پایان نامه ارشد: بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه سیاست تقسیم سود سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

 

استاد راهنما : دکتر اله کرم صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
1-1- مقدمه
2-1- تعريف موضوع
3-1- اهميت تحقيق
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع
5-1- سوابق مربوط
6-1- فرضيات تحقيق
7-1- قلمرو مكاني تحقيق
8-1- قلمرو زماني تحقيق
9-1- روش تحقيق
10-1- ساختار تحقيق
فصل دوم
1-2- مقدمه
2-2- كليات
3-2- بازار سرمايه در ايران
4-2- مزاياي وجود بورس اواق بهادار
1- از ديدگاه كلان
2- از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس
3- از نظر سرمايه گذاران
5-2- سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات
6-2- استفاده كنندگان صورتهاي مالي
7-2- هدفهاي گزارشگري مالي
8-2- انتخاب نظريه سود
9-2- استدلال انتخاب نظريه سود
10-2- مكاتب فكري پيرامون اندازه گيري سود
11-2- سود تحققي و سود غير تحققي
12-2- فوايد سود براي سرمايه گذاران
13-2- حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام
14-2- تحليل سود
15-2- پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري
16-2- قيمتها و سودها
17-2- ويژگي بازار حقيقي و كامل
18-2- ارتباط بين سودهاي حسابداري دائمي و سودهاي دائمي كه بعنوان مفهوم ارزيابي مي باشند
19-2- مروري بر تحقيقات انجام شده در رابطه با سود-قيمت
فصل سوم
1-3- مقدمه
2-3- انواع روشهاي تحقيق
3-3- مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي
4-3- مراحل پژوهش علمي در تحقيق
1- تعيين هدف
2- جمع آوري داده ها
3- تجزيه و تحليل داده ها
4- بيان يافته ها
5-3- فرضيات تحقيق
6-3- تئوري فرضيه تحقيق
7-3- جامعه آماري
8-3- نمونه و نمونه گيري
9-3- نحوه جمع آوري داده ها و روشها و تكنيكهاي آماري و محاسبات آنها
10-3- آماره تست فرضيات
11-3- ضريب تشخيص (ضريب تعيين)
12-3- محاسبه ضريب رگرسيون
فصل چهارم
1-4- مقدمه
2-4- تجزيه و تحليل يافته ها
3-4- ضريب تعيين
4-4- محاسبه ضرايب رگرسيون و معادله خط آنها
5-4- بررسي همبستگي بين قيمت و سود نقدي
1- ضريب همبستگي
2- نتايج آزمون فرض
3- ضريب تعيين
4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسيون
فصل پنجم
1-5- خلاصه تحقيق
2-5- ارزيابي نتايج آزمون فرض
3-5- محدوديت هاي تحقيق
4-5- پيشنهادات
5-5- توصيه براي تحقيقات آتي

 

 

 

 

 

فصل اول:

تعریف موضوع

 

 

 

1-1- مقدمه:

تكامل ساختارپولي و مالي اقتصادهايي كه عصر انقلاب صنعتي را پشت سرگذاشته اند و درروايتي خود در اين شكل بخشيدن به اين تحول چنان دست داشته اند كه امروز آنها را كشورهاي صنعتي مي ناميم ، با توجه به نيازهايي بوده  كه  در جريان تغيير شكل اين اقتصادها  پديد  آمده است. اگرچه بسياري ازاين ساختارها ، به صورت اوليه ، در اغلب كشورهاي جهان وجود داشته است. اما آنچه شكل امروزي  اين ساختارها را ايجاد كرده مسيري  است كه اقتصادهاي  توسعه يافته در جريان گذر از شكلي ساده به شكلي پيچيده و پيشتاز، آن را پيموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظيفه دارد بازاري  براي خريد  و فروش انواع  سهام و اوراق بهادار پديد آورد تا واحدهاي خصوصي و دولت بتوانند سرمايه لازم را از اين طريق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنين بازاري بايد به صورت رقابت كامل عمل كند و از درجه تخصص بالايي برخوردار باشد.

از عمده ترين استفاده كنندگان اطلاعات شركتهاي سهامي دربورس، سرمايه گذاران بالقوه در سهام شركتها مي باشند، به دست آوردن اطلاعات كافي جهت استفاده كنندگان فوق معمولا از كانال بورس اوراق بهادار انجام مي شود. تصميم گيري سرمايه گذاران بالقوه اساسا” به خريد سهام شركت مربوط مي شود و اين تصميمات ممكن است بر مبناي عوامل زير باشد:

  • سود سهامي كه سرمـايـه گذاران در آينده دريافت خواهند نمود كي، به چه ميزان ، و به چه نحوي خواهد بود، به عبارت ديگر، سود سهام مزبور در چه تاريخي و به چه مبلغي به صورت نقد يا غير نقد پرداخت خواهد شد.
  • در زمان فروش ســهام خريداري شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزيع پول نقد يا ساير داراييها بين سهامداران يك شركت سهامي است.توزيع سود سهام، فراهم كننده بازده سرمايه گذاري سهامداران است. متداولترين نوع سود سهام براي سهام عادي ، توزيع به شكل نقدي  ، غيرنقدي و سهمي مي باشد.شركتها زماني سود نقدي توزيع ميكنند كه سود تحصيل شده داشته باشند وهمچنين وجوه نقد مورد نياز براي توزيع سود نيز كافي باشد تا شركت بتواند سود نقدي پرداخت نمايد . از نظر تئوري  تاثير توزيع سود به شكل نقدي در قيمت سهام  ، قيمت سهام بايد به اندازه توزيع سود نقدي كاهش يابد . پرداخت سود سهام موجب كاهش داراييها و همچنين كاهش حقوق صاحبان سهام ميگردد و ارزش شركت به همان اندازه كاهش مي يابد .

در اين تحقيق سعي خواهد شد كه از طريق تجزيه و تحليل روابط بين سود تقسيمي مصــوب مجمع شركتهاي پذيرفته شده  در بـــورس اوراق بهادار تهران  و همچنين روابط  بين  سود تقسيمي پرداخت شده به سهامداران با قيمت سهام شركتهاي مزبور و همچنين به بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي پرداخته شود.

 

 

2-1- بیان مساله :

از نظر تئوريك ارتباط  بين سود و قيمت سهام امري  بديهي مي باشد و سرمايه گذاران  به صورتي  آشكار سود مورد گزارش شركتها را مورد توجه  قرار مي دهند. شايد يكي از عوامل مهم تاثيرسود برقيمت سهام اين باشد كه سود پيش بيني شده و سود مورد گزارش به سهامداران كمك مي كند تا بر آن اساس سود تقسيمي آينده را كه يكي از فاكتورهاي موثر در تعيين قيمت سهام مي باشد پيش بيني كنند.

گاهي برخي از شركتها كه سود خود را با ديدگاهي بدبينانه پيش بيني مي كنند ، كه موجب  افت ناگهاني قيمت سهام خود مي شوند .

يكي از فرضيات كلي بيانيه حسابداري سال 1960، اين است كه گزارشات حسـابداري، تـنها منبع اطلاعاتي شركتها براي استفاده بازار مي باشند و چون ايـن گزارشات، تنها منبع اطلاعاتي هسـتند و مـديران داراي انـعطاف و قدرت زيادي در انتخاب رويه حسابداري جهت محاسبه سود مي باشند، لذا مديران ميتوانند با انتخاب يك رويه خاص، گزارشهاي دلخواه خود را ارائه كرده و لذا بازار را گمراه كنند. مديران مي توانند با بيشتر نشان دادن سود، باعث شوند، ارزش سهام شركت، بيش از واقع ارزيابي گردد. اين فرض كه گزارشهاي حسـابداري تـنها مـنبع اطلاعاتي بازار مي باشند منجر به اهميت يافتن محاسبات سود حسابداري  گرديد. چون سود حسابداري به روشهاي مختلف قابل  محاسبه  مي باشد، لذا  به  تنهايي  براي سرمايه گذاري نمي توان به سودها تكيه كرد.

هر سهامدار از سهمی که مالک آن است می تواند انتظار چهار نوع بازدهی داشته باشد که عبارتند از: سود نقدی، افزایش قیمت، سهام جایزه و رعایت حق تقدم خرید سهام. حال اگر فرض بر این باشد که یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنها هم باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد.

اجرای سیاستهای تقسیم سود در بازار کامل سرمایه موجبات افزایش قیمت سهام و حداکثر کردن ثروت سهامداران را فراهم می آورد. اما سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که در دنیای واقعی که فرضیات بازار کامل سرمایه حاکم نیست، تصمیمات مربوط به تقسیم سود سهام نقدی چه تاثیری بر قیمت سهام می گذارند؟ و آیا این سیاستها می تواند به عنوان عاملی در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران مورد استفاده قرار بگیرند و اصولا آیا ارتباط معنی داری  بین تغییرات قیمت سهام و نوع سیاستهای تقسیم سود اتخاذ شده توسط شرکت وجود دارد؟ و آیا تفاوت معنی داری بین تغییرات قیمت سهام شرکتهای توزیع کننده سود نقدی سهام بالا و شرکتهای توزیع کننده سود نقدی سهام پائین وجود دارد یا خیر؟

در این تحقیق سعی داریم به بررسی عامل مهم سیاست سود سهام با استفاده از متغیر مربوط نسبت بازگشت سرمایه در دو حالت متفاوت بازار بارشد بالا و رشد باثبات بپردازیم و رابطه آن را با حباب قیمتی و بازده های سهام مورد بررسی قرار دهیم.

بطورخلاصه بايد گفت مساله اصلي تحقيق اين است كه مشخص شود كه آيا در ارتباط با قيمت سهام خريداري شده سود نقدي وسود سهام نقشي دارد يا خير. بعبارت ديگربحث اساسي اين است كه آيا افزايش سود نقدي وسود سهام منجر به افزايش در قيمت سهام و بر عكس، كاهش آن، منجر به كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه خواهد شد؟

تعداد صفحه : 86

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --