پایان نامه ارشد ادبیات فارسی: مقايسه و بررسي محورهاي زبان و انديشه در آثار منيرو رواني پور و بيژن نجدي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان : مقايسه و بررسي محورهاي زبان و انديشه در آثار منيرو رواني پور و بيژن نجدي

دانشگاه شهرکرد

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

پایان­ نامه‌ کارشناسی ارشد رشته­ زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مقايسه و بررسي محورهاي زبان و انديشه در آثار منيرو رواني پور و بيژن نجدي 

استاد راهنما:

دکتر سید کاظم موسوی

استاد مشاور:

دکتر جهانگیر صفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:

1-1 مقدمه———————————————————————————– 6

1-2 اهداف اصلي طرح————————————————————————– 9     

1-3- ارايه فرضيات—————————————————————————– 9

1-4- پيشينه تحقيق و بررسي منابع————————————————————— 9

1-5- روش كار——————————————————————————- 11

فصل دوم

2-1- پيشينه داستان نويسي ——————————————————————- 12

2-1-1-ادبيات داستاني———————————————————————— 13      

2-1-2-رمان———————————————————————————14

2-1-3-داستان کوتاه————————————————————————– 15 

2-2- موضوع ——————————————————————————– 17     

2-2-1- درونمايه —————————————————————————–17  

2-2-2- انديشه——————————————————————————-17

2- 3- لحن———————————————————————————- 18

2-4- سبک———————————————————————————-19

فصل سوم

3-1- زندگي و آثار منيرو رواني­پور———————————————————— 20

3-2- انديشه‌ها و مضامين اجتماعي و رواني (روان‌شناختي)———————- 22

3-2-1-انديشه زنان————————————————————————– 22

3-2-1-1- سيماي مرد———————————————————————— 24

3-2-1-2- زنان روشنفکر———————————————————————- 28

3-2-1-2-1- طرد شدن زنان از خانواده———————————————————- 29

3-2-1-2-2-نفرت از زندگي اشرافي ————————————————————- 30

3-2-1-2-3- کار و نوشتن——————————————————————— 31

3-2-1-2-4-نداشتن خانه و سرپناه————————————————————– 33

3-2-1-2-5- تنهايي————————————————————————- 34

3-2-1-3- زنان و خانواده———————————————————————- 34

3-2-1-4- فرزند و وابستگي به فرزند————————————————————- 36

3-2-1-5- انتظار—————————————————————————– 39

3-2-1-6- ازدواج—————————————————————————– 42

3-2-1-6-1- ازدواج نامتناسب و اجباري- ——————————————————— 42

3-2-1-6-2- ازدواج پاک و متناسب————————————————————– 43

3-2-1-6-3- ازدواج آزاد———————————————————————– 45

3-2-1-7- زنان و پيري———————————————————————— 46

3-2-1-8-آموزش و يادگيري——————————————————————- 46

3-2-1-9- انديشه فمينيستي—————————————————————— 47

3-2-2- انديشه ناتوراليستي——————————————————————– 53

3-2-3- فقر——————————————————————————– 55

3-2-4- فساد——————————————————————————– 57

3-2-5- کشف نفت————————————————————————— 58

3-2-6-کمبود امکانات آموزشي—————————————————————— 58

3-2-7- قاچاق——————————————————————————- 59

3-2-8- مهاجرت—————————————————————————– 59

3-2-9- تقابل سنت و مدرنيته—————————————————————— 59

3-2-9- 1- طبيعت گرايي(عشق به طبيعت)—————————————————— 60

3-2-10- عشق—————————————————————————— 62

3-2-10-1-عشق زميني————————————————————————62

3-2-10-1-1- عشق و عصمت—————————————————————– 63

3-2-10-1-2 -عشق و عقل——————————————————————– 64

3-2-10-1-3- عشق يک نياز—————————————————————— 65

3-2-10-2- عشق آسماني——————————————————————— 67

3-2-10-3- عشق به وطن(نوستالژي وطن)——————————————————- 70

3-2-11- جبرگرايي————————————————————————– 72

3-2-11-1-جبر تقدير(تقديرگرايي)————————————————————– 72

3-2-11-2- جبر محيط———————————————————————– 73

3-2-11-3- جبر سنت­ها———————————————————————- 74

3-2-12- زندگي—————————————————————————– 75

3-2-13- مرگ——————————————————————————  76

3-2-13-1- مرگ پذيري——————————————————————— 77

3-2-13-2- مرگ گريزي——————————————————————— 78

3-2-13-3- تناقض­هاي زندگي و زلالي مرگ—————————————————— 81

3-2-13-4- انديشه پس از مرگ————————————————————— 82

3-2-14- انسان شناسي ———————————————————————-  82

3-3- انديشه سياسي————————————————————————– 84

3-3-1- ياغي(مبارزان با استعمارگران)———————————————————– 84

3-3-2- حزب توده————————————————————————— 89

3-3-3- درگيري­هاي سياسي——————————————————————- 94

3-3-4- مسائل سياسي دهه 70—————————————————————– 97

3-3-5- سياست و فرهنگ———————————————————————-99   

3-3-6- انديشه جنگ————————————————————————101

3-4- انديشه فرهنگي و اعتقادي—————————————————————- 108

3-4-1-پيشگويي و طالع بيني—————————————————————– 108

3-4-2- اعتقاد به موجودات وهمي و خيالي——————————————————- 110

3-4-2-1- يال—————————————————————————– 110

3-4-2-2- اجنه—————————————————————————- 110

3-4-2-3- بچه برو————————————————————————- 111

3-4-2-4-غولک—————————————————————————- 112

3-4-2-5- آبي—————————————————————————- 112

3-4-2-6-اهل غرق————————————————————————- 113

3-4-2-7-بوسلمه————————————————————————— 113

3-4-2-8- دي زنگرو———————————————————————— 114

3-4-3- آداب و رسوم———————————————————————— 115

3-4-3-1- مراسم باران خواهي —————————————————————- 115

3-4-3-2- عزاداري————————————————————————– 116

3-4-3-3- کِل زدن————————————————————————- 116

3-4-4- باورهاي خرافي———————————————————————- 118

3-4-5- انديشه مذهبي———————————————————————- 121

3-5- زبان——————————————————————————— 126

3-5-1-کاربرد زبان بومي——————————————————————— 126

3-5-1-1- واژگان ————————————————————————-  127

3-5-1-2- فعل هاي بومي——————————————————————- 129

3-5-1-3- مکان هاي بومي—————————————————————— 131

3-5-1-4-تشبيه بومي———————————————————————- 131

3-5-2- لحن —————————————————————————–  132

3-5-3- سبک—————————————————————————– 132

3-5-4-تاثير پذيري از بينش زنانه————————————————————- 133

3-5-5-کاربرد صفت———————————————————————— 133

3-5-5-1-دادن صفت انساني به اشياء———————————————————– 133

3-5-5-2- بسامد بالاي برخي صفات———————————————————– 134

3-5-6- نثر شاعرانه————————————————————————- 134

3-5-6-1- ايجاز—————————————————————————- 135

3-5-6-2- تقديم صفت بر موصوف————————————————————– 135

3-5-6-3- درهم ريختگي اجزاي جمله———————————————————- 135

3-5-6-4- حذف فعل———————————————————————— 135

3-5-7- فاعل قرار دادن اشياء—————————————————————— 136

3-5-8- توصيف—————————————————————————– 136

3-5-8-1- فضا سازي براي بيان انديشه——————————————————— 136

3-5-8-2- توصيف طبيعت——————————————————————- 138

3-5-8-3- توصيف شخصيت—————————————————————– 139

3-5-9- ويژگي زبان زنانه——————————————————————– 139

فصل چهارم

4-1- زندگي و آثار بيژن نجدي—————————————————————-  141    

4-2- انديشه‌هاي سياسي——————————————————————— 143

4-2- 1- قيام جنگل———————————————————————— 144

4-2-2- حزب توده————————————————————————– 147

4-2-3- حادثه پاسگاه سياهکل—————————————————————- 151

4-2-4-آشوب هاي اوايل انقلاب—————————————————————- 151

4-2-4-1- کودتاي 28 مرداد—————————————————————— 152

4-2-4-2- ناامني فضاي سياسي————————————————————— 152

4-2-4-3- زندان و زندانيان سياسي———————————————————— 154

4-2-4-4- ترور سياسي———————————————————————- 157

4-2-4-5- سرخوردگي سياسي—————————————————————- 158

4-2-5- نفت——————————————————————————- 159

4-2-6- جنگ—————————————————————————— 159

4-3- انديشه اجتماعي و روانشناختي———————————————————— 162

4-3-1- تقابل سنت و مدرنيته—————————————————————– 162

4-3-2- از خود بيگانگي و تنهايي انسان معاصر—————————————————- 163

4-3-3- نگرش ناتوراليستي——————————————————————– 165

4-3-4- انسان—————————————————————————— 166

4-3-4-1- جبرگرايي———————————————————————— 166

4-3-4-2- تنهايي و انتظار——————————————————————– 167

4-3-4-3- يأس و اندوه———————————————————————- 168

4-3-5-آزادي——————————————————————————- 169

4-3-6- مرگ—————————————————————————— 170

4-3-7-زن——————————————————————————— 174

4-3-7-1-زن معمولي———————————————————————– 174

4-3-7-2-مادر—————————————————————————– 177

4-3-8- عشق—————————————————————————– 180

4-3-9- آنيما—————————————————————————— 181

4-3-9-1- آنيما و مادر———————————————————————- 181

4-3-9-2- آنيما و آب———————————————————————– 182

4-3-9-3- آنيما و تجلي در اندام————————————————————— 183

4-3-10- پيري—————————————————————————- 183

4-3-11- بلوغ—————————————————————————— 184

4-3-12- فقر و ناتواني———————————————————————– 185

4-3-13- زندگي—————————————————————————- 187

4-3-14- طبيعت گرايي———————————————————————- 188

4-4- انديشه فرهنگي و اعتقادي—————————————————————- 188

4-4-1- مذهب—————————————————————————– 188

4-4-1-1- زنان و مذهب——————————————————————— 189

4-4-2- آداب و رسوم و باورهاي بومي———————————————————- 189

4-5- زبان ——————————————————————————–  191

4-5-1- واژگان—————————————————————————- 191

4-5-2- آشنايي زدايي———————————————————————– 191

4-5-2-1- آشنايي زدايي موصوف و صفت——————————————————– 192

4-5-2-2- آشنايي زدايي با استفاده از تصويرسازي————————————————–192 

4-5-3- تصاوير—————————————————————————– 193

4-5-4-فاعل قرار دادن اشياء—————————————————————— 193

4-5-5- نثر شاعرانه————————————————————————- 194

4-5-5-1- جان بخشي————————————————————————194

4-5-5-2- حس آميزي———————————————————————- 194

4-5-5-3- تشبيه—————————————————————————-194

4-5-5- 4- حذف مضاف——————————————————————— 195

4-5-5-5- آوردن صفت براي مضاف———————————————————— 195

4-5-5-6- ترکيب وصفي مقلوب————————————————————— 195

4-5-6- شکستن روايت———————————————————————– 196

4-5-7- ترکيب سازي———————————————————————— 196

4-5-8- ايجاز—————————————————————————— 197

4-5-9-جابجايي ارکان جمله—————————————————————— 198

4-5-10- تكرار—————————————————————————- 198

4-5-10-1- تکرار فعل———————————————————————- 198

4-5-10-2-تکرار كلمه ———————————————————————  198

4-5-10-3- تکرار قيد———————————————————————– 199

4-5-11- توصيف————————————————————————– 199

4-5-11-1-توصيف اشخاص—————————————————————— 200

4-5-12- لحن—————————————————————————– 200

فصل پنجم

5-1- مقايسه و بررسي——————————————————————— 201

5-2- نتيجه گيري————————————————————————– 207

6- منابع ——————————————————————————— 210

چکیده:

ادبيات آيينه تمام نماي زندگي اجتماعي، روحيات و احساسات مردم روزگار و اوضاع حاکم بر آن است. انسان هنرمند از رويدادهاي پيرامون خود تاثير مي­پذيرد و بازتاب تأثيرات خود را از آنچه بر او گذشته است، در اثر هنري خود بازمي­نمايد.

يکي از مهمترين مسائلي که امروزه در بررسي ادبيات از اهميت ويژه برخوردار است. چگونگي بازتاب مسائل انديشگي جهان معاصر در ادبيات است. در اين ميان نمي­توان از تأثير جامعه، محيط و جنسيت بر نوع انديشگي آفرينندگان آثار ادبي غافل بود. نويسنده در هرکجا که زندگي کند علاوه بر عناصر و عوامل مختلف مطمئناً شرايط محيطي و اقليمي و جنسيت بر مباني انديشگي و زبان او نيز تأثير­گذار است. منيرو رواني­پور نويسنده جنوبي است که نتوانسته خود را از تاثير اقليم و جنسيت برکنار دارد. آثار او در جهت کشف هويت زنان و دفاع از حقوق آنان با تاثيري پذيري از فرهنگ بومي به نگارش درآمده است. بيژن نجدي شاعر و نويسنده شمالي با بهره­گيري از محيط شمال و رويدادهاي جهان معاصر و تاثير­پذيري از زبان شعر، داستان­هايي شعرگونه به نگارش درآورده است. اين پايان نامه، پژوهشي است درباره انديشه و زبان اين دو نويسنده و تأثير جنسيت و جامعه بر مباني انديشگي و زبان آنها و همچنين تأثيري که اقليم و محيط زندگي بر زبان و انديشه آنان گذاشته است.

فصل اول

1- مقدمه و معرفی طرح

در مورد نثر و انواع آن تعريف­­­ها و توضيحات زيادي در کتب مختلف سبک شناسي و نثر فارسي ارائه شده است. «نثر فارسي در مجموع شامل کليه آثار منثوري است که از قرن چهارم تا دوران معاصر در زبان فارسي نوشته شده است» (روزبه،11:1384). اين آثار منثور شامل قصه، داستان، رمان، داستان کوتاه و بلند … مي­شود که در جريان تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي به نثر معاصر رسيده است. تجربه و آثار موجود در زبان­هاي مختلف بيانگر اين موضوع است که در ميان ملل و اقوام مختلف دوره کودکي نثر همزمان با دوره رسايي و بلوغ شعر است. يعني آن زمان که شعر به اوج خود رسيده، نثر وارد دوره کودکي خود شده است. با همين شروع دير هنگام تحولات زيادي را پشت سر گذاشت و به زودي به کمال و بلوغ رسيد(ر.ک.صبور،37:1384).

  نثر فارسي از آغاز تا امروز از لحاظ سبک و محتوا تحولات زيادي را پشت سر گذاشته است. نثر امروز حاصل تغيير و تحولات چهاردوره نثر است. دوره اول که نثر فارسي روان و ساده بود مثل تاريخ سيستان. دوره ي دوم نثر، نفوذ نثر عربي در فارسي و جملات طولاني و استشهاد به آيات قرآني نثر را به سوي پيچيدگي کشاند همچون تاريخ بيهقي. در دوره سوم به دليل تاثيرپذيري از زبان عربي ورود صنايع و تکلفات لفظي در زبان منجر به نثر فني مي­شود. کليله و دمنه و مقامات حميدي نمونه نثر مصنوع هستند. در قرن هفتم نثر دو سبک و طريقه را دنبال مي­کند. سبک گلستان که نثر ساده و مرسل است، نثر فني و مصنوع مانند تاريخ وصاف، نفثه المصدور. در قرن سيزدهم هجري به تقليد از سبک خراساني ساده نويسي رواج مي­يابد و در قرن چهاردهم به واسطه عوامل چندي چون تاسيس دارالفنون و ترجمه و….، تحولي عظيم در نثر به وجود مي­آيد و نثر رويکردي جديد را دنبال مي­کند (ر.ک.رزمجو،1382؛175).

 تاسيس دارالفنون در نخستين سالهاي سلطنت ناصرالدين شاه قاجار به همت و کوشش بزرگ مرد ايران، ميرزا تقي خان اميرکبير بي­ترديد تنها نقطه روشن و چشم گير فرهنگي در تاريخ ايران آن روزگار بود. ورود چاپخانه به ايران، آغاز روزنامه نويسي، گسترش کتاب و روزنامه باعث دگرگوني نثر فارسي از جهات شکل و محتوا شد.(ر.ک.صبور،185:1384). نثر در سال‌هاي تولد خود بيشتر در خدمت درباريان بود به همين دليل از زبان درباري پيروي مي­کرد. با شروع نهضت مشروطيت و تغيير و تحولات سريعي که بعد از انقلاب مشروطيت افتاد، نثر به زبان مردم نزديک شد و از لباس فاخر خود بيرون آمد. نوشتن سفرنامه ، انتشار روزنامه و ترجمه­­­ کتابهاي اروپايي به اين تحولات دامن زد و گرايش به ساده نويسي و تغيير محتوا در نثر رواج يافت. نويسندگان مشروطه منشأ تحول و دگرگوني اساسي در ادبيات ايران شدند. نخستين نشانه­هاي تحول نثر را بعد از نثر منشيانه و سفرنامه­اي بايد در ترجمه­هاي دوران قاجار ديد. سياحت نامه ابراهيم بيگ و مسالک المحسنين عبدالرحيم طالبوف، اولين جرقه­هاي رشد داستان نويسي هستند. در اين دوران ايرانيان از راه ترجمه با سرچشمه­هاي ادب اروپا و نثر داستاني و مکاتب ادبي آشنا شدند. اين آشنايي باعث تأثير عظيمي بر ادبيات شد. اعزام محصلان به خارج از کشور و ورود چاپخانه توسط عباس ميرزا از جمله اقدامات مفيدي بود که در جهت پيشرفت نثر و آشنايي ايرانيان با اروپا در ادبيات اين مرز و بوم موثر واقع شد. (ر.ک.مهروز،55:1380).

  آنچه که امروز تحت عنوان ادبيات داستاني رايج است حاصل تغيير و دگرگوني دوره­هاي گوناگون نثر است. «از مهمترين اشکال نثر خصوصا امروز شکل داستاني است» (روزبه،18:1384) داستان تجليگاه اوضاع و احوال اجتماعي، عواطف، افکار، رنج ها، آداب و سنن و مسايل و مشکلات مردم شد. داستان نويسي در دوران معاصر سير صعودي پشت سرگذاشته است. از 1315تا1340 ادبيات از خيالبافي وارد حوزه واقعيت و آغاز افشاندن بذر انديشه شد. تحولات چشم­گيري هم در انديشه و هم در زبان ايجاد شد. محورهاي اساسي داستان در اين دوره اوضاع اجتماعي و مسايل روستايي و ناحيه­اي باورهاي خرافي مردم، آزاد انديشي، فروپاشي ارزش­هاي انساني، مرگ انديشي، عشق و مصايب و مشکلات زنان است. در اين دوران نويسندگاني چون صادق هدايت، چوبک، جلال آل احمد، سيمين دانشور و…. در عرصه نثر داستاني آثاري گرانبها به نگارش درآوردند. در همين دوره ادبيات اقليمي با نويسندگاني چون ساعدي، دولت آبادي، امين فقيري، درويشان، صمد بهرنگي و آل احمد پا گرفت و ادبيات زنان با حضور زناني چون دانشور، عليزاده، گلي ترقي، پارسي­پور و مهشيد اميرشاهي روي کار آمد. اين دوره تا سال 57 شکوفاترين دوره ادبيات معاصر ايران و عرصه ظهور برجسته­ترين دستاوردهاي هنري در تمامي زمينه­هاست. به رغم شيفتگي روشنفکران عرصه مشروطه در برابر تمدن غرب و نيز برخلاف رويکردهاي جهان وطني دهه بيست، در دهه چهل، در واکنش به شبه مدرنيسم  وارداتي غرب، انديشه «بازگشت به خويشتن» خصوصاً از مجراي آراء و انديشه­هاي جلال آل احمد (غربزدگي) و بعدها شريعتي در ميان روشنفکران اوج گرفت. جست وجو در اعماق هويت شرقي و به تبع آن بازگشت به سرچشمه­هاي فرهنگ بومي و آييني، وجهه همت اغلب انديشمندان و قلم به دستان شد. از رهگذر همين گرايش بود که ادبيات اقليمي رشد و گسترش يافت ( ر.ک.همان،77:1384).

 «ادبيات اقليمي در دهه چهل، زاده شرايط اجتماعي و باورهاي روشنفکري خاصي چون اصلاحات ارضي و تبعات ناشي از آن بود. بخش عمده ادبيات اقليمي حاصل سفرهاي نويسندگان جواني بود که به عنوان معلم يا پزشک روانه روستاها مي­شدند» (ميرعابديني،83:1377). بخشي از اين ادبيات حاصل ذوق روشنفکران بومي بود. داستان نويساني که به ادبيات اقليمي توجه نشان دادند هر کدام در محيط و جغرافياي خاص خود رشد و نمو کرده­اند (ر.ک.آژند، 167:1383). آنان با تأثير پذيري از زندگي مردمي که در مناطق دور از پايتخت در فقر و بدبختي زندگي مي­کردند و با بهره­گيري از فرهنگ بومي زندگي مردم روستاهاي خود را به تصوير کشيدند.

«توجه به جريان بومي­گرايي در دهه 20 کمتر و در دهه40 به بعد شدت يافت. دهه 40 و 50 اوج توجه به بومي­گرايي است. نويسندگان با تأکيد بر بيگانه ستيزي وتقابل سنت و مدرنيته، توجه به روستاها به اين چهره از ادبيات پرداختند. تاثير جريان­هاي روشنفکري وسياست محمدرضا شاه و بر اصرار بر مدرن کردن کشور و مهاجرت­ها از دلايل به وجود آمدن ادبيات اقليمي است» (صديقي،99:1388)

 داستان نويسي اقليمي در دهه 60 و70 نيز تداوم يافت. مضمون اين گونه آثار در اين دوره نفوذ مدرنيسم در بطن جوامع سنتي و عقب مانده، سرگشتگي ناشي از اين دوگانگي بود. عمده­ترين تفاوت آثار اقليمي در اين دوره با آثار مشابه در دهه 40 و50 جايگزيني تخيل به جاي مستند نگاري است. از اين رو با راه­گشايي به عمق باورهاي اساطيري و افسانه­اي بوميان، غالبا جغرافياي ناشناخته و سرشار از افسون و افسانگي را مجسم ساختند. در حوزه جنوب رواني­پور، احمد محمود، نسيم خاکسار، اصغر عبدالهي، محمدرضا صفدري به اقليم جنوب سوزان و جنگ زده پرداختند. در حوزه شمال مجيد دانش آراسته، فرامرز طالبي و بيژن نجدي با تأثيرپذيري از اقليم شمال دست به قلم شدند.(ر.ک.روزبه،101:1384).

 از ديگر مسايل عمده دهه 60 حضور چشم­گير زنان در عرصه ادبيات است. ورود گسترده زنان به عرصه ادبيات و فعاليت­هاي ادبي پس از انقلاب اسلامي، شکل گسترده­ا­ي به خود گرفت و با شدت بيشتري دنبال شد. «در اين دوره نوشتن و مطرح شدن براي زنان به صورت يک ضرورت تاريخي درآمد» (ياحقي، 290:1375) از جمله زنان داستان نويس اين دوره خاکسار، ترقي، آقايي، عليزاده، رواني­پور و …. است.

 دهه 60 يا عصر انقلاب، عصر فعاليت احزاب و گروههاي مختلف سياسي است به همين دليل فضاي سياسي شديد بر جامعه حکمفرماست. در اين دوره حمله عراق به ايران و فضاي سياسي پر از کشتار و مصائب جنگ، پذيرش قطعنامه و همچنين رخدادهاي مهم جهاني از قبيل فروپاشي کمونيسم روسي، ايده­هاي جهان تک قطبي، نگرش­هاي کثرت گرايانه  از ديگر مسائل سياسي است که فضاي اجتماعي و سياسي جامعه را به شدت تحت تأثير قرار مي­دهد و هريک به فراخور تاثير عظيمي بر ذهن روشنفکران جامعه گذاشت. واقعه دوم خرداد 76، مسايل سياسي معاصر همه و همه از مسائلي است که در آثار ادبي دهه 60 تاکنون انعکاس وسيعي پيدا کرده است (ر.ک.روزبه،96:1384).

 رواني­پور و بيژن نجدي دو نويسنده مهم اين دهه هستند. هردو نويسنده با تاثير­پذيري از فرهنگ بومي و مسائل دهه 60 به بعد، آثاري مورد توجه به نگارش درآوردند. از آنجا كه نويسندگان مورد پژوهش از دو حوزه جفرافيايي متفاوت هستند و هر ناحيه زبان مخصوص به خود دارد، مطمئناً از لحاظ نوآوري­هاي زبان وتاثير­پذيري از واژگان بومي و زبان محلي و نوع كاربرد جملات و تصوير­سازي­ها و خلق تصاوير زيبا و بديع مي­توانند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند.

 هيچ نويسنده و شاعري بي­تاثير از محيط اطراف خود نمي­تواند باشد، خواه ناخواه محيط زندگي و طبيعت بر جهان بيني و ايدئولوژي او اثر گذار خواهد بود. با توجه به اينكه نويسندگان مذكور از دو حوزه جغرافيايي شمال وجنوب هستند، مطمئناً جهان بيني وايدئولوژي متفاوتي خواهند داشت واز اين لحاظ مي­توانند مورد پژوهش قرار بگيرند.

 جنسيت مي­تواند عامل مهمي در نحوه نگرش آنان به جهان اطراف و زبان اين دو نويسنده باشد، زبان نويسنده بسته به زنانه يا مردانه بودن متفاوت است. زبان لطيف و نرم يا خشن، توصيفات زنانه و مردانه بودن، ساده يا پيچيده نوشتن و نوع نگاه به جهان هستي، عواملي هستند كه مي­توان در آثار نويسندگان مورد بحث بررسي شود.

 اين پژوهش در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول مقدمه و طرح پژوهش است، فصل دوم به کليات بحث مي­پردازد. در فصل سوم زبان و انديشه رواني­پور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در فصل چهارم به زبان وانديشه بيژن نجدي پرداخته شده است و در فصل پنجم به مقايسه دو نويسنده از لحاظ موضوعات مورد بحث و همچنين نتيجه گيري اشاره شده است.

2- اهداف اصلی طرح

 اهداف اصلي اين پايان نامه شناخت و معرفي منيرو رواني­پور به عنوان نويسنده جنوبي است که آثارش را با تأثير­پذيري فرهنگ بومي، جنسيت و تحولات دهه 60 به نگارش درآورده است. همچنين معرفي بيژن نجدي نويسنده و شاعر شمالي كه مي­توانست جريان­ساز باشد و شناخت و معرفي مباني فكري و سير انديشگي و ساختار زباني هر دو نويسنده و مقايسه و بررسي آثار آنان و همچنين شناخت ومعرفي دو نويسنده از لحاظ موقعيت جغرافيايي و تاثيري كه  اقليم بر مباني فكري و ساختار زباني آنان داشته است.

تعداد صفحه : 221

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --