پایان نامه ارشد: بررسي رابطه بين هوش هيجاني با تعهد سازماني و رضايت ¬شغلي كاركنان استانداري

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مديريت دولتي

گرایش :منابع  انساني

عنوان : بررسي رابطه بين هوش هيجاني با تعهد سازماني و رضايت ¬شغلي كاركنان استانداري اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مديريت دولتي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

گرايش :”منابع  انساني”

عنوان :

بررسي رابطه بين هوش هيجاني با تعهد سازماني و رضايت ­شغلي كاركنان استانداري اصفهان

استاد راهنما :

دكتر جلال حقيقت منفرد

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 ضرورتهای خاص انجام تحقیق: 6

1-4 اهداف تحقیق: 8

1-4-1 اهداف خاص تحقیق: 8

1-4-2 اهداف کاربردی تحقیق: 8

1-5 فرضیه‌ها: 8

1-5-1 فرضیه‌های اصلی تحقیق: 8

1-5-2 فرضیه‌های فرعی تحقیق: 8

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-6-1 هوش هیجانی. 9

1-6-2 رضایت شغلی. 11

1-6-3 تعهد سازمانی. 13

1-7 الگوی مفهومی تحقیق. 15

1-8 روش تحقیق. 16

1-9 ابزار گردآوری اطلاعات.. 16

1-10 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 16

1-11 محدوده تحقیق. 17

1-12 جامعه و نمونه آماری.. 17

1- 13 نتيجه گيري فصل. 17

فصل دوم

مباني نظري و پيشينه تحقيق. 18

2-1 مقدمه. 19

2-2 هیجان. 19

2-2-1 تعریف هیجان. 19

2-2-2 علت هیجان. 20

2-2-3 فواید هیجانات.. 20

2-2-4 تاریخچه هوش هیجانی. 21

2-2-5 الگوهای هوش هیجانی. 22

2-2-5-1 الگوی هوش هیجانی سالووی و مایر. 22

2-2-5-2 الگوی هوشهیجانی گلمن. 25

2-2-5-3 الگوی مختلط هوش هیجانی بار- آن. 26

2-3 رضایت شغلی. 35

2-3-1 عوامل موثر بر رضایت شغلی. 35

2-3-2 پیامدهای رضايت شغلی. 40

2-4 تعهد سازمانی. 42

2-4-1 پیش آیندهای تعهد سازمانی. 43

1-4-1-1  پیش آیندهای فردی: 44

2-4-1-2 پیشآیندهای سازمانی تعهد سازمانی. 45

2-4-2 پیامدهای تعهد سازمانی. 47

2-5 پيشينه تحقيق. 47

2-6استانداري استانداري از نظر لغوی مرکب از دو کلمه استان و داري می باشد که خود اشاره به شرح وظايف اين نهاد حاكميتي دارد . 49

2-6-1 چارت سازماني استانداري اصفهان. 49

2-6-1 -1 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري اصفهان. 50

2-6-1-2 دفتر توسعه مديريت و تحول اداري استانداري.. 51

2-7 نتيجه گيري.. 52

فصل سوم

روش شناسي تحقيق. 54

3-1 مقدمه. 55

3-2روش تحقيق. 55

3-3 جامعه آماري و روش نمونه‌گيري.. 55

3-4 حجم نمونه. 56

3-5 روش جمع‌آوري داده‌ها 56

3-6 ابزارگردآوري داده‌ها: 56

3-7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 58

3-7-1 سنجش پایایی(قابلیت اعتماد)  ابزار اندازه‌گيري.. 59

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

فصل چهارم

تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق. 60

4-1 مقدمه. 61

4-2 توصيف داده‌هاي پژوهشي. 61

4-2-1 بررسی توزیع فراوانی جنسيت پاسخگویان. 62

4-2-2 بررسی توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 62

4-2-3 بررسی توزیع فراوانی میزان تحصیلات.. 63

4-2-4 بررسی توزیع فراوانی سابقه خدمت.. 64

4-3  اطلاعات مربوط به سوالات پرسشنامه‌هاي تحقيق. 67

4-4 آمار استنباطی. 75

4-4-1 تحلیل استنباطی فرضیه هاي اصلی تحقیق. 75

4-4-2 تحلیل استنباطی فرضیه هاي فرعي تحقیق. 78

4-5  آزمون فريدمن. 90

فصل پنجم

نتيجه‌گيري.. 93

5-1 مقدمه. 94

5-2 نتيجه‌گيري بر اساس فرضيه هاي تحقيق. 94

5-2-1  نتايج آزمون فريدمن. 95

5-3 نتيجه گيري بر اساس پيشينه تحقيق. 96

5-4 محدویتهای تحقیق. 98

5-5 پیشنهادات.. 98

5-6 نتيجه گيري فصل. 100

منابع و ماخذ 134

منابع فارسي. 135

منابع لاتين. 136

ضمائم  و پيوست ها 102

خروجي نرم افزار. 107

Abstract.. 134

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1-3 توزیع سوالات بر اساس ویژگیها 58

جدول (1-4): توزیع و درصد فراواني جنسيت پاسخگويان. 62

جدول (2-4): توزیع و درصد فراواني سن پاسخگويان. 62

جدول (3-4): توزیع و درصد فراواني تحصيلات پاسخگويان. 64

جدول (4-4): توزیع و درصد فراواني سابقه خدمت پاسخگويان. 66

جدول (5-4): توزیع و درصد فراواني پست سازماني پاسخگويان. 67

جدول (6-4) ميانگين و انحراف معيار سوالات پرسشنامه هوش هيجاني تحقيق. 68

جدول (7-4) ميانگين و انحراف معيار سوالات پرسشنامه تعهد سازماني تحقيق. 69

جدول (8-4) ميانگين و انحراف معيار سوالات پرسشنامه رضايت شغلي تحقيق. 72

جدول (9-4): بررسی ارتباط بین هوشه یجانی و رضايت شغلی کارکنان. 76

جدول (10-4): بررسی ارتباط بین هوشه یجانی و تعهد سازماني کارکنان. 77

جدول(11-4): رابطه بين هوش هیجانی و تعهد عاطفی کارکنان. 78

جدول(12-4): رابطه بين هوش هیجانی و تعهد مستمر کارکنان. 78

جدول(13-4): رابطه بين هوش هیجانی و تعهد هنجاري کارکنان. 80

جدول(14-4): رابطه بين هوش هیجانی و رضايت از ماهیت کار کارکنان. 81

جدول(15-4): رابطه بين هوش هیجانی و رضايت از سرپرستي. 82

جدول(16-4): رابطه بين هوش هیجانی و رضايت از همکاران. 83

جدول(17-4): رابطه بين هوش هیجانی و رضايت از فرصتهای ترفیع کارکنان. 84

جدول(18-4): رابطه بين هوش هیجانی و رضايت از درآمد 85

جدول شمارة 19-4 : مقايسه پاسخگويان زن و مرد در متغير‌هاي (هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي) 86

جدول (20-4): مقايسه پاسخگويان برحسب رده‌هاي سني در متغير‌هاي (هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي) 86

جدول (21-4): مقايسه پاسخگويان برحسب تحصيلات در متغير‌هاي (هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي) 88

جدول (23-4): مقايسه پاسخگويان برحسب سابقه خدمت در متغير‌هاي (هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي) 89

جدول (24-4): مقايسه پاسخگويان برحسب پست سازماني در متغير‌هاي (هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي) 90

جدول شماره 26-4 : رتبه بندي فرضيه‌ها(عوامل) 91

جدول 27-4 آماره آزمون (تست فريدمن) 91

جدول شماره 28-4 : رتبه بندي فرضيه‌ها(عوامل) 92

 

فهرست نمودارها

نمودار (1-4): توزيع و درصد فراوانی پاسخگويان برحسب جنسيت.. 62

نمودار (2-4): توزيع و درصد فراوانی پاسخگويان برحسب  رده هاي سني. 63

نمودار (3-4): توزيع و درصد فراوانی پاسخگويان برحسب تحصيلات.. 64

نمودار (4-4): توزيع و درصد فراوانی پاسخگويان برحسب سابقه خدمت.. 66

نمودار (5-4): توزيع و درصد فراوانی پاسخگويان برحسب پست سازماني. 67

 

 

 


چکیده

هدف از این پژوهش بررسي رابطه بين هوش هيجاني با تعهد سازماني و رضايت­شغلي كاركنان استانداري اصفهان بوده است. جامعه آماري عبارت است ازكاركنان رسمي سازمان که نظرات 254 نفر از آنها به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه ساختاریافته، به کمک نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی ها نشان داد هوش هيجاني تاثير قابل ملاحظه­اي بر رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان استانداري اصفهان دارد. همچنین بين هوش هيجاني و رضايت شغلي رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. علاوه بر این وجود رابطه معنادار بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان تایید شده است. با تحلیل جزییات می توان اظهار نمود که هوش هیجانی از یک طرف رابطه معنی داری با تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان دارد و از طرف دیگر با رضایت از ماهیت کار، رضایت از شیوه سرپرستی، رضایت از همکاران، رضایت از فرصت های ترفیع و رضایت از درآمد رابطه ی معنی دار مثبت دارد.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، مدیریت منابع انسانی، کارکنان استانداری اصفهان

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --