پایان نامه ارشد الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی: بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عنوان:

بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی

پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

استاد راهنما:

جناب آقای دکترقاسم پورحسن

استادمشاور:

جناب آقای دکتر سعید انواری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

رساله‌ی حاضر تحت عنوان بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی صورت گرفته است. هدف اصلی این رساله، بررسی نظریه‌ی عالم مُثُل از دیدگاه افلاطون و سهروردی و همچنین بیان دیدگاه دیگر فیلسوفان و ارائه‌ی ادله‌ی آنها در انکار و قبول این نظریه است. مُثُل که به معنای ایده، تصور و صور کلی است، توجه انسان را از امور محسوس و دنیوی به حقایق آسمانی و ماوراء طبیعی معطوف می‌کند. مُثُل افلاطون، در میان متفکران غرب و اسلام از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار است. استفاده‌ی افلاطون از مُثُل منحصر در بحث معرفت‌شناسی نیست بلکه بحث از هستی‌شناسی را نیز مطرح کرده است. شیخ‌اشراق یکی از فلاسفه‌ی اسلامی است که توجه اساسی به مبحث مُثُل نموده است. یکی دیگر از فیلسوفانی که به مبحث مُثُل پرداخته، صدرالمتألهین است. ولی ابن‌سینا به شدت با آن مخالفت کرده است و براهینی فلسفی در رد آن آورده است.

نظریه‌ی نظام نوری با تمام جنبه‌ها و گستردگی‌اش، از نوآوری‌های فلسفی سهروردی است و پیش از وی، هیچ یک از فلاسفه‌ی مشائی، چنین مسئله‌ای را مطرح نکرده است. نظام ‌هستی‌شناسی سهروردی نظام نوری می‌باشد یعنی او هستی را نور و نور را هستی می‌داند. در دایره‌ی نظام او هر چه هست یا نور است و یا سایه‌ی نور. سهروردی در تبیین «نظریه نور» خود از سخنان زردشت الهام گرفته است، آنجا که نخستین آفریده‌ی اهورامزدا را «بهمن» معرفی می‌کند.

مسئله‌ی دیگری که در این رساله به آن پرداخته شده بحث از عالم مثال و تفاوت آن با عالم مُثُل افلاطونی است. عالم مثال که آن را برزخ نیز می‌نامند مرتبه‌ای از هستی است که از ماده مجرد می‌باشد ولی از آثار آن برکنار نمی‌باشد. یک موجود برزخی یا مثالی موجودی است که در عین اینکه از کم، کیف، وضع و سایر اعراض برخوردار است از ماده مجرد می‌باشد.

کلید واژه‌ها: سهروردی، مُثُل، نور، افلاطون، عالم مثال

 

فهرست مطالب                                                                                                                       صفحه

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مسئله: …………………………………………………………………………………………………………………………….2

هدف اصلی: …………………………………………………………………………………………………………………………4

سؤال اصلی: …………………………………………………………………………………………………………………………….4

سؤالات فرعی: …………………………………………………………………………………………………………………………4

فرضیه‌ها: ……………………………………………………………………………………………………………………………….5

پیشینه‌ی تاریخی موضوع: …………………………………………………………………………………………………………5

پیشینه‌ی پژوهشی موضوع: …………………………………………………………………………………………………………6

شیوه‌ی گردآوری: ……………………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: بررسی نظریه‌ی مُثُل از دیدگاه افلاطون

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….10 بررسی‌های مفهومی چند اصطلاح فلسفی: ………………………………………………………………………………….11

عالم مثال: ………………………………………………………………………………………………………………………………11 عالم خیال: ……………………………………………………………………………………………………………………………..11 برزخ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………12

رب‌النوع (ارباب‌اصنام): ……………………………………………………………………………………………………………14 مُثُل در لغت: ………………………………………………………………………………………………………………………….15

مُثُل در اصطلاح: ……………………………………………………………………………………………………………………16

تعریف مُثُل از دیدگاه افلاطون: ………………………………………………………………………………………………..17

تصویری کلی از حقیقت مُثُل افلاطونی: ……………………………………………………………………………………..19

پیشینه‌ی مثل در تفکر افلاطون: ……………………………………………………………………………………………….20

سهروردی و حکمای ایران باستان: …………………………………………………………………………………………..21

سهروردی و حکمای یونان باستان: …………………………………………………………………………………………..23

تأثیر فیثاغورث در افلاطون: ……………………………………………………………………………………………………..24

رابطه‌ی مثل افلاطونی با زرتشت………………………………………………………………………………………………25

نظریه‌ی جهان مثالی: زرتشت و افلاطون……………………………………………………………………………………28

ریشه‌ی نظریه‌ی مثل در افکار فیلسوفان قبل از افلاطون………………………………………………………………..30

سبب راه‌یابی افلاطون به مُثُل: …………………………………………………………………………………………………..31

وجه تسمیه مُثُل افلاطونی …….. ……………………………………………………………………………………………….32

ادله‌ی اثبات مثل از دیدگاه افلاطون…………………………………………………………………………………………….33

دلیل اول………………………………………………………………………………………………………………………………..33

دلیل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….34

دلیل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………34

دلیل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………..34

جایگاه مثل در فلسفه‌ی افلاطون………………………………………………………………………………………………..35 هستی‌شناسی افلاطون ……………………………………………………………………………………………………………..35 خیراعلی ………………………………………………………………………………………………………………………………..36 نحوه‌ی هستی مُثُل  …………………………………………………………………………………………………………………37

تصاویر و سایه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………….37 معرفت‌شناسی افلاطون ……………………………………………………………………………………………………………39

فصل دوم:  بررسی نظریه‌ی عالم مثال از دیدگاه سهروردی

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………42

نظام هستی‌شناسی سهروردی ……….. …………………………………………………………………………………………43  نور و ظلمت و رابطه‌ی آن با جهان هستی ………………………………………………………………………………….45 ارتباط نور عالی با سافل……………………………………………………………………………………………………………46  نور و وجود…………………………………………………………………………………………………………………………….46

تشکیک در انوار………………………………………………………………………………………………………………………48 بررسی نظریه‌ی عالم مثال ………………………………………………………………………………………………………..49  پیشینه‌ی عالم مثال …………………………………………………………………………………………………………………..49 تعریف عالم مثال در اصطلاح فلسفه…………………………………………………………………………………………..50 تفاوت عالم مثال و مُثُل افلاطونی……………………………………………………………………………………………….52

ویژگی‌های عالم مثال……………………………………………………………………………………………………………….53 اهمیت و نقش عالم مثال…………………………………………………………………………………………………………..54

بررسی اجمالی ریشه عالم مثال در اصطلاح حکما ………………………………………………………………………56

اقلیم هشتم  ……………………………………………………………………………………………………………………………58

جابلقا و جابلسا …………………………………………………………………………………………………………………….61

هورقلیا در لغت………………………………………………………………………………………………………………………61 هورقلیا در اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………….62

سابقه‌ی اعتقاد به رب‌النوع در میان حکمای قدیم…………………………………………………………………………64

فرشته‌شناسی سهروردی …………………………………………………………………………………………………………..66 تطبیق مُثُل بر فرشته‌شناسی در حکمت فارسی……………………………………………………………………………..70

فصل سوم:  بررسی نظریه‌ی مخالفان مُثُل

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………73

تأویل‌های مختلف حکیمان اسلامی از مُثُل افلاطونی: …………………………………………………………………74

ارسطو و اعتراضات وی بر مُثُل افلاطون……………………………………………………………………………………..75

انتقاد ارسطو از  نظریه‌ی مُثُل افلاطون…………………………………………………………………………………………76

فارابی…………………………………………………………………………………………………………………………………….78

سه نوع وجود برای صور………………………………………………………………………………………………………….80

آشتی نظریات افلاطون و سهروردی……………………………………………………………………………………………80 دفاع فارابی از مثل …………………………………………………………………………………………………………………..81

بطلان نظر فارابی بر نظریه‌ی مُثُل……………………………………………………………………………………………….81

ابن‌سینا……………………………………………………………………………………………………………………………………83

نظریه مُثُل در فلسفه ابن‌سینا………………………………………………………………………………………………………84

ادله‌ی ابن‌سینا بر رد مُثُل افلاطون ………………………………………………………………………………………………86 برهان اول ………………………………………………………………………………………………………………………………87

برهان دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………..89

انکار مثل توسط ابن‌سینا و نقد دیدگاه وی توسط سهروردی………………………………………………………….91 میرداماد و نظریه‌ی مُثُل……………………………………………………………………………………………………………..93

فصل چهارم:  بررسی نظریه‌ی موافقان مُثُل

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………96 شیخ‌اشراق و مُثُل افلاطون…………………………………………………………………………………………………………97 بررسی نظریه‌ی مُثُل در فلسفه‌ی سهروردی: ……………………………………………………………………………….99 هستی‌شناسی سهروردی: ………………………………………………………………………………………………………….99 براهین اثبات مُثُل از دیدگاه سهروردی: ……………………………………………………………………………………101 دلیل اول: قاعده‌ی امکان اشرف……………………………………………………………………………………………….105 دلیل دوم: دوام نوع و اتفاقی نبودن آنها ……………………………………………………………………………………106

دلیل سوم: اثبات مُثُل از طریق عرض بودن قوای نفس ……………………………………………………………….107

صدرالمتألهین و نظریه مُثُل افلاطون………………………………………………………………………………………….109

دلایل ملاصدرا در اثبات مثل افلاطونی……………………………………………………………………………………..111

دلیل اول: اثبات از ناحیه‌ی حرکت……………………………………………………………………………………………111

دلیل دوم: از طریق ادراک………………………………………………………………………………………………………..114 دلیل سوم: اثبات از ناحیه‌ی وجود آثار آنها در اجسام………………………………………………………………….116

محقق دوانی و نقد دیدگاه او…………………………………………………………………………………………………..117

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری:……………………………………………………………………………………………………………………………120

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………125

 

 

 

 

بیان مسئله

یکی از مباحث فلسفی که بیشتر فلاسفه به آن نظر داشته و هر کدام در فلسفه‌ی خود جایگاه مهمی برای آن تعریف کرده‌اند، نظریه‌ی مُثُل می‌باشد. مُثُل که به معنای ایده و تصور و صور کلی است، توجه انسان را از امور محسوس و دنیوی به حقایق آسمانی و ماوراء طبیعی معطوف می‌کند. شیخ‌اشراق از جمله‌ی این فلاسفه است که جایگاهی تعیین‌کننده به مُثُل در نظام هستی‌شناختی خود می‌دهد و می‌کوشد با ارائه‌ی ادله‌ای متقن وجود عالم مُثُل را اثبات کند. وی به رغم نقاط اشتراک بسیار با افلاطون، در مواردی نیز با وی اختلاف دارد؛ در نتیجه، عالم مُثُلی که او به تصویر می‌کشد متفاوت با تصویر افلاطونی این عالم است. شیخ‌اشراق معتقد است علاوه‌بر عقول طولی که تعداد آنها برخلاف سخن مشائیان بیش از ده تاست، یک سلسله انوار مجرد عقلی در رتبه‌ی عالم عقل وجود دارد که رابطه‌ی طولی میانشان مطرح نیست و این انوار عقلی به عنوان مُثُل و انوار قاهره‌ی متکافئه، در کنار و در عرض یکدیگرند.

اگر به تاریخ فلسفه مراجع شود و بررسی دقیقی انجام گیرد روشن می‌شود که مسئله‌ی مُثُل منحصر به زمان افلاطون و مابعدش نیست بلکه در فلسفه‌ی قبل از افلاطون به نام دیگری وجود داشته و مورد نظر حکما بوده هر چند استفاده‌هایی که از این مسئله شده از هر فلسفه‌ای شاید فرق کند و هر فیلسوفی به جهت خاص و دیدگاه خاص به مُثل نگاه کند و با آن دیدگاه آن را باید توسعه بدهد.

بعد از ذکر نظریه‌ی مُثُل از دید این دو فیلسوف یعنی (افلاطون و سهروردی) به بیان نظام نوری سهروردی می‌پردازیم با این توضیح که: جهان‌بینی سهروردی، جهان‌بینی نوری، می‌باشد، یعنی او هستی را نور و نور را هستی می‌داند و در دیدگاه او هر چه هست یا نور می‌باشد یا سایه‌ی نور، این نور که هستی است واحد و مجرد محض و غیرمحسوس می‌باشد و آنچه محسوس و غیرمجرد است سایه‌ی اوست. با توجه به این مطالب می‌توان گفت که مفهوم نور، مفهومی است که به هیچ وجه مستحدث نیست و وابسته و یا در معیت چیز دیگری قرار ندارد و قدیم و بدون تعریف و بذاته موجود و قدیم است و چون در محدوده‌ی زمان و مکان نمی‌گنجد، قابل تعریف نمی‌باشد و در صورتی که در مجاورت آن هر چیز برای تعریف قابلیت می‌یابد و می‌توان گفت نور چیزی است که هستی‌دهنده و موجب شناسایی و وسیله‌ای برای شناخت می‌شود که همه چیز به آن ختم شده است به عبارت فلسفی، علت غایی هستی و وجود است.

یکی دیگر از مباحثی که سهروردی به بیان آن می‌پردازد مبحث عالم مثال، عالم خیال یا عالم صور معلقه است. عالم مثال که آن را برزخ نیز می‌نامند مرتبه‌ای از هستی است که از ماده مجرد می‌باشد ولی از آثار آن برکنار نمی‌باشد. یک موجود برزخی یا مثالی موجودی است که در عین اینکه از کم، کیف، وضع و سایر اعراض برخوردار است از ماده مجرد می‌باشد.

نکته‌ی قابل توجه این است که شیخ اشراق بحث از مُثُل را از نوآوریهای فلسفی خویش می‌داند و اظهار می ‌کند که برای سامان‌دهی و اثبات آن کوشش فراوانی کرده است. شیخ‌اشراق بر آن است که هر آنچه مادون عقول طولیه است، حال چه عالم مثال منفصل ـ که سهروردی بدان تصریح نکرده ـ و چه عالم ماده غیر از برزخ محیط و برزخ ثوابت، دیگر افلاک هفت‌گانه و هر چه در عالم ماده روی می‌دهد، ریشه‌ای در مُثُل دارند.

یکی از نظریاتی که به طور جدی، ابن‌سینا آن را به چالش کشیده است، نظریه‌ی مُثُل افلاطونی است، یقیناً وقتی افلاطون به طراحی چنین نظریه‌ای می‌پرداخت گمان جدی‌اش این بود که بدان وسیله می‌تواند پیدایی عالم محسوسات را با نظر به ناپایداری آن و قابل شناخت نبودن یقینی آن، توجیه کند. ابن‌سینا، از جمله حکیمانی است که نظریه‌ی مُثُل افلاطونی را ارزیابی منفی کرده است و آشکارا آن را منسوب به دوران خامی و ناپختگی اندیشه‌ی یونانی دانسته است و این در حالی است که ستایش خود را از فیلسوف دیگری که معاصر و شاگرد بزرگ افلاطون، یعنی ارسطو بوده، پوشیده نمی‌دارد. او به صراحت اعتقاد به مُثُل را ناشی از جهل، دانسته است. بنابراین، با توجه به روندی که شیخ‌اشراق در تبیین نظام هستی دنبال می‌کند، معلوم می‌شود که نظام هستی‌شناسانه‌ی او نظامی در هم تنیده از جواهر است و همه‌ی ارتباط‌هایی که در این نظام هستی‌شناختی وجود دارد در میان جواهر صورت یافته است.

یکی دیگر از فیلسوفان که توجه اساسی به مبحث مُثُل نموده است صدرالمتألهین می‌باشد.وی سه دلیل برای وجود مُثُل اقامه می‌کند که در متن به ذکرآنها پرداخته شده است.

بنابراین، سهرودی می‌دانست که ابن‌سینا مخالف نظریه‌ی مُثُل است وی معتقد است که که دلایل ابن‌سینا را به خوبی می‌داند، اما مدعی است که دلایل ابن‌سینا، دلایل درستی نیستند و ما می‌توانیم بدون مُثُل نظام نوری را ارائه دهیم. نگاه افلاطون به مُثُل، نگاه جهان‌شناسانه است. سهروردی معتقد است واسطه‌ای میان انوار قواهر اعلون و عالم جسمانی وجود ندارد بنابراین بی‌ارباب ‌می‌ماند وی سعی می‌کند فهمی از مُثُل ارائه کند و می‌گوید که مُثُل همان عقول متکافئه و ارباب عرضی هستند بنابراین، برای تبیین و تکثر انواع، نظام نوری برای سهروردی خیلی مهم است. و با سهروردی است که بازگشت به مُثُل در فلسفه‌ی اسلامی شکل می‌گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 142

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --