پایان نامه ارشدرشته مهندسی مواد:فـراوري و خواص کامپوزیت هاي زمینه فلـزي رشـته اي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی مواد با عنوان :  فـراوري و خواص کامپوزیت هاي زمینه فلـزي رشـته اي در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان :
فـراوري و خواص کامپوزیت هاي زمینه فلـزي رشـته اي از طـریق روش هاي
حالت جامد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
 کامپوزیت هاي زمینه فلزي به دلیل داشتن خواصی از قبیل استحکام و سفتی ویژة بالا در سـال هـاي
اخیر همواره مورد توجه محققین بوده و در صنای عی از قبیل خودرو سازي و هوافضا مورد اسـتفاده قــ ـرار
می گیرند . در این بین کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي به خاطر ویژگی هاي منحصر بـه فردشـان از
جایگاه ویژه اي در میان کامپوزیت هاي زمینه فلزي برخوردارند . یکـی از موانـع پـیش روي توسـعۀ ایـن
دسـته از کامپوزیت هاي زمی نه فلزي، پیچیدگی و مشکلات فراوري آنها می باشـد . بـه دلیـل نقطـه ذوب
نسبتاً بالاي اغلب ماتریس هاي فلزي و نیز به خاطر مشکلات موجود در دماي بالا، روش هاي حالت جامد
براي فراوري این دسته از کامپوزیت ها توسعه یافته اند . روش هاي متداول فراوري کامپوزیت هاي زمینـه
فلزي رشته اي در حالت جامد اغلب شامل فرایندهاي فویل -الیاف-فویل، پوشش دهی تک نوارهـا بـا فـاز
زمینه، پوشش دهی الیاف با فاز زمینه و روش هاي متالورژي پودر دوغابی می باش . دن روش هاي متالورژي
پودر دوغابی اغلب بر اساس تکنیک ریخته گري نواري و بر مبناي روش پودر -پارچه پایه گ ذاري شده اند .
این روش ها شامل فرایندهاي پودر -الیاف-پودر، پوشش دهی تک نوارها با پودر و پوشش دهـی الیـاف بـا
پودر می باشند. به طور کلی هر یک از روش هاي ذکــر شده داراي مزایا و محدودیت هایی هستند، لذا بر
اســاس خواص مورد نیاز و نیز امکانـات در دسـترس، مـی تـوان بـا ک مـ ـک یکـی از روش ه ـــ اي فـوق
کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي را فراوري نمود .

مقدمه
 امروزه تحقیقات متعددي در رابطه با مواد نو انجام می شود . دسـته اي از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـاي
زمینه فلزي هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در حـال توســـعه
می باشند . کامپوزیت هاي زمینه فلزي با بهره گیري از دو فاز سـرامیکی و فلـزي داراي ویژگـی هـایی از
قبیل استحکام و سفتی ویژه بالا می باشند . یکی از انواع دسـته بنـدي کامپوزیـت هـاي زمینـه فلـــزي،
طبقه بندي آنها بر اساس نوع و شکل فاز تقویت کننده می باشد. بر این اساس اگر کامپوزیت توسط الیاف
پیوسته سرامیکی تقویت شده باشد، به آن کامپوزیت زمینه فلزي رشته اي گفته می شود. کامپوزیت هاي
زمینه فلزي رشته اي، به دلیل اینکه فاز تقویت کننده در آنها به طور پیوسته در فاز زمینه قرار می گیرد،
داراي خواص و ویژگی هاي منحصر به ف ردي می باشــند . این دسته از کامپوزیـت هـاي زمینـه فلــزي،
داراي استحکام و سفتیِ بیشتري نسبت به کامپوزیت هاي زمینه فلزي با فاز تقویت کننده غیـر پیوسـته
هستند. از طرفی در کامپوزیت هاي زمینه فلــزي رشته اي، به دلیـل اینکـــه الیـاف تقویـت کننـده در
جهات خاصی در فـاز زمی نه قرار می گیرند، لذا داراي خـواص آنیزوتروپیک مـی باشــند . بـه طـور کلـی
کامپوزیت هاي زمینه فلزي در صنایعی از قبیل هوافضـا و خـودروسازي به طور گسـترده مـورد اسـتفاده
قـرار می گیرند .
 در کامپوزیت هاي زمینه پلیمري، استفاده از فاز تقویت کنندة پیوسته چنـدان مـشکل نبـو ده، لـذا در
ساخت این دسته از کامپوزیت ها اغلب از الیاف پیوسته استفاده می شود . اما در کامپوزیـت هـاي زمینـه
فلزي به دلیل بالا بودن دماي فراوري کامپوزیت، استفاده از الیاف تقویت کننده پیوسته مشکل تـر بـوده،
لذا محدودیت هایی در استفاده از روش هاي حالت مایع (ذوبی) وجـ ود دارد . بـر ایـن اسـاس روش هـاي
فراوري حالت جامد در دست توسعه قرار گرفته اند . از طرفی اغلب روش هـاي فـراوري کامپوزیـت هـاي
زمینه فلزي در حالت جامد، مخصوص کامپوزیت هایی با فاز تقویـت کننـده غیـر پیوسـته هـستند، زیـرا
فـراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشته اي، پیچیده تر و مشکل تر می باشد . به طور کلـی روش هـاي
محدودي جهت فراوري کامپوزیت هاي زمینه فلزي رشـته اي در حالـت جامـد وجـود دارد کـه در ایـن
سمینار به آنها اشاره شده است.

تعداد صفحه :113

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *