پایان نامه ارشد ارتباطات: نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

عنوان : نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن

دانشگاه علامه طباطبایی

پايان ­نامه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات

عنوان:

نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن

   استاد راهنما:

دکتر سیدرضا نقیب السادات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 2

1-1. طرح مسئله تحقیق و تعریف آن. 4

1-2. بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 8

1-2-1-  بیان ضرورت و اهمیت نظری یا علمی. 8

1-2-2-  بیان ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی. 9

1-3. تشریح فرآیند تاریخی موضوع تحقیق. 11

1-4. اهداف تحقیق. 11

1-4-1-  هدف اصلی. 11

1-4-2-  اهداف جزئی. 11

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه. 14

2-1. تاریخچه موضوع. 14

2 -1-1. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 14

2-1-2. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. 16

2-1-3. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در جهان. 20

2-1-4. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در ایران. 22

2-2. مضامین نظری مرتبط با تبلیغات بازرگانی. 24

2-2-1. تبلیغات بازرگانی. 24

2-2-1-1. تعاریف تبلیغات.. 24

2-2-1-2. انواع تبلیغات.. 28

2-2-1-3. کارکردهای تبلیغات.. 29

2-2-1-4. آثار منفی تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. 33

2-2-1-5. آثار مثبت تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. 34

2-2-1-6. اهداف تبلیغات.. 35

2-2-1-7. تکنیک‌های تیلیغات 35

2-2-1-8. ویژگی های تبلیغات مدرن. 38

2-2-1-9. مدل‌های تبلیغ. 39

2-2-1-10. تعاریف مرتبط با مفهوم تبلیغات 41

2-2-1-10-1. اقناع. 41

2-2-1-10-2. آگاهی. 41

2-2-1-10-3. ترغیب.. 42

2-2-1-10-4. ابلاغ. 42

2-2-1-10-5. تبلیغات و اطلاعات.. 42

2-2-2. نظریات مرتبط با تاثیرِ رسانه‌. 42

2-2-2-1. نظریه استحکام 43

2-2-2-2. نظریه شکاف آگاهی 44

2-2-2-3. نظریه برجسته‌سازی  45

2-2-2-4.  نظریه کاشت 46

2-2-2-5. نظریه وابستگی  مخاطبان 48

2-2-2- 6. چارچوب سازی  49

2-2-2- 7. نظریه مارپیچ سکوت 51

2-2-2- 8. نظريه استفاده و رضامندي 52

2-2-2- 9. نظریه ی نشر نوآوری. 53

2-2-2-10. نظریه بازنمایی رسانه. 54

2-2-2- 11. نظریه یادگیری اجتماعی 55

2-2-2-12. نقش رسانه‌ها در شكل دهي تصور بدن   57

2-2-2- 13. ایدئولوژی آگهی. 58

2-2-2- 14. صنعت فرهنگ 59

2-2-2- 15. تبلیغات از منظر پسامدرنیسم  61

2-2-2- 16. تبلیغات از منظر نشانه‌شناسی. 65

2-2-2- 17. سازوکارهای روانشناسی تاثیرگذاری رسانه بر مخاطبان. 66

2-3. مضامین مرتبط با مدیریت بدن. 67

2-3-1-1. تعریف مدیریت بدن. 67

2-3-1-2. مقبولیت اجتماعی بدن. 68

2-3-1-3. تصور از بدن. 67

2-3-1-4. جراحی زیبایی. 70

2-3-1-5. مد. 70

2-3-2. بررسي نظريات مرتبط با بدن. 70

2-3-2-1. اروينگ گافمن 71

2-3-2-2. برايان ترنر 73

2-3-2-3. آنتوني گيدنز 76

2-3-2-4. ژان بودریار 79

2-3-2-5. پي ير بورديو 81

2-3-2-6. رویکردهای فمنیستی: جنسیت و بدن. 83

2-3-2-6-1. فمنیست های مخالف (رادیکال) 83

2-3-2-6-2. فمنیسم لیبرال. 84

2-3-2-6-3. فمینیسم سوسیال. 84

2-3-2-7. ميشل فوكو 88

2-3-2-8. سينوت 92

2-4. پژوهش‌های پیشین. 93

2-4-1. تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور 93

2-4-1-1. پایان‌نامه‌ها 93

2-4-1-2. مقاله‌ها 99

2-4-2. تحقيقات انجام گرفته در خارج كشور 104

2-4-3. ارزیابی پیشینه ها 112

2-5. فرموله کردن. 114

2-6. چهارچوب نظری تحقیق. 120

2-7. مدل نظری و مفهومی: 122

2-8. فرضیه های تحقیق 124

2-8-1. فرضیه اصلی. 124

2-8-2. فرضیه فرعی. 124

فصل سوم : روش­ تحقیق

3-1. روش شناسی تحقیق. 125

3-2. روش پژوهش… 126

3-3. تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغییرهای تحقیق. 127

3-3-1. تبلیغات بازرگانی 127

3-3-1-1. تبلیغات رسانه‌ای. 128

3-3-1-2. تبلیغات محیطی. 130

3-3-1-3. تبلیغات چهره به چهره 131

3-3-2. مدیریت بدن. 129

3-3-2-1 مدیریت بدن رفتاری. 132

3-3-2-2- تمایل نسبت به مدیریت بدن. 135

3-3-3- نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی. 136

3-3-4- تصور از بدن. 137

3-4- تکنیک تحقیق. 138

3-5- جامعه آماری. 138

3-6- برآورد حجم نمونه   138

3-7- روش نمونه گیری. 140

3-8- روش گردآوری اطلاعات.. 140

3-9- سطح تجزیه و تحلیل داده ها 138

3-10- تکنیک‌های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات.. 138

3-11- واحد تحلیل  یا مشاهده 141

3-12- سنجش روايي و پايايي ابزار اندازه گيري 142

3-12-1- اعتبار (روايي) 142

3-12-2- پايايي. 143

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147

4-1. سیمای پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………………… 151

4-2.  توصیف یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 149

4-3.  تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 176

رگرسیون (رابطه چند متغییره)………………………………………………………………………………………………………………….. 193

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1. جمع بندی 196

5-1-1. جمع بندی یافته های توصیفی تحقیق. 196

5-1-2. جمع بندی یافته های تحلیلی تحقیق: 199

5-2. نتیجه گیری. 204

5-3. پیشنهادها 213

5-4. محدودیت های تحقیق. 216

منابع فارسی. 217

منابع انگلیسی 230

پرسشنامه 234

فهرست جداول

جدول 2-1. آثار منفی تبلیغات از ابعاد اقتصادی،فرهنگی و سیاسی 33

جدول 2-2. آثار مثبت تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.. 34

جدول 2-3. خلاصه پژوهش های پیشین.. 109

جدول 2-3. فرموله کردن.. 114

جدول شماره 3-1. میزان آلفای کرونباخ برای مقیاس های اصلی تحقیق.. 144

جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنس…. 147

جدول 4-2. میانگین و انحراف استاندارد پاسخگویان برحسب سن.. 148

جدول 4-3. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل.. 149

جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات… 150

جدول 4-5. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های تبلیغات رسانه ای (داخلی و خارجی) 151

جدول 4- 6. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های تبلیغات بازرگانی رسانه ای(داخلی و خارجی) 151

جدول 4-7. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های تبلیغات رسانه ای خارجی  153

جدول 4-8. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های نگرش به تبلیغات رسانه ای داخلی.. 153

جدول 4-9. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه¬های متغییر تبلیغات بازرگانی (محیطی) 153

جدول 4-10. میانگین و انحراف استاندارد پاسخگویان برحسب تبلیغات محیطی.. 155

جدول 4-11. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه¬های متغییر تبلیغات بازرگانی(چهره به چهره) 156

جدول 4-12. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های تبلیغات بازرگانی چهره به چهره 157

جدول 4-13. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های تبلیغات بازرگانی کلی  157

جدول 4-14. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های متغییر نگرش به  تبلیغات بازرگانی  158

جدول 4-15. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های نگرش به تبلیغات بازرگانی  159

جدول 4-16. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب کنترل وزن رفتاری.. 160

جدول 4-17. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های کنترل وزن رفتاری  160

جدول 4-18. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب کنترل وزن نگرشی.. 161

جدول 4-19. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های کنترل وزن نگرشی  161

جدول 4-20. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جراحی زیبایی در بعد رفتاری  162

جدول 4-21. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های جراحی زیبایی در بعد رفتاری  163

جدول 4-22. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جراحی زیبایی در بعد نگرشی  163

جدول 4-23. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های جراحی زیبایی نگرشی  164

جدول 4-24. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سلامت رفتاری در بعد رفتاری  165

جدول 4-25. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های سلامت رفتاری  165

جدول 4-26. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سلامت رفتاری در بعد نگرشی  166

جدول 4-27. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های سلامت رفتاری در بعد نگرشی  167

جدول 4-28. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب آرایش و بهداشت در بعد رفتاری  168

جدول 4-29. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های آرایش و بهداشت در بعد رفتاری.. 168

جدول 4-30. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب آرایش و بهداشت در بعد نگرشی  169

جدول 4-31. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های آرایش و بهداشت در بعد نگرشی.. 170

جدول 4-32. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب پوشش ظاهری  در بعد رفتاری  171

جدول 4-33. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های پوشش ظاهری در بعد رفتاری  171

جدول 4-34. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب پوشش ظاهری  در بعد نگرشی  172

جدول 4-35. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های پوشش ظاهری در بعد نگرشی  173

جدول 4-36. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب متغییر تصور از بدن 174

جدول 4-37. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های متغییر تصور از بدن  174

جدول 4-38. میانگین و انحراف معیار پاسخگویان برحسب گویه های متغییر مدیریت بدن  در بعد نگرشی و رفتاری 176

جدول4-39. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن.. 177

جدول4-40. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و نگرش به جراحی زیبایی  168

جدول4-41. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و نگرش به سلامت رفتاری.. 178

جدول4-42. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و نگرش به آرایش و بهداشت   180

جدول4-43. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و نگرش به کنترل وزن  181

جدول4-44. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و نگرش به پوشش ظاهری  182

جدول4-45. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و عملِ به جراحی زیبایی 183

جدول4-46. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و عملِ به سلامت رفتاری  184

جدول4-47. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و عملِ به آرایش و بهداشت   185

جدول4-48. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و عملِ به کنترل وزن  186

جدول4-49. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و عملِ به پوشش ظاهری  187

جدول4-50. ضریب همبستگی پیرسون بین نگرش به  تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن 188

جدول4-51. ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از تبلیغات بازرگانی و نگرش به آن.. 189

جدول4-52. ضریب همبستگی پیرسون بین تصور از بدن با مدیریت بدن.. 189

جدول4-53. ضریب آزمون F بین مدیریت بدن  رفتاری بر حسب تحصیلات… 189

جدول4-54. ضریب آزمون F بین مدیریت بدن نگرشی بر حسب تحصیلات… 189

جدول4-55. آزمون آماره های گروهی  جنس و مدیریت بدن.. 190

جدول4-56. آزمون تی گروه های مستقل مدیریت بدن حسب جنسیت… 190

جدول4-57. ضریب همبستگی پیرسون بین مدیریت بدن و سن.. 191

جدول4-58. ضریب آزمون F بین مدیریت بدن نگرشی بر حسب وضع تاهل.. 191

جدول4-59. ضریب آزمون تعقیبی شفه برای مدیریت بدن ن بر حسب وضع تاهل.. 192

جدول4-60. ضریب همبستگی پیرسون بین تبلیغات بازرگانی و تصور از بدن.. 192

جدول . 61-4 خلاصه ضریب رگرسیونی تحقیق.. 193

جدول4-62. ضریب آزمون F.. 193

جدول4-63. ضریب بتا برای بین متغییرهای مستقل و وابسته. 194

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-2. مدل نظری و مفهومی……………………………………………………………………………………………………………. 114

نمودار 4-1. توزیع درصدی نظرات پاسخگویان بر حسب جنس……………………………………………………………… 147

نمودار 4-2. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………….. 148

نمودار 4-3. توزیع درصدی نظرات پاسخگویان بر حسب وضع تاهل………………………………………………………. 149

جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات…………………………………………………….. 150

نمودار 4-5. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب تبلیغات رسانه ای………………………………………………… 152

نمودار 4-6. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب تبلیغات رسانه ای خارجی…………………………………… 153

نمودار 4-7. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب تبلیغات رسانه ای داخلی…………………………………….. 154

نمودار 4-8. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب تبلیغات محیطی…………………………………………………… 155

نمودار 4-9. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب تبلیغات چهره به چهره……………………………………….. 157

نمودار 4-10. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب تبلیغات بازرگانی (کلی)…………………………………….. 157

نمودار 4-11. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب نگرش به تبلیغات بازرگانی……………………………….. 159

نمودار 4-12. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب کنترل وزن رفتاری …………………………………………… 160

نمودار 4-13. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب کنترل وزن نگرشی……………………………………………. 161

نمودار 4-14. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب جراحی زیبایی نگرشی……………………………………… 164

نمودار 4-15. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب سلامت رفتاری…………………………………………………… 166

نمودار 4-16. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب سلامت رفتاری در بعد نگرشی…………………………. 167

نمودار 4-17. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب آرایش و بهداشت در بعد رفتاری……………………… 169

نمودار 4-18. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب آرایش و بهداشت نگرشی…………………………………. 170

نمودار 4-19. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب پوشش ظاهری در بعد رفتاری…………………………. 172

نمودار 4-20. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب پوشش ظاهری در بعد نگرشی…………………………. 173

نمودار 4-21. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب متغییر تصور از بدن………………………………………….. 175

نمودار 4-22. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب مدیریت بدن رفتاری ………………………………………… 175

نمودار 4-23. توزیع کلی نظرات پاسخگویان بر حسب مدیریت بدن نگرشی…………………………………………. 175

چکیده:

امروزه تصور جهان بدون تبلیغات، تقریبا ناممکن می‌نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد –خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی، پیام تبلیغی و ترویجی قرار دارد. تاثیرپذیری ما از این انبوه پیام‌ها و اطلاعات به دلیل اینکه انسان همواره به اطلاعات، ارتباطات و مصرف کالا نیازمند است، اجتناب ناپذیر است. در مورد تأثیرپذیری بدن از تبلیغات رسانه‌ها صاحب نظران معتقدند زنان و مردان همواره در تلاش اند تا بتوانند با بالا بردن کیفیت ظاهری بدن، خود را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از سوی تبلیغات رسانه‌ها ترویج می شود هماهنگ سازند، همچنین روزنامه ها،مجلات و تلویزیون همگی سرشار از پیام هایی هستند که چگونگی جراحی پلاستیک و نیز جذاب سازی و نمایش جنسی بدن را ترویج می‌کنند.  هدف اين مطالعه بررسي نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن است. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسي كرده و سپس با استفاده از نظريهاي کاشت و بودریار فرضيه هایی به آزمون گذاشته شدند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و تکینکِ جمع آوری پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، شهروندانِ بالای 18 سالِ شهر کرمانشاه است که حجم نمونه 400 نفر  (زن و مرد) برآورد شده است؛ روش نمونه‌گیری تلفیقی و ترکیبی بوده بدین صورت که با استفاده از تکنیک چند مرحله‌ای و سهمیه‌ای، جمعیت یا حجم نمونه انتخاب شده است. نتایجِ این پژوهش نشان می دهد که بینِ تبلیغاتِ بازرگانی و  جراحی زیبایی، عمل به سلامت رفتاری، آرایش و بهداشت، کنترل وزن، پوشش ظاهری و کنترل وزن هم در بعد رفتاری و هم تمایل به مدریت بدن رابطه معنادار وجود دارد. همچنین يافته هاي تحقيق  نشان می دهد ابعاد متغیر مستقل که شامل تبلیغات رسانه ای خارجی،  تبلیغات رسانه ای داخلی، تبلیغات محیطی و تبلیغات چهره به چهره هستند، 6/21% از تغییرات متغیر وابسته یعنی مدیریت بدن افراد را تبیین می نماید.

مقدمه:

امروزه تصور جهان بدون تبلیغات[1]، تقریبا ناممکن می‌نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد – خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی، پیام تبلیغی و ترویجی قرار دارد. تاثیرپذیری ما از این انبوه پیام‌ها و اطلاعات به دلیل اینکه انسان همواره به اطلاعات، ارتباطات و مصرف کالا نیازمند است، اجتناب ناپذیر است

در مورد تأثیرپذیری بدن از تبلیغات رسانه‌ها صاحب نظران معتقدند زنان و مردان همواره در تلاش اند تا بتوانند با بالا بردن کیفیت ظاهری بدن،خود را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از سوی تبلیغات رسانه‌ها ترویج می شود هماهنگ سازند، همچنین روزنامه ها،مجلات و تلویزیون همگی سرشار از پیام هایی هستند که چگونگی جراحی پلاستیک و نیز جذاب سازی و نمایش جنسی بدن را ترویج می‌کنند. رسانه‌ها، که منبع تبلیغ زیبایی هستند، توجه افراد را به پیام هایی برای مجذوب و زیبا ساختن آنها در اجتماع جلب می‌کنند

همچنین تبلیغات امروزه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به ارزش ها و نگرش ها و تمایلات مردم در جامعۀ معاصر دارند دستاندرکاران و صاحبان رسانه‌های جمعی قادرند در چارچوب نظام موجود در جامعه به هر آنچه می‌خواهند بپردازند، ذائقه مردم را نسبت به چیزی عوض کنند، مخاطبان را از مصرف کالایی منصرف کنند، زندگی را زیبا یا تلخ جلوه دهند و در کل، قادرند ذهن و فکر مردم را با چیزهای کم‌اهمیت و بی‌ارزش مشغول کنند. در جهان معاصر، تبلیغات هویت انسانها را بر مبنای مصرف کالاها یا استفاده از خدماتی خاص تعریف می کند.(آزاد ارمکی،1381 :58 -57)

مسئله تبلیغات یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث تحلیل‌های متون رسانه‌ای در جهان مدرن است. اینکه ورای تبلیغ کالا و کسب سود، آگهی‌های تجاری در پی بیان چه حرف و برانگیختن چه حسی در آدمی است، دغدغه تحلیل‌گران متون رسانه‌ای بویژه تبلیغات است ( امینی،1389 :91).

فدرستون معتقد است که در درون فرهنگ مصرفی، تبلیغات، فشارهای عمومی و تلویزیون تعداد کثیری از تصاویر بدنی سبک وار را فراهم می کند. به علاوه، رسانه‌های عمومی مستمراً به مزایای آرایش بدن تأکید می‌کنند. در رسانه‌ها، برای ارائۀ تصاویر از بدن های زیبا، از ستارگان و افراد مشهور استفاده می شود (فدرستون[2]،2010 : 193). از نظر او عامل اصلی تنظیم و مدیریت بدن[3] در فرهنگ مصرفی رسانه‌ها و تکنولوژی ها هستند (فدرستون،2001: 170)

آنچه در فضای کنونی به وسیلۀ رسانه‌های  جهانی مورد تأکید قرار می گیرد، تولید و ساخت مد و ارائۀ الگو در راستای مدیریت و کنترل بدن های شهروندان است. رژیم های لاغری به طور فزاینده ای به یکی از پدیده های رایج در فرهنگ جوانان ایرانی (به ویژه در شهرهای بزرگ) تبدیل می شوند. نگاهی اجمالی به حجم تبلیغات اختصاص داده شده در مطبوعات و نشریات تخصصی و برنامه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای در چند سال اخیر گویای این تو جه است. امروزه افراد طبقات مختلف به بدن و ظاهر بیرونی آن توجه فزاینده ای نشان می‌دهند. به طوری که همگان(به خصوص زنان) بدن، چهره و فیزیک ظاهر خود را مطابق با الگوهای زیبایی مورد تبلیغ و پذیرش رسانه‌ها تغییر می‌دهند.

به زعم بسیاری نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباطی در گسترش این پدیدۀ اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی بسیار زیاد بوده و هست به نحوی که می توان ایدئولوژی مرتبط با مصرف گرایی را امروزه در تبلیغات و پیام های بازرگانی برای کالاهای مصرفی مشاهده کرد. تغییرات اعمال شده روی بدن از نظر آرایش و پوشش ظاهری، جراحی های زیبایی، رویه های لاغری، ورزش و نگهداری بدن تحت عنوان کلی “مدیریت بدن “مورد بررسی قرار گرفته است.

نسبت رسانه­ها و نگرش[4] مسئله­ای است که در بسیاری از رویکردهای رقیب در ارتباطات اجتماعی مورد مجادله بوده است. گروهی بر آنند که رسانه­ها به صورتی یکسویه در قالب تبلیغات ذهن مخاطب را مسموم کرده و در جهت امیال و آرزوهای خود که در اقتصاد سیاسی رسانه قابل طرح است شکل می­دهند. رویکرد دوم در چارچوب خلاقیت معتقد به این اثر یکسویه نیست و مخاطب را در برخورد با پیام خلاق و دارای اراده گزینش می­داند. اینکه در نسبت تبلیغات و مدیریت بدن کدام الگو بهتر وضعیت ایران را توضیح می­دهد مسئله­ی پژوهش حاضر است.

تعداد صفحه : 255

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com