پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : برنامه ریزی آموزشی

عنوان : بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

             

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته برنامه‌ریزی آموزشی

 

 

عنوان:

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85

 

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل زراعی زوار کی

 

استاد مشاور:

دکتر حسن ملکی

 

استاد داور:

دکتر محمدرضا نيلي

 

سال 86

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

  عنوان                                                      صفحه

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سئوالهای پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف اصطلاحات

 

فصل دوم- ادبیات پژوهش

مقدمه

مفهوم آموزش ضمن خدمت

فواید آموزش ضمن خدمت

جایگاه آموزش ضمن خدمت

اهداف آموزش ضمن خدمت

ضرورت های آموزش ضمن خدمت کارکنان

مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نسل های رایانه

تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند کشور برتر

آمریکا

اروپا

ژاپن

کانادا

استرالیا

هند

مالزی

سنگاپور

اردن

تکنولوژی اطلاعات در ایران

تاریخچه رایانه

تاریخچه اینترنت

ICDL

ICDL و آموزش

مزایا و ویژگیهای ICDL

استانداردهای جهانی ICDL

مهارت های ICDL

تأثیر فناوری اطلاعات بر اداره سازمان ها

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها

اقدامات سازمانها و مؤسسات به منظور به کارگیری فن آوری اطلاعات

تأثیر تغییرات فناوری اطلاعات در سازمان ها

مهارتهای کارکنان

مهارت فنی

مهارت در برنامه ریزی

تعاریف برنامه ریزی

اهمیت هدف ها

مهارت در ارزشیابی

مهارت در زمینه سیستم های اطلاع رسانی

مهارت انسانی

مهارت ارتباطی

مهارت در کار گروهی

انگیزش

مسئولیت

خودآگاهی و خودپذیری

مهارت ادراکی

توانمند سازی

ضرورت و دلایل توانمند سازی

هدفهای توانمند سازی

خلاقیت و نوآوری

فرایند خلاقیت

مهارت های خلاقیت

ماهیت مسأله و حل مسأله

فرایند حل مسأله

مهارتهای حل مسأله

پیشینه تحقیق – تحقیقات داخلی

– تحقیقات خارجی

 

فصل سوم روش اجرای پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش گردآوری داده ها

پایایی و روایی ابزار اندازه گیری

روش اجرای پژوهش

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

پپپپ

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه یافته های پژوهش

نتایج حاصل از پژوهش

مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های قبلی

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات      الف- براساس یافته های تحقیق

ب-  پیشنهادات برای تحقیقات آینده

فهرست منابع

پیوست ها

 

 

2

3

5

6

7

7

8

 

 

12

13

14

16

17

19

20

21

25

28

28

30

30

31

31

31

32

33

33

34

37

38

39

39

40

41

41

43

44

48

49

51

57

59

60

60

61

62

62

63

65

66

67

68

68

68

69

70

71

73

74

76

77

78

79

82

 

 

85

86

87

87

87

88

89

89

 

 

91

120

 

 

141

142

143

148

150

150

151

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

  عنوان                                                      صفحه

جدول 1-2

جدول 2-2

جدول 3-2

جدول توزیع جمعیت نمونه براساس جنسیت

جدول توزیع جمعیت نمونه براساس سابقه خدمت دو گروه

جدول توزیع جمعیت نمونه براساس مدرک تحصیلی دو گروه

جدول میزان مهارت ارزشیابی گروه آزمایش

جدول میزان ارزشیابی گروه کنترل

جدول میزان مهارت برنامه ریزی گروه آزمایش

جدول میزان مهارت برنامه ریزی گروه کنترل

جدول میزان مهارت در سیستم های اطلاع رسانی گروه آزمایش

جدول میزان مهارت در سیستم های اطلاع رسانی گروه کنترل

جدول میزان مهارت فنی گروه آزمایش

جدول میزان مهارت فنی گروه کنترل

جدول میزان مهارت ارتباطی گروه آزمایش

جدول میزان مهارت ارتباطی گروه کنترل

جدول میزان مهارت کار گروهی گروه آزمایش

جدول میزان مهارت کار گروهی گروه کنترل

جدول میزان مهارت در ایجاد انگیزه و پذیرش مسئولیت گروه آزمایش

جدول میزان مهارت در ایجاد انگیزه و پذیرش مسئولیت گروه کنترل

جدول میزان مهارت در خودآگاه سازی گروه آزمایش

جدول میزان مهارت در خودآگاه سازی گروه کنترل

جدول میزان مهارت انسانی گروه آزمایش

جدول میزان مهارت انسانی گروه کنترل

جدول میزان توانمندسازی گروه آزمایش

جدول میزان توانمندسازی گروه کنترل

جدول میزان نوآوری و خلاقیت گروه آزمایش

جدول میزان نوآوری و خلاقیت گروه کنترل

جدول میزان مهارت حل مسئله گروه آزمایش

جدول میزان مهارت حل مسئله گروه آزمایش

جدول میزان مهارت ادراکی گروه آزمایش

جدول میزان مهارت ادراکی گروه کنترل

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به فرضیه اول (مهارت فنی)

آزمون t مستقل مربوط به فرضیه اول

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر اول (مهارت برنامه ریزی)

آزمون t مستقل مربوط به متغیر فرضیه اول

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر دوم (مهارت ارزشیابی)

آزمون t مستقل مربوط به متغیر دوم

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر سوم (مهارت در سیستم های اطلاع رسانی)

آزمون t مستقل مربوط به متغیر سوم

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوطه به فرضیه دوم (مهارت انسانی)

آزمون t مستقل مربوط به فرضیه دوم

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر اول (مهارت ارتباطی)

آزمون t مستقل مربوط به متغیر اول

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر دوم (مهارت در کار گروهی)

آزمون t مستقل مربوط به متغیر دوم

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر سوم (مهارت در ایجاد انگیزه)

آزمون t مستقل مربوط به متغیر سوم

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر چهارم (مهارت در خودآگاه سازی)

آزمون t مستقل مربوط به متغیر چهارم

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به فرضیه سوم (مهارت ادراکی)

آزمون t مستقل مربوط به فرضیه سوم

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر اول (مهارت توانمندسازی)

آزمون t مستقل مربوط به متغیر اول

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر دوم (مهارت نوآوری و خلاقیت)

آزمون t مستقل مربوط به متغیر دوم

آزمون t وابسته گروه آزمایش مربوط به متغیر سوم (مهارت حل مسئله)

آزمون t مستقل مربوطه به متغیر سوم

23

29

45

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

121

122

123

124

125

125

126

127

127

128

129

130

130

131

132

133

134

134

135

136

136

137

138

139

 

فهرست نمودارها

  عنوان                                                      صفحه

نمودار شماره 1- جنسيت پاسخگويان

نمودار شماره 2- سابقه خدمت

نمودار شماره 3- مدرك تحصيلي

نمودار شماره 4- مهارت ارزشيابي گروه آزمايش

نمودار شماره 5- مهارت ارزشيابي گروه كنترل

نمودار شماره 6- مهارت برنامه‌ريزي گروه آزمايش

نمودار شماره 7- مهارت برنامه‌ريزي گروه كنترل

نمودار شماره 8- مهارت در سيستمهاي اطلاع‌رساني گروه آزمايش

نمودار شماره 9- مهارت در سيستمهاي اطلاع‌رساني گروه كنترل

نمودار شماره 10- مهارت فني گروه آزمايش

نمودار شماره 11- مهارت فني گروه كنترل

نمودار شماره 12- مهارت ارتباطي گروه آزمايش

نمودار شماره 13- مهارت ارتباطي گروه كنترل

نمودار شماره 14- مهارت در كار گروهي گروه آزمايش

نمودار شماره 15- مهارت در كار گروهي گروه كنترل

نمودار شماره 16- مهارت در ايجاد انگيزه و پذيرش مسئوليت گروه آزمايش

نمودار شماره 17- مهارت در ايجاد انگيزه و پذيرش مسئوليت گروه كنترل

نمودار شماره 18- مهارت در خوداگاه‌سازي گروه آزمايش

نمودار شماره 19- مهارت در خوداگاه‌سازي گروه كنترل

نمودار شماره 20- مهارت انساني گروه آزمايش

نمودار شماره 21- مهارت انساني گروه كنترل

نمودار شماره 22- مهارت توانمندسازي گروه آزمايش

نمودار شماره 23- مهارت توانمندسازي گروه كنترل

نمودار شماره 24- مهارت در نوآوري و خلاقيت گروه آزمايش

نمودار شماره 25- مهارت در نوآوري و خلاقيت گروه كنترل

نمودار شماره 26- مهارت حل مسأله گروه آزمايش

نمودار شماره 27- مهارت حل مسأله گروه كنترل

نمودار شماره 28- مهارت ادراكي گروه آزمايش

نمودار شماره 29- مهارت ادراكي گروه كنترل

 

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

 

چکیده

تحولاتی که امروزه در سایة اختراعات و ابداعات و نوآوریها به عرصة ظهور رسیده است، ساختارهای سازمانی را از اشکال ساده و سنتی به سوی انواع پیچیده و تخصصی سوق داده است. بدین ترتیب، حفظ، بقاء، پویایی و حیات سازمانها تا حدود زیادی بستگی به دانشها و مهارتهای مختلف منابع انسانی آنها دارد. لذا، سازمانها می بایست در سایه آموزش؛ مهارتها، استعدادها و قابلیتهای کارکنان را افزایش داده و با به روز درآوردن و ارتقاء اطلاعات و دانش کارکنان در بهبود کار سازمان و اثربخشی هر یک از اعضای آن، گام مؤثری بردارند.

این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85 پرداخته است.

فرضیه اصلی پژوهش: گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث بهبود مهارتهای شغلی کارکنان آموزش مركزي شرکت ملی نفت می شود.

فرضیه های فرعی پژوهش عبارتند از کارکنانی که دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات را می گذرانند در مقایسه با کارکنانی که چنین دوره هایی را طی نمی کنند، از مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی بهتری برخوردارند.

جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی کارکنان آموزش مرکزی شرکت ملی نفت تهران در سال تحصیلی 86-85 می باشد. نمونه آماری همان جامعه آماری است که 64 نفر می باشد. 32 نفر گروه آزمایشی و 32 نفر گروه کنترل. این پژوهش جزء طرح های شبه آزمایشی است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته است که در دو مرحله (پیش آزمون، پس آزمون) اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی و نمودار) استفاده شده و در بخش استنباطی نیز از آزمون t مستقل و وابسته بکار برده شده است.

در رابطه با فرضیه های پژوهش نتایجی به شرح ذیل به دست آمد:

در مورد فرضیه اول مهارت فنی و سه متغیر آن نشان داده شد که کارکنان پس از گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهارت فنی، مهارت برنامه ریزی و مهارت ارزشیابی و مهارت در سیستم های اطلاع رسانی بهتری نسبت به قبل برخوردارند.

در مورد فرضیه دوم مهارت انسانی و 4 متغیر آن کارکنان پس از گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مهارت در خود آگاه سازی و مهارت در ایجاد انگیزه و پذیرش مسئولیت بهتری نسبت به قبل برخوردارند. ولی در زمینه مهارت ارتباطی و مهارت در کار گروهی تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشده است.

در مورد فرضیه سوم مهارت ادراکی و سه متغیر آن، کارکنان پس از گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه توانمند سازی، نوآوری و خلاقیت تفاوت معناداری نسبت به قبل داشتند، اما در زمینه مهارت حل مسئله در هر دو گروه تفاوتی مشاهده نشده است.

مقدمه

امروزه، فن آوری اطلاعات، به منزله ی یکی از تکنولوژیهای نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییرات ژرفی شده است. بلکه به سرعت در حال تأثیرگذاری بر روی الگوهای زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسان نیز شده است. با توجه به این آهنگ شتاب زده رشد علوم، فنون و تکنولوژی سازمانها لازم دانستند، که برای آموزش کارکنان خود هزینه کنند، زیرا آموزش ابزار سودمندی است که با استفاده از آن
می توان مهارتها، نگرشها و توانائی ها و دانش کارکنان را بالا برد. به عبارت دیگر آموزش وسیله ای برای ایجاد تغییر در فرد و سازمان می باشد و نیروی انسانی نیز عاملی راهبردی ، سنگ زیر بنا و نیروی محرک بر سازمان است و مهمترین عامل در پیشبرد اهداف توسعه و رسیدن به نقاط بهینه در سازمان و اجتماع است.

هدف اولیه آموزش در سازمانها ایجاد روابط سالم بین کارکنان و وظایف آنها و همینطور بین سطوح مختلف وظایف می باشد. چنین ارتباطی در حالت خود وقتی ایجاد می شود که مهارتهای شغلی کارکنان از جمله مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی، بهبود یابد. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر آنها را در مهارتهای شغلی کارکنان (مهارت فنی، انسانی و ادراکی) مورد مطالعه قرار دهد.

 

 

 

بیان مسئله

بسیاری از اقتصاد دانان و آینده نگرها بر این عقیده اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عرصه اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها بوجود آمده است. مبادله بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حرکت است. به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گسترده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن از عرصه جهانی شدن نخواهد داشت (علوی، 1383).

با روند روز افزون توسعه فناوری اطلاعات در کشور، در سطح ملی و سازمانی که به افزایش سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت ها و کاربردهای فناوری اطلاعات در هر دو سطح منجر شده است، تمایل فزاینده ای برای تعریف و اجرای پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات در سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی کشور پدید آمده است. اینگونه پژوهشها که طیف نسبتاً وسیعی از برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی تا تهیه طرحهای جامع و تدوین معماری سازمانی فناوری اطلاعات را در بر می گیرند، سابقه طولانی در کشور ما ندارند و در مقایسه با پروژه های متعارف نرم افزار یا ایجاد زیر ساخت، نسبتاً جدیدتر به شمار می روند، به همین نسبت نیز مشکلات بیشتری در تعریف، واگذاری، اجرا، پذیرش نتایج این پروژه ها در سازمان های مختلف مشاهده می شود (کرمی، 1383).

فناوری اطلاعات عبارت است از فناوری دریافت، انتقال، ارزیابی، پردازش، نگهداری و نمایش اطلاعات. از نظر یونسکو فناوری اطلاعات عبارت است از روش های علمی، فنی، مهندسی و تکنیک های مدیریت و پردازش و کاربرد اطلاعات در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی (زارعی زوارکی، 1380).

امروزه در عصر سرعت و عدد، سازمانهایی که در راستای رسیدن به اهداف خود، برنامه هایی جامع و راهبردهایی دقیق تدوین نموده اند نسبت به اصول اطلاعات کامپیوتر آگاهی بیشتری پیدا کرده اند و آگاهی و روز آمد شدن نیروهای خود را به عنوان ابزاری اساسی برای تحقق توسعه های پایدار قلمداد کرده و در این مسیر از هیچ هزینه ای دریغ نمی کنند.

با علم به این که، در جهان کنونی دیگر فرصتی برای استفاده از روش های سنتی وجود ندارد استفاده از فن آوری های پیشرفته الکترونیک ناگزیر به نظر می رسد (علوی، 1383). کامپیوتر ابزاری است که در خدمت مهارت های فردی و حرفه ای قرار می گیرد به عنوان مثال اگر کسی نحوه نوشتن یک نامه اداری را نداند داشتن بهترین ابزار تنها ظاهر کار را بهبود می بخشد و کمکی به محتوای متن ارسالی نمی کند. بنابراین لازم است که از برخوردار بودن فرد متقاضی از مهارت های فردی و حرفه ای اطمینان حاصل کرده و یا در صورت نیاز این مهارت ها همراه با آموزش کامپیوتر فرا گرفته شوند. مثال روشن در این زمینه آموزش صفحه گسترده ها به مدیران است نرم افزارهای صفحه گسترده ابزار بسیار مناسبی برای مدیران از شرکت های کوچک گرفته تا سازمان های بزرگ و بین المللی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات است. اما معمولاً مدیران در کشور ما آشنایی کافی با نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ندارند و نمی توانند آمار و اطلاعات و جداول در اختیار گرفته را به شکل مناسبی جمع بندی کرده با استفاده از آنها، تصمیمات عادی، مهم یا استراتژیک را اتخاذ کنند (توکلی 1383). بنابراین مهارتهای هفت گانه کامپیوتر سازمانها را مطمئن می سازد که اگر آنان کارمندانی را به کار گیرند که دارای گواهینامه ICDL باشند سازمانها را به سطح استاندارد از لحاظ مهارتهای لازم در زمینه کامپیوتر می رساند.

این امر همچنین به سازمان ها اطمینان می دهد که کارکنان در زمینه کامپیوتر و IT از فهم مشترکی برخوردار شوند لذا انتقال مفاهیم مورد نظر مدیریت و برنامه ریزان سازمان بسیار آسان تر شده و دستیابی به بهره وری مطلوب را تسهیل می نمایند. به همین دلیل اداره آموزش و مدیریت با صدور بخش نامه هایی بر لزوم این آموزشها تأکید کرده و امکانات لازم را برای گسترش آموزش این رشته فراهم آورده است. پس باید از این دوره های آموزشی که در سازمانها اجرا
می شود و تأثیری که در مهارتهای شغلی افراد می گذارد آگاه بود (ملکی مغیث، 1384).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 172

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --