………………. 10

1-7- محدودیت های تحقیق……………………………………. 10

1-7-1- محدودیتهای خارج از کنترل محقق…………………….. 10

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………… 10

1-8-1- واژه های نظری…………………………………………… 10

1-8-2- واژه های عملیاتی………………………………………. 12

فصل دوم………………………………………………………….. 14

2-1- مقدمه……………………………………………………… 15

2-2- مبانی نظری تحقیق………………………………………… 15

2-2-1- مشارکت در ورزش………………………………………… 15

2-2-1-1- اثرات مشارکت در ورزش……………………………….. 18

2-2-1- 2- چرا افراد در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند؟……20

2-2-1-3- چرا افراد در فعالیت های ورزشی شرکت نمی کنند؟……20

2-2-1-4- ورزش و فعالیت بدنی…………………………………….. 21

2-2-1- 5-اهداف ورزش…………………………………………… 23

2-2-2- مشارکت در ورزش و زنان………………………………….. 23

2-2-2- 1- تاریخچه ورزش زنان……………………………………… 26

2-2-3- اشتغال زنان………………………………………………….. 27

2-3- رفتار شهروندی سازمانی………………………………………. 28

2-3-1-  رفتار های مشارکتی و تاریخچه…………………………….. 29

2-3-2- رفتار شهروندی سازمانی………………………………………. 31

2-3-3 – تعاریف رفتار شهروندی سازمانی…………………………….. 33

2-3- 4- ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی………………………. 35

2-3- 5- پیامد های رفتار شهروندی سازمانی………………………… 37

2-3- 6- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………….. 39

2-3-7- عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی………………….. 49

2-3- 8- نظریه های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی……………….. 54

2-3- 9- رفتار های ضد شهروندی…………………………………………. 56

2-3-10 – رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش………………………. 57

2-4- سابقه تحقیقات انجام شده…………………………………………. 58

2-5- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………… 65

2-6- جمع بندی……………………………………………………………… 67

فصل سوم……………………………………………………………………. 70

3-1- مقدمه………………………………………………………………… 71

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………. 71

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………. 71

3-4- نمونه آماری……………………………………………………………… 73

3-5- متغیر های تحقیق………………………………………………………. 75

3-6-روش های گرد آوری داده ها…………………………………………….. 75

3-7- قابلیت روایی و پایایی ابزار تحقیق…………………………………….. 77

3-8- روش اجرای تحقیق……………………………………………………….. 78

3-9- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها…………. 78

فصل چهارم……………………………………………………………………… 80

4-1- مقدمه…………………………………………………………………….. 81

4-2-توصیف یافته های تحقیق………………………………………………. 81

4-2- 1- توصیف مشخصات فردی…………………………………………….. 81

4-2- 2- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه…………………. 86

4- 2- 2- 1- توصیف سولات مربوط به پرسشنامه مشارکت ورزشی………. 86

4-2- 2- 2- توصیف سولات مربوط به پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی…..93

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………. 95

4-3- 1- بررسی وضعیت طبیعی بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…..95

4-3- 2- فرضیه اول……………………………………………………………….. 96

4-3- 3- فرضیه دوم……………………………………………………………….. 97

4-3- 4- فرضیه سوم………………………………………………………………. 98

4-3- 5- فرضیه جهارم………………………………………………………………. 99

4-3- 6-  فرضیه پنجم……………………………………………………………….. 100

4-3- 7- فرضیه ششم……………………………………………………………….. 102

4-3- 8-فرضیه هفتم………………………………………………………………. 103

فصل پنجم…………………………………………………………………………. 108

5-1- مقدمه……………………………………………………………………….109

5-2-  خلاصه تحقیق………………………………………………………………… 109

5-3- بحث و بررسی………………………………………………………………. 114

5-4- نتیجه گیری………………………………………………………………… 142

5-5- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………….. 146

5-6- پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آینده……………………………….. 149

منابع……………………………………………………………………………….. 151

پیوست ها و ضمائم……………………………………………………………….. 170

چکیده:

 محقق بر اساس اهداف تعيين شده در پي اين است كه وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل  استان خراسان شمالی را بسنجد.

 روش تحقيق از لحاظ حوزه تحقيقات اجتماعي، توصيفي از نوع پیمایشی و از نظر شيوه نگرش و پرداختن به مسأله توصيفي- تحليلي محسوب مي‌شود و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی(632 نفر ) تشکیل داده اند .253 نفر از زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی پرسشنامه­های جمعیت شناختی ، مشارکت ورزشی و رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند . در سطح آمار استنباطي با توجه به آزمون كالموگراف اسميرنف از آزمون يومن ويتني، كروسكال واليس و ضريب همبستگي اسپيرمن براي به‌ آزمون گذاشتن فرضيه‌هاي تحقيق درسطح معناداری 05/0 =α استفاده مي­شود.

نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی ارتباط معنی داری وجود ندارد .

در نتیجه گیری کلی می توان گفت که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی همبستگی وجود ندارد و عواملی غیر از ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارند که بر میزان مشارکت ورزشی زنان شاغل در فعالیت های ورزشی موثرند.

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه

رشد فزاینده ورزش در دو دهه گذشته ، آن را به صنعتی فعال در قرن حاضر تبدیل کرده و طی سال­های اخیر، تحولات چشم­گیری داشته است(57). میزان فعالیت ورزشی در میان افراد کم است و با افزایش سن رو به کاهش نیز می­گذارد(101) ،  ولی اگر به طور منظم انجام شود منجر به رفع و تعدیل خستگی شده و موجب ایجاد و حفظ سلامت روانی می­گردد(78). ورزش به عنوان يكي از مظاهر فردي و اجتماعي، ضمن حفظ و بقاي سلامت روحي و جسمي آحاد جامعه، جهت ايفاي صحيح نقش­هاي فردي، خانوادگي واجتماعي حائز اهميت است(73)و وسیله ای موثر برای پرورش قوای فکری ، جسمی واخلاقی افراد بوده ،  عاملی برای جلوگیری از کجروی های اجتماعی محسوب می­شود(16).

به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می­شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند و مشارکت در ورزش در تامین سلامت جسمی و روانی تعمیم بهداشت ، آمادگی برای فعالیت های دفاعی ، کسب شادابی و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد(24 ، 58 ، 19)، به همین منظور بهترین و سالم ترین راه تخلیه هیجانات و حفظ سلامتی که برای همه اقشار جامعه پیشنهاد می­شود مشاركت در فعاليت­هاي ورزشي است (73). با این حال ،  ورزش نامناسب می­تواند نتایج منفی از قبیل اضطراب ، کاهش لذت بردن، و ترک تحصیل را تولید کند(91)  . پاسخ هاي عاطفي هنگام مشارکت در فعالیت­های ورزشي از اهميت زيادي برخوردارند. ولي در پژوهش­هاي ورزشي به آن­ها توجه زيادي نشده­اند (56) .

در فرهنگ اسلامي زنان از ارزش فراواني برخوردار هستند ، توجهي كه اسلام به بانوان و نيروهاي سرشار آن­ها دارد، ما را به این نکته ظريف واقف مي­گرداند كه بانوان هر جامعه ، سرمايه هاي گرانقدر آن جامعه هستند و به عنوان وظيفه انساني و تكليف الهي ، بر همه مسئولان و برنامه ريزان اجرايي ، فرهنگي  لازم است تا از اين سرمايه­هاي گرانقدر هر چه بهتر و بيشتر استفاده كنند (47).

 امروزه نقش بانوان در فعاليت­هاي اجتماعي در جامعه ايران پررنگ تر از گذشته شده است. اما با وجود سير فزاينده حضور بانوان در عرصه هاي اجتماعي، مشارکت و حضور آنان در فعاليت هاي ورزشي محدود است . بنابراین اين موضوع بايد بررسي و زمينه هاي حضور پررنگ تر آنان در عرصه هاي ورزشي فراهم شود (72) .    

  رفتارهای غیر رسمی که توسط کارمندان در سازمان ها ابراز می­شوند نام های مختلفی به خود می گیرند که معروف ترین این نام ها رفتار شهروندی سازمانی (OCB)[1]است(106).

 تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور به طور جدا از هم در زمینه مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده­اند که این مطلب اهمیت حضور افراد در فعالیت های ورزشی و رفتار افراد در سازمان­ها را نشان می دهد. با این مقدمه و با توجه به این­که بانوان نیمی از افراد جامعه را تشکیل  می­دهند، شناخت عوامل موثر بر مشارکت این افراد در ورزش ، باعث جهت دهی صحیح به برنامه ریزی ها برای افزایش مشارکت آن­ها در ورزش، و متعاقب آن افزایش سلامت عمومی قشر بانوان می­شود.

2-1- تعریف مسأله

نهضت ماشيني شدن جوامع با همه خدمتي كه به بشريت کرده ، مشكلات فقر حركتي را به دنبال داشته است . انسان درگير زندگي ماشيني، بعد از فراغت كار، داراي اوقاتي مي باشد كه با توجه به علايق و امكانات خود، به فعاليت­هایي از قبيل تماشاي تلويزيون ، ورزش ، تفريح و غیره براي رفع خستگي ، تمدد اعصاب مي­پردازد . ورزش از جمله فعاليت­هاي است كه مي­توان با هزينه كمتر و بهره گيري بيشتر و در مقايسه با ساير برنامه ها  اجرا كرد(47) و به گونه ای فزاینده به عنوان وسیله ای برای حفظ و افزایش بهداشت روانی به خوبی پذیرفته شده است و ماهیت اجتماعی دارد (59 ، 17 ، 33 ) .  فعاليت­هاي بدني و ورزش چندان فراوان و متنوع گشته­اند كه مشاركت افراد و گروه­ها در پرتو معيارهاي گوناگون چون سن، علاقه ، سطح مهارت و غيره دسته‌بندي مي‌شود (73) و شرایط جسمی و روانی خاص خود را می­طلبد (52) و بسياري از محققان معتقدند كه فعاليت­هاي تربيت بدني و ورزش آميخته با تربيت رواني است (73).اهمیت مشارکت ورزشی در سطح وسیع از نظر تجربی و نظری پذیرفته شده است(85).

پرداختن به مسئله زنان یکی از مهم ترین مباحث کنونی در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی در ایران است (58) . امروزه در جریان تغییرات اجتماعی ، حجم عظیم اختراعات انجام شده و تغییر در نیازها و فعالیت ها ایجاد شده است ، به طوری که این امر ، به خصوص نقش و کارکرد بدن زن را تحت تاثیر قرار داده است (65) . يكى از موضوعاتى كه در جامعه شناسی ورزشی دلایل كمى درباره آن وجود دارد، اين است كه چرا بانوان با وجود شرايط محيطى يكسان و ويژگي­هاى جسمانى مشابه، ميزان مشاركت­شان در فعاليت­هاى ورزشى متفاوت است (14). ورزش زنان ، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه ورزش مطرح است . این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان است . بنابراین ضرورت دارد تا مسئولان امر شرایط و زمینه های لازم را برای حضور بیشتر و فعالانه زنان در عرصه ورزش فراهم سازند(60 ،71) .

افزایش چشم گیر میزان اشتغال زنان در جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، به عنوان مهم ترین مشخصه ، انقلاب در نقش های جنسیتی ، نامیده شده است (49) . بشر امروز فشارهای روانی و جسمی شدیدی را تحمل می کند. یکی از مهم ترین منابع این فشار ، شغل افراد است . از آنجایی که فرد بخش اعظمی از اوقات روزمره خود را در سازمان می گذراند ، اگر محیط سازمان و مشاغل ان مطلوب نباشند صدمه جبران ناپذیری را بر جسم و روان فرد وارد کرده ، به گونه ای که جبران این صدمات نیازمند صرف زمان بسیار و هزینه نمودن مبالغی هنگفت است (29) .

سازمان­ها سیستم های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهم­ترین فاکتور برای کارایی و اثربخشی آن­ها هستند..سازمان­ها نمی­توانند بدون تلاش و تعهد افراد به سازمان موفق شوند. رسيدگي به وضع زندگي كاركنان و تهيه موجباتي كه به بهبود وضع زندگي آن­ها كمك كند (5،46، 11،22 ) . عدم توجه به انتظارات افراد مصرف کننده خدمات ، موجب اتلاف هزینه، زمان و نیروهای انسانی می گردد(46) .

تقریبا از یک دهه قبل ، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا نقشی تفاوت هایی قائل شدند . عملکرد فرا نقشی[1]  به رفتارهای شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می­گردد  و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی­شوند . یکی از متداول­ترین مفهوم سازی­ها و عملیاتی سازی­های صورت گرفته درباره رفتارهای فرا نقشی ، رفتار شهروندي سازماني می باشد (31 ، 132،21) .

رفتار شهروندي سازماني مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري است كه بخشي از وظايف رسمي فرد نيستند و كاركنان را در وضعيتي قرار مي دهد كه به­صورت كاملاً داوطلبانه فراتراز انتظارات وظيفه و شرح شغل خود عمل نمايند(13 ،80) و  اجرای صحیح وظایف را حمایت می کنند(122).  بنابراین لازم است عوامل و اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان می­شود شناسایی شوند (6) و عوامل فردی و عوامل سازمانی از جمله عواملی هستند که زمینه ساز رفتارهای داوطلبانه در سازمان می شوند (63).

در سال های اخیر اشتغال بانوان و مسائل مرتبط با آن به عنوان یکی از حوزه های تحقیقاتی در جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، مدیریت و اقتصاد مطرح شده است (62). بانوان شاغل که 22/30٪ کارکنان دولت را تشکیل می دهند(44)، نیز برای مقابله با خستگی های جسمانی و روانی باید نوعی فعالیت مناسب ورزشی در اوقات فراغت از کار خود داشته باشند تا توانایی های روحی و جسمی خود را حفظ کنند و با اثر بخشی بیشتری در ادارات ایفای نقش کنند (62) .

حتماً اگر تحقیقاتی به طور منظم در این مورد تاکنون انجام می­شد می­توانست در جهت دهی به مدیران برای رسیدگی درست به خواسته­ها و نیازهای بانوان شاغل به کار آید. با توجه به این که یک برنامه ریزی صحیح زمانی انجام می شود که مدیران بدانند چه نیازهایی را باید مرتفع کنند واین در حالی است که جامعه مورد نظر در تحقیق حاضر بانوان شاغل هستند، لذا محقق با پرسش های پیش رو مواجه گردید . تا چه حد بین اقشار مختلف شاغلین بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی ، در میزان شرکت در فعالیت های  ورزشی تفاوت وجود دارد؟ تا چه حد مشارکت در ورزش با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد ؟ تا چه حد مشارکت در ورزش بر روی رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل اثر دارد ؟ تا چه حد نوع فعالیت ورزشی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است ؟ تا چه حد به مشارکت در ورزش در ادارات بها داده می شود؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مشارکت در ورزش به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير و يک نياز اساسي زير بناي همه جوامع و به طور چشمگير و فزاينده اي مورد توجه قرار گرفته است . از آثار مثبت اين پديده تأمين سلامت و بهداشت جسماني و رواني ، كاهش هزينه هاي درماني ، افزايش توليد و يهره وري تمام شهروندان است (47).

فعالیت های ورزشی و گروهی سبب افزایش مهارت های اجتماعی ، روابط بین فردی ، مهارت های حل مسئله و رشد اجتماعی افراد می گردد(52) و رفتار های شهروندی سازمانی نیز از جمله رفتار های داوطلبانه و مورد قبول اجتماع است(12) .پس می توان انتظار داشت مشارکت در ورزش به نوعی رفتار های اجتماعی افراد را افزایش داده  و در نهایت منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی شود .

انسان پیشرفته قرن بیستم برای نجات از عوارض رفاه بیش از حد و پرخوری و بی تحرکی ناشی از زندگی مدرن به فکر چاره بر آمد و چون به کوله باری از یافته های علمی و تحقیق مجهز بود با روی آوردن به تمرینات منظم و مستمر جسمانی اراده کرد تا خود و نسل آینده اش را از خطر ناشی از زندگی های بی تحرک برهاند (68).

با توجه به پیشرفت علم در تمامی زمینه ها و تاثیر آن در نحوه نگرش به موضوعات و مسائل پیرامون و طرح سوالات نو در رابطه با این موضوعات و مسائل، لزوم تحقیق و کنکاش برای بشر امری اجتناب ناپذیر می باشد. پیشرفت­های حاصله در علم روانشناسی و ارتباط تنگاتنگ این علم با ورزش گستره وسیعی از سوالات و نظریات را در پیش روی متخصصین علم ورزش قرار داده است. علم ورزش درهمه ي زمينه‌ها ازجمله فيزيولوژي ورزشي، تغذيه، حرکت شناسی،بیومکانیک، … پيشرفت چشمگیری داشته است (33).

 جریان همه گیر بی تحرکی در جوامع امروزی تابع چندین عامل است که باید راه­های جلوگیری از آن پیدا شود. یکی از بهترین روش­های جلوگیری از این امر گسترش ورزش در ادارات و در میان بانوان است که هم بخشی از جامعه کشور هستند و هم قشر تأثیر گذاری از نظر فرهنگی در کشور به حساب می آیند(101). در این راستا بسیاری از شیوه های اداری به گونه ای تغییر داده شده است واصلاح گردیده است که جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا کند (10).     

 مطالعه رفتار افراد در محيط هاي كاري از دير باز مورد توجه انديشمندان علوم مديريت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازماني در سالهاي نخست دهه 1960 در اين امر جديت بيشتري به عمل آمد. بنابراين درك رفتارهاي كاركنان به منظور ايفاي بهتر نقش ها و وظايف خود باعث بهبود عملكرد و ارتقاء اثربخشي سازماني خواهد شد . بطور كلي رفتار شهروندي به كارايي و اثر بخشي سازمانها از طريق تحولات منابع ، نوآوريها و وفق پذيري كمك مي كند. رفتار شهروندي سازماني منافع زيادي دارد به طوريكه هم به سازمان و هم به كاركنان بر اساس رويكرد هاي متنوع منفعت مي رساند(21) و باعث داشتن يك گروه از كاركنان مي شود كه به شركت متعهد هستند(130).

مشارکت در ورزش منجر به افزایش صبر و شکیبایی، احترام به دیگران ، افزایش تعهد و مسئولیت افراد می شود(24، 119) و هر چه تعهد سازمانی کارمندان قوی تر باشد ، تمایل بیشتری به ارائه ی رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان دارند(12، 69 ،5). پس به طور غیر مستقیم می توان انتظار داشت که مشارکت در ورزش  منجر به ارتقای تعهد و وظیفه شناسی افراد که از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی هستند ، شود . چرا که تعهد افراد بالاتر رفته و افراد با تعهد سازمانی بالاتر ، رفتار شهروندی سازمانی بالاتری را نشان می دهند.

هم در ایران و هم در کشور های دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه ها به طور مجزا اهمیت این موضوع را بیان می کنند به عنوان مثال صالحی و قلتاش (2011)در جامعه ای بیش از 3100 نفر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند(114) . یون و سو (2003) در مقاله ای با عنوان رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات ،نحوه و ميزان تاثير رضايتشغلي كاركنان و اعتماد مديريت سازمان به كاركنان را به عنوان پيش زمينههاي بروز رفتارهاي شهروندي سازماني مورد بررسي قرار دادند.سون جونگ و یون(2011)به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در نمونه ای متشکل از 319 نفر پرداختند(122).

 با عنایت به این مسئله  که علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، به جز تحیقات بسیار نادر خارجی در زمینه های مشابه، تحقیقی با این عنوان تاکنون در داخل کشور و بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و توسط محقق یافت نشد، لزوم انجام تحقیقات بومی دراین زمینه ضرورت دیگری بر انجام این تحقیق است ، تا این روابط بیشتر آشکار گردیده و نتايج آن به منظور استفاده مطلوب تر در طراحي سيستم هاي ارزيابي عملكرد، شرح شغل، طراحي سيستم هاي پاداش و دیگر موارد مرتبط، جهت بروز سطح مطلوب ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی كه كليدهايي براي مزيت رقابتي در سازمان هستند و ارتقای سطح مشارکت ورزشی بانوان شاغل ، مورد توجه مديريت سازمان­ها قرار گيرد.

[1]  -Extra-role performance

[1]– Organizational citizenship behavior

تعداد صفحه :  190

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --