پایان نامه ارشد: بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

گرایش: سرامیک

عنوان : بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نجف آباد

دانشکده مواد

پايان ­نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد«M.Sc.»

گرایش سرامیک

عنوان:

بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها

استاد راهنما:

دكتر احمد منشی

استاد مشاور:

دكتر امیر عباس نوربخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………  2

فصل دوم: مروری بر تئوری ها و تحقیقات انجام شده …………………………………………………  4

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………….  4

2-2- کامپوزيت ها………………………………………………………………………………………… 7

2-2-1- مزاياي استفاده از مواد کامپوزيت …………………………………………………………….  9

2-2-2- تاريخچه صنعت کامپوزيتها ………………………………………………………………………  9

2-3- نانو کامپوزيت ها …………………………………………………………………………….  10

2-3-1- طبقه بندي نانو کامپوزيت ها ………………………………………………………………….  11

2-3-2- سيليکات هاي لايه اي …………………………………………………………………………..  12

2-3-3- ساختار نانو کامپوزيت …………………………………………………………………………..  15

2-3-4- خواص مکانيکي ………………………………………………………………………………….  17

2-3-5- نانو کامپوزيت هاي پليمري ……………………………………………………………………  18

2-4-تعريف و طبقه بندي کاربيدها …………………………………………………………………….  19

2-5-کاربيد سيليسيم ……………………………………………………………………………..  20

2-5-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………  20

2-5-2-مشخصات عمومي کاربيد سيليسيم …………………………………………………………  21

2-5-3-ساختار و ترکيب کاربيد سيليسيم ……………………………………………………………  21

2-5-4-انواع کاربيد سيليسيم …………………………………………………………………………  22

2-5-4-1-کاربيد سيليسيم نوع بتا () ………………………………………………………………  22

2-5-4-2-کاربيد سيليسيم نوع آلفا () ………………………………………………………….  22

2-5-5- پايداري انواع مختلف SiC بلوري …………………………………………………………  23

2-5-6- وضعيت گذشته و فعلي کاربيد سيليسيم ………………………………………………….. 24

2-5-7- خلاصه اي از خواص SiC  …………………………………………………………………. 

2-5-8- برخي کاربرد هاي SiC ……………………………………………………………………….. 

2-5-8-1- کاربرد به عنوان ساینده ……………………………………………………………  26

2-5-8-2- دير گدازها و المنت هاي کوره ………………………………………………….  26

2-5-8- 3- کاربردهاي الکتروني و نوري……………………………………………………. 27

2-5-8-3-1- نيمه هادي کاربيد سيليسيم …………………………………………….  28

2-5-8-3-2- کاربرد در صنعت IC …………………………………………………… 

2-6- شيشه ……………………………………………………………………………………….  28

2-6-1-تاريخچه شيشه …………………………………………………………………………..  28

2-6-2-تعريف شيشه …………………………………………………………………………….  29

2-7- اکسيد سريم ………………………………………………………………………………..  30

2-7-1- کاربردهاي اکسيد سريم ………………………………………………………………..  31

2-8- اکسيد سيليسيم ………………………………………………………………………..  32

2-9- ابزارهاي برشي و سايند ها ……………………………………………………………  33

2-9-1- ابزارهاي برشي ………………………………………………………………………….  33

2-9-2- ساينده‌ها ………………………………………………………………………………..  35

2-10-ترکيب پوليش پايه سريم و فرآيند آماده سازي آن ……………………………………….  38

2-11- مشخصات اکسيد سريک ………………………………………………………………..  39

2-12- فرايند آماده سازي ترکيب …………………………………………………………….  40

2-13- ابزارهاي ساينده سراميکي پيوند داده شده …………………………………………  42

2-13-1- مقدمه ……………………………………………………………………………..  42

2-13-2- فرايند توليد ……………………………………………………………………………..  42

2-13-3- هدف از توليد ساينده هاي سراميکي ……………………………………………………  43

2-13-4- روش ساخت ترکيبات ………………………………………………………………………..  43

فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………  44

3-1- مواد اولیه ……………………………………………………………………………………….  44

3-1-1- اکسیدسریم ……………………………………………………………………………  44

3-1-2- کاربیدسیلسیم …………………………………………………………………………….  45

3-1-3- نانوسیلیس ………………………………………………………………………………..  45

3-1-4- افزودنی ها …………………………………………………………………………………….  46

3-2- تجهیزات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………..  46

3-2-1- هیتر ……………………………………………………………………………………..  46

3-2-2- کوره ………………………………………………………………………………………… 46

3-2-3- مگنت …………………………………………………………………………………………  46

3-2-4- ترازو ………………………………………………………………………………………….  46

3-2-5- خشک کن ……………………………………………………………………………….  46

3-2-6- CCS …………………………………………………………………………………. 

3-3- ابزار آزمایش و آنالیز نمونه‌ها ………………………………………………………………..  47

3-3-1- دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) ………………………………………………………..  47

3-3-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ………………………………………………..  47

3-3-3- آزمایش اندازه‌گیری استحکام ………………………………………………………………..  47

3-4- روش انجام آزمایش ………………………………………………………………………..  48

3-4-1- تهیه نمونه‌های سری اول ………………………………………………………………..  48

3-4-1-1- نمونه‌سازی مجموعه A …………………………………………………………… 

3-4-1-2- نمونه‌سازی مجموعه B …………………………………………………………… 

3-4-1-3- نمونه‌سازی مجموعه C …………………………………………………………… 

3-4-2- تهیه نمونه های سری دوم ………………………………………………………………  51

3-4-2-1- نمونه‌ D ………………………………………………………………………………… 

3-4-2-2- نمونه‌ …………………………………………………………………………………  53

3-4-2-3- نمونه‌ …………………………………………………………………………………  53

3-4-2-4- نمونه‌ G ………………………………………………………………………………… 

3-4-2-5- نمونه‌ H ………………………………………………………………………………… 

3-4-3-تهیه نمونه‌ های سری سوم ………………………………………………………..  55

3-4-3-1- نمونه سازی مجموعه I ……………………………………………………………. 

3-4-3-2- نمونه سازی مجموعه J …………………………………………………………… 

3-4-3-3- نمونه سازی سریK ……………………………………………………………….. 

3-4-3-4- نمونه سازی سریL ………………………………………………………………… 

3-4-3-5- نمونه سازی سری M ……………………………………………………………… 

3-4-3-6- نمونه سازی سری N ………………………………………………………………. 

3-4-4- تعیین درصد وزنی جذب آب …………………………………………………………..  62

3-4-5- انجام آزمایش سایش …………………………………………………………….  63

3-4-6- استفاده از نرم افزار Image Analyzer ………………………………………………. 

فصل چهارم: روش تحقیق ……………………………………………………………………..  65

4-1- مقدمه    ………………………………………………………………………………….  65

4-2- بررسی شکل ظاهری نمونه ها از نظر دمای پخت …………………………………….  65

4-2-1- نتایج نمونه های سری اول ………………………………………………………………  65

4-2-2- نتایج نمونه های سری دوم ……………………………………………………………..  66

4-2-3- نتایج نمونه های سری سوم …………………………………………………………….  67

4-2-3-1- نمونه های پخته شده در دمای ºc750 و ºc1000 …………………………………….

4-2-3-2- نمونه های پخته شده در دمای ºc850 …………………………………………………

4-2-3-3- نمونه های پخته شده در دمای ºc1050 ……………………………………………..

4-2-3-4- نمونه های پخته شده در دمای ºc950 …………………………………………….

4-3- بررسی نتایج آنالیز XRD …………………………………………………………………… 

4-3-1- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I15 ……………………………………………………… 

4-3-2- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I5 ……………………………………………………….. 

4-3-3- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I2 ……………………………………………………….. 

4-3-4- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I19 ……………………………………………………… 

4-3-5- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N1 ……………………………………………………… 

4-3-6- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N4 ……………………………………………………… 

4-3-7- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N17……………………………………………………..

4-3-8- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N11 ……………………………………………………. 

4-3-9- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N14 و I9 ……………………………….. 

4-3-10- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N16 و I17 ……………………………. 

4-4- بررسی نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM )و Image Analyzer…………..

4-4-1- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN1 ……………………………… 

4-4-2- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN4 ……………………………… 

4-4-3- بررسی نتایج SEM نمونه7N ……………………………………………….. 

4-4-4- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N11……………………………

4-4-5- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N14……………………………

4-4-6- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N16……………………………

4-4-7- بررسی نتایج  SEM نمونه I2…………………………………………………..

4-4-8- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 ………………………………. 

4-4-9- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 ………………………………. 

4-5- نتایج آزمایش  استحکام ……………………………………………………………….  100

4-6- نتایج آزمایش سایش ………………………………………………………………..  101

4-7- تعیین  وزن مخصوص ،درصد حجمی و درصد وزنی جذب آب ……………………….  102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………  103

منابع و مراجع………………………………………………………………………………..  104

چکیده:

در این پروژه ساینده پایه سریم برای صیقل کاری روی سطح شیشه‌های معدنی مورد توجه قرار گرفت. از مواد اولیه اکسید سریم، اکسید لانتانیم، میکروسیلیس، اسید بوریک،  کاربیدسیلسیم، فسفات، فلوراید کلسیم‌، هگزا متافسفات سدیم، تری پلی فسفات سدیم، اکسید روی، سدیم متاسیلیکات استفاده گردید و با دو روش عمومی یکی استفاده از محلول و دیگری بصورت پودر خشک مورد استفاده قرار گرفتند. دمای پخت در شرایط مختلف از 450 تا 1150 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد و شرایط بحرانی برای پخت مشاهده شد که گاهی50± درجه سانتی گراد باعث عدم پخت یا بیش از حد شیشه‌ای شدن می‌گردید. در حدود 150 نمونه مختلف ساخته شد و شرایط پخت و سختی و استحکام آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی‌های میکروسکوپی نشانگر ساختارهای متفاوت بود که در برخی موارد، وجود بیش از حد فاز شیشه‌ای موجب ترک برداشتن و یا اعوجاج نمونه‌ها گردیده بود. آنالیز XRD فازهایی نظیر Ce2Si2O7 , Ce7O12SiO2 CeP5O14, SiC,CeP2 را نشان داد که در اثر واکنش اکسید سریم با سیلیس یا واکنش منابع فسفاتی و اکسید روی و نظایر آن ایجاد شده بود در نهایت ترکیب تری پلی فسفات سدیم‌، نانو سیلیس، اکسید روی‌،اکسید سریم و کاربید سیلیسیم در دمای پخت 950 درجه سانتی گراد انتخاب گردید که ساینده‌ای با خواص موردنظر در آن ایجاد شده بود.

فصل اول: مقدمه

ساخت کامپوزیت‌ها سال‌هاست که مورد توجه قرار گرفته است و برای بهبود خواصی نظیر تنش برشی، استحکام، میزان کرنش تا شکست، نوع شکست و چقرمگی بکار می‌روند. ساخت کامپوزیت‌های سرامیکی گوناگون جهت بهبود خواص، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسته به کاربرد کامپوزیت، انتخاب ساختار سرامیکی و فاز جانبی مناسب آن اهمیت فراوانی یافته است. در دهه اخیر کامپوزیت‌های اکسیدی – غیراکسیدی توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، اما برای انتخاب یک سرامیک اکسیدی مناسب بعنوان فاز اصلی باید به خواصی نظیر نسوزندگی و ضریب انبساط حرارتی توجه کرد. ]1[

  نانوفناوري يا بکارگيري فناوري در مقياس ميلياردم متر عبارتست از خلق مواد، قطعات و سيستمهاي کارا باکنترل اندازه اجزاء ريز سازنده در حد نانومتر و در نتيجه بهره برداري از خصوصيات و پديده‌‌هاي جديد بوجود آمده در آن مقياس. تکنولوژي نانو بعنوان يک روش نو براي سنتز مواد و ساختار‌‌هاي مفيد داراي حداقل يک بعد در حد نانومتر، هم اکنون مورد توجه بسياري از محققين و مراکز تحقيقاتي و صنعتي در جهان امروز واقع شده است.

   نانو فناوري يک رشته جديد نيست، بلکه رويکردي جديد در تمام رشته‌‌هاست که در جهت بررسي اصول و قوانين حاکم بين مولکولها و ساختارهاي با ابعاد بين 1 تا 100 نانومتر گام بر می‌دارد. نانو تکنولوژي يک علم چند رشته اي است و براي درک مفاهيم و اصول بنيادين و قوانين حاکم در دنياي نانو تقريبا به تمام علوم نياز است. نانو مواد (موادي که حداقل در يک بعد داراي اندازه اي در حد نانومتر هستند) از نظر عمومی‌به دو دسته تقسيم بندي می‌گردند ;مواد نانوساختار و نانوذرات‌. نانوذره به ذره اي گفته می‌شود که ابعادي بين 1 تا 100 نانومتر داشته باشد که پرکابردترين آنها نانوذرات سراميکي هستند.

   ترکيب ساینده پايه سريم براي سایش کردن با بازدهي بالا و سريع روي سطح شيشه‌‌هاي معدني،لنزهاي اپتیکی پلاستیکی وصفحات پلاستیکی سازگاری خوبی دارد. پولیش شیشه‌‌های آلی کاملا حساس و متفاوت است. توجه روي اين حقيقت است که آنها نرم و شکننده، و در برابر خراش خيلي حساس اند.صيقل دادن نا کافي منجر به خراشهاي ريز و صيقل بسيار ساينده موجب خراش درشت و کدر شدن شیشه می شود. در این تحقیق هدف ساخت یک صیقل دهنده‌ی مناسب جهت پولیش کردن شیشه می‌باشد.  اگر بتوان ذرات ريز نانو سيليس و کاربيد سيلسيم را در کنار CeO2  و پيوند دهنده‌‌هاي مناسب( که از بافت سيمان‌‌هاي سراميکي باشند) قرار داد و يک صيقل دهنده ظريفي ساخت که بتواند شيشه‌‌ها را صيقل کند آنگاه يکي از کاربردهاي نانو تکنولوژي در صنعت سراميک مورد بررسي قرارگرفته است.

اگر چه ترکیباتی قبلا برای صیقل کاری شیشه ساخته شده است اما استفاده از نانو ذرات سيليس و ذرات کاربيد سيلسيم در صيقل دهنده‌‌هاي شيشه بر پايه اکسيد سريم کاملا جديد است. مطالعه پيوند   دهنده‌‌هاي مناسب که بتوانند  SiO2 و SiC  و CeO2 را در کنار يکديگر نگه دارد و عمل صيقل کاري را پيش برد‌، از جنبه‌‌هاي نو آوري نيز برخوردار مي‌باشد.

در فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده در مورد علم نانو، کامپوزیت‌ها و همچنین مطالعاتی که تا کنون بر روی خواص SiC، SiO2، CeO2 و صیقل‌کاری شیشه صورت گرفته است، ذکر شده است.

در فصل سوم ابتدا با مشخصات مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در این تحقیق آشنا شده و سپس روش تحقیقی که شامل آماده‌سازی مواد اولیه، بررسی و آنالیز نمونه‌های تهیه شده و بررسی خواص مکانیکی نمونه‌ها می‌باشد، ذکر می‌گردد.

در فصل چهارم نتایج مربوط به پخت نمونه‌ها، نوع فازها و ریزساختار نمونه‌ها و دمای نهایی فرآیند و همچنین نتایج مربوط به آنالیز فازی و ریزساختاری نمونه‌های آزمایش شده و خواص مکانیکی آنها ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

فصل دوم: مروري بر تئوري‌ها و تحقيقات انجام شده

1-2- مقدمه

   ميليون‌‌ها سال است که در طبيعت ساختارهاي بسيار پيچيده با ظرافت نانومتري ساخته می‌شوند. علم بشري اينک در آستانه چنگ اندازي به اين عرصه است، تا ساختارهايي بي نظير بسازد که در طبيعت نيز گزارش نشده است. فناوري نانو کاربردهايي را به عرصه ظهور می‌رساند که بشر از انجام آن به کلي عاجز بوده است و پيامدهايي را در جامعه بر جا می‌گذارد که بشر تصور آنها را هم نکرده است[1].

   فناوري نانو واژه اي است کلي که به تمام فناوري‌‌هاي پيشرفته در عرصه کار با مقياس نانو اطلاق می‌شود[2]. نانو فناوري، ساخت مواد، قطعات و سامانه‌‌هاي مفيد در مقياس طولي نانومتر و بهره برداري از خصوصيات و پديده‌‌هاي جديد حاصل از آن مقياس است. به عبارت ديگر نانوفناوري يک فناوري نوظهور شامل کليه فعاليت‌‌ها با توانايي کنترل درتک اتم‌‌ها و مولکولها براي ساخت مواد و وسايل جديد با خواص مطلوب است[3]. معمولاً منظور از مقياس نانو ابعادي در حدود يک تا 100 نانومتر می‌باشد[1]. نانومتر واحد طولي برابر يک ميلياردم متر است. اين اندازه تقريباً چهار برابر قطر يک اتم منفرد است. يک مکعب با طول وجه 5/2 نانومتردرحدود 1000 اتم را در خود جاي می‌دهد[3]. مفهوم فناوري نانو به دارنده جايزه نوبل،ريچارد فينمن نسبت داده شده است، در يک سخنراني که وي در سال 1959 ارائه نمود[4]. در اين رپچارد فينمن طي يک سخنراني با عنوان (فضاي زيادي در سطوح پائين وجود دارد) ايده فناوري نانو را مطرح ساخت[2]. ودر سال 1960 منتشر شد[4]. او اينطور بيان نمود که : (( اصول فيزيک،تا آنجايي که من می‌توانم ببينم، امکان جابجايي ماهرانه اتم به اتم اشياء را فراهم می‌سازد و من آن را رد نمی‌کنم.)).

واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريوتاينگوچي استاد دانشگاه علوم توکيو در سال 1974 بر زبانها جاري شد. او اين واژه را براي توصيف ساخت مواد (وسايل) دقيقي که تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر می‌باشد، بکار برد[2و5]. بينيگ و رهرر نظريات درکسلر را به طريقه عملي توسعه دادند. در سال 1981 آنها اولين افرادي بودند که توانستند اتمها را ببينند و از اينجا بود که نانوتکنولوژي ممکن شد. دانشمندان خيلي زود توانستند اتمها را به طور منظم بر روي يکديگر سوار کنند تا ساختارهاي در مقياس نانو را بسازند[6]. در سال 1986 واژه فناوري نانو توسط کي اريک دکسلر، در کتابي تحت عنوان (موتور آفرينش آغاز دوران فناوري نانو) باز آفريني و تعريف مجدد شد.

وي اين واژه را به شکل عميق تري در رساله دکتراي خود مورد بررسي قرارداده و بعدها آنرا در کتابي تحت عنوان (نانوسيستم‌‌ها، ماشين‌‌هاي مولکولي، چگونگي ساخت و محاسبات آنها) توسعه داد[2].

   کليه مواد رايج همچون فلزات، نيمه‌‌هادي‌‌هاي، شيشه، سراميک، پليمرها توانايي تبديل به ابعاد نانو را دارا می‌باشند. طيف نانو مواد می‌تواند شامل آلي و معدني، ذرات کريستالي يا آمورف، پودر يا ذرات ديسپرس شده در يک ماتريس، به صورت ذرات منفرد و جدا از هم يا به صورت آگريگيت، کلوئيدي، سوسپانسيون و محلولهاي امولسيوني و‌… باشد. به طور کلي روش‌‌هاي مختلفي جهت طبقه بندي نانو مواد استفاده می‌شود (جدول 1-2).

تفاوت اصلي فناوري نانو با فناوري‌‌هاي ديگر در مقياس مواد و ساختارهايي است که در اين فناوري مورد استفاده قرار می‌گيرند. البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نيست بلکه زماني که اندازه مواد در اين مقياس قرار می‌گيرد، خصوصيات ذاتي آنها از جمله رنگ، استحکام، مقاومت خوردگي و… تغيير می‌يابد. درحقيقت اگر بخواهيم تفاوت اين فناوري را با فناوري‌‌هاي ديگر به صورت قابل ارزيابي بيان نماييم، می‌توانيم وجود عناصر پايه را به عنوان يک معيار ذکر کنيم. عناصر پايه در حقيقت همان عناصر نانو مقياسي هستند که خواص آنها در حالت نانو مقياس با خواص شان در مقياس بزرگ تر فرق می‌کند [2].

مفاهيم جديد نانو فناوري چنان وسيع هستند که احتمالاً علم و فناوري را با روشهايي غير قابل پيش بيني تغيير می‌دهند. اکنون تنها شمايي مبهم از فرصت‌‌ها و منافعي که نانوساختار سازي براي بشر فراهم کرده است مشاهده می‌شود. محصولات فناوري نانو موجود عبارتند از :

تاير‌‌هاي با پوشش مقاوم توليد شده از ذرات در مقياس نانومتر خاک رس معدني با پليمرها، داروهاي نانو ذره با ويژگيهاي رهايش بسيار کنترل شده، چاپ با کيفيت بسيار عالي با استفاده از ذرات در مقياس نانومتر با بهترين خصوصيات رنگ‌‌ها و رنگدانه‌‌ها و توليد ليزر و هدهاي ديسک مغناطيسي بسيار پيشرفته با کنترل دقيق ضخامت   لايه‌‌ها.

بسياري از کاربرد‌‌هاي ديگر که هم اکنون در حال توسعه اند و يا توانمندي بسيار بالايي براي پيشرفت در آينده نزديک دارند عبارتند از:

صنايع هوا نوردي و اتوماسيون: مواد تقويت شده با نانو ذره‌‌ها براي بدنه‌‌هاي سبک تر، تاير‌‌هاي تقويت شده با نانو ذره‌‌ها که فرسايش کمتري دارند و قابل بازيافت هستند، رنگ خارجي بدون نياز به شستشو، پلاستيک‌‌هاي غيرقابل اشتعال و ارزان، سامانه‌‌هاي الترونيک براي کنترل و پوشش خود تعمير.

الکترونيک و ارتباطات: سامانه ضبط چند رسانه اي با استفاده از نانولايه‌‌ها، صفحات نمايش مسطح، فناوري سامانه‌‌هاي بي سيم، قطعات و فرآيندهاي جديد در فناوري‌‌هاي اطلاعات و ارتباطات، هزاران برابر افزايش در ظرفيت و سرعت پردازش داده‌‌ها با قيمت پايين تر و بازده بيشتر در مقايسه با مدارات الکترونيکي کنوني.

 مواد: کاتاليزورهاي افزايش دهنده بازده انرژي واکنش‌‌هاي شيميايي و بازده عمل احتراق (و بنابراين آلودگي کمتر) در وسايل نقليه موتوري، دريل‌‌ها و ابزارهاي برش بسيار سخت و غيره شکننده، سيال‌‌هاي مغناطيسي هوشمند براي آب بندي و روان کننده‌‌ها.

درمان، بهداشت و علوم زيستي: داروهاي نانوساختاري جديد، سامانه‌‌هاي ژنتيکي و داروسازي به زمان تعيين شده در بدن (رهايش کنترل شده)، ايجاد سازگاري بين اعضاي مصنوعي و اعضاي مصنوعي و اعضاء و مايعات بدن، خود تشخيصي براي استفاده در خانه و مادي براي بازسازي بافت‌‌ها و استخوان‌‌هاي بدن.

   ساخت و توليد: مهندسي ابزار سازي مبتني بر نسل‌‌هاي جديدي از ميکروسکوپ‌‌ها و روش‌‌هاي اندازه گيري و فرآيندها و ابزار جديد براي کنترل مواد در اندازه‌‌هاي اتمي.

فناوري مرتبط با انرژي: انواع جديدي از باتري‌‌ها، فتوسنتز مصنوعي براي توليد انرژي پاک، سلول خورشيدي، ذخيره ايمن هيدروژن به عنوان سوخت پاکيزه و صرفه جويي در انرژي با استفاده از مواد سبک و مدارات کوچکتر.

کاوش در فضا: وسايل فضايي کم وزن، توليد و مديريت اقتصادي تر انرژي و سامانه‌‌هاي روباتيک توانا و بسيار ريز.

محيط زيست: غشاي جدا کننده براي فيلتر کردن آلودگي‌‌ها و يا حتي نمک از آب، جدا کننده‌‌هاي نانوساختاري براي خارج کردن آلودگي‌‌ها از پساب‌‌هاي صنعتي، مشخص کردن اثرات نانوساختارها در محيط زيست و تعديل آسيب‌‌هاي صنعتي به محيط زيست با کاهش زياد مصرف انرژي و مواد، کاهش منابع آلودگي و فرصت‌‌هاي بيشتر براي بازيافت.

امنيت ملي: آشکار سازها، سم زداهاي عوامل زيستي و شيميايي، مدارات الکترونيکي بسيار کارآمد، پوشش‌‌ها و مواد نانوساختاري سخت، پارچه‌‌هاي سبک خود تعمير، مواد جايگزين خون و سامانه‌‌هاي امنيتي ظريف[3].

تعداد صفحه : 126

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --