پایان نامه ارشد: بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

دانشگاه آزاداسلامی

واحدعلوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد M.Aرشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گرایش:مدیریت ورزشی

موضوع:

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش

استاد راهنما :

دکتر سیدمحمدعلی میرحسینی

استادمشاور:

دکتراحمد ترک فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………….. 1

فصل اول : ‌كليات

1-1- مقدمه……………………………………………………. 3

1-2- بیان مسئله تحقیق…………………………………….. 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………. 6

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………….. 7

1-4-1- هدف کلی……………………………………………….. 7

1-4-2- هدف آرمانی………………………………………………. 8

1-4-3- اهداف ویژه………………………………………………. 8

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………….. 8

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و متغیّر ها………..9

1-6-1- آگاهی نسبت به فعالیت بدنی و ورزش………………9

1-6-2- نگرش نسبت به فعالیت بدنی و ورزش……………… 9

1-6-3- عملکرد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش…………… 10

1-6-4- فعالیت بدنی…………………………………………. 10

1-6-5- ورزش………………………………………………… 10

1-6-6- دانش آموز پسر دبیرستانی…………………………. 10

1-7- پیش فرض های تحقیق…………………………………. 11

فصل دوم : ادبيات تحقيق  

مقدمه……………………………………………………………. 13

2-1- نگرش……………………………………………………… 13

2-1-1- انواع نگرش ها…………………………………………… 15

2-1-2- چگونگی شکل گیری نگرشها………………………….. 16

2-1-3- کاربردهاي نگرش………………………………………… 17

2-1-4- اندازه گیری و سنجش نگرش ها………………………. 18

2-1-5- نظریه ها و الگوهای تغییر نگرش……………………….. 19

2-1-5-1- الگوهای یادگیری تغییر نگرش………………………… 19

2-1-5-2- الگوهای شناختی تغییر نگرش………………………. 21

2-2- آگاهی……………………………………………………….. 27

2-2-1- اهمیت فعالیت بدنی و ورزش……………………………. 27

2-2-2- فواید فعالیتهاي بدنی و ورزش…………………………… 29

2-3- عملکرد………………………………………………………… 34

2-3-1- عملکرد های فعالیت بدنی و ورزش……………………… 34

2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………. 37

2-4-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………… 37

2-4-2- تحقیقات انجام شده درخارج از کشور…………………….. 40

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه……………………………………………………………….. 47

3-1- روش تحقيق………………………………………………….. 47

3-2- جامعه آماري تحقيق…………………………………….. 47

3-3- اندازه نمونه و روش نمونه گيري………………………….. 48

3-4- روش جمع آوري اطلاعات……………………………………… 48

3-5- ابزار اندازه گيري تحقيق…………………………………….. 48

3-6- روايي و پايايي ابزار اندازه گیری…………………………….. 49

3-7- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده ها…………………………… 49

3-8- محدودیت های تحقیق…………………………………….. 49

3-8-1- محدودیت های اعمال شده توسط محقق……………… 49

3-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق…………………. 49

3-9- ملاحظات اخلاقی…………………………………………… 50

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه…………………………………………………………….. 52

4-1- تحلیل توصیفی داده ها ……………………………………52

4-1-1- تحلیل متغیر های طبقه ای……………………………… 53

4-1-2- تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب ناحیه مشغول به تحصیل………54

4-1-3- تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب سن دانش آموزان……………..55

4-1-4- محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی داده های متغیرهای اصلی تحقیق………….56

4-2- تحلیل  استنباطی داده های تحقیق………………………. 56

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري

مقدمه……………………………………………………………….. 68

5-1- یافته های پژوهش……………………………………….. 68

5-2- بحث و بررسی…………………………………………….. 69

5-3- پیشنهادات………………………………………………… 72

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………….. 72

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………….. 73

منابع

منابع فارسی…………………………………………………….. 76

منابع غیرفارسی……………………………………………….. 78

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد 370 نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی و نگرش دانش آموزان از پرسش نامه های محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن ها از روش اعتبار محتوا توسط متخصصان و محققان مدیریت تایید شد و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0 ،68/0 و9/0 می باشد.برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون آماری t- استیودنت، تحلیل واریانس و نیز از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمره آگاهی و عملکرد دانش آموزان از فعالیت ورزشی به طور معنی داری از سطح مطلوب پایین تر است. همچنین، میانگین نمره نگرش دانش آموزان به فعالیت ورزشی به طور معنی داری در سطح مطلوبی قرار داشت. نتایج همبستگی نشان داد که بین دو متغیر عملکرد و میزان آگاهی و همچنین نگرش و میزان آگاهی نسبت به فعالیت ورزشی در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی رابطه معنی دار وجود ندارد. علاوه بر این، بین نگرش به فعالیت بدنی و عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان رابطه مستقیم و معنی دار وجود داشت (000/0p=  و20/0 r= ). یعنی هرچه نگرش به فعالیت بدنی مثبت تر بوده میزان عملکرد فعالیت بدنی دانش آموزان نیز افزایش یافته است. نتایج تحقیق نشان داد که میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیت بدنی در پایه های مختلف تحصیلی یکسان است. اما عملکرد دانش آموزان در فعالیت بدنی در پایه اول دبیرستان بیشتر از پایه های دیگر بود(05/0=p ).

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فعالیت بدنی و ورزش يكي از مهم ترين فعاليت هاي بشر امروز است. شواهدی وجود دارند که نشان می دهند، فعالیت بدنی از جنبه جسمانی، روانی، اجتماعی و احساسی برای افراد سنین گوناگون فواید زیادی در بر دارد. فعاليت­هاي حركتي و ورزشي به لحاظ ايجاد تعادل­هاي فيزيولوژيكي و بهبود بخشيدن عملكردهاي حياتي بدن، سلامتي و شادابي تن و روان فرد را در پي دارد و از طرفي برخورداري افراد از سلامت و بهداشت جسمي- رواني، بقاء و خود شكوفايي يك جامعه را تضمين مي­كند.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ارتباط بین آگاهی و نگرش نسبت به عملکرد مفید و فعالیت بدنی منظم در بین افراد وجود دارد. شناخت خصوصيات فردي و آگاهي از نگرش­ها و گرايش­هاي افراد به فعاليت­هاي حركتي و ورزشي نقش مهمي در تصميم­گيري­هاي تربيتي، آموزشي و بهداشتي دارد و مي­تواند دست­اندركاران و متوليان ورزش را در فراهم كردن امكانات متناسب با تمايلات، توانايي­ها و نيازهاي جسمي- رواني افراد به منظور ايجاد زمينه­هاي لازم براي توسعه و گسترش فعاليت­هاي حركتي و ورزشي و برنامه ريزي واقع بينانه و اصولي كمك نمايد. به نظر می رسد بررسی میزان آگاهی و نگرش سنجی افراد از عوامل مؤثر ترغیب آنها به انجام فعالیت های حرکتی و ورزشی می باشد.  

دوران نوجواني دوراني است كه زمينه بسياري از بيماري هاي پرخطر سنين ميانسالي و كهنسالي از آن نشأت می گیرد(عطارزاده حسینی ،1383). دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف نظام آموزشی، نقش و جایگاه ویژه ای دارند. امروزه عملکرد دانش آموزان در زمینه ورزش و فعالیت های جسمانی مقوله ای مهم، ومورد توجه دست اندرکاران تعلیم وتربیت است. بهبود ورزش در مدارس، بخصوص مقطع دبیرستان، نه تنها موجب سلامت روح و جسم فراگیران می شود، بلکه نشاط جامعه و بهبود عملکرد تحصیلی فراگیران در سایر زمینه ها را نیز به همراه دارد.

2-1- بیان مسأله تحقیق

از دیرباز داشتن فعالیت بدنی منظم در اقشار مختلف مردم، آرمان متعالی جوامع بوده است(آرنت و همکاران[1] ،2000 ؛ ماکن هاپت[2] ،2002). علی رغم تأیید وجود چنین یافته ای، هنوز بسیاری از جوامع با نبود یا کمبود فعالیت بدنی دراقشار مختلف خود مواجه اند. این امر در حالی است که فعالیت بدنی منظم یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر سبک زندگی سالم محسوب می شود(کاماردین و فازی ،2007). یافته های اخیر نشان می دهند فعالیت بدنی آثار مثبت و معناداری بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد در تمامی دوره های زندگی دارد و ابزاری کارآمد در ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف مردم است(کاماردین و فازی[3] ،2007). فعاليت بدني منظم به عنوان يك رفتار مهم ارتقاء دهنده سلامت باعث پيشگيري و يا به تأخير انداختن انواع بيماري هاي مزمن و مرگ و مير زودرس مي گردد، همچنین در كاهش خطر بيماري هاي مغزي، قلبی، فشارخون، چاقی و غیره نيز موثر است(لی سی دی و بلر[4] ،2003).

میزان پیشنهادی فعالیت بدنی برای نوجوانان به منظور دست یابی به این فواید بین 30 تا60 دقیقه فعالیت متوسط تا شدید در روز است. اما تحقيقات انجام شده ی اخیر نشان داده اند که فعاليت جسماني در نوجوانان كاهش يافته است، این روند کاهش به طور فزاينده در ميان دانش آموزان دبيرستاني ادامه مي يابد و تا بزرگسالي تداوم پيدا مي كند(گیلمن و همکاران[5] ،2001). بر اساس يك مطالعه كشوری 60 درصد از دانش آموزان ايراني كم تحرك بودند و ميزان فعاليت جسماني دانش آموزان با افزايش پايه تحصيلي كاهش يافته است و در دختران این کاهش شايع تر از پسران بوده است(همشهری آنلاین ،1388). همچنین، در مطالعه ای که درسال 2006 در ایالات متحده ی آمریکا انجام شد، به این نتیجه رسیدند که فقط 8/35 درصد دانش آموزان دبیرستانی، میزان پیشنهادی فعالیت بدنی را انجام می دهند (هاشمی ،1388). همچنین درطی تحقیقات دیگری محققان دریافتند که نگرش و تلقی دانش آموزان نسبت به فعالیت بدنی از دوره راهنمایی به دبیرستان، میل به منفی تر شدن دارد و شرکت در فعالیت بدنی نیز رو به کاهش می رود. ايروان[6] درسال 2007 معتقد بود افزايش وزن به طور قابل ملاحظه اي بلافاصله بعد از دوران دبيرستان افزايش مي يابد كه ممكن است به طور مستقيم به كاهش فعاليت هاي بدني نسبت داده شود.

درایران، یکی از موانع مهم افزایش فعالیت بدنی عدم وجود آگاهی در مورد مزایای فعالیت بدنی وهمچنین، عدم وجود اطلاعات کافی در مورد سطوح و محدوده فعالیت جسمانی و ورزش می باشد(سازمان جهانی بهداشت[7] ،2003). آنچه مسلم است ادراک و نگرش افراد به موانع و مزایای مشارکت در فعالیت بدنی، عاملی اثرگذار بر تصمیم گیری های آنان در مشارکت در فعالیت منظم و سلامت محور است. لذا، ارزیابی ادراک و نگرش افراد به فعالیت های حرکتی، جایگاه ویژه ای را در پژوهش های کاربردی به خود اختصاص داده است(دفلاندر و کرانت[8] ،2004). آلپورت[9] نگرش را نوعی آمادگی ذهنی و عصبی سازمان یافته با تجربه تعریف می کند که بر واکنش به تمامی موضوعات و موقعیت های وابسته به نگرش تأثیری پویا ومستقیم بر جای می گذارد(عطارزاده حسینی ،1383 ؛ سیرز و همکاران[10] ،1991). نگرش ها از باورهاي ما نسبت به افراد و اشياء متولد شدند. آنها رفتارهاي ما را به روش هاي بي شمار شكل دادند و مشاركت ما را در فعاليت ها و اهدافي را كه بنا نهاديم و آنهايي را كه تصميم به ترك آنها گرفتيم را تعيين مي كنند. عقايد و نگرش ها از طريق حركات و زبان افراد بیان می شود. علت مطالعۀگستردۀ مفهوم نگرش در سال های اخیر، توانایی شناخته شده آن درتأثیرگذاری برعملکرد افراد است. نظر به اين كه نگرش بر رفتار اثر مي‌گذارد و با رفتار يك رابطه علت و معلولي دارد. دستیابی به نگرش افراد بهترین راه تشخیص رفتار مشارکتی افراد در فعالیت های حرکتی است(زاکاریان و همکاران[11] ،1994). ارتقای دیدگاه و نگرش مثبت به تربیت بدنی عنصر مهمی در پی فعالیت های جسمانی مادام العمر است(سیلورمن و ساب رامانیام[12] ،1999).

نکتۀ مهم قابل ملاحظۀ پژوهشگران، نگرش نوجوانان و جوانان به ورزش است. به زعم اکثرآنان، دوره‌های سنی جوانی و نوجوانی دوره هایی اند که نگرش ها رشد می کنند و علاوه برشکل گیری، زمینه برای تغییر مساعد آن ها فراهم است(تولسون و چررت[13] ،1994). رفتارهاي دانش آموزان متأثر از باورها و نگرش هاي آنها است. شناخت اين نگرش ها به معناي اصلاح برنامه های كلاسي و آموزش مي باشد. ترودئا و همکاران[14].(1998)، پاسخ گویی به نیازهای دانش آموزان را دردوره های تحصیلی پایین مهمتر از مقاطع تحصیلی بالاتر می دانند، چون آنها نگرش مثبت و تجربه لازم را برای مشارکت ورزشی در سالهای آتی بدست می آورند. در تربيت بدني، كسب شناخت از باورهاي دانش آموز يك منبع مهم براي درك نگرش ها و علايق آنها و مشاركت انها در برنامه كلاسي است(استراند و اسكانتلينگ[15] ،1994). يك رابطه مثبت و قابل توجه بين نگرش هاي دانش اموزان دبيرستاني نسبت به تربيت بدني و شركت در فعاليت هاي اوقات فراغت وجود دارد( چانگ و فيليپ[16] ،2002).

با توجه به نقش فعالیت بدنی و ورزش در سلامت افراد، بخصوص دانش آموزان و با توجه به نتایج   تحقیقات متعدد مبتنی بر آثار مفید و مثبت ورزش و فعالیت بدنی، در این پژوهش محقق به دنبال این است  که میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش چقدراست؟

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

فعاليت بدنی عمدتاً به عنوان ضرورتی برای رشد و تکامل طبيعی کودکان و نوجوانان شناخته می شود. شرکت در فعاليت بدنی منظم، در کاهش خطر ابتلا به چاقی، بيماری قلبی وعروقی، فشار خون، ديابت نوع دو، سرطان روده، استئو آرتريت(ساييدگی مفصلی) و پوکی استخوان بزرگسالان مؤثر است. يكي از اهداف سازمان جهاني بهداشت تا سال2010، افزايش تعداد افرادي است كه براي حفظ سلامت، فعاليت جسماني كافي داشته باشند(سعید ،1386 ص86-71). همچنين فعاليت جسماني به عنوان يك شاخص مهم جامعه سالم[1] در سال2010 مدنظر بوده است(پانا و همکاران[2] ،2004). ون مچلن[3] (1997)معتقد است فعاليتهای بدنی طولانی مدت، به عنوان بهترين گزينه برای سلامتی جامعه است (وکیلی ،1389). فعاليت جسماني متوسط مي تواند توسط هركس ، در هر روز از زندگي و بدون هيچ هزينه اي انجام شود. فعاليت بدنی متوسط بايد در تمام روزهاي هفته يا حداقل 5 روز درهفته انجام شود تا اثرات بهداشتي مثبت داشته باشد و فعاليت بدنی شديد نيز بايد3 روز درهفته انجام شود(پاهو[4] ،2002).

فعاليت بدني به عنوان يك عامل تعيين كننده مهم در بهبود سلامت جسمي شناخته شده است ولي رفتارهاي فعاليت بدني  نيز با بسياري از حالت هاي مثبت روانشناسي ارتباط دارد. تاثيري كه فعاليت بدني روي جسم دارد با بهبود تصور، كنترل وزن و اخلاق است كه نقش اساسي در نتيجه وضعيت رواني بازي مي كند. اعتماد به نفس پايين، تبعيض اجتماعي، نگراني، افسردگي و خود كشي همگي با افزايش در صد چربي بدن يا وضعيت وزن نا سالم در ارتباط هستند. به طور كلي اين يافته ها به اهميت فعاليت بدني روي سلامت اجتماعي ، ذهني و جسمي شخص اشاره مي كند(پاوليك و كينلن[5] ،2007).

با وجود اين، از سال 1991 تا 1999 ميزان فعاليت جسمانی دانش آموزان از42 درصد به29درصد کاهش داشته است. در سال2000 ، نزديک به نيمی از گروه سنی21-12 سال فعاليت جسمانی منظم نداشتند و در سال 2001، فقط 30 درصد از افراد 18سال و بزرگتر فعاليت جسمانی منظم داشتند. اهمیت دادن به فعالیت های بدنی و ورزش مدرسه ای به حدی اهمیت یافته که توجه جهانی به آن رو به افزایش است و مسؤلان ارشد تربیت بدنی ورزش دنیا، به خصوص آموزش و پرورش را به چالش کشیده اند، به طوری که درچند دهه اخیرموضوع تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای درسطر اول اولویت های برنامه ای و پژوهشی بسیاری ازکشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته است(بایلی و دیسمور[6] ،2004).

مطالعه نگرش به فعاليت­هاي حركتي و ورزشي به عنوان خواستگاه رفتار آگاهانه در جهت نيل به اهداف بهزيستي و تندرستي از اهميت زيادي برخوردار است. بدين منظور شناخت خصوصيات فردي و آگاهي از نگرش­ها و گرايش­هاي افراد به فعاليت­هاي حركتي و ورزشي نقش مهمي در تصميم­گيري­هاي تربيتي، آموزشي و بهداشتي دارد و مي­تواند دست­اندركاران و متوليان ورزش را در فراهم كردن امكانات متناسب با تمايلات، توانايي­ها و نيازهاي جسمي- رواني افراد به منظور ايجاد زمينه­هاي لازم براي توسعه و گسترش فعاليت­هاي حركتي و ورزشي و برنامه ريزي واقع بينانه و اصولي كمك نمايد. آثار متقابل حضور در فعالیت های حرکتی و ورزشی بر نگرش افراد، متفاوت بودن این نگرش ها با توجه به ویژگی های متفاوت فردی، همسان نبودن نیازها، تفاوت در میزان بهره مندی از تأثیرات حرکت و فعالیت های ورزشی، و به طور کلی درهم آمیختگی زندگی فردی و اجتماعی عواملی اند که بیش از پیش اهمیت پرداختن به مقولۀ نگرش را یادآور می شوند و بر تأثیرات اجتماعی و انکارناپذیر فعالیت های حرکتی و ورزشی صحه می گذارند(رمضانی نژاد ،1376 ؛ ماتی و چریستور[7] ،1998 ؛ ساندرز و ممری[8] ،1990 ؛ تری[9] ،1996).

اهمیت آگاهی ازفعالیت بدنی در ارتقای میزان مشارکت نوجوانان در این فعالیت ها، به طور کلی ثابت شده است. اما امروزه یافته های تحقیقاتی، کاهش مداوم آگاهی و نگرش نسبت به ورزش در میان دانش آموزان ،به خصوص دانش آموزان دبیرستانی را نشان می دهند، به همین دلیل در این تحقیق به بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش خواهیم پرداخت.

[1] – Healthy People

[2] – Pena et al

[3] – Van Mchln

4- Pan American Health

[5] – Pawlik & Kienlen

[6] – Bailey & Dismore

[7] – Matthys &  Christopher

[8] – Saunders &  Mummery

[9] – Terry

[1] – Arent et al

[2] – Mockenhaupt

[3] – Kamarudin &  Fauzee

[4] – Lee CD & Blair

[5] – Gillman et al

[6] – Eirovan

[7] – WHO

[8] –  Deflandre & Corant

[9] – Allport

[10] – sirz et al

[11] – Zakarian et al

[12] – Silverman & Subramaniam

[13] – Tolson & Cherrette

[14].- Threouda et al

[15] – Strand & Scantling

[16] – Chung & Phillips

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --