پایان نامه ارشد: بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرايش:”منابع انسانی”

عنوان :

بررسی رابطه میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی آنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

استاد راهنما:

دکتر حسن گیوریان

استاد مشاور:

دکتر محمود دهگان

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

1-1-بیان مساله تحقیق.. 2

1-2-اهداف تحقیق.. 3

1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن.. 4

1-4-سوال ها و فرضیه های تحقیق.. 5

1-4-3-فرضيه اهم تحقیق.. 5

1-4-4-فرضیه های اخص تحقیق.. 5

1-5-مدل مفهومی تحقیق.. 5

1-6-تعریف های عملیاتی متغیرها و  واژه های کلیدی.. 7

1-7-روش تحقیق.. 7

1-8-قلمروهای تحقیق.. 9

1-9-جامعه آماري.. 9

1-10-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 9

فصل دوم

مطالعات نظری.. 10

2-1- فرسودگی شغلی( تحلیل رفتگی). 10

2-1-2-پیامدهای فرسودگی شغلی.. 14

2-2-توانمند سازی.. 15

2-2-1-رویکردهای توانمند سازی.. 16

2-2-1-1-رویکرد رابطه ای یا چند بعدی.. 16

2-2-1-2-رویکرد روان شناختی.. 17

2-2-2-توانمند سازی روان شناختی.. 18

2-2-2-1-احساس معنی دار بودن.. 19

2-2-2-2-احساس خود کار آمدی.. 19

2-2-2-3-احساس خود تعیینی.. 20

2-2-2-4-احساس موثر بودن.. 20

2-2-2-5-احساس داشتن اعتماد به دیگران.. 20

2-2-3-پیش زمینه های توانمندی روان شناختی.. 21

2-2-3-1-احترام به خود. 21

2-2-3-2-کانون کنترل. 21

2-2-3-2-محتوای کار. 22

2-2-4-پیامدهای توانمندی روان شناختی.. 22

2-2-5-ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرایندتوانمندسازی.. 23

2-2-6-تاریخچه توانمندسازی.. 24

2-2-6-1-عصر ماشین.. 24

2-2-6-2-صنایع بومی و سیستم کارخانه. 25

2-2-6-3-عرصه مدیریت علمی.. 25

2-2-6-4-عصر سیستم. 26

2-2-6-5-نیاز به تغییرات بنیادین.. 26

2-2-6-6-سازمانهای امروزی و توانمندکننده. 26

2-2-7-سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی.. 27

2-2-8-موانع توانمند سازی.. 28

2-2-8-1-ترس کارکنان.. 28

2-2-8-2- تهدیدی برای مدیریت.. 28

2-2-8-3-سیستم ها و نمادهای مدیریت.. 29

2-2-8-4-ساختارهای سازمانی.. 29

2-2-8-5-عدم اطمینان مدیریت.. 29

2-2-8-6- نا امید شدن مدیریت.. 29

2-2-8-7-فقدان منابع و زمان کافی.. 29

2-2-9-مزایای توانمند سازی.. 29

2-2-9-1-مزایای سازمانی.. 30

2-2-9-2-مزایای فردی.. 30

2-2-10-انتقادات نسبت به توانمندسازی.. 30

2-2-11-توانمندسازی و قدرت.. 31

2-2-11-1-قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چند بعدی.. 32

2-2-11-2-قدرت به عنوان یک سازه انگیزشی.. 32

2-2-11-3-قدرت به عنوان یک بازی با مجموع صفردر مقابل تبادل دو طرفه نفوذ. 32

2-3-سابقه تحقیقات گذشته. 33

فصل سوم

روش تحقیق.. 39

مقدمه. 40

3-1-روش تحقيق.. 40

3-2-متغيرها و شاخص هاي تحقيق.. 41

3-3-قلمروهای تحقیق.. 41

3-4-جامعه آماري.. 41

3-5-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 41

3-6-ابزار جمع‌آوري اطلاعات.. 42

3-7-پايايي پرسشنامه ها 43

3-8-اعتبار (روايي) پرسشنامه. 45

3-9-روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات.. 46

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

4-1-مقدمه. 47

4-2-آمار توصيفي.. 48

4-3-تحلیل عاملی تائیدی.. 48

4-4-آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 52

4-4-1-آزمون فرضيه اهم. 52

آزمون فرضیه‌های اخص…. 53

4-4-2-1-فرضيه اخص اول. 53

4-4-2-2-فرضيه اخص دوم. 54

4-4-2-3-فرضيه اخص سوم. 54

4-4-2-4-فرضیه اخص چهارم. 55

4-4-2-5-فرضیه اخص پنجم. 56

4-4-3-آزمون تحليل واريانس فريدمن.. 57

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 59

5-1-مقدمه. 60

5-2-نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها 61

5-3-پیشنهادات براساس نتایج تحقیق.. 63

5-3-1-پیشنهادات براساس فرضیه اصلی تحقیق.. 63

5-3-2-پیشنهادات براساس فرضیه اخص اول. 64

5-3-3-پیشنهادات براساس فرضیه اخص دوم. 64

5-3-4-پیشنهادات براساس فرضیه اخص سوم. 64

5-3-5-پیشنهادات براساس فرضیه اخص چهارم. 64

5-3-6-پیشنهادات براساس فرضیه اخص پنجم. 65

5-4-پیشنهادات برای محققان آینده. 65

منابع و مآخذ. 71

منابع فارسی.. 72

منابع لاتین.. 73

ضمایم و پیوست ها 66

Abstract.. 74

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1: طیف لیکرت.. 43

جدول 3-2: ابعاد متغيرها و تعداد كلي سؤال ها 43

جدول 3-3: پایایی مقیاس توانمند سازی روانشناختی.. 45

جدول 3-4: پایایی مقیاس فرسودگی شغلی.. 45

جدول 4-1: آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش… 48

جدول 4-2: بارهای عاملی گویه های مقیاس توانمندسازی.. 50

جدول 4-3: بارهای عاملی گویه های مقیاس فرسودگی شغلی.. 52

جدول 4-4: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن میان توانمند سازی روانشناختی کارکنان و فرسودگی شغلی   53

جدول 4-5: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ميان احساس شايستگي و فرسودگی شغلی.. 53

جدول 4-6: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ميان داشتن حق انتخاب و فرسودگی شغلی.. 54

جدول 4-7: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ميان احساس موثر بودن و فرسودگی شغلی.. 55

جدول 4-8: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ميان احساس معنی داری و فرسودگی شغلی.. 56

جدول 4-9: نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن ميان داشتن اعتماد به دیگران و فرسودگی شغلی   56

جدول 4-10: ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به منظور بررسي عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی   57

جدول 4-11: آزمون معني داري فريدمن.. 57

جدول 4-12: ميانگين رتبه های عوامل مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 58

جدول 4-14: آزمون معني داري فريدمن.. 58

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره1-1:مدل مفهومی تحقیق.. 6

 

 

 

 

 

فهرست شكلها

شکل 4-1: تحلیل عاملی تائیدی سازه توانمند سازی.. 49

شکل 4-2: تحلیل عاملی تائیدی سازه فرسودگی شغلی.. 51

 

 

تعداد صفحه : 85

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --