پایان نامه ارشد : بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانلود متن کامل پایان نامه بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ساری دانشکده علوم انساني، گروه روانشناسي

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي بالیني )M.A)

عنوان:

بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني کارکنان سازمان آموزش و پرورش

استاد راهنما :

دکتر قاسمعلي طالبي

بهار 95

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول 🙂 كليات تحقيق (

 

 

-1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

 

-2-1 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….. 4

 

-3-1 اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………… 6

 

-4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 7

 

-1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………. 7

 

-5-1 سئوال و فرضیه هاي پژوهش………………………………………………………………….. 7

 

-1-5-1 سوال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………… 7

 

-2-5-1 فرضیات فرعی………………………………………………………………………………….. 7

 

-6-1 مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. 8

 

-7-1 تعاريف نظري و عملیاتی………………………………………………………………………… 8

 

-1-7-1 تعريف نظري……………………………………………………………………………………. 8

 

-2-7-1 تعريف عملیاتی………………………………………………………………………………….. 9

 

 

 

 

فصل دوم 🙂 مباني نظري و پيشينه تحقيق (

 

 

-1-2 مبانی نظري…………………………………………………………………………………………. 11

 

-1 -1-2 مبانی نظري رفتار شهروندي………………………………………………………………. 11

 

-2-1-2 مبانی نظري تعهدسازمانی……………………………………………………………………. 29

 

-2-2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 44

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

-1 -2-2 پیشینه خارج از كشور……………………………………………………………………….. 44

 

-2-2-2 پیشینه داخل كشور……………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم : ) روش تحقيق (

 

 

-1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 58

 

-2-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 58

 

-3-3 جامعه آماري و روش نمونه گیري :………………………………………………………….. . 59

 

-4-3 روش گردآوري اطالعات )میدانی، كتابخانهاي و غیره(:…………………………………. 59

 

-5-3 ابزار اندازه گیري:……………………………………………………………………………….. .. 59

 

-1 پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی………………………………………………………………. 59

 

-2 پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………… 59

 

-6-3 شیوه اجراي پژوهش………………………………………………………………………………. 60

 

-7-3 روش تجزيه وتحلیل اطالعات:………………………………………………………………….. 60

 

فصل چهارم : ) تجزیه و تحليل داده ها (  
1 – 4 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
) 2- 4 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………… 63
)3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 66

 

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

فصل پنجم 🙂 نتيجهگيري و پيشنهادها (

 

 

-1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 69

 

-2-5 نتیجه گیري و پیشنهاد…………………………………………………………………………….. 69

 

-3-5 محدوديتها…………………………………………………………………………………………….. 73

 

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. 74

 

الف – فارسی……………………………………………………………………………………………….. 75

 

ب- التین………………………………………………………………………………………………………. 81

 

 

چكیده

 

هدف از اين پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شههروندي سهازمانی و ابعهاد مختلهف تعههد سازمانی كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعهه كلیهه كاركنهان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-90 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شیوه نمونه گیري تصادفی چند مرحله اي از جمعیت ياد شده انتخاب شده اند . براي بررسی پرسش هاي پژوهش از دو ابزار زير استفاده شده است :

 

الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی ب : به منظور سنجش رفتار شهروندي سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندي

 

و براي تحلیل نتايج آماري توصیفی و آمار استنباطی )روش آماري تحلیل رگرسیون ( به كار بسهته شده است . نتايج پژوهش نشان داده است :

 

بین تعهد سازمانی كاركنان ورفتار شهروندي آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعههد

 

سازمانی كاركنان افزايش يابد، تأثیر بیشتري بهر رفتهار شههروندي داشهته و باعه ارتقها رفتهار شهروندي می شود كهه در مجمهوع باعه افهزايش اثربخشهی وكهارايی فعالیتههاي سهازمان مهی

 

شود.نیروي انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشههاي سهازمانی و متمايهل بهه حفه  عضهويت

 

سازمانی كه حاضر است فراتر از وظايف مقرر ، فعالیت كند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشهی سازمان باشد. وجود چنین نیرويی در سازمان توأم با باالرفتن سطوح عملکرد و پايین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت كاركنان است و وجهه سازمان را در اجتمهاع ، مناسه جلهوه داده زمینه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم می كند.

 

كليد واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندي ، رفتار شهروند سازمانی.

 

فصل اول :

 

کلیات تحقیق

 

-1-1 مقدمه

 

 

همواره آن دسته از رفتارهاي شغلی كاركنان كه تاثیر زيادي بر اثربخشی عملیهات سهازمان دارنهد، مورد توجه محققان و مديران زيادي بوده است .در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار هاي شغلی واثر بخشی سازمانی، اكثرا به عملکرد درون نقشی كاركنان توجه مهی كردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهاي شغلی كاركنان اطالق می شود كه در شهرح وظهايف و نقش هاي رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسهايی و پهاداش داده مهی شوند. تقريبا از يك دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکهرد فرانقشهی تفهاوت قائل شده اند. ) هوي ايت آل 1 ) 1999منظور از عملکرد فرانقشی رفتار هاي شهغلی فراتهر از نقهش هاي رسمی كاركنان استکه بطور اختیاري انجام می شوند و به سازمان در كس اهدافش كمك می كنند.) اورنگ2 ، . ) 1988

 

محققان اهمیت زيادي براي تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل مهی باشهند و بنهابراين سعی كرده اند تا اين رفتارها را مفهوم سازي كنند .يکی از متداول ترين مفهوم سهازي ههاي صهورت گرفته درباره رفتار هاي فرانقشی، رفتارهاي شهروندي سازمانی می باشد ) بیهتمن و اورنهگ1993 3 ، اورنگ . ) 1988 4 به دلیل توان زياد اين متغیر براي تأثیرگذاري بر اثربخشهی سهازمان، در 15 سهال اخیر اين متغیر بسیار مورد تحقیق و توجه قرار گرفته شده است.

 

مباحثی نظیر : ادراك ، انگیزش ، نگرش هاي شغلی ، تعهد سازمانی و غیره از جمله مواردي هستند كه به بررسی ريشه بسیاري از رفتارهاي آدمی در محیط كار می پردازد . اما بحثی كه در دو دهه اخیر مطرح شده است و عالوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جل نموده است رفتار شهروندي سازمانی نام دارد .

تعهد سازمانی منعکس كننده نگرشه اي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگر

 

 

1 – Hui et al 2 – Organ 3 – Bateman and Organ 4 – Organ

 

 

نیرويی است كه فرد را ملزم می كند تا در سازمان بماند و بها تعلهق خهاطر ، جههت تحقهق اههداف سازمانی كارهايی را انجام دهد . افزايش تعهد سازمانی موجه افهزايش بهروز رفتارههاي شههروندي سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به شکل معنا داري با برخی از ابعهاد رفتهار شههروندي سهازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداكاري ، مالحظه و وظیفه شناسی بیشتري نشان می دهند . و در مورد اينکه تعهد سازمانی يك نگرش است يا يك رفتار و هريا دو ، بايد گفهت كهه در گذشهته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سهازمان اطهالق مهی شهد كهه بها پهذيرش اههداف و ارزشهاي سازمان ، خشنودي شغلی كاركنان از سازمان يا تمايل براي همکهاري بها سهازمان ارتبهاط داشت )دولتخواهان ، . ) 1380

 

تعهد سازمانی همانند خشنودي شغلی مستلزم بروز احساسات در موفقیت شغلی است . با وجود اين از آن جا كه تعهد سازمانیاساساً به نگرش كاركنان در خصوص سازمان می پردازد : ممکن است بها متغیر هايی توجه به كاركنان مانند غیبت ، ترك كار و همچنین خشنودي شغلی مربوط گردد. تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود كه بر اساس آن فردي كه شداَي متعهد است، هويت خود را با سازمان معین می كند ، در سازمان مشاركت مهی كنهد ودر آن درگیر می شود و از عضويت در سازمان لذت می برد .تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعص آمیز به ارزشها و :» بوكانان ، تعهد را چنین تعريف می كند اهداف يك سازمان است. وابستگی نسبت بهه نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خهود سهازمان جهداي از ارزشههاي ابهزاري آن.تعهد سازمانی منعکس كننده نگرشهاي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سهارمانی اسهت و بیهانگر نیرويی است كه فرد را ملزم می كندتا در سازمان بماند وبا تعلق خاطر،جهت تحقق اهداف سارمانی ، كارهايی را انجام دهد. ) استرون، . ) 1377

 

 

-2-1 بیان مسأله

 

 

با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزي، رسالت سازمانها براي برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهمتر می شود، به طوري كه می توان اذعان نمود كه دنیاي ما دنیاي سازمانهاست و آنچه كهه امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به يقین تبديل شده، نقش اساسهی نیهروي انسهانی بهه عنهوان گرداننده اصلی سازمانهاست. به عبارتی انسانها به كالبد سازمان جان می دهند، البته نیروي انسهانی كارآمد و خودانگیخته می تواند براي رشد خود و توسعه و دستیابی بهه اههداف برنامهه ريهزي شهده سازمان بیشترين كارآيی را داشته باشد. )افشاري، .)1378

 

سازمانها ، بويژه در كشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه بايستی زمینهه را بهه گونهه اي فهراهم سازند كه كاركنان و مديرانشان با طی خاطر تمامی تجربیات ، توانايی ها و ظرفیت هاي خود را در جهت اعتالي اهداف سازمانی به كار گیرند ، اين امر میسر نخواهد شهد مگهر آنکهه اصهول و قواعهد مربوط به رفتار شهروندي سازمانی و بستر هاي الزم براي پیاده سازي اينگونه رفتار ها فراهم گردد سازمانهاي امروزي شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندي سازمانی به ندرت ديده می شود و كاركنان خواسته و يا ناخواسته از بروز چنین رفتارهايی اجتناب می ورزند . كاركنان همان چیزي كه قوانین و مقررات و شرح شغلی مشخص كرده و همان چیزي كه مديران و رهبران سازمان گفته انهد انجهام می دهند و رفتارهايی فراتر از نقش مورد انتظار ارائه نمی دهند در نتیجه رفتار شهروندي سهازمانی محدود می شود. )تروكنبروت1، .)2000

 

بنابراين يکی از مشکالت اصلی سازمانها در دنیهاي متحهول و بهه شهدت متغیهر امهروزي شناسهايی عواملی است كه می تواند در بروز رفتار شهروندي سازمانی كه يکی از پديده هاي نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مديريت افراد با رفتارهايی ارزيابی می شهوند كهه در شرح شغل و شرايط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهاي فراتر از آنها مد نظر قهرار گرفته است. اين رفتارها به مفاهیم رفتارهاي پیش اجتماعی، رفتارهاي فرانقشی،عملکرد زمینهه اي

1 – Truckenbroot

 

رفتار خود جوش و يا رفتار شهروندي سازمانی مهد نظهر قهرار گرفتهه انهد. بهرخالف گذشهته كهه از كاركنان انتظار می رفت تا در حد نقش هاي رسمی عمل كنند در قرارداد هاي روان شناختی جديد رفتار هاي فراتر ازنقش مورد انتظار است. سازمانهاي امروزي نیاز به انعطاف پذيري براي موفقیهت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندي سازمانی نوعی رفتار است كه ضهمن ايجهاد منهافعی همچهون بهره وري بیشتر ، كیفیت جامعه و بهبود كیفیت زندگی كاري می تواند در جهت ايجاد ايهن مزيهت گامی مهم بر دارد . با توجه به مفاهیم ارائه شده از رفتار شهروندي سازمانی همواره اين سوال مطرح بوده كه آيا در سازمان اقتصادي مانند گمرك كه يك سازمان دولتی بسیار مهم اقتصادي می باشهد كه رفتارهاي خاصی را می طلبد كه در برخی موارد با رفتار هاي سازمان در بخش خصوصی متفاوت می باشد و می تواند تأثیر بسزايی در بهبود وضعیت اقتصادي كشور و تسهیل تجارت داشهته ، ايهن نوع رفتار می تواند مورد توجه قرار گیهرد ؟و تحقیقهات اولیهه در ايهن حهوزه كهه توسهط اورگهان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش هاي كاركنان، گرايشات و حمايت گري رهبر متمركز بوده است. پژوهش هاي بعدي در حوزه رهبري كه بوسیله پادساكوف و همکهارانش انجهام يافتهه، قلمهرو انواع رفتارهاي رهبري را به انواع مختلف رفتارهاي رهبري تعاملی و تحول گرا بسط داده اند. اثهرات ويژگی هاي شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوري هاي مربوط به جايگزين هاي رهبري مطرح شده كه توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است )پادساكوف و همکاران1، .)2000

 

روابط بین ويژگی هاي سازمانی و رفتارهاي شهروندي سازمانی تا اندازه اي داراي بهه ههم ريختگهی است. به گونه اي كه نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذيري سازمانی، حمايهت سهتادي و نهه فاصهله فضايی، ارتباط مستمري با رفتارههاي شههروندي سهازمانی نداشهته انهد. ولهی بهه ههر حهال مولفهه همبستگی گروهی با تمام مولفه هاي رفتار شهروندي سازمانی داراي ارتباط مثبت بهوده اسهت . در پژوهشی ديگر، ارتباط بین تئوري “مبادله رهبر- عضو” با رفتار شهروندي سازمانی صورت گرفته كه نتايج اين مطالعه نشان می دهد، بهبود كیفیت مبادله رهبر- عضو احساس تعهد و رفتار شههروندي

 

1 – Podsakoff & Mackenzie

 

 

را ارتقائ می بخشد )تروكنبروت1، .)2000 میزان تعهد كاركنان به سازمان می تواند در بهروز و يها

 

نوع رفتارهاي شهروندي سازمانی موثر باشد. تعهد سازمانی نگرشی است كه بیهانگر ايهن نکتهه مهی

 

باشد كه اعضاي سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی كه در آن كار می كنند، تعیین هويت

 

می نمايند و چقدر در آن درگیر هستند. فردي كه تعهد سازمانی بااليی دارد، در سازمان باقی مهی

 

ماند، اهداف آن را می پذيرد و براي رسیدن به آن اهداف از خود تالش بیش از حد و يا حتی ايثهار

 

نشان می دهد. محققان زيادي بیان می دارند كه يك رابطه مستقیم و قوي بهین تعههد سهازمانی و
رضايت شغلی وجود دارد. به اين ترتی  انتظار می رود كه افزايش تعههد سهازمانی موجه افهزايش

 

بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی گردد. يافته هاي تجربی نیز اين موضوع را تايید می كند.) همان ، ) 1974

 

لذا در اين تحقیق بر آن شديم تا رابطه تعهد سازمانی با اين نوع رفتار را بررسهی كنهیم . نهاتهاًي بها توجه به مباح مطرح شده و كنجکاوي هاي ذهنی سوال اصلی تحقیق به صورت زير بیان می شود :آيا بین تعهد سازمانی كاركنان با رفتار شهروندي آنان رابطه وجود دارد ؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --