پایان نامه ارشد ارتباطات: عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

عنوان : عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا

دانشگاه علامه طباطبايي

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

عنوان:

عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مهدی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

پیشگفتار   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   پ

 • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   1
 • ضرورت واهمیت موضوع تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..   4
 • اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   6

فصل دوم:

بررسی پیشینه و ادبیات نظری تحقیق

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   8

بخش اول: تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………………..   9

الف: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………… 9

ب: تحقیقات انجام شده در ایران   ………………………………………………………………………………….   14

ج: جمع بندی تحقیقات پیشین   …………………………………………………………………………………….. 19

بخش دوم: بررسی مفهوم اعتماد و اعتماد سیاسی؛ مرور مفهومی …………………………………………..   20

الف: انواع اعتماد   …………………………………………………………………………………………………………….   21

ب: اعتماد سیاسی   ………………………………………………………………………………………………………….   25

بخش سوم: اعتماد در بین جامعه شناسان؛ مرور نظری   ……………………………………………………………………………….   33

الف: جامعه شناسان کلاسیک   ……………………………………………………………………………………….   33

ب: جامعه شناسان معاصر   ……………………………………………………………………………………………..   40

بخش چهارم: اعتماد و انواع جوامع   ……………………………………………………………………………………………………………….   52

الف: اعتماد در جوامع مدرن   ……………………………………………………………………………………….   52

ب: اعتماد در جوامع در حال گذار   ………………………………………………………………………………   79

بخش پنجم: سرمایۀ اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………….   85

الف: کلمن، کارکرد سرمایۀ اجتماعی   …………………………………………………………………………   85

ب: روبرت پاتنام، سرمایۀ مولد ……………………………………………………………………………………..   92

ج: فوکویاما، ارزش ها و هنجار های غیر رسمی   …………………………………………………………. 96

بخش ششم: کارکرد و نقش رسانه ها ……………………………………………………………………………………… 101

الف: نقش سیاسی   ……………………………………………………………………………………………………….   101

ب: نقش فرهنگی   …………………………………………………………………………………………………………   104

ج: نقش اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………   105

بخش هفتم: چارچوب نظری تحقیق   ……………………………………………………………………………………   108

الف: اعتبار منبع   …………………………………………………………………………………..   108

ب: رسانه‌ها و اعتماد به اخبار ……………………………………………………………….   113

بخش هشتم: فرضیه ها و الگوی نظری تحقیق   …………………………………………………………………..   130

الف: الگوی نظری تحقیق   ………………………………………………………………………………………..   130

ب: فرضیه های تحقیق     ………………………………………………………………………………………….   131

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   132

 • روش تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   133
 • جامعۀ آماری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
 • شیوۀ نمونه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………………..   135

1-3: نحوه انتخاب میادین   …………………………………………………………………………………………………………………………   135

2-3   شیوه انتخاب افراد در میادین   …………………………………………………………………………………………………………   138

 • واحد تحلیل   …………………………………………………………………………………………………………………………………….   140
 • ابزار پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………………………………………   140
 • تکنیک توصیف داده ها   …………………………………………………………………………………………………………………..   141
 • تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………   142

1-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به نظام سیاسی   ……………………………………………………………………….   142

2-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به اخبار تلویزیون   …………………………………………………………………….   152

3-7- تعریف نظری و عملیاتی طبقه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………   156

4-7- تعریف نظری و عملیاتی سرمایۀ اجتماعی   …………………………………………………………………………………   163

5-7- تعریف عملیاتی متغیر دسترسی به رسانه های دیگر  …………………………………………………………………   166

6-7- تعریف عملیاتی متغیر های زمینه ای   ……………………………………………………………………………………….   167

 • ملاحظات اخلاقی در حین جمع آوری داده ها   …………………………………………………………………….   168

 

فصل چهارم:

یافته های تحقیق

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   170

بخش اول: یافته های توصیفی   ……………………………………………………………………………………..   171

بخش دوم: یافته های تبیینی   ……………………………………………………………………………………….   212

بخش سوم: رگرسیون و تحلیل مسیر   …………………………………………………………………………..   229

 

فصل پنجم:

نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات تحقیق

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   233

الف: نتایج مربوط به یافته های توصیفی   …………………………………………………………………………………………….   234

ب: نتایج مربوط به یافته های تبیینی   …………………………………………………………………………………………………. 241

ج: پیشنهاد و راهکارها   ………………………………………………………………………………………………………………………..   247

د: محدودیت ها و مشکلات پژوهش …………………………………………………………………………………………………….   249

منابع و مآخذ فارسی   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 251

منابع و مآخذ انگلیسی   …………………………………………………………………………………………………………………………   257

چكيده

پژوهش حاضر به مقوله مهم اعتماد به اخبار و برنامه های سیاسی تلویزیون می پردازد. موضوع اعتماد به رسانه، از جمله موضوعاتی است که ذهن محققان زیادی را به خود معطوف کرده است. اما شايد هيچ ابزار و پديده‌اي به اندازه تلويزيون مهم‌ترين رسانه عصر حاضر كه به عصر رسانه‌ها و ارتباطات مشهور گشته است، نباشد. همچنین از آنجایی که در ایران بی شک تلویزیون نهادی وابسته به حكومت است، کارکردی سیاسی نیز دارد که این امر، اهمیت تحقیق درباره تلویزیون را دوچندان می کند.

آنچه که این تحقیق دانشگاهی را از دیگر تحقیقات مشابه متمایز می کند، اولا به اجرا در آمدن این تحقیق در فاصله ای 2 ساله از اتفاقات سال 88 است که خود این مسئله، به اهمیت نتایج این تحقیق می افزاید. در وهله بعد جامعه آماری این تحقیق است که بر خلاف تحقیقات دانشجویی دیگر، جامعه آماری این تحقیق عموم مردم بوده است و نه قشری خاص ویا گروه و دسته ای از افراد.( مثلا: دانشجویان، استادان، معلمان و …… ).

هدف اصلي اين پژوهش در درجه اول، توصیف میزان اعتماد مخاطبان به اخبار سیاسی تلویزیون و در مرحله بعد، بررسی عوامل مرتبط با مقوله اعتماد است. در اين تحقیق، نگارنده با طرح متغیرهای تحقیق و ایجاد شاخص های آن؛ 6 فرضیه را مورد تحقیق و تبیین قرار داده است.

در اين پژوهش نظريه اعتماد سیاسی گیدنز و نگاه او به مقوله اعتماد، به همراه نظریه اعتبار منبع را مبنا قرار داديم. هرچند که در فصل دوم بطور مفصل مبحث اعتماد و انواع آن را( اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی که مهمترین شاخصه سرمایه اجتماعی است و اعتماد به رسانه) مورد بررسی قرار داده و از نظرات جامعه شناسان کلاسیک و متاخر بهره گرفته شده است.

محقق به کمک اساتید راهنما و مشاور و پس از تعريف عملیاتی متغیرها، انتخاب شاخص های مربوط به هر متغیر، دست به طراحی پرسشنامه زد. این تحقیق با روش پیمایش صورت پذیرفته و جامعه آماری آن نیز؛ کلیه شهروندان تهرانی بالا 15 سال بوده است. حجم نمونه در این تحقیق 400 نفر می باشد که بصورت تصادفی و نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد سنجش قرار گرفتند.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد ۳۵ درصد شهروندان گفته‌اند که اعتماد پایینی دارند، ۵۲ درصد متوسط و تنها ۷ درصد گفته‌اند که اعتمادشان نسبت به برنامه‌های سیاسی تلویزیون ایران بالا است.

از دیگر نتایج این تحقیق می توان به رابطه معکوس تحصیلات با میزان اعتماد به تلویزیون اشاره کرد. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچه سطح تحصیلات افراد بالاتر می رود، اعتماد آنها به اخبار و برنامه های تلویزیون کاهش می یابد. لازم به ذکر است که 63 درصد پاسخگویان در این تحقیق فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند.

همچنین پس از تحلیل مسیر متغیرها و تعیین سهم اثرگذاری هر یک از آنها؛ مشخص شد که از میان 5 متغیر مورد بررسی در این تحقیق، متغیر اعتماد به نظام سیاسی، بیشترین ارتباط را با متغیر اعتماد به اخبار سیاسی تلویزیون دارد.

پیشگفتار

با شروع قرن بيست و يكم، رسانه‌‌ها بيش از هر زمان ديگري استفاده مي‌شوند. محيط رسانه‌اي معاصر شامل رسانه‌‌هاي سنتي مانند روزنامه، راديو و تلويزيون از يك‌سو و تازه‌ وارداني چون اينترنت و شبكه وب جهاني از سوي ديگر است. شايد هيچ ابزار و پديده‌اي به اندازه تلويزيون مهم‌ترين رسانه عصر حاضر كه به عصر رسانه‌ها و ارتباطات مشهور گشته است، نباشد. واقعا اگر يك روز شبكه‌هاي تلويزيون قطع شود، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟

گويي وسعت پوشش خبري و دامنه نفوذ با واژه تلويزيون آميخته و هم‌ذات مي‌شود تا اين رسانه، قدرت خود را در عصر ارتباطات به رخ بكشد. سلطه تلويزيون بر افكار عمومي و حضور آن در ساحت‌هاي گوناگون بشر عصر جديد بيش از ديگر رسانه‌ها و فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي است، به اين معني كه تلويزيون حضوري مستمر در خانه و زندگي شهروندان امروزي دارد. ضمن اين‌كه به طور مستمر در حال پخش برنامه است. دوم اين‌كه از تنوع و تكثر بيشتري در توليد انواع ژانر‌هاي هنري فرهنگي برخوردار بوده و به سليقه‌ها و نياز‌هاي متنوعي پاسخ مي‌دهد.

مخاطبان در تلويزيون شاهد برنامه‌هاي گوناگون ورزشي، سياسي، سينمايي، برنامه كودك و مسائل متعدد اجتماعي هستند كه به تقاضاهاي متنوع مخاطبان خود توجه مي‌كنند و مي‌كوشند براي ماندگاري خويش به علايق و ديدگاه‌هاي بينندگان خود عنايت داشته و به بازسازي مدام خود بپردازند. سلطه و سيطره تصوير در جهان امروز به رسانه‌ها بويژه تلويزيون جايگاه و موقعيت ويژه‌اي بخشيده كه ديگر غيرممكن است خانه‌اي بدون تلويزيون باشد يا كسي بخشي از وقت روزانه خود را به آن اختصاص ندهد.

گاهي حتي به خاطر اختلاف سليقه‌ها بخصوص ميان والدين و كودكان، بيش از يك تلويزيون در خانه‌ها وجود دارد تا هر كسي بنا به علاقه خود از آن استفاده كند. دامنه اين اثرگذاري تا حدي است كه در همين يك دهه اخير در ايران شاهد حضور تلويزيون در مغازه‌ها و ادارات و برخي خودرو‌ها هستيم.

اگر در گذشته همه دور هم جمع مي‌شدند يا روبه‌روي هم قرار مي‌گرفتند، اما اينك نگاه و جهت همه به سوي تلويزيون است و اوست كه با حضور خود نحوه تركيب اشيا و لوازم خانه را نيز تعيين مي‌كند و درواقع از پيش به چگونگي چيدمان اعضاي خانواده شكل مي‌دهد. همچنين تلويزيون در غياب مراجع سنتي گذشته به الگوي اصلي هنجاربخشي و نظام رفتاري تبديل مي‌شود و كنش‌هاي انساني را شكل مي‌دهد و آن را هدايت مي‌كند.

انجام اين تحقيق بدون مهرباني‌ و كمك‌هاي فراوان استادان و همكاري بي‌شائبه دوستانم ميسر نبود؛ بدين سبب از كمك‌هاي جناب آقاي دكتر مهدی زاده كه زحمت راهنمايي اين پژوهش را برعهده داشتند و جناب آقاي دكتر حسينعلی افخمی كه مشاور اين پايان‌نامه بودند، بسيار سپاسگزارم.

همچنين لطف و همكاري دوستان عزيزي چون محمد یمینی، مهدی رفیعی، ابراهیم ترقی نژاد، علی شاکر و به ویژه حميد رستمي و سرکار خانم فضه رمضانی بدرقه راه اين پژوهش بود.

اميدوارم اين تلاش ناچیز، تنها پله‌اي باشد براي علاقمندان به حوزه‌ تحقیق در رسانه و علوم‌ ارتباطات. بي‌ترديد اين تلاش خالي از اشكال نيست. پس دست دوستان و محققان ديگر را كه دغدغه های بی شماری در راستای هر چه بهتر شدن وضعیت اعتماد به رسانه را دارند، مي‌فشارم.

تعداد صفحه : 285

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com