پایان نامه ارشدرشته مکانیک:بررسي عبور جريان از روي دسته لوله هادر رينولدزهاي متوسط

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   بررسي عبور جريان از روي دسته لوله هادر رينولدزهاي متوسط   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژِي

عنوان :
بررسي عبور جريان از روي دسته لوله هادر رينولدزهاي متوسط

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

مبدلهاي حرارتي در تمامي شاخههاي مهندسي و صنايع مختلف خصوصاً در كارخانههاي فرآيند
شيميايي و در نيروگاهها بكار گرفته ميشوند و از اهميت ويژهاي برخوردارند.
موضوعي كه در مبدلهاي حرارتي حائز اهميت است بررسي جريان سيال و انتقال حرارت روي
چيدماني از لولهها ميباشد. از آنجائيكه در بعضي از فرآيندها سيالات جريان يافته در مبدل داراي لزجتي
متغير با دما ميباشد بررسي اثر تغييرات ميتواند مورد توجه قرار گيرد. در اين پروژه تأثير لزجت متغير
سيال بر ميدان جريان و انتقال حرارت روي يك رديف لوله همخط تحليل و بررسي شده است، بدين
منظور از نرمافزار فلوئنت و گمبيت استفاده شده است. در اين نرمافزارها معادلات انرژي ممنتوم و
پيوستگي براي سيال عبوري روي لولهها حل شده است.
جهت بررسي نتايج، ابتدا حاصل كار براي سيالاتي با خواص ثابت با نتايج تجربي موجود مقايسه شد
و انطباق خوبي ديده شده است. پس از اينكار با متغير كردن لزجت سيال ديده ميشود كه خطوط جريان
ديرتر همگرا ميشوند و به حالت توسعه يافتگي ميرسند و ميزان نرخ انتقال حرارت افزايش مييابد.
همچنين مشاهده ميگردد كه نرخ انتقال حرارت نيز با افزايش رينولدز در ناحيه آرام در هردو حالت
لزجت ثابت و متغير افزايش مييابد.
 مقدمه
 يكي از تجهيزاتي كه در آن از دسته لولهها براي تبادل حرارت استفاده ميشود، مبدلهاي
حرارتي هستند. در اين پايان نامه ابتدا به شناخت عمومي مبدل هاي حرارتي و كاربرد آنها براي مصارف
مختلف صنعتي ميپردازيم سپس به بررسي فرمولهاي حاكم و پارامترهاي تأثيرگذار در جريان سيال و
انتقال حرارت روي دسته لولهها پرداخته شد و در ادامه كارهاي تجربي و عددي انجام شده توسط
محققان و كارشناسان داخلي و خارجي در زمينه جريان سيال و انتقال حرارت روي دسته لولهها مرور
خواهد شد و در پايان هدف پروژه بيان ميشود.

مقدمه

 يكي از تجهيزاتي كه در آن از دسته لولهها براي تبادل حرارت استفاده ميشود، مبدلهاي
حرارتي هستند. در اين فصل ابتدا به شناخت عمومي مبدلهاي حرارتي ميپردازيم و در ادامه كارهاي
تجربي و عددي انجام شده در زمينه جريان و انتقالحرارت روي دستهلولهها مرور خواهد شد. در پايان
هدف پروژه بيان ميشود.

شناخت عمومي مبدلهاي حرارتي
 آشنايي با كاربرد مبدلها
 يكي از مباحث مهم علم كه در صنعت كاربرد بسيار زيادي دارد انتقالحرارت از يك سيال به
يا خنك كن هوايي  سيال ديگر بصورت آزاد يا اجباري ميباشد. تجهيزاتي نظير خنككن روغني
، فنكويل، سوپرهيتر، هواساز و…. نمونههاي بارز سيستمهايي هستند كه انتقالحرارت در آنها ديده
ميشود. تجهيزاتي نظير اين دستگاهها جزء خانواده بزرگ مبدلهاي حرارتي هستند. مبدل حرارتي،
دستگاهي است كه انرژي حرارتي را از سيالي به سيال ديگر منتقل مينمايد. دركل ميتوان بيان كرد،
مبدلهاي حرارتي گرمايش و سرمايش سيالات را به روشي آسان و با كيفيت مناسب انجام ميدهند. اين
دستگاهها درتمامي شاخههاي صنعتي بهكار ميروند. براساس گسترش كاربرد اين تجهيزات با گذشت
زمان انواع آنها نيز توسعه يافته و طراحي آنها دقيق تر شده است. بطور كلي براي انتخاب يك مبدل
حرارتي علاوه بر اينكه مبدل بايد وظيفه خواسته شده را انجام دهد بايد به دو نكته زير دقت نمود:
الف) مبدل از نظر ابعادي كوچك باشد.
ب) مبدل از نظر اقتصادي مقرون بهصرفه باشد.

تعداد صفحه :70

قیمت: 2700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

574 فکر می‌کنند “پایان نامه ارشدرشته مکانیک:بررسي عبور جريان از روي دسته لوله هادر رينولدزهاي متوسط