پایان نامه ارشد ارتباطات: مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال 1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

عنوان : مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال 1392

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزش های نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

موضوع:

سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران

مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال 1392

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر کیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 2
1-1طرح موضوع …………………………………………………………………………………………….. 3
2-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………. 4
3-1 اهداف تحقیق ……………………………………………….. 5
1-3-1 هدف کلی …………………………………………………………………………………………………….. 5
2-3-1 اهداف جزئی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 6
4-1 ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 6
1-4-1 ضرورت علمی یا نظری ……………………………………………………………………………………….. 6
2-4-1 ضرورت عملی یا اجتماعی …………………………………………………………………………….. 8
5-1 سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………….. 9
1-5-1 سوالات فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 10
6-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 10
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………….. 11
1-2 بخش اول: مرور تاریخی …………………………………………………………………………………………… 12
1-1- 2 نگاهی کلی به تاریخچه سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………….. 12
2-1-2 فرآیند تاریخی موضوع ……………………………………………………………………………………….. 15
3-1-2 تاریخچه سواد رسانه ای در کشورها ……………………………………………………………………………………………… 16
1-3-1-2 کانادا…………………………………………………………………………………………… 16
2-3-1-2 آمریکا …………………………………………………………………………………………….. 16
3-3-1-2 کشورهای اروپایی …………………………………………………………………………………………….. 18
4-3-1-2 استرالیا ………………………………………………………………………………………………………… 19
5-3-1-2 آفریقای جنوبی …………………………………………………………………………………………. 20
6-3-1-2 ژاپن ………………………………………………………………………………………………………………….. 20
7-3-1-2 سنگاپور ………………………………………………….

8-3-1-2 ایران …………………………………………………………………………………………………………….

21

21

4-1-2 نظام (سیستم) و فعالیت های مربوط به آموزش سواد رسانه ای در کشورها ………………………………. 22
2-2 بخش دوم: مرور تجربی ………………………………………………………………………………………… 23
1-2-2 پژوهش های داخل کشور ……………………………………………………………………………………… 23
2-2-2 پژوهش های خارج از کشور …………………………………………………………………………………….. 25
3-2 بخش سوم: سیر تحول رسانه ها ………………………………………………………………………… 29
1-3-2 کتاب ……………………………………………………………………………………………………….. 29
2-3-2 روزنامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 29
3-3-2 سینما ……………………………………………………………………………………………………………. 29
4-3-2 رادیو ……………………………………………………………………………………………………………………… 30
5-3-2 تلویزیون ……………………………………………………………………………………………………………. 30
6-3-2 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم …………………………………………………………………………………………….. 30
7-3-2 بازی های رایانه ای ……………………………………………………………………………………. 31
8-3-2 اینترنت ……………………………………………………………………………………………………. 32
9-3-2 رسانه های متعامل و کارکردهای آن……………………………………………………………………………………………… 33
1-9-3-2- زیر ساخت های رسانه ی متعامل و ویژگی های آن ………………………………………………………………… 34
2-9-3-2- ویژگی های رسانه های متعامل ………………………………………………………………………………………………… 35
3-9-3-2- رسانه های متعامل و آموزش ……………………………………………………………………………………………………. 36
4-9-3-2- اهمیت وسایل ارتباط جمعی ……………………………………………………………………………………………………. 37
5-9-3-2- کارکردهای اصلی رسانه های جمعی برای جامعه ……………………………………………………………………. 38
6-9-3-2- سیر تحول جوامع ………………………………………………………………………………………………. 40
1-6-9-3-2- مراحل تحول جوامع انسانی از دیدگاه مک لوهان ……………………………………………………………….. 42
4-2 بخش چهارم: مرور مفهومی ………………………………………………………………………………….. 45
1-4-2 تعریف سواد رسانه ای و تحول مفهومی آن …………………………………………………………………………………….

1-1-4-2 تعاریف موجود از سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………

45

45

2-1-4-2 تعریف سواد رسانه ای از نگاه صاحبنظران خارجی ……………………………………………………………………. 46
3-1-4-2 سواد رسانه ای در نگاه صاحبنظران ایرانی …………………………………………………………………………………. 47
4-1-4-2 توافق بر تعریف …………………………………………………………………………………………………………………… 48
2-4-2 عناصر سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………………….. 49
3-4-2 ویژگی های اساسی سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………………………… 50
4-4-2 اصول سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………………………………………. 51
5-4-2 آنچه سواد رسانه ای نامیده نمی شود …………………………………………………………………………………………….. 54
6-4-2 رهنمودهای برنامه های جامع سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………….. 55
7-4-2 تفکر انتقادی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
1-7-4-2 ویژگی های تفکر انتقادی …………………………………………………………………………………………………………… 56
2-7-4-2 سواد رسانه ای و تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………………………………. 57
8-4-2 خلاصه مفاهیم، سوال ها و کلید واژه های سواد رسانه ای ……………………………………………………………. 60
5-2 بخش پنجم:مرور نظری …………………………………………………………………………………………………………… 61
1-5-2 رویکردهای نظری سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………… 61
1-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر هابز ……………………………………………………………………………………………………. 61
2-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر تامن …………………………………………………………………………………………………………. 63
3-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر پاتر ……………………………………………………………………………………………………… 66
2-5-2 نظریه های ارتباطات مرتبط با سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………….. 69
1-2-5-2 نظریه استفاده و خشنودی ………………………………………………………………………………………………………….. 69
2-2-5-2 گفتمان و قدرت …………………………………………………………………………………………………………………. 71
3-2-5-2 زبان و ایدئولوژی ………………………………………………………………………………………………………………….. 71
4-2-5-2 نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ……………………………………………………………………………………………………. 72
5-2-5-2 رمزگذاری-رمزگشایی و نظریه دریافت ……………………………………………………………………………………….. 73
6-2-5-2 مخاطب و رسانه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
7-2-5-2 نظریه شکاف آگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………. 73
3-5-2 چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………………………. 74
4-5-2 جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
فصل سوم: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 76
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
1-3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………… 77
3-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
4-3 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 78
5-3 تکنیک و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………… 78
6-3 واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
7-3 سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………. 79
8-3 تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………. 79
9-3 اعتبار و پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………… 79
10-3 محدودیت های روش شناختی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 80
1-10-3 محدودیت های خارج از اختیار ……………………………………………………………………………………………………. 80
2-10-3 محدودیت های در اختیار ……………………………………………………………………………………………………………..

11-3 سوال اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….

1-11-3 سوالات فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….

2-11-3 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

81

81

81

81

12-3 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………… 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 95
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
1-4 بخش اول:توصیف یافته ها ……………………………………………………………………………………………………… 96
1-1-4 ویژگی های فردی فرهنگیان شهر تهران مقطع متوسطه ………………………………………………………………. 96
2-1-4 میزان تحصیلات فرهنگیان شهر تهران مقطع متوسطه …………………………………………………………………. 97
3-1-4 رشته تحصیلی فرهنگیان شهر تهران مقطع متوسطه ……………………………………………………………………. 98
4-1-4 شکل گیری فهم نهایی از واقعیت …………………………………………………………………………………………………… 98
5-1-4 اولین رسانه مجسم شده در ذهن مخاطب با شنیدن عنوان رسانه ………………………………………………… 99
6-1-4 میزان دسترسی به رسانه ………………………………………………………………………………………………………………… 99
7-1-4 میزان استفاده از رسانه ها ………………………………………………………………………………………………………………. 100
8-1-4 توانایی دسترسی و میزان استفاده از رسانه …………………………………………………………………………………….. 100
9-1-4 میزان آشنایی با تولید کنندگان پیام ……………………………………………………………………………………………… 101
10-1-4 تشخیص تفاوت بین دامنه سایت ها ……………………………………………………………………………………………. 101
11-1-4 آشنایی با مالکیت رسانه ……………………………………………………………………………………………………………….. 102
12-1-4 تشخیص محتوای پیام ………………………………………………………………………………………………………………….. 102
13-1-4 توانایی تحلیل و ارزیابی پیام ………………………………………………………………………………………………………… 103
14-1-4 مهارت زبان خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………… 103
15-1-4 مهارت های رایانه ای ……………………………………………………………………………………………………………………. 104
16-1-4 مهارت ها و توانمندی ها ………………………………………………………………………………………………………………. 104
17-1-4 توانایی ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………… 105
18-1-4 توانایی تولید و ارتباط با پیام های رسانه ای ……………………………………………………………………………….. 105
19-1-4 اصل عدم شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………………… 106
20-1-4 زبان(رمزها و قواعد) ……………………………………………………………………………………………………………………… 106
21-1-4 رمزگشایی مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………….. 107
22-1-4 بازنمایی محتوا ………………………………………………………………………………………………………………….. 107
23-1-4 انگیزه و هدف ……………………………………………………………………………………………………………………. 108
24-1-4 تفکر انتقادی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
2-4 بخش دوم:تحلیل یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………… 109
1-2-4 سوال اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 109
2-2-4 سوالات فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 109
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 127
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128
1-5 جمع بندی توصیف یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 128
2-5 جمع بندی تحلیل یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 134
4-5 موانع و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 136
5-5 پیشنهادهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 137
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
1 منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
1-1 کتاب های فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 138
2-1 نشریات فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 140
3-1 پایان نامه های فارسی ………………………………………………………………………………………………………………. 141
4-1 سایت های اینترنتی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………. 141
2 منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 142
1-2 کتاب های خارجی …………………………………………………………………………………………………………………… 142
2-2 سایت های اینترنتی خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 142
3-2 منابع(مقالات)بر خط(آنلاین)خارجی ………………………………………………………………………………………………….. 142
3 پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
1-3 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145
 

فهرست جداول

 
   
جدول شماره 1-2: مهمترین مراحل تکامل سواد رسانه ای ………………………………………………………………………. 15
جدول شماره 2-2: نظام(سیستم) و فعالیت های مرتبط با آموزش سواد رسانه ای در ژاپن …………………….. 21
جدول شماره3-2: سیستم و فعالیت های مربوط به آموزش سواد رسانه ای در کشورها ………………………….. 22
جدول شماره4-2: تعاریف موجود از سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………….. 45
جدول شماره5-2: خلاصه مفاهیم، سوال ها و کلید واژه های سواد رسانه ای ………………………………………….. 60
جدول شماره1-3: مقدار آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی متغیرهای تحقیق …………………………………….. 80
جدول شماره2-3: شماره سوالات در پرسشنامه و متغیرهای چهارگانه سواد رسانه ای ……………………………. 83
جدول شماره3-3: شماره سوالات مولفه دسترسی و میزان استفاده از رسانه در پرسشنامه ……………………… 85
جدول شماره4-3: شماره سوالات و گویه های مولفه توانایی تحلیل و ارزیابی رسانه ای در پرسشنامه …… 88
جدول شماره5-3: شماره سوالات مولفه توانایی تولید و ارتباط با پیام های رسانه ای در پرسشنامه ………. 91
جدول شماره6-3: شماره سوالات مولفه تفکر انتقادی نسبت به پیام های رسانه ای در پرسشنامه …………. 93
جدول شماره1-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………………………………………….. 96
جدول شماره2-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………………… 97
جدول شماره3-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ………………………………………………. 97
جدول شماره4-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته (گروه) تحصیلی ……………………………………… 98
جدول شماره5-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از انواع رسانه ها ………………………. 98
جدول شماره6-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اولین رسانه مجسم شده ………………………………….. 99
جدول شماره7-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به رسانه ………………………………… 99
جدول شماره8-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه ها ……………………………….. 100
جدول شماره9-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب توانایی دسترسی و میزان استفاده از رسانه …….. 100
جدول شماره10-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان آشنایی با تولید کنندگان پیام ……………. 101
جدول شماره11-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تشخیص تفاوت بین دامنه سایت ها …………….. 101
جدول شماره12-1-4: توزیع فراوانی بر حسب میزان آشنایی با مالکیت رسانه ………………………………………… 102
جدول شماره13-1-4: توزیع فراوانی بر حسب میزان تشخیص محتوای پیام …………………………………………… 102
جدول شماره14-1-4: توزیع فراوانی بر حسب توانایی تحلیل و ارزیابی پیام ……………………………………………. 103
جدول شماره15-1-4: توزیع فراوانی بر حسب مهارت زبان خارجی …………………………………………………………. 103
جدول شماره16-1-4: توزیع فراوانی بر حسب مهارت های رایانه ای ……………………………………………………….. 104
جدول شماره17-1-4: توزیع فراوانی بر حسب مهارت ها و توانمندی ها ………………………………………………….. 104
جدول شماره18-1-4: توزیع فراوانی بر حسب توانایی ارتباطی …………………………………………………………………. 105
جدول شماره19-1-4: توزیع فراوانی بر حسب توانایی و ارتباط با پیام های رسانه ای …………………………….. 105
جدول شماره20-1-4: توزیع فراوانی بر حسب فهم اصل عدم شفافیت …………………………………………………….. 106
جدول شماره21-1-4: توزیع فراوانی بر حسب فهم زبان(رمزها و قواعد) ………………………………………………….. 106
جدول شماره22-1-4: توزیع فراوانی بر حسب توانایی رمزگشایی مخاطب ………………………………………………. 107
جدول شماره23-1-4: توزیع فراوانی بر حسب تشخیص بازنمایی محتوا ………………………………………………….. 107
جدول شماره24-1-4: توزیع محتوا بر حسب تشخیص انگیزه و هدف ……………………………………………………… 108
جدول شماره25-1-4: توزیع فراوانی بر حسب میزان تفکر انتقادی ………………………………………………………….. 108
جدول شماره1-1-2-4: توزیع فراوانی بر حسب سواد رسانه ای ………………………………………………………………… 109
جدول شماره2-1-2-4: رابطه بین میزان تحصیلات فرهنگیان با سطح سواد رسانه ای …………………………… 110
جدول شماره3-1-2-4: توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات ……………………………………………………………… 110
جدول شماره4-1-2-4: آزمون واریانس یک طرفه ……………………………………………………………………………………… 111
جدول شماره5-1-2-4: آزمون لون …………………………………………………………………………………………………………….. 111
جدول شماره6-1-2-4: آزمون تام هین ……………………………………………………………………………………………………… 111
جدول شماره7-1-2-4: رابطه رشته تحصیلی فرهنگیان با سطح سواد رسانه ای ………………………………………

جدول شماره8-1-2-4: توزیع فراوانی فرهنگیان بر حسب رشته تحصیلی آنان ………………………………………..

جدول شماره 9-1-2-4: آزمون آنوا ……………………………………………………………………………………………………………..

جدول شماره 10-1-2-4: رابطه بین سن فرهنگیان و سطح سواد رسانه ای آنان …………………………………….

جدول شماره 11-1-2-4: رابطه بین جنس و سواد رسانه ای …………………………………………………………………….

جدول شماره 12-1-2-4: آماره های گروه ………………………………………………………………………………………………….

جدول شماره 13-1-2-4: آزمون تی(آزمون لون) ……………………………………………………………………………………….

جدول شماره 14-1-2-4: آزمون تی(نمونه های مستقل) ………………………………………………………………………….

جدول شماره 15-1-2-4: میانگین رتبه ها بر حسب متغیر میزان استفاده از رسانه …………………………………

جدول شماره 16-1-2-4: آزمون همبستگی بین مولفه های سواد رسانه ای …………………………………………….

جدول شماره 17-1-2-4: آزمون همبستگی مولفه های شناخت مفاهیم انتقادی …………………………………….

113

114

114

115

117

117

118

118

119

120

123

 

فهرست شکل ها

   
شکل شماره 1-2: سواد رسانه ای از منظر هابز …………………………………….. 61
شکل شماره 2-2: تلفیق نظر «لاسول و هابز» در زمینه سواد رسانه ای ……………………..

شکل شماره 3-2: سواد رسانه ای از منظر «پاتر» ………………………………………………

62

66

شکل شماره 4-2: مظومه دانش از پنج حوزه ……………………………………………………… 67
شکل شماره 5-2: الگوی نظری نظریه استفاده و خشنودی ………………………………….. 70

 

چکیده :

سواد رسانه ای به معنی توانایی دسترسی به رسانه و استفاده از رسانه ها، تحلیل و ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام های رسانه ای در اشکال مختلف و تفکر انتقادی می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران شاغل در مقطع متوسطه در سال 1392 نسبت به پیام های وسایل ارتباط جمعی انجام گرفت. در این پژوهش که از روش پیمایشی و از پرسشنامه ای با 102 سوال بین جامعه آماری فرهنگیان شهر تهران شاغل در مقطع متوسطه در سال 1392 توزیع شد تا سطح سواد رسانه ای آنان مورد بررسی قرار گیرد. پس از کامل شدن پرسشنامه ، داده ها با استفاده از تکنیک های آماری و نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج و پیشنهادات ارائه گردید.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران ، شاغل در مقطع متوسطه در سال 1392 در حد متوسط می باشد. یافته های تحقیق بطور خلاصه عبارتند از اینکه فرهنگیان از تلویزیون بیشتر از سایر رسانه ها استفاده می کنند و فهم نهایی از واقعیت در مورد یک رویداد یا موضوع رسانه ای از طریق تلویزیون صورت می گیرد. افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، سواد رسانه ای بالاتری دارند وهمچنین فرهنگیان زن نسبت به فرهنگیان مرد از سواد بالاتری برخوردار هستند.

مقدمه

سواد رسانه ای عبارت است از توانایی تعبیر و ایجاد مفاهیم شخصی از صدها و شاید هزاران نماد آوایی و دیداری که همه روزه از طریق تلویزیون، رادیو، رایانه، روزنامه و مجله و البته پیام های بازرگانی دریافت می کنیم. سواد رسانه ای عبارت است از توان گزینش و انتخاب، توان چالش و پرسش، توان آگاه شدن از آنچه در اطراف ما می گذرد و توان این که انفعالی و در نتیجه آسیب پذیر نباشیم.

از همان لحظه ای که توسط ساعت از خواب بیدار می شویم تا وقتی که ضمن تماشای برنامه های تلویزیونی آخرشب به خواب می رویم، در معرض صدها و حتی هزاران تصویر و اندیشه قرار می گیریم که نه فقط از طریق تلویزیون بلکه از طریق سرخط های روزنامه ها، عناوین روی جلد مجله ها، فیلم های سینمایی، سایت های شبکه، عکس ها، بازی های کامپیوتری و تابلوهای اعلانات شهری و نظایر آن به ما القا می شود.

تاکنون تنها معدودی از افراد، گسترش استیلای رسانه ها بر زندگی ما را مورد سوال قرار داده اند. گرایش این افراد به آن بود که توجه خویش را روی مسایل محتوایی از قبیل صور قبیحه، مسایل جنسی و خشونت در سینما و تلویزیون متمرکز کنند. عده ای از آنان از سانسور طرفداری می کردند حال آنکه عده ای دیگر صرفا از خانواده ها می خواستند در چنین مواردی تلویزیون خود را خاموش کنند. ولی واقعیت امر این است که با وجودی که می توان تلویزیون را خاموش کرد اگر انسان به قله های کوه هم برود باز هم نمی تواند از فرهنگ رسانه ای عصر حاضر فرار کند. رسانه ها دیگر فقط بر فرهنگ ما تاثیر نمی گذارند بلکه آنها خود فرهنگ ما به حساب می آیند.

نقش محوری رسانه ها در فرهنگ جهانی ما باعث می شود که سانسور هیچ گاه موثر واقع نشود، بلکه چیزی که ضرورت دارد تجدید نظر عمده ای است که باید در مورد نقش رسانه ها در زندگانی همه ما صورت گیرد. تجدید نظری که تغییر الگو از یک فرهنگ چاپی به یک فرهنگ تصویری را به رسمیت بشناسد. این تحول از زمانی شروع شد که عکس اختراع شد و این امکان را به وجود آورد که شیء یا بدیلی از یک شیء از زمان و مکان جدا شود اما همچنان واقعی، مشهود و پایدار باقی بماند.

در چنین فضایی، سواد رسانه ای کمک می کند تا چگونگی استفاده از رسانه ها و منابع اطلاعاتی آن ها را یاد بگیریم. اینکه از بین اطلاعات ارائه شده توسط رسانه ها چه مطالبی را کنار بگذاریم به دانش رسانه ای ما برمی گردد. این فرآیند مستلزم دستیابی به سطح معقولی از مهارت ها و دانشی است که بر پایه آن بتوان رابطه فعال تری در ارتباط با رسانه ها در پیش گرفت و از حالت رابطه انفعالی و یک سویه با رسانه ها خارج شد. سواد رسانه ای این امکان را می دهد تا با آموزش و افزایش آگاهی مخاطبان به چارچوب شناختی و انتقادی برسیم که موجب افزایش قدرت مخاطب در تجزیه و تحلیل پیام های رسانه های مختلف همراه با نگاه انتقادی به محتوای آنها دانست(طلوعی، 7:1390 ).

پیش از مطرح شدن مفهوم سواد رسانه ای، ما تنها توان مطالعه مطالب چاپی را ارزیابی کرده ایم تا بتوانیم به عنوان شهروندانی آگاه و تحصیلکرده در امور جامعه مشارکت جوییم. امروز، خانواده، مدرسه و همه نهادهای جامعه در به دوش کشیدن مسئولیت آماده سازی جوانان برای زندگی در دنیایی از تصویر و واژه و آوا، سهیم هستند و این چیزی است که «سواد رسانه ای» خوانده می شود.

موضوع تحقیق حاضر، بررسی سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران در مقطع متوسطه است که با روش پیمایش در سال 1392 صورت گرفته است.

تعداد صفحه : 198

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]