پایان نامه ارشد : بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار (واحد قيامدشت)

دانلود متن کامل پایان نامه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار (واحد قيامدشت)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول……………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

بيان مساله ……………………………. 4

فرضيه‌هاي تحقيق…………………………. 5

اهداف كلي……………………………… 5

اهداف جزيي ……………………………. 5

اهميت و فايده پژوهش…………………….. 6

تعريف اصلاحات ………………………….. 8

تعريف عملياتي …………………………. 8

فصل دوم

تعاريف سلامت روان ………………………. 11

تاريخچه مختصري بر سلامت روان……………… 12

اصول بهداشت روان……………………….. 13

انجمن ملي بهداشت رواني (NIMH)……………… 15

رابطه ورزش با سلامت روان…………………. 15

زنان و فعاليت بدني …………………….. 17

جمعيت مسن و فعاليت بدني…………………. 18

تعاريف ورزش …………………………… 19

تاريخچه مختصري بر ورزش هندبال …………… 19

كاربرد ورزش هندبال در جامعه……………… 20

نظريه‌هاي ارائه شده درباره ورزش توسط محققان .. 21

مكتب انسان گرايي……………………….. 23

مكتب رفتار گرايي……………………….. 23

مكتب شناخت گرايي ………………………. 24

ورزش از ديدگاه اسلام ……………………. 25

ورزش و درمان ………………………….. 25

پيشينة مطالعاتي در جهان…………………. 27

پيشينة مطالعاتي در ايران ……………….. 29

فصل سوم

روش تحقيق …………………………….. 32

جامعه تحقيق……………………………. 32

نمونه تحقيق……………………………. 33

چگونگي نمونه‌برداري……………………… 33

توضيح درباره نمونه‌ها……………………. 34

نحوه نمره گذاري ……………………….. 33

ابزار تحقيق……………………………. 34

– روايي پرسشنامه ………………………. 36

– اعتباري پرسشنامه……………………… 37

روش آماري……………………………… 40

فصل چهارم

محاسبات آماري علائم جسماني……………….. 44

تفسير و بيان نتيجه علائم جسماني…………… 44

محاسبات آماري علائم اضطرابي و خواب………… 48

تفسير و بيان نتيجه علائم ضطرابي و خواب…….. 48

محاسبات آماري كاركرد اجتماعي…………….. 51

تفسير و بيان نتيجه كاركرد اجتماعي………… 51

محاسبات و بيان افسردگي………………….. 54

تفسير و بيان نتيجه افسردگي………………. 54

محاسبات آماري سلامت عمومي………………… 56

تفسير و بيان نتيجه سلامت عمومي……………. 56

فصل پنجم

خلاصه‌اي از فصول…………………………. 60

مقايسه پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين………. 60

محدوديتهاي پژوهش……………………….. 61

پيشنهادات …………………………….. 63

منابع و مآ‎خذ……………………………


فهرست جداول

جدول علائم جسماني (1-4)………………….. 46

جدول علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)……… 49

جدول كاركرد اجتماعي (3-4)……………….. 53

جدول علائم افسردگي (4-4)…………………. 55

جدول سلامت عمومي (5-4)…………………… 57


                  فهرست نمودارها

نمودار علائم جسماني (1-4)………………… 46

نمودار علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)……. 49

نمودار كاركرد اجتماعي (3-4)……………… 52

نمودار علائم افسردگي (4-4)……………….. 55

نمودار سلامت عمومي (5-4)…………………. 57


چكيده:

در اين پژوهش به بررسي تاثير ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غيرورزشكار پرداخته شده است فرضيه‌هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از:

1- بين علائم جسماني در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد.

2- بين علائم اضطرابي و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.

3- بين كاركرد اجتماعي در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد.

4- بين افسردگي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.

گروه نمونه انتخاب شده در اين پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوي 42-20 ساله مي‌باشد كه 30 نفر از آنان دانشجويان ورزشكار حرفه‌اي مجموعه شهيد شيرودي و 30 نفر ديگر از دانشجويان غيرورزشكار واحد قيامدشت در سال 1385 مي‌باشند ابزار مورد استفاده در اين آزمون پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و روش آماري در اين پژوهش t استيودنت مي‌باشد بر اساس نتايج حاصله از اين آزمون بين علائم جسماني در زنان ورزشكار و غيرورزشكار با 03/3 t= و با اطمينان 99% و بين علائم اضطرابي و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمينان 99% و بين كاركرد اجتماعي با 53/3 t =  و با اطمينان 99% و 999% و بين افسردگي با 59/2 t = و با اطمينان 95/%  و در نهايت بين سلامت عمومي با 57/2t= و با اطمينان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.

مقدمه:

يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه يافتگي كشورها، سطح سلامت و تندرستي افراد جامعه است. به بيان ديگر، سطح سلامت و تندرستي در كشورهاي توسعه يافته مطلوب و مطابق با استانداردهاي جهاني است. كارشناسان اهم راه‌هاي دستيابي به سلامت و تندرستي را تغذيه مناسب، رعايت اصول بهداشتي و اجراي فعاليت‌هاي جسماني مي‌دانند كه هر يك به نوبة خود نقش بسزايي در تامين سلامت جسم و روح افراد دارند. بهداشت جسمي و رواني از مقوله‌هايي است كه از ديرباز مورد توجه رهبران ديني و نخبگان علمي جوامع بوده است و در متون علمي تمدن هاي نخستين چون يونان، ايران، و روم فصول متعددي به اهميت اين مقوله اختصاص يافته است. (پهلوان، محمدرضا، 1383، ص 2)

جرج در باتلر[1] در كتاب مقدمه تفريحات سالم و بازي در جامعه به اين نكته اشاره كرده كه تفريحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت نقش سازنده‌اي در جامعه دارد. او معتقد است كه واژه بازي و ورزش در اوقات فراغت كودكان و جوانان نوعي بيان حالتهاي رواني يا عاطفي و عادات رفتاري آنها است. اكثر نويسندگان و صاحبنظران ورزشي را عقيده بر اين است كه بازي و ورزش يكي از عوامل اصلي و موثر در روند رشد كودكان، نوجوانان و جوانان است و در نزد بزرگسالان آثار فيزيولوژي و رواني دارد كه به بهداشت جسمي و ذهني آنان كمك مي كند. (نمازي زاده و سلحشور، 1361، ص 12)

غير از تغذيه، ورزش باز هم تاثير قدرتمندي بر سلامتي دارد. سالخوردگان سالم و بي‌تحرك بالاي 80 سال كه استقامت آموزي را شروع مي‌كنند (راه رفتن، رقص اروبيك و دوچرخه‌ سواري) قابليتهايي كسب مي‌كنند كه با قابليتهاي افراد بسيار جوانتر برابر است. (سيد محمدي، يحيحي؛1383، ص 310)

امروزه دوندگان و دوچرخه‌سواران در جاده ها و خيابان‌هاي شهرها و روستاها به چشم مي خورند و باشگاه هاي بدنسازي همه جا مشاهده مي‌شوند. اما در شيوة زندگي بيشتر بزرگسالان آمريكايي هنوز فعاليت بدني، غير منتظم است يا فقط به ميزاني اندك ديده مي‌شود. (ميرزايي؛ الهه؛ 1384؛ ص 429)

حركت و جنبش از ويژگيهاي حيات انسان داراي انگيزه و ريشه اي در سرشت او و عملي براي رشد و سلامت و نشاط آدمي است. نيازمند به حركت، ناگزير از حركت است. منع انسان از حركت نه تنها سبب توقف رشد بلكه موجب افسردگي، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگي مي گردد.

بدون هيچ‌گونه ترديدي جسم ورزشكار با ذهن و جان او و نيز رفتار و عملش رابطه اساسي دارد. (ملامحمد؛ محمدرضا؛ 1379؛ ص 32)

در سراسر جهان بيش از 60 درصد بالغين به مقدار كافي فعاليت بدني مفيد براي سلامتي را انجام نمي‌دهند. بي‌تحركي بيشتر در ميان زنان، بالغين مسن‌تر، طبقات پايين از نظر اقتصادي- اجتماعي و افراد ناتوان شايع است. همچنين فعاليت بدني با افزايش سن در دوران نوجواني كاهش مي‌يابد و اين كاهش در طول سال هاي بزرگسالي ادامه پيدا مي‌كند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه كمتر از 13 درصد جوانان به مقدار كافي فعال هستند به طوري كه مي توانند از سلامت حال و آينده خود سود ببرند. دختران نوجوان كمتر از پسران نوجوان فعال هستند. فعاليت بدني و برنامه‌هاي آموزشي تربيت بدني در مدارس در حال كاهش هستند كه اين روند در سراسر جهان هشدار دهنده است. (حجت زاده عليه؛ 1383؛ ص 13)

بيان مسئله:

با توجه به مطالب ذكر شده و اهميت موضوع ورزش و تاثيرات انكار ناپذير آن بر سلامت جسماني و رواني و به وجود آمدن سؤالات متعدد در ذهن پژوهشگر در اين زمينه كه عبارتند از:

آيا بين ورزش و سلامت جسماني رابط وجود دارد؟

آيا بين ورزش و اختلال خواب رابطه وجود دارد؟

آيا بين ورزش و كاركرد اجتماعي رابطه وجود دارد؟

آيا بين ورزش و علائم اضطرابي رابطه وجود دارد؟

آيا بين ورزش و افسردگي رابطه وجود دارد؟

به تحقيق و پژوهش در اين زمينه ها مي‌پردازيم.


[1]  . George D.Butler

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 64

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --