پایان نامه ارشد: بررسي جامعه­ شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : پژوهش علوم اجتماعي

عنوان : بررسي جامعه­ شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعي

گروه آموزشي علوم اجتماعي

  

پايان­ نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته  پژوهش علوم اجتماعي

  

عنوان:

بررسي جامعه­ شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 چكيده:

      داشتن زندگي مطلوب و با کيفيت همواره آرزوي بشر بوده کيفيت زندگي يکي از مهم ترين مسايل پيش روي جهان امروز مي‌باشد. همچنين ارتقاء آن از مهم ترين هدف‌هاي حکومت‌ها و دولت‌هاي مختلف در سطح جهان محسوب مي‌شود. اين متغير معمولاً از طريق شاخص­هاي ذهني حاصل از پيمايش و ارزيابي ادراكات ورضايت افراد از زندگي و يا با استفاده از شاخص­هاي عيني حاصل از داده­هاي ثانويه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه­ها اندازه­گيري مي­شود. هدف اين پژوهش سنجش کيفيت زندگي روستاييان از طريق استفاده هم­زمان از ابعاد عيني و ذهني و نيز اولويت­بندي نيازهاي ساکنين و تعيين عوامل تاثيرگذار بر آن مي­باشد. رويكرد اصلي اين پژوهش با استفاده از تلفيق و مقايسه شاخص­هاي عيني و شاخص‌هاي ذهني بوده است. متغيرهاي مستقل در اين پژوهش عبارتند از: درآمد سرانه، تحصيلات، پايگاه اقتصادي اجتماعي، احساس محروميت نسبي و سرمايه اجتماعي. جامعه آماري مناطق روستايي شهرستان همدان مي­باشد. حجم نمونه نيز بر اساس جدول کرجسي و مورگان و با روش­ نمونه گيري خوشه­اي چند مرحله­اي با توجه به تعداد خانوارها (27885 خانوار) 400 خانوار برآورد شد. و با استفاده از پرسش­نامه، داده­هاي مورد نياز از طريق پاسخ­هاي افراد جمع­آوري و با استفاده از نرم­افزار spss پردازش شدند. نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد که بين متغيرهاي درآمد سرانه، پايگاه اجتماعي اقتصادي، احساس محروميت نسبي و سرمايه اجتماعي با متغير وابسته يعني کيفيت زندگي رابطه معنادار وجود دارد. هم­چنين مقايسه نتايج ابعاد عيني و ذهني کيفيت زندگي نشان مي­دهد که ( 29) درصد در حالت بهزيستي و (7/36) درصد در حالت محروميت قرار دارند؛ در حالي­كه  (1/10) درصد در حالت ناهماهنگي و (06/24) درصد در حالت انطباق قرار گرفته‌اند  همچنين نتايج نشان داد که اکثر خانوارهاي روستايي از احساس محروميت نسبي متوسط به بالايي رنج مي­برند که حدود 5/38 درصد مي­باشد. حدود 9/13 درصد از پاسخگويان نيز از احساس محروميت نسبي پاييني برخوردارند. نتايج نيز نشان داد که بر خلاف فرضيه تحقيق، متغير ميزان تحصيلات کم‌ترين تاثير را بر کيفيت زندگي داشته است و نيز مقادير بتا نشان مي­دهد که متغير احساس محروميت نسبي بيش­ترين تاثير را بر کيفيت زندگي داشته است.

.

واژه­هاي کليدي: کيفيت زندگي، سرمايه اجتماعي، محروميت نسبي، پايگاه اقتصادي – اجتماعي


فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش

1-1- مقدمه : 3

1-2- بيان مساله. 4

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش: 7

1-4- اهداف پژوهش : 7

1-4-1- هدف کلي : 7

1-4-2- اهداف جزيي : 8

فصل دوم: مباني نظري

مقدمه. 11

2-2- تعاريف و مفاهيم.. 13

2-1- پيشينه پژوهش: 16

2-1-1- تحقيقات داخلي.. 16

2-1-2- تحقيقات خارجي.. 18

2-2- مباني نظري پژوهش : 20

2-2-1- نظريه سرمايه اجتماعي: 26

2-2-3- تاثير سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي : 32

2-2-4- نظريه ويژگيهاي پايگاهي (منزلت نقشي) 37

2-2-5- نظريه احساس محروميت نسبي : 39

2-3- الگوي تحليلي : 40

2-4- مدل نظري تحقيق: 41

2-5- فرضيه‌هاي پژوهش: 41

فصل سوم: روش شناسي

3-1- روش پژوهش: 45

3-2- جامعه آماري.. 45

3-3- حجم نمونه. 46

3-4- واحد نمونه. 46

واحد نمونه گيري سرپرست خانوار. 46

3-5- روش نمونه گيري : 46

3-6- تعريف نظري مفاهيم: 47

3-7- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق.. 47

3-7-1- متغير‌هاي مستقل.. 48

3-7-1-1- متغير‌هاي جمعيتي.. 48

3-7-1-2- متغير‌هاي پايگاه اقتصادي – اجتماعي.. 48

3-7-1-3- سرمايه اجتماعي : 50

3-7-1-4- شکل‌هاي ساختاري سرمايه اجتماعي : 51

3-7-1-5- شکل‌هاي شناختي سرمايه اجتماعي: 52

3-7-1-6- متغير احساس محروميت نسبي.. 55

3-7-2- متغير وابسته : 56

3-7-2-1- کيفيت زندگي.. 56

3-8- اعتبار و پايايي : 58

3-9- ابزار گردآوري داده ها 58

فصل چهارم: يافته‌ها

4-1) توصيف… 63

4-1-1) مشخصات جمعيتي جامعه ي مورد بررسي.. 63

4-1-2) مشخصات اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان.. 65

4-1-3) تحليل وضعيت کيفيت زندگي و ابعاد آن.. 68

4-1-4) تحليل وضعيت محروميت نسبي.. 69

4-1-5) تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي و ابعاد آن.. 70

4-1-6- تحليل وضعيت امکانات خانوار 73

4-2) آمار استنباطي.. 74

4-2-1) رابطه کيفيت زندگي ذهني و عيني.. 74

2-4-2) بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين نمره کيفيت زندگي در بين روستاها 75

4-2-3) تأثير متغيرهاي مستقل بر کيفيت زندگي.. 76

4-2-4) فرضيه اول.. 78

4-2-5) فرضيه دوم. 79

4-2-6) فرضيه سوم. 79

4-2-7) فرضيه چهارم. 81

4-2-8) فرضيه پنجم.. 82

4-2-9) فرضيه ششم.. 82

تحليل عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي.. 83

4-2-10) حالات چهارگانه کيفيت زندگي.. 86

فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1- بحث و نتيجه گيري.. 97

5-2- پيشنهادات… 99

منابع فارسي: 103

منابع لاتين.. 106

 

فهرست جداول

جدول 1) مروري بر تعدادي از تحقيقات انجام گرفته پيرامون ارتباط بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي  17

جدول 2) مروري بر تعدادي از تحقيقات انجام گرفته پيرامون ارتباط بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي  19

جدول 3) دسته بندي انواع کيفيت زندگي بر حسب ذهني – عيني و فردي – جمعي.. 22

جدول 4) دسته بندي انواع کيفيت زندگي بر کيفيات دروني – بيروني و فرصت – نتايج.. 23

جدول 5) رابطه ميان شرايط عيني زندگي و بهزيستي ذهني.. 24

جدول (7) تئوريهاي مبين ارتباط سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي.. 37

جدول 3-1) تعيين حجم نمونه به تفکيک بخش، دهستان، روستا و خانوار 47

جدول 3-2) ميزان پايايي شاخص‌هاي تحقيق.. 58

جدول 4-1) توزيع فراواني و درصد مشخصات جمعيتي جامعه مورد بررسي.. 64

جدول 4-2) توزيع فراواني و درصد مشخصات اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان.. 66

جدول4-3 ) ميانگين درآمد و هزينه ماهيانه خانوارهاي روستايي (تومان) 67

جدول 4-4) توزيع فراواني و درصد منزلت شغلي پاسخگويان.. 68

جدول 4-5) توزيع فراواني و درصد پايگاه اقتصادي- اجتماعي پاسخگويان.. 68

جدول 4-6) توزيع فراواني و درصد کيفيت زندگي پاسخگويان.. 69

جدول 4-7) توزيع فراواني و درصد کيفيت زندگي عيني و ذهني پاسخگويان.. 69

جدول 4-8) توزيع فراواني و درصد محروميت نسبي پاسخگويان.. 70

جدول 4-9) توزيع فراواني و درصد سرمايه اجتماعي پاسخگويان.. 70

جدول 4-10) توزيع فراواني و درصد ابعاد مولفه‌هاي شبکه اجتماعي.. 70

جدول 4-11) توزيع فراواني و درصد ابعاد مولفه هاي مشارکت اجتماعي.. 72

جدول 4-12) توزيع فراواني و درصد ابعاد مولفه هاي اعتماد اجتماعي.. 72

جدول4-11) توزيع فراواني و درصد مجموعه امکانات خانوار در روستا 73

جدول4-12) توزيع فراواني و درصد مجموعه امکانات کشاورزي در روستا 73

جدول 4- 13) همبستگي بين کيفيت زندگي ذهني و عيني.. 74

جدول 4-14) بيان معنيداري تفاوت بين ميانگين کيفيت زندگي در روستاها 75

جدول 4-15) بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين نمره کيفيت زندگي در بين روستاها 75

جدول 4-16) خلاصه مدل.. 76

جدول 4-17) ضريب رگرسيوني.. 77

جدول 4- 18) همبستگي بين سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان.. 78

جدول 4- 19) همبستگي بين احساس محروميت نسبي افراد و کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان.. 79

جدول 4-20) خلاصه مدل.. 79

جدول 4-21) ضريب رگرسيون.. 80

جدول 4-22) ضريب رگرسيوني.. 81

جدول 4- 23) همبستگي بين پايگاه اقتصادي واجتماعي افراد و کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان.. 82

جدول 4-24) تأثير درآمد سرانه بر کيفيت زندگي عيني پاسخگويان.. 82

جدول 4-25) همبستگي ميزان تحصيلات بر کيفيت زندگي ذهني پاسخگويان.. 83

جدول 4-27) ميزان تأثير مستقيم، غيرمستقيم و کل متغيرهاي مستقل بر وابسته. 85

جدول 4-26) طبقه بندي خانوارها در حالات چهارگانه كيفيت زندگي (فراواني) 86


فهرست اشکال

شکل4-1) نمودار علي عوامل موثر بر کيفيت زندگي روستاييان.. 84

 

فصل اول

کليات پژوهش

 

1-1- مقدمه :

داشتن زندگي مطلوب و با کيفيت همواره آرزوي بشر بوده است. کيفيت زندگي يکي از مهم ترين مسايل پيش روي جهان امروز مي‌باشد. « همچنين ارتقاء کيفيت زندگي از مهم ترين هدف‌هاي حکومت‌ها و دولت‌هاي مختلف در سطح جهان محسوب مي‌شود (حسين زاده و ميزايي، 17،1376).

مفهوم کيفيت زندگي به‌طور هم زمان در حوزه‌هاي مختلف علوم نيز گسترش يافته است. به اين ترتيب در انتهاي قرن بيستم مفهوم کيفيت زندگي يکي از موضوعات اساسي مورد علاقه پژوهشگران علوم مختلف همچون شهرسازي، جغرافيا، اقتصاد، جامعه شناسي و روان شناسي بوده است. اندازه‌گيري کيفيت زندگي مي‌تواند براي ارزيابي سياست­هاي گذشته و هم­چنين پايه گذاري استراتژي‌هاي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي در آينده مورد استفاده قرار گيرد. بخش قابل توجهي از مطالعه­هاي انجام شده در مورد کيفيت زندگي به نواحي شهري اختصاص دارد امّا از دهه­هاي اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان، عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است، «به‌طوري که فقر روستايي تقريباً 63 درصد از کل فقر جهاني را شامل مي‌شود». درايران فقر مطلق کاهش يافته، امّا فقر نسبي به خصوص در مناطق روستايي افزايش يافته است (حيدري 1390). و اين چالش بزرگ و مهمي است که بايد هر چه زودتر با شناخت علل و عوامل آن به چاره انديشي پرداخت. اين پژوهش با هدف بررسي جامعه­شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان همدان، تدوين، و شاخص‌هاي عيني و ذهني کيفيت زندگي را بررسي کرده است.

1-2- بيان مساله

«کيفيت زندگي، مفهومي پيچيده و چند بعدي است که تحت تأثير موءلفه­‌هايي چون زمان و مکان، ارزش­هاي فردي و اجتماعي قرار دارد و از اين رو معاني گوناگوني براي افراد و گروه هاي مختلف بر آن مترتب است. برخي آن را به عنوان قابليت زيست پذيري يک ناحيه، برخي ديگر به عنوان اندازه‌اي براي ميزان جذابيت و برخي به عنوان رفاه عمومي، بهزيستي اجتماعي، شادکامي، رضايت­مندي و مواردي از اين دست تعبيير کرده اند (اپلي و منون[1] 2007 به نقل از رضواني و همکاران 1387). در واقع مفهوم کيفيت زندگي يک متغير ترکيبي مي‌باشد که از چندين متغير متأثر مي‌گردد. تغيير در سطح درآمد مردم، شرايط زندگي، وضع سلامت، محيط، فشار روحي و رواني، اوقات فراغت، شادماني خانوادگي روابط اجتماعي و چندين متغير ديگر نظير آن به شکل مرکب، کيفيت زندگي و تغييرات آن را تعيين مي‌کند» (جاجرمي و کلته[2] 1385: 5و6).

«هرچند که ارتقاي کيفيت زندگي در مقياس­هاي فردي و اجتماعي از ديرباز مورد توجه برنامه‌ريزان بوده است، اما در دهه‌هاي اخير با اولويت يافتن اهداف اجتماعي و تدوين آن­ها در قالب برنامه‌هاي توسعه، به تدريج نگرش انساني و جامعه شناختي درباره کيفيت زندگي در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گزاري‌هاي کلان کشورهاي پيشرفته راه‌يافته است. باگسترش رويکرد انساني و ورود مفهوم کيفيت زندگي در پژوهش­ها يا نوشتارهاي توسعه پايدار، مراکز و مؤسسه­هاي بسياري به مطالعه مفهوم کيفيت زندگي، شاخص­هاي سنجش و چگونگي ارتقاي آن پرداخته­اند »(اميدي، 1387، 4) و گستره مربوط به کيفيت زندگي و سنجش آن شايد در هيچ زماني به اندازه امروز وسيع نبوده است.

کيفيت زندگي مردم و مکان­هاي روستايي به عوامل زيادي از جمله اشتغال، درآمد مناسب، دسترسي به خدماتي مانند آموزش و بهداشت، سلامت، محيط طبيعي، امنيت اجتماعي و… وابسته است. هرچند کيفيت زندگي مردم و مکان­هاي شهري نيز بدين عوامل وابسته است، اما با چالش­هاي مربوط به سنجش رفاه و زندگي بهتر در مناطق روستايي بسيار تفاوت دارد. برخي از اين چالش به شرايط اقتصادي وابسته­اند، اما برخي ديگر به چارچوب سازماني و نهادي موجود در نواحي روستايي مربوط مي‌شود. عواملي مانند مقياس کوچک و تراکم کم سکونتگاه هاي روستايي، کاهش اشتغال و درآمد در بخش کشاورزي، امکانات کشاورزي، فاصله زياد و انزواي جغرافيايي روستاها، راه‌هاي ارتباطي و شبکه حمل و نقل نامناسب، و ناکارآمدي سياست­هاي لازم براي بهبودکيفيت، زندگي روستايي را پيچيده­تر مي­کند.

با توجه به اين که بيش از 30% جمعيت ايران در روستا‌هاي کشور زندگي مي‌کنند و بار مسئوليت تأمين بسياري از نيازمندي­هاي غذايي مردم شهر نشين را بر عهده دارند و بدين جهت از نقشي بي بديل و راهبردي در رشد و توسعه کشور و به ويژه حفظ استقلال آن حداقل در حوزه ي غذايي برخوردار هستند. استان همدان يکي از استانهاي مهاجرپذير و مهاجر فرست مي باشد که از نظر مهاجرفرستي از روستا به شهرستانهاي استان و ساير استانها بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است .

و طي اعلام فرمانداري استان اين عامل ناشي از تنگناها و محدوديتها، بحران آب در بخش کشاورزي اين عامل بسيار موثري در کاهش اشتغال روستاييان در اين بخش و در نهايت روي آوردن به مشاغل غيرکشاورزي و در نتيجه کاهش سطح کيفيت زندگي آنها و تلاش در جهت مهاجرت براي يافتن مشاغل و درآمد کافي براي بهبود زندگي آنها شده است. اين تگنا در روستاهاي شهرستان همدان خصوصا بخش مرکزي طبق اعلام فرمانداري در سايت اختصاصي خود مشهودتر بوده بطوريکه در اين روستاها بيشترين مشاغل، مشاغل توليدي، خانگي و غيرکشاورزي بوده و بعضا بعلت پايين بودن کيفيت زندگي به حاشيه شهر و يا (حواشي استان تهران، کرج، قم، اصفهان،کرمانشاه ) مهاجرت کردند.

آگاهي از سطح کيفيت زندگي آن ها، شاخص‌هاي کيفيت زندگي آنان و عوامل تأثير گذار برآن از نهايت اهميت برخوردار است و براي زمينه سازي در راستاي دستيابي به دوران رشد و شکوفايي کشور از الزامات آغازين مي‌باشد و عدم توجه و اهتمام لازم در اين زمينه مي‌تواند خسارات جبران ناپذيري حتي در حد تهديد امنيت ملي، تماميت ارضي و استقلال کشور در پي داشته باشد. از اين روي و در راستاي تحقق فرآيند ياد شده، اين پژوهش در پي اين پرسش‌هاي زير پاسخ داده است:

1- کيفيت زندگي روستاييان در مناطق روستايي شهرستان همدان در چه حدي است؟

2- متغيرهاي اجتماعي (سرمايه اجتماعي، احساس محروميت نسبي، پايگاه اقتصادي واجتماعي) تا چه اندازه بر کيفيت زندگي روستاييان تاثير دارند؟

3- تاءثيرگذاري متغيرهاي زمينه­اي (درآمد سرا نه، تحصيلات و بعد خانوار) بر کيفيت زندگي روستاييان چقدر است؟

 

1Epley & Menon

2 Jajarmi & kalteh

 

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --